Eleştiri Tarihi 2017-2018 Final Sınavı

Eleştiri Tarihi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Şeyh Galip'in Hüsn ü Aşk adlı mesnevisinde Nabî'nin Hayrabadını eleştirme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aynı konuyu kendisinin daha iyi işleyeceğine inanması
B
Hikâyenin mutlu sonla bitmesi
C
Konusunun orijinal olmaması ve dilinin tamlamalarla dolu olması
D
Kahramanlarının gerçek hayattan seçilmemesi
E
Nazım tekniği açısından kusurlu bulması
Soru 2

İslâm belâgatçıları tarafından aşağıdakilerden hangisi belâgatın en mükemmel örneği olarak gösterilir?

A
Şehname
B
Hadis
C
Kur’an
D
Muallakat-ı Seb’a
E
Tefsir
Soru 3

F. Thumerel’in Hüküm Eleştirileri yaklaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Eserin değeri problemiyle ilgilenir.
B
Eserle ilgili tarihi ve psikolojik şartları araştırır.
C
Eserle ilgili güzel ya da çirkin tarzında bir hüküm verir.
D
Eserle ilgili faydalı ya da zararlı tarzında hüküm verir.
E
Eserin değerli olup olmadığı konusunda yargıya varır.
Soru 4

“Taklit’ten ısrarla kaçınmak gerekir. Racine ile Lamartine Nefî gibi kaside yazamayacağı gibi Senâî ile Ferezdak da Moliere gibi tiyatro yazamaz.”
Yukarıdaki görüşler aşağıdaki Tanzimat dönemi yazarlarından hangisine aittir?

A
Namık Kemal
B
Şinasi
C
Ziya Paşa
D
Ahmet Mithat Efendi
E
Muallim Naci
Soru 5

“Bir eser sırf yeni veya eski olduğu için ne peşinen kabul edilmeli, ne de reddedilmelidir, esas olan güzelliktir.” düşüncesi aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

A
Muallim Naci
B
Recaizade Mahmut Ekrem
C
Mizancı Murat
D
Beşir Fuad
E
Ahmet Mithat Efendi
Soru 6

Muallim Naci'nin Muhaberât ve Muhaverât ile İntikad adlı eserleri aşağıdaki edebî türlerden hangisine örnektir?

A
Nesir
B
Manzum hikâye
C
Şiir
D
Mektup
E
Çeviri
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, Ara Nesil yazarlarının, tenkitle ilgili yazılarına yer verdikleri dergilerden biri değildir?

A
Tercüman-ı Ahvâl
B
Tercüman-ı Hakîkat
C
Saadet
D
Gayret
E
Muhit
Soru 8

Yeni Lisan hareketini eleştirenler ile en cok polemiğe giren yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yahya Kemal
B
Ömer Seyfettin
C
Ziya Gökalp
D
Mehmet Emin
E
Ali Canip
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi 1990 sonrasında göstergebilime dayalı eleştirileriyle dikkat çeken Mehmet Rifat Güzelşen’in eserlerinden biri değildir?

A
XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları
B
Gösterge Bilime Giriş
C
Göstergebilimin ABC’si
D
Genel Göstergebilim Sorunları
E
Eleştiri Seçkisi, Eleştirel Bakış Açıları
Soru 10

1905'te Bahçe dergisinde ortaya çıkan hece-aruz tartışmaları aşağıdaki şairlerden hangisinin etrafında başlamıştır?

A
Mehmet Emin
B
Yahya Kemal
C
Ziya Gökalp
D
Ömer Seyfettin
E
Ali Canip
Soru 11

“Eleştirmenin görevi yazarın gayesini araştırmak ve bu gayeye ulaşmada onun başarı derecesini tespit etmektir.” düşüncesi aşağıdaki Servet-i Fünûn yazarlarından hangisine aittir?

A
Tevfik Fikret
B
Mehmet Rauf
C
Cenap Şahabettin
D
Hüseyin Cahit
E
Halit Ziya
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi edebiyat ve eleştiri anlayışı geliştirilirken fikirlerinden yararlanılan Batılı düşünürlerden biri değildir?

A
Antoine Albalat
B
Gustave Lanson
C
A. Comte
D
Durheim
E
Bergson
Soru 13

Estetik için “âsâr-ı nefîsenin felsefesi” diyen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ali Nizamî
B
Hüseyin Cahit
C
Fazlı Necip
D
Ali Feyzi
E
Manastırlı Rıfat
Soru 14

“Eleştiri” ve “eleştirmen” konuları ile ilgili görüş farklılıkları, 1938'de aşağıdaki yazarlardan hangisi arasında edebî bir tartışmaya dönüşmüştür?

A
Nahit Sırrı Örik-Ahmet Hamdi Tanpınar
B
Halide Edip Adıvar-Peyami Safa
C
ilhanGeçer-Hasan Ali Yücel
D
Yusuf Atıgan-Kemal Tahir
E
Nurullah Ataç-Yaşar Nabi Nayır
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Feridun Andaç’ın eleştiri türündeki eserlerinden biridir?

A
Gerçekçilik Yolunda
B
Kıskanmak
C
Yazılı ilişkiler
D
Günlerin Getirdiği Götürdüğü
E
Edebiyatta Ada
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Füsun Akatlı’nın eleştiri türündeki kitaplarından biridir?

A
Nesillerin Ruhu
B
Saklı Su
C
Özgünlük Avı
D
Kırmızı Gagalı Pelikan (Kırk Yıldan Kırk Sesleniş)
E
Türkçenin Sırları
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Berna Moran’ın eleştiri türündeki eserlerinden biridir?

A
Anlatıların Aynası Yazınsal Eleştiriler
B
Eleştirinin Abecesi
C
Eleştiride Kırk Yıl
D
Şiir ve Eleştiri
E
Edebiyat Kuramları ve Eleştiri
Soru 18

“Güzel Türkçe Seferberliği” adlı yazısında dilde kirlenmeye ve yabancılaşmaya karşı çıkan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yahya Kemal
B
OrhanBurian
C
Nurullah Ataç
D
Falih Rıfkı
E
Halit Fahri Ozansoy
Soru 19

1941’de Tasvir-i Efkâr’da çıkan “Tenkit İhtiyacı” adlı yazısında Batı'dan Türk edebiyatına giren roman, öykü, tiyatro gibi türlerin kendi yazarlarıyla birlikte, ancak eleştirinin eleştirmensiz geldiğini ve Türk edebiyatında eleştirinin en büyük zaafının bu olduğunu belirten yazar aşağıdakilerden hnagisidir?

A
Suut Kemal Yetkin
B
Fuat Köprülü
C
Mehmet Kaplan
D
Ahmet Hamdi Tanpınar
E
Hüseyin Cöntürk
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi, 1960'ların ortalarından itibaren Toplumcu Gerçekçi-Marksist anlayışa karşın, milli-manevi değerleri ön plana çıkarmaya çalışan, geleneksel bir edebiyat anlayışına bağlı olarak zaman zaman eleştiriler de yazmış olan yazarlar arasında yer almaz?

A
Ahmet Kabaklı
B
Nihat Sami Banarlı
C
Orhan Şaik Gökyay
D
Muzaffer Erdost
E
Gültekin Samanoğlu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x