Endüstri İlişkileri 2015-2016 Final Sınavı

Endüstri İlişkileri 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Toplu pazarlık sürecinde çatışma ve düzensizliği sistemin girdisi, kuralları çıktısı olarak kabul eden endüstri ilişkileri teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sistem teorisi
B
Marksist teori
C
Çoğulcu teori
D
Klasik teori
E
Tekilci teori
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sendikaların makro veya ulusal düzeydeki faaliyetlerinden biridir?

A
Yeni çalışma modellerine yönelik politikalar
B
Politik partiler ve diğer çıkar gruplarıyla ilişkiler
C
Toplu pazarlık politikaları
D
Teknolojinin tanıtımı
E
işçi katılımına yönelik politikalar
Soru 3

AB Ekonomik ve Sosyal Komitesi’nde işveren sendikalarını hangi örgüt temsil etmektedir?

A
IOE
B
BusinessEurope
C
BIAC
D
ITUC
E
ETUC
Soru 4

Geleneksel rekabet politikalarını benimseyen sendikaların kullandıkları en önemli araç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üyelere yönelik kurulan e-posta grupları
B
Üyelere verilen eğitimler
C
Kadınlara yönelik kota uygulamaları
D
Toplu iş sözleşmesi
E
Ek sosyal güvenlik hizmetleri
Soru 5

1980’li yıllardan itibaren ABD’de devletin ekonomiye müdahalesinin azaltılması yönünde politikalar uygulayan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Clinton
B
Bush
C
Reagan
D
Thatcher
E
Roosevelt
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi devletin endüstri ilişkilerindeki düzenleyici rolü kapsamındaki görevlerinden biri değildir?

A
Yorumlama
B
Destek verme
C
izin verme
D
Ayarlama
E
Tanımlama
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi muhalefete dayalı toplu pazarlığın özelliklerinden biridir?

A
Taraflar alternatifler arasında esnekliğe açıktır.
B
Taraflar kendi düşüncelerinde ısrar eder.
C
Taraflar iletişime açıktır.
D
Taraflar kritik bilgileri gizli tutar.
E
Taraflar hâkimiyet kurma çabası içindedir.
Soru 8

Çok işverenli toplu pazarlıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Rekabetin yüksek olduğu emek yoğun sektörlerde görülür.
B
Aynı endüstrideki işçilerin farklı sendikalar tarafından örgütlendiği işkollarında yaygın olarak görülür.
C
işyerleri arasında haksız rekabeti önlemeye yardımcı olur.
D
Çok sayıda işveren tek bir toplu sözleşme için birleşmiştir.
E
işkolunun tümünü veya bir bölümünü kapsar.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi taraflar için birleştirici toplu pazarlık alanlarından biri değildir?

A
Çalışma koşullarını belirlemek
B
iş değerlendirme sistemini düzenlemek
C
Uyuşmazlık sürecini geliştirmek
D
Ücret artış oranlarını belirlemek
E
Şikâyet prosedürlerini düzenlemek
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi özel sektör-kamu sektörü arasındaki temel farklılıklardan biri değildir?

A
Kamu sektöründeki yöneticiler daha az özerkliğe sahiptir.
B
Kamu sektörü kurumlarının daha katı hiyerarşik düzenleri vardır.
C
Kamu sektörü kurumlan dışsal politik ve hükümet kuruluşlarının çok daha fazla etkisi altındadır.
D
Kamu sektörü kurumlarının amaçları özel sektördekilere kıyasla daha fazla, daha belirsiz ve daha çelişkilidir.
E
Özel sektör kurumlan kamu sektöründeki muadillerine göre kamuoyunun gözetimine daha fazla tabidir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi toplu pazarlığın isçiler acısından olumlu etkilerinden biri değildir?

A
işçilerin verimliliğini arttırır.
B
işçilerin gücünü arttırır.
C
işçi devir hızını azaltır.
D
Sendikal hareketi güçlendirir.
E
işverenlerin tek taralı karar alma özgürlüğünü kısıtlar.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi neo-liberal politikaların bir sonucu olarak endüstri ilişkilerinde ortaya çıkan değişimlerden biri değildir?

A
Uzun vadeli iş güvencesinin tartışmalı hale gelmesi
B
Özelleştirme ve dış kaynak kullanımının önem kazanması
C
Bireysel ücret pazarlıklarının yerini toplu pazarlıkların alması
D
Kamu sektörü işlerinin rekabetçi hale gelmesi
E
Çalışma hayatında esneklik ve serbestlik anlayışının ön plana çıkması
Soru 13

Yalın üretim sistemi ilk kez hangi firmada uygulanmıştır?

A
Suzuki
B
Mazda
C
Ford
D
Honda
E
Toyota
Soru 14

Lokavt ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Lokavt işçilerin toplu olarak işten çıkarılmasıdır.
B
Türkiye’de yasal olan lokavt türü savunma lokavtıdır.
C
Lokavt ile işyerindeki faaliyet tamamen durmaktadır.
D
Lokavt ile işverenler malvarlıklarını ve kârlarını riske etmektedir.
E
Lokavt, grev karşısında işverenlerin kullandıkları en etkili araçtır.
Soru 15

Toplu görüşmeler sırasında işçi sendikası ile işveren arasında yıllık ücretli izin sürelerinin arttırılması konusunda ortaya çıkan uyuşmazlığın türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hukuki uyuşmazlık
B
Toplu hak uyuşmazlığı
C
Yasal uyuşmazlık
D
Statü uyuşmazlığı
E
Toplu çıkar uyuşmazlığı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyle birlikte çalışma hayatında ortaya çıkan değişimlerden biri değildir?

A
Sanayi sektörünün öneminin artması
B
Kadın ve gençlerin işgücüne katılımlarının artması
C
Niteliksiz işgücünün artan sayılarla çevre ülkelerde çalışma eğilimi
D
Enformel sektörün yaygınlaşması
E
Esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaşması
Soru 17

Toplu iş uyuşmazlıklarında tarafları ortak bir noktada buluşturmaya çalışan, süreç olumsuz sonuçlandığında ise tarafların görüşlerini ve anlaşmazlık noktalarını içeren durum tespiti şeklindeki raporu ilgili merciilere sunan kişiye ne ad verilir?

A
Uzlaştırıcı
B
Müfettiş
C
Tahkim
D
Hakem
E
Arabulucu
Soru 18

Toplu iş uyuşmazlıklarında hangi durumda zorunlu tahkim yoluna gidilir?

A
Özgürlükçü sistemin görüldüğü ülkelerde uyuşmazlığın çözümü aşamasında
B
Toplu iş mücadelelerine gitmenin yasak olduğu ülkelerde ve durumlarda
C
Tarafların uyuşmazlığın herhangi bir aşamasında aralarında anlaşarak hakeme karar vermesi durumunda
D
Tarafların toplu iş sözleşmelerine koydukları hüküm uyarınca uyuşmazlığın ortaya çıkması halinde
E
Grev ve lokavtın yasak olmadığı işlerde uyuşmazlığın çözümü aşamasında
Soru 19

Büyük Dönüşüm adlı eserinde “çift yönlü hareket” kavramını ileri süren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Polanyi
B
Senneth
C
McMichael
D
Weber
E
Atkinson
Soru 20

Küreselleşmeyi piyasa güçlerinin serbestliği, rekabetin kusursuzluğu ve karşılaştırmalı üstünlüklere dayanan bir uluslararası ticaretin yaygınlaşması olarak yorumlayan ve IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü tarafından da benimsenen görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şüpheci görüş
B
Finansal görüş
C
Süreçsel görüş
D
Yeni liberal görüş
E
Eğilimsel görüş
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...