Ekonomik Coğrafya 2016-2017 Final Sınavı

Ekonomik Coğrafya 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kentsel hiyerarşi olarak adlandırılan kavrama göre yaşam alanlarının nüfus yoğunluğu açısından büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Köyler - Kasabalar - Mezralar - Şehirler -Metropoller
B
Şehirler - Metropoller - Mezralar - Köyler -Kasabalar
C
Mezralar - Köyler - Kasabalar - Şehirler -Metropoller
D
Kasabalar - Şehirler - Köyler - Metropoller -Mezralar
E
Metropoller - Şehirler - Kasabalar - Köyler -Mezralar
Soru 2

Mevcut mal, hizmet veya süreçlerin önceki durumlarını tamamen değiştirmeyen, adım adım gerçekleştirilen önemli derecedeki geliştirme ve iyileştirmelere ne ad verilir?

A
Radikal inovasyon
B
Artımsal inovasyon
C
Doğrusal inovasyon
D
Etkileşimli inovasyon
E
Sistemik inovasyon
Soru 3

Önemli yerel bilgi, uzmanlık ve beşeri sermayeye ilişkin kaynaklarını kullanarak rekabet avantajı yaratan kümelere ne ad verilir?

A
Politik Güdümlü Kümeler
B
Doğal Kümeler
C
Çalışan Kümeler
D
Potansiyel Kümeler
E
Gizli Kümeler
Soru 4

Serbest ticaret ve uzmanlaşmanın dış ticaret hadlerinin gelişmekte olan ülkelerin aleyhine sonuçlar yarattığı ve buna bağlı olarak gelişmekte olan ülkelerde ulusal gelirin bir bölümünün sanayileşmiş ülkelere aktarıldığını ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Heckscher-Ohlin Teorisi
B
Mutlak Üstünlükler Teorisi
C
Rekabetçi Üstünlük
D
Singer-Prebish Tezi
E
Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi
Soru 5

Temel bir tedarik zincirinde tedarikçi ile müşteri arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

A
ikinci Seviye Müşteri
B
Distribütörler/Toptancılar
C
ikinci Seviye Tedarikçi
D
Perakendeciler
E
Odak işletme
Soru 6

Dünya'nın en büyük doğalgaz ihracatçısı olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nijerya
B
Rusya
C
Norveç
D
ABD
E
İran
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi tedarik zinciri yönetiminin temel amaçları arasında yer almaz?

A
Müşteri hizmet düzeyini artırmak
B
Sipariş karşılama oranını artırmak
C
Stokları artırmak
D
Sipariş çevrim süresini azaltmak
E
Birim zamanda yapılan iş miktarında artış sağlamak
Soru 8

Malzemelerin tedarik edilmesi, yarı mamul ve mamullere dönüştürülmesi ve üretilen mamullerin müşterilere dağıtım işlemlerini yerine getiren tesisler ve dağıtım seçeneklerini oluşturduğu yapıya ne ad verilir?

A
Tedarikçi işletmeler
B
Pazarlar
C
Tutundurma Merkezleri
D
Tedarik Zinciri
E
Üretim Merkezleri
Soru 9

Çalışma kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çalışanın toplumda kabul görmesini sağlar.
B
Bireyin sosyal yeteneklerinin gelişimine katkıda bulunan bir faaliyettir.
C
Kişiyi boşlukta kalma riskinden kurtarır.
D
Bireye sadece para kazandıran bir faaliyettir.
E
Bireye bazen haz veren bazen de acı veren bir faaliyettir.
Soru 10

Sanayi sektörünün istihdam ve hasıladaki payının azalmasına ne ad verilir?

A
Esneklik
B
Sermaye yoğun üretim
C
Kalkınma
D
Fordizm
E
Sanayisizleşme
Soru 11

Sendikalaşmanın gelişimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Esnek üretim sistemi ile birlikte sendikalaşma artış göstermiştir.
B
Sendikaların pazarlık güçlerini yitirmeleri sendikalaşma oranlarını azaltmıştır.
C
Kadın ve genç nüfusun iş gücü piyasalarında daha çok yer almaları sendikalaşma oranlarını düşürmüştür.
D
1980’li yıllardan itibaren sendikalı işçi sayısı tüm dünyada azalma eğilimi göstermiştir.
E
Sanayi üretiminin hâkim olduğu yapıda sendikalaşma daha fazladır.
Soru 12

1768’de James Watt’ın buhar makinesini bulmasıyla başlayan, daha sonra bir dizi teknolojik ilerlemelerin, hızlı kentleşme sürecinin, ekonomik, siyasal, kültürel gelişmelerin ve değişimlerin gerçekleştiği döneme ne ad verilir?

A
Çekirdek Yetenekler
B
Sanayi Devrimi
C
Büyük Buhran
D
Post-Fordizm
E
Fordizm
Soru 13

Hiper Küresel Yaklaşım'ın tam karşıtı olarak değerlendirilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Finansal Küresel Yaklaşım
B
Dönüşümcü Küresel Yaklaşım
C
Ekonomik Küresel Yaklaşım
D
Süper Küresel Yaklaşım
E
Şüpheci Küresel Yaklaşım
Soru 14

Tasarruf sahipleri tarafından uluslararası sermaye piyasalarında ek riskler üstlenerek sermaye kazancı elde etmek amacıyla sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırımlara ne ad verilir?

A
Sabit Varlık Yatırımları
B
Portföy Yatırımları
C
Duran Varlık Yatırımları
D
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları
E
Dönen Varlık Yatırımları
Soru 15

Ekonomik yaşamda küreselleşmenin en ileri düzeyde gerçekleştiği alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sermaye Piyasaları
B
Hazine işlemleri
C
Finansal Sistem
D
Para Piyasaları
E
Emlak Piyasaları
Soru 16

Mal ve sermayenin; uluslararası düzeyde serbest olarak dolaşımını, ekonomik birimlerin uluslararası piyasalarda faaliyette bulunmasını engelleyecek faktörlerin ortadan kaldırılmasına ne ad verilir?

A
Demografik Küreselleşme
B
Tarihi Küreselleşme
C
Ekonomik Küreselleşme
D
Siyasal Küreselleşme
E
Teknolojik Küreselleşme
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi tarih okullarının kurumsal iktisatla paylaştıkları ortak özelliklerinden biri değildir?

A
Farklı devirlerin ve farklı ülkelerin, farklı sistemler gerektirmesi
B
Hukuk ve etiğin, iktisat ile karşılıklı olarak ilişkili olması
C
Kurumların evrimsel bir bakış açısıyla ele alınması
D
iktisatta değişmez “doğal yasalar”ın bulunamaması
E
Teorilerin oluşturuldukları kurumlara bağlı olması
Soru 18

Kurumlar ve kurallar arasındaki bağlantıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kurallar, kanunlar ve regülasyonlar sistematikleştirilmiş reçetelerdir ve bu halleriyle kurum olarak karşımıza çıkarlar.
B
Kurum kavramına ait belli kısımlar yazıya geçirilebilir, kanun haline getirilebilir.
C
Kurumlar, kurallarla ilişkili şekilde veya onlara karşılık olarak hatta aykırı biçimde gelişebilirler.
D
Kurumlar kurallar gibi tamamen yazıya geçirilebilen ve başkaları tarafından okunarak ve yorumlama yoluyla anlaşılan yapılar değildir.
E
Kurumlar bireylerin davranışlarını düzenleme özelliği taşıması bakımından kuralların varlığından etkilenir.
Soru 19

Coğrafi özelliklerin kurumsal yapının (zaman içinde çok az değişmeyle) nasıl devam etmesini sağladığını inceleyen iktisat okulu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Klasik iktisat
B
Neo-liberal iktisat
C
Evrimsel iktisat
D
Kurumsal iktisat
E
Liberal iktisat
Soru 20

Kurumsal iktisadın, Veblen’in evrimsel yaklaşımından uzaklaşmasına neden olan iktisatçı kimdir?

A
Commons
B
Ayres
C
Marshall
D
Mitchell
E
Schumpeter
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...