Endüstri Sosyolojisi 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Endüstri Sosyolojisi 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi risk toplumunu etkileyen ve belirleyen faktörlerden biri değildir?

A
Sınıf çatışması
B
Küreselleşme
C
Ekolojik sorunlar
D
Devletin değişen rolü
E
Postmodern durum
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminin temel ilkelerinden biri değildir?

A
Çalışanların çok sık kontrol edilmesi
B
Müşteri odaklılık
C
Sürekli gelişme
D
Üst yönetim liderliği
E
Tam katılım
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 1980 Kararlarının amaçlarından biridir?

A
Tarım sektörünün milli gelirdeki payını artırmak
B
Devlet eliyle sanayileşmeyi artırmak
C
Sendikalaşmanın önündeki engelleri kaldırılmak
D
Devalüasyon yoluyla dış ödemeler dengesi açıklarını kapatmak
E
Gümrük vergilerini yükselterek yerli sanayiciyi korumak
Soru 4

Endüstri toplumunda iş bölümü ve uzlaşmanın artacağını ve buna bağlı olarak organik dayanışmanın ortaya çıkacağını öne süren sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
A. Comte
B
K. Marx
C
E. Durkheim
D
H. Spencer
E
M. Weber
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sanayileşme politikasının temel unsurlarından biri değildir?

A
Teknoloji
B
Yatırım ve teşvik
C
Rekabet
D
Güvenlik
E
Bölgesel gelişme
Soru 6

İşveren güdümlü sendikacılık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beyaz sendikacılık
B
Kırmızı sendikacılık
C
Mavi sendikacılık
D
Devrimci sendikacılık
E
Sarı sendikacılık
Soru 7

Post-endüstriyel toplumlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bilgi, toplumun temel eksenidir.
B
Hizmetler sektörünün oranı artmıştır.
C
Teknik ve profesyonel sınıfın sayısı artmıştır.
D
Mavi yakalı işçilerin oranı beyaz yakalılardan her zaman daha fazladır.
E
Bilgi sınıfı ortaya çıkmıştır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Nitelik Yaklaşımına göre, profesyonel mesleği karakterize eden niteliklerden biri değildir?

A
Ayırt edici bir kültür
B
Öz kontrol mekanizması
C
Vasıfsız işgücü
D
Sistematik bilgi
E
Kendi çıkarından çok toplum çıkarlarına yönelme
Soru 9

D. Bell ’in, dinamizmini bilgiden alan, temel sektörün hizmet sektörü olduğu, uzman bireylerden oluşan toplum modeline ne ad verilir?

A
Folk toplumu
B
Endüstri sonrası toplum
C
Modern toplum
D
Kent toplumu
E
Bilgi toplumu
Soru 10

Bir mesleğin profesyonel statüye ulaşmak için geçirdiği tarihsel aşamalara ve mesleğin içsel süreçlerine odaklanan profesyonel mesleği tanımlayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yorumlayıcı yaklaşım
B
Süreç yaklaşımı
C
Determinist yaklaşım
D
Niceliksel yaklaşım
E
Niteliksel yaklaşım
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi çok uluslu şirketlerin az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere yatırım yapmalarının, yatırım yapılan ülkeye sağladığı katkılarından biridir?

A
Emeğin mobilitesini zayıflatmak
B
Ülkelerdeki üretim darboğazının azalmasını sağlamak
C
Dünya çapında tekelci firmaların oluşmasını sağlamak
D
Ucuz işgücü temin etmek
E
Sermayenin mobilitesini artırmak
Soru 12

Toplumu, kendisini oluşturan öğeler ile bu öğeler arasındaki ilişkileri içeren işlevsel bir bütün olarak değerlendiren sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
D. Bell
B
A. Toffler
C
T. Parsons
D
M.Weber
E
K. Marx
Soru 13

Bilgi, yüksek eğitim düzeyi, piyasada ayrıcalıklı yer ve statüye sahip meslek türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Profesyonel meslek
B
Birincil meslek
C
Düz meslek
D
Teknikerlik
E
Merkez meslek
Soru 14

Anadolu topraklarında sanayileşmeye ilişkin ijk girişim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Islahat Fermanı
B
Islahı Sanayi Komisyonu
C
İzmir iktisat Kongresi
D
24 Ocak Kararları
E
Özelleştirme
Soru 15

Para ve maliye politikası dışındaki araçlarla kaynak tahsisini ya da üretim ve kaynak tahsisinin genel mekanizmalarını değiştirmek için tasarlanan politika eylemlerine ne ad verilir?

A
Sanayi politikaları
B
Teknoloji politikaları
C
Yatırım politikaları
D
Devletçi politikalar
E
ithal ikameci politikalar
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi işsizliğin unsurlarından biri değildir?

A
Bireyin iş arama eylemi içinde olması
B
Bireyin gayri iradi olarak çalışmama durumuyla karşılaşması
C
Bireyin günün geçerli ücret düzeyinde ve çalışma saatlerinde çalışma gereksiniminde olması
D
Bireyin istihdam dışı olup iş bulamaması
E
Bireyin çalışmak istememesi
Soru 17

Endüstri ilişkilerini şekillendiren temel aktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
işverenler
B
işçiler
C
işveren sendikaları
D
işçi sendikaları
E
Devlet
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi KİT’lerin özelleştirilmesinden beklenen faydalardan biridir?

A
Kamu sektörünün sanayideki payını artırmak
B
Yeni teknoloji kullanımını teşvik etmek
C
Kamu kesimindeki istihdamı artırmak
D
Sektördeki bürokrasiyi azaltmak
E
Özelleştirme gelirlerini kamu harcamalarının finansmanında kullanmak
Soru 19

Taylorizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Üretim süreçleri en küçük ve basit parçalara kadar ayrılmıştır.
B
Parça başı ücret ödeme sistemi yaygındır.
C
Karar mekanizması alt yönetimden üste doğru gerçekleşmiştir.
D
Üretimin her aşaması sıkı bir kontrol altındadır.
E
Yönetsel yapı dikey yönlüdür.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi birincil işgücü piyasalarında işçinin avantajlarından biri değildir?

A
Terfi olasılığının olması
B
istihdamın garanti altına alınması
C
Sürekli gelirin garantiye alınması
D
işlem maliyetlerinin azalması
E
Sosyal hakların ve korumanın olması
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x