Eski Türk Edebiyatına Giriş: Biçim ve Ölçü 2017-2018 Vize Sınavı

Eski Türk Edebiyatına Giriş: Biçim ve Ölçü 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sâhib-i tîg u kalem mâlik-i câm u hâtem
Âsaf-ı Cem-azamet dâver-i Cemşîd-vekār
Âsmân-pâye hümâ-sâye Alî Pâşâ kim
İremez tâk-i celâline kemend-i efkâr
Şâh-ı gül neşv ü nemâ bulsa nem-i lutfından
Ola her gonce-i ter bülbül-i şîrîn-güftâr
Bakî'nin Semiz Alî Paşa’ya sunduğu kasideden alınan yukarıdaki beyitler, bu kasîdesinin aşağıdaki bölümlerinden hangisinde yer alır?

A
Girizgâh
B
Medhiyye
C
Fahriyye
D
Nesîb
E
Duâ
Soru 2

________ , bir düşünce ya da duygunun yerinde ve zamanında, manası en açık şekilde ve akıcı bir dille ifade edilmesidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Selâset
B
Estetik
C
Belâgat
D
Gramer
E
Fesâhat
Soru 3

1. Güneş
2. Ay
3. Utarit
4. Mirrîh
5. Müşterî
A. Kadı
B. Komutan
C. Katip
D. Vezir
E. Sultan
Yukarıdaki Divan şiirinde yer alan gezegenler ve özellikleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A
1-A, 2-E, 3-C, 4-B, 5-D
B
1-B, 2-D, 3-C, 4-A, 5-E
C
1-C, 2-D, 3-A, 4-B, 5-E
D
1-D, 2-E, 3-C, 4-B, 5-A
E
1 -E, 2-D, 3-C, 4-B, 5-A
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Genceli Nizamî’nin Hamsesi’nde yer alan eserlerden biri değildir?

A
Husrev ü Şîrîn
B
Heft-peyker
C
Mahzenüî-Esrâr
D
Yûsuf ve Zelîhâ
E
Leylî vü Mecnûn
Soru 5

Genellikle iki veya iki beyitten uzun, matla ve mahlas beyti olmayan nazım biçimine ne ad verilir?

A
Kıt'a
B
Tuyuğ
C
Rüba'î
D
Nazım
E
Kaside
Soru 6

I. Tek bir edebî gelenekten oluşmuştur.
II. Günümüzdeki kullanım şekline göre Türk Edebiyatının, XIII. yüzyılın sonlarından XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar olan sürecini kapsar.
III. Nazarî ve estetik esaslarını müşterek İslâmî kültürden almıştır.
IV. Sadece Farsça kökenli kelimelerin geniş oranda yer aldığı bir Türkçe ile eserler verilmiştir.
V. Osmanlı döneminde ortaya konulan edebiyat ürünlerini esas alır.
Eski Türk Edebiyatı Dönemi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

A
I ve II
B
I ve IV
C
II ve III
D
III ve IV
E
IV ve V
Soru 7

Bursalı Mehmed Tahir tarafından yazılan ________ , biyografik bir eser niteliğindedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Sicill-i Osmanî
B
Esâmî
C
Eslâf
D
Hadîkatü'l-Mülûk
E
Osmanlı Müellifleri
Soru 8

Dalmışam şol bahre kim pâyânı yok
Batmışam şol gence kim hüsranı yok
Bulmuşam şol bedri kim noksanı yok
Girmişem ol şehre kim vîrânı yok
Yukarıda şiirin nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rüba'î
B
Mesnevi
C
Muhammes
D
Tuyuğ
E
Kıta
Soru 9

Sen kim gelesin meclise bir yer mi bulunmaz Baş üzre yerin var Gül goncesisin gûşe-i destâr şenindir Gel ey gül-i ra’nâ
Yukarıdaki şiirin nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tuyuğ
B
Kıt’a
C
Müstezad
D
Murabba
E
Ziyâde
Soru 10

Degüldüm men sana mâ’il sen itdün aklumı zâ’il
Mana ta'n eyleyen gafil seni görgeç utanmaz mı
Yukarıdaki beyitin Türkiye Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Benim sana ilgim yoktu, aklımı başımdan sen alıp beni kınıyorsun; senin güzelliğin karşısında ne yapabilirdim?
B
Benim sana ilgim yoktu, aklımı başımdan sen aldın; beni kınayan gafil kişi, senin bu güzelliğini görünce beni kınadığı için utanmaz mı?
C
Benim sana ilgim yoktu, aklımı başımdan sen almadın mı? Beni kınayan gafil kişi, senin bu güzelliğini görünce utanıp beni kınamaz mı?
D
Benim sana ilgim yoktu, aklımı başımdan sen aldın; beni kınayan gafil kişinin de aklını almaya utanmıyor musun?
E
Benim sana ilgim yoktu, aklım başımda değildi; beni kınayan gafil kişi, senin bu güzelliğini görünce beni kınadığı için utanmaz mı?
Soru 11

Kaçar eşşek acıyarak canı
Dökilüp yaşı yirine kanı
Bâtıl isteyü hakdan ayrıldum
Boynuz umdum kulaktan ayrıldum
Yukarıdaki şiirin nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mesnevi
B
Tuyuğ
C
Kaside
D
Gazel
E
Rübâ'î
Soru 12

Divan şiirinde, bütün mısraları kafiyeli gazellere ne ad verilir?

A
Müzeyyel gazel
B
Yek-âvâz gazel
C
Yek-âhenk gazel
D
Mülemma gazel
E
Müselsel gazel
Soru 13

A. Divan Edebiyatı
B. Klasik Türk Edebiyatı
C. Osmanlı Edebiyatı
1. Hammer Purgstall
2. Ömer Seyfettin
3. Fuat Köprülü

Yukarıdaki edebiyat dönemleri ve onları isimlendiren şahıslar ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A
1-A 2-B, 3-C
B
1-A, 2-C, 3-B
C
1-B, 2-A, 3-C
D
1-B, 2-C, 3-A
E
1-C, 2-A, 3-B
Soru 14

Mecmû'atü’n-Nezâ’ir adlı eseri derleyen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ömer b. Mezid
B
Eğridirli Hacı Kemal
C
Edirneli Nazmi
D
Pervane Bey
E
Sehi Bey
Soru 15

Mesnevilerde ara söz olarak kullanılmış manzumelere ne ad verilir?

A
Tardiyye
B
Şarkı
C
Mu’aşşer
D
Müseddes
E
Tercî-i bend
Soru 16

İkinci grup musammatlar en az kaç bendden meydana gelir?

A
2
B
3
C
4
D
6
E
10
Soru 17

Türk edebiyatında XIV. yüzyıldan itibaren görülen ________ , vasıta beyitleri dışında her bend kendi içinde, diğer bendlerden bağımsız olarak kaside ve gazel gibi kafiyelenmiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
mu'aşşerlerde
B
terkîb-i bendlerde
C
müseddeslerde
D
tercî'-i bendlerde
E
muhammeslerde
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi müseddes kafiye düzenlerinden biri değildir?

A
aaaaaa, bbbbcc, ddddee,...
B
aaaass, bbbbşş, cccctt,...
C
aaaaaa, bbbbbb, cccccc,...
D
aaaaAA, bbbbAA, ccccAA,...
E
aaaaaa, bbbbba, ccccca,...
Soru 19

Kafiye düzeni aaaaA, bbbbA, ccccA,... ya da aaaAA, bbbAA, cccAA,... şeklinde devam eden nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mütekerrir müsemmen
B
Mütekerrir müsebbâ
C
Terkib-i bend
D
Mütekerrir muhammes
E
Terci'-i bend
Soru 20

1. Terkib-i bend
2. Murabba şarkı
3. Muhammes
A. Tard u rekb
B. Bendiyye
C. Miyân

Yukarıdaki nazım biçimleri ve onlarla ilişkili terimler ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A
1-A, 2-B, 3-C
B
1-A, 2-C, 3-B
C
1-B, 2-C, 3-A
D
1-C, 2-A, 3-B
E
1-C, 2-B, 3-A
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x