Endüstri İlişkileri 2018-2019 Final Sınavı

Endüstri İlişkileri 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

________ , bireylerin hareket özgürlüğünün ve olayları etkileme yeteneğinin bulunduğunu ileri süren endüstri ilişkileri teorisidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Feminist teori
B
Çoğulcu teori
C
insan ilişkileri teorisi
D
Sistem teorisi
E
Sosyolojik teori
Soru 2

İşletmede verimliliği artırmanın yolu olarak sendikaların devre dışı kaldığı ve işletme ile çalışanlar arasında doğrudan ilişkilerin kurulabildiği bireysel ilişkileri ön plana çıkaran bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çalışma sosyolojisi
B
insan kaynakları yönetimi
C
Endüstri ilişkileri
D
Sosyal politika
E
Çalışma ekonomisi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi endüstri ilişkilerinin konularından biri değildir?

A
Sendika liderliği
B
Çalışanların örgütlenmesi
C
Toplumsal yaşamda ve çalışma yaşamında özel olarak korunması gereken kesimler
D
Toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü
E
Toplu pazarlık stratejileri
Soru 4

I. Sidney Webb
II. Beatrice Webb
III. Kari Marx
IV. John Dunlop
Yukarıdakilerden hangileri endüstri ilişkileri alanında ilk kuramsal çalışmayı yaparak Klasik Teori'nin temellerini atan bilim insanlarıdır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve IV
E
1,1I ve III
Soru 5

I. Sendikanın üyeleri
II. Sendikanın amaçları
III. Amaçlara ulaşmak için kullandıkları araçlar
Yukarıdaki unsurlardan hangileri işçi sendikalarını diğer işçi örgütlerinden ayırmaktadır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 6

Sosyal sorumluluk uygulamalarında bulunan yönetimler hangi değerleri ön plana çıkarmaktadır?

A
Çevresel değerler
B
Maddi değerler
C
Manevi değerler
D
Teknokrat değerler
E
Bilimsel değerler
Soru 7

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde işverenlerin çalışma hayatına yönelik ve ticari çıkarları tek bir örgüt tarafından korunmaktadır?

A
Fransa
B
İsveç
C
Almanya
D
İsviçre
E
İrlanda
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi işçilerin sendikaya katılma nedenlerinden biri değildir?

A
Çalışma koşullarını iyileştirmek
B
işle ilgili olmayan çeşitli hizmetlerden yararlanmak
C
insan kaynakları stratejileri geliştirmek
D
işçi dayanışmasını artırmak
E
Siyasi ve ideolojik açıdan kendisini bir sendika ile özdeşleştirmek
Soru 9

Weber’e göre ________ belli bir toprak parçası üzerinde fiziksel şiddetin meşru kullanımını tekelinde bulunduran insan topluluğudur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
siyasi parti
B
devlet
C
mahkeme
D
baskı grubu
E
sendika
Soru 10

I. Grev
II. Örgütlenme özgürlüğü
III. Tekilcilik
IV. Sendikaların tanınması
V. Sözleşmenin takibi
VI. iyi niyet
Etkili bir toplu pazarlığın koşulları yukarıdakilerden hangileridir?

A
I, II ve IV
B
I, II, III ve IV
C
I, II, IV ve VI
D
II, III, IV ve VI
E
II, IV, V ve VI
Soru 11

Genellikle işçi ve işveren konfederasyonları ile hükümet arasında çeşitli makroekonomik amaçları gerçekleştirmek için imzalanan toplumsal anlaşmalar hangi düzeyde toplu pazarlığın bir çıktısıdır?

A
Çok işverenli toplu pazarlık
B
Örnek toplu pazarlık
C
işyeri düzeyinde toplu pazarlık
D
Ulusal düzeyde toplu pazarlık
E
işkolu düzeyinde toplu pazarlık
Soru 12

Devletin sosyal eşitliği sağlamak için kamuoyunun muvafakatim almaya çalışması ve işyeri düzeyinde katılımcılığı ve aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik politikalar üretmesi devletin hangi fonksiyonunun bir sonucudur?

A
Birikim
B
Yasama
C
Sosyal refah
D
Meşruiyet
E
Hakem
Soru 13

En alt düzeydeki toplu pazarlık türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
işkolu düzeyinde toplu pazarlık
B
AB düzeyinde toplu pazarlık
C
işyeri/işletme düzeyinde toplu pazarlık
D
Ulusal düzeyde toplu pazarlık
E
Çok işverenli toplu pazarlık
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 1980’li yıllardan itibaren neo-liberal hükümetlerin uygulamalarından biri değildir?

A
işe alma ve işten çıkarma süreçlerinde sendikaların etkilerini azaltmak
B
iş güvencesini artırmak
C
Serbest ticaret bölgelerinde örgütlenmeleri yasaklamak
D
Toplu pazarlık hakkını sınırlandırmak
E
Çalışma koşullarını esnekleştirmek
Soru 15

Piore ve Sabel ile Hirst ve Zeitlin’in çalışmalarına dayanan ve küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Esnek uzmanlaşma
B
Çok uluslu toplu pazarlık
C
Taylorizm
D
Fordizm
E
Kuralsızlaştırma
Soru 16

I. Uzlaştırma II Arabuluculuk
III. Zorunlu tahkim
IV. Gönüllü tahkim
Yukarıdaki barışçı çözüm yollarından hangilerinde verilen kararlar, tarafları bağlar?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 17

Lokavt ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
ILO sözleşmelerinde lokavt hakkına ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır.
B
Lokavt grev karşısında işverenlerin kullandıkları en önemli araçtır.
C
Lokavtın temel unsuru işyerinde faaliyetin tamamen durmasıdır.
D
Lokavt beşeri risk taşımaktadır.
E
Lokavt süresince iş ilişkisi askıda kalır.
Soru 18

Türkiye’de 1963 yılından önceki dönemde toplu iş uyuşmazlıklarının çözümünde aşağıdaki sistemlerden hangisi uygulanmıştır?

A
Serbestlik sistemi
B
Karma sistem
C
Özgürlükçü sistem
D
Yasakçı sistem
E
Barışçı sistem
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin kurguladığı çalışma ortamına dair genel özelliklerden biri değildir?

A
Yönetim ve çalışanların çıkarlarının çatışması
B
Çalışma yaşamında esnekliğin artması
C
Takım çalışmasının önem kazanması
D
Çalışanların kendilerini örgüt ile özdeşleştirmesi
E
Toplu pazarlıktan bireysel sözleşmelere geçilmesi
Soru 20

Piyasa ilişkilerinin genişlemesi karşısında toplumun kendini koruma biçimlerine yönelişlerini ifade eden salınımsal bir harekete karşılık gelen “çift yönlü hareket” kavramı kim tarafından ortaya atılmıştır?

A
Polanyi
B
Hobbes
C
Weber
D
Friedman
E
Marx
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...