Ekonomik Coğrafya 2016-2017 Vize Sınavı

Ekonomik Coğrafya 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi firma yeri seçimini belirleyen sosyal unsur etmenlerinden biridir?

A
Pazara yakınlık
B
Kamu kurulularının niteliği
C
Girişimcilere yönelik teşvikler
D
Tüketim alışkanlıkları
E
Arazi maliyetleri
Soru 2

Çeşitli ürün ve hizmet pazarlarına uygulanabilen, taklit edilemeyen ve ürünün müşteri tarafından algılanan faydasına kayda değer ölçüde katkıda bulunan yetkinliklere ne ad verilir?

A
Çekirdek Yetenekler
B
Teknolojik Yetkinlik
C
Teknoloji Tabanı
D
Teknoloji Adaptasyonu
E
Uygulamalı Araştırma
Soru 3

Osmanlı-İngiliz Ticaret Anlaşması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Britanya vatandaşlarından mal alım ve nakillerde belge istenmeyecektir.
B
Britanya ile olan transit ticaretten alınan vergi resmi olarak kaldırılacaktır.
C
İngiltere herhangi bir malını Osmanlı Devleti'nin iç ve dış pazarlarında doğrudan satabilecektir.
D
Yabancı mallar boğazlardan serbestçe geçebilecektir.
E
Anlaşma ile İngiliz tüccarlar iç ticarette yerli tüccarlardan daha fazla vergi ödeyecektir.
Soru 4

Ekonomik coğrafya yaklaşımında ekonomilerin işleyişini açıklayan en temel açıklayıcı değişken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beşeri sermaye
B
iklim koşulları
C
Coğrafi konum
D
Altyapı hizmetleri
E
Nüfus yoğunluğu
Soru 5

Belirli bir coğrafi alanda gerçekleşen yatay ve dikey ekonomik faaliyetlerden meydana gelen kümelenme türüne ne ad verilir?

A
Gizli kümelenme
B
Kompleks kümelenme
C
Dikey kümelenme
D
Yatay kümelenme
E
Potansiyel kümelenme
Soru 6

Temel konusu firmalar açısından ilgi çekici olan ve tercih edilen yerleşim yerlerinin özelliklerini belirlemeye çalışmak ve ekonomik aktivitelerde coğrafi yapının önemini açıklamak olan teoriye ne ad verilir?

A
Yeni Klasik Konjonktür Teorisi
B
Talep Teorisi
C
Büyüme Teorisi
D
Yeni Ekonomik Coğrafya Teorisi
E
Makro Tüketim Teorisi
Soru 7

Azgelişmiş ülkelere yapılan yardımların asıl amacının, yoksul ülkeleri yardım veren ülkenin ekonomik kıskacına almak olduğunu ileri süren teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dünya Sistem Teorisi
B
Karşılaştırmalı Üstünlükler Teorisi
C
Mutlak Üstünlükler Teorisi
D
Yoksullaştıran Büyüme Teorisi
E
Bağımlılık Teorisi
Soru 8

Bazı bölgelerin belli alanlarda öne çıkması uzmanlaşmış üretim sistemleri ile ilgilidir. Bu tür uzmanlaşmış bölgelerin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yetişmiş kalifiye iş gücü varlığının olması
B
Vergi avantajı sağlaması
C
Büyük bir limana sahip olması
D
Demiryolu ile ulaşım ağının geniş olması
E
Kalkınmada öncelikli bölge olması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi doğrusal inovasyon modelinin unsurlarından biri değildir?

A
Ticarileştirme
B
Glokalizasyon
C
Uygulamalı Araştırma
D
Ürün Geliştirme
E
Temel Araştırma
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi 19.yüzyılda ekonomik küreselleşmeyi hızlandıran unsurlar arasında yer almaz?

A
Yabancı şirketlerde hisse sahibi olma imkanı
B
Sermaye hareketliliği
C
Hizmet sektörünün gelişmesi
D
Belli ürünlerde geniş bir dünya pazarının oluşması
E
Doğrudan yabancı sermaye yatırımları
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme sürecine etki eden gelişmeler arasında yer almaz?

A
Çok uluslu şirketlerin faaliyetleri
B
Bilim ve teknolojideki yenilikler
C
Bilgi ekonomisinin yaygınlaşması
D
Ülkelerin ithal ikameci sanayileşme girişimleri
E
Liberal politikaların yükselişi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bölgesel inovasyon sistemleri içinde yer alan temel bileşenlerden biridir?

A
Yönetim Sistemi
B
Uluslararası Hukuk
C
Uluslararası Ticaret Anlaşmaları
D
Finansal Sistem
E
Kümelenmeler
Soru 13

Bir ana merkez ile ona bağlı çeşitli ülkelerde üretimde bulunan ve ana merkezin denetimi altındaki şubelerin oluşturduğu bütüne ne ad verilir?

A
Yap işlet devret sistemi
B
Kamu iktisadi teşebbüsü
C
Çok uluslu şirket
D
Varlık fonu
E
Anonim şirket
Soru 14

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde, genç girişimcilerin iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürmeleri için çekirdek sermaye sağlamayı amaçlayan destek programına ne ad verilir?

A
Teknopark Destek Programı
B
SAN-TEZ Programı
C
Ar-Ge Merkezleri Destek Programı
D
Teknogirişim Sermaye Desteği Programı
E
Patent Destek Programı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi birbiriyle ilişkili endüstri gruplarında da ortaya çıkabilen kümelenme faaliyetleri için gerekli olan unsurlardan biridir?

A
Rekabet
B
Maliyet
C
Coğrafi yakınlık
D
Kurumsallık
E
Kârlılık
Soru 16

Sanayi Devrimi ilk kez hangi ülkede başlamıştır?

A
İngiltere
B
Hollanda
C
Fransa
D
ABD
E
Almanya
Soru 17

Uluslararası ticareti serbestleştirmeyi amaçlayan ve 1947 yılında imzalanarak, 1948 yılında yürürlüğe giren anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
EPU
B
GATT
C
EMA
D
OECD
E
IMF
Soru 18

Glokalizasyon kavramı ile vurgulanmak istenen nedir?

A
Ulusal bilim tabanının geliştirilmesi gerektiği
B
Yerel firmaların küresel ticarette Ar-Ge’ye daha çok önem vermesi gerektiği
C
Küresel piyasalarda markalaşmanın önemi
D
Bölgesel politikalarda dış ticaretin daha çok desteklenmesi gerektiği
E
Küreselleşme süreçlerinde yerel farklılıkların ve bölgesel özelliklerin önemi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi bölgesel rekabet kapsamındaki kritik başarı unsurlarından biridir?

A
Güçlü girişimcilik kültürü
B
Nitelikli işgücü
C
Büyük firmaların varlığı
D
Uygun fiziksel altyapı
E
Finansman kaynakları
Soru 20

Kümelenme yaklaşımının temelleri aşağıdaki mekân teorilerinden hangisine dayanmaktadır?

A
Endüstriyel Bölgeler
B
Yenilikçi Çevre
C
Yeni Ekonomik Coğrafya
D
Bölgesel inovasyon Sistemleri
E
Öğrenen Bölgeler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...