Eleştiri Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı

Eleştiri Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir eseri, eserin dışındaki toplumbilimsel ve psikolojik olgularla açıklayan edebî analiz modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tefsir modeli
B
Dış yaklaşım modeli
C
Tarihsel model
D
Kurallar modeli
E
Dilbilimsel ve yapısal model
Soru 2

“İzotopi” kuramı aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
E. Kushner
B
P. Guiraud
C
John Searle
D
A. J. Greimas
E
H. Louis
Soru 3

Halk edebiyatına yönelmenin kuramları, bir bütün olarak, hangi edebiyat döneminde ortaya konulmuştur?

A
Tanzimat Dönemi
B
Servet-i Fünûn
C
Milli Edebiyat
D
Fecr-i Âti
E
Ara Nesil
Soru 4

Divanların başında şiir ve şair kavramlarını açıklayan, şairin divan tertip etme gerekçesini ifade eden mensur veya manzum/mensur karışık olmak üzere yazılmış metinlere ne ad verilir?

A
Âgâz-ı Destan
B
Mukaddime
C
Şehname
D
Dibace
E
Şirâze
Soru 5

Edebiyat inceleme tarzlarını iç ve dış yaklaşım olarak ikiye ayıran edebiyat eleştirmenleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
R. Wellek-A. Varren
B
M. Bahtin-Z. Todorov
C
E. Rallo-A. Compagnon
D
W. Benjamin-T. W. Adorno
E
F. Thumerel-G. Lanson
Soru 6

Tanzimat’tan sonra özellikle 1867-1876 tarihleri arasında, belagat kitaplarının sayısı dikkat çekici bir şekilde artmış ve içerikleri çeşitlenmiştir. Bu süreçte Süleyman Paşa’nın yazdığı belagat kitabının adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Miftahü’l Belaga
B
Mebani’l inşa
C
Enisü’l Uşşak
D
Dekayıku’ş Şi’r
E
Miftahü’l Ulum
Soru 7

Osmanlı kültür çevrelerinde ilk Türkçe belagat kitabını aşağıdakilerden hangisi yazmıştır?

A
Sehî Bey
B
Latifi
C
Gelibolulu Sururî
D
Ali Şir Nevayî
E
Reşidüttin-i Vatvat
Soru 8

Belagatla ilgili Arapça ve Farsça Kaynakları ilk kez Türkçeye uyarlayan Şeyh Ahmet Bardahî aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin himayesinde yetişmiştir?

A
Karakoyunlular
B
Safeviler
C
Selçuklular
D
OsmanlIlar
E
Akkoyunlular
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi belagat biliminde vericinin alıcıyı ikna etme yollarından biri (Beş Sanat) değildir?

A
Hitâbet
B
Burhan
C
Fesahat
D
Şiir
E
Cedel
Soru 10

“Bugün ben yazdım, elbette yazar ahfâd, nâ-kâfî” dizesinde yazarın zamansal bağlamdaki öngörüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gelecek
B
Halihazır
C
Geçmiş
D
Orta vade
E
An
Soru 11

Namık Kemal’in, Ziya Paşa’nın “Harâbât”nın ikinci ve üçüncü cildini eleştirdiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
intibah Mukaddimesi
B
Tahrib-i Harabat
C
irfan Paşa Mektubu
D
Mukaddime-i Celâl
E
Takîb
Soru 12

Recaizade Mahmut Ekrem’in, Menemenlizade Mehmet Tahir’in “Elhân” şiirinden hareketle yazdığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Takdîm-i Elhân
B
Tekdîr-i Elhân
C
Temdîd-i Elhân
D
Takdîr-i Elhân
E
Taksîr-i Elhân
Soru 13

Emile Zola’ya göre, natüralizmin iki temel unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hiciv ve hayal
B
Doğa ve gerçek
C
Gözlem ve tecrübe
D
Düşünce ve sanat
E
Duygu ve düşünce
Soru 14

Abdülhak Hamit Tarhan, “Bir Şairin Hezeyânı” adlı şiirindeki görüşlerini daha sonra aşağıdaki eserlerinin hangisinde tekrarlamıştır?

A
Nâ-kâfi
B
Makber Mukaddimesi
C
Duhter-i Hindû
D
Tarık
E
Eşber
Soru 15

“Fenn-i edeb bir marifettir ki insana haslet-âmûz-ı edeb olduğu için edeb ve ehl-i edîb tesmiye olunmuştur.” tanımı aşağıdaki Tanzimat dönemi yazarlarından hangisine aittir?

A
Şinasi
B
Ziya Paşa
C
Namık Kemal
D
Recaizade Mahmut Ekrem
E
Muallim Naci
Soru 16

Tanzimat’ın I. nesil eserlerinde genellikle _________ anlayışını gözetmişlerdir. Tanzimat’ın II nesli ise eserlerinde daha çok _________ öncelenir.
Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

A
siyasi fayda-dini yaklaşım
B
toplumsal fayda-edebi yaklaşım
C
eleştirel fayda-toplumsal yaklaşım
D
bireysel fayda-toplumsal yaklaşım
E
sosyal fayda-estetik yaklaşım
Soru 17

“Edebiyat-ı sahîha” ve “menfûr-ı tabiat” ibarelerinin karşılığı aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A
Gerçeğe uygun-Hicivden nefret etme
B
Romantizme uygun-Karamsarlıktan nefret etme
C
Düşünceye uygun-Baskıdan uzaklaşma
D
Nesnelliğe uygun- Tabiattan kaçma
E
Gerçeğe uygun-Doğallığa ters
Soru 18

Türk edebiyatında Emile Zola, Alphonse Dudet, Gustave Flaubert, Tarde, Claude Bernard gibi Batılı yazar ve filozoflardan ilk kez söz eden yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beşir Fuad
B
Muallim Naci
C
Namık Kemal
D
Menemenlizade Mehmet Tahir
E
Recaizade Mahmut Ekrem
Soru 19

Edebiyatı, bir milletin “tercüme-i ahvâli” ve “hayat-ı maneviyyesi” olarak gören sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muallim Naci
B
Recaizade Mahmut Ekrem
C
Ziya Paşa
D
Mizancı Murat
E
Namık Kemal
Soru 20

Devrinin popüler edebiyat anlayışı olan romantizmi eleştiren bu eser, aynı zamanda Türk edebiyat tarihinin ilk tenkitli monografisidir. Türk edebiyatı tarihinde “Hayâliyyûn-Hakikiyyûn” tartışmasını da bu eser başlatmıştır.
Yukarıda söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
intikad
B
Victor Hugo
C
Demdeme
D
Mektuplarım
E
Zemzeme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x