Eski Türk Edebiyatının Kaynaklarından Şair Tezkireleri 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Eski Türk Edebiyatının Kaynaklarından Şair Tezkireleri 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Rıza Oğraş tarafından 2001 yılında günümüz harflerine aktarılarak araştırmacıların istifadesine sunulmuş olan 19 yüzyıl tezkiresi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bağçe-i Safa-enduz
B
Hâtimetü'l-Eşâr
C
Şefkat Tezkiresi
D
Hadikatü’l-vüzerâ
E
Mecmua-i Terâcim
Soru 2

Tezkireleri modern biyografiden ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilgi kaynaklarının başka biyografik eserler olması
B
Kendisine ait bir eleştiri terminolojisinin bulunmaması
C
Biyografik bilgilerin sunumunda takip edilen sistemli bir yapının olmaması
D
Dil ve üslûbunun ağır olması
E
Eleştirinin merkezinde eserden çok sanatçının olması
Soru 3

Hümâyûn Pâdişâh: Evvelgı Mecma: Selâtîn-i rüzgâr zikride kim egerçi bu muhtasar risâlening olça vüs'ati yokdur kim bu pâdişâlarnıng mindin birining zikr-i hayrın bitimekge mütehammil bolgay. Lâ-ilâc teyemmün ü teberrük içün ism-i şerîflerin ve eş'âr-ı latîflerin merkûm kılmak güstâhlıgı olunur.
Dil özellikleri bakımından farklılık gösteren yukarıdaki biyografi maddesi, aşağıdaki tezkirelerden hangisine aittir?

A
Künhü’l-Ahbar
B
Zübdetü’l-Eşar
C
Mecmau’l-Havas
D
Gülşen-i Şuara
E
Meşairü’ş-Şuara
Soru 4

Yazar, bazı şairlerin sosyal hayatlarına, çeşitli latifelerine ve maceralarına değinmiş, onların sanatları ve eserleri üzerine isabetli değerlendirmeler yapmıştır, ilmiye mesleğinden ve hattat olduğu için kendi mesleğinden olan şairlere daha çok yer ayırmış ve onları aşırı derecede övmüştür.
Yukarıda hakkında bilgi verilen tezkire yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Safayî
B
Salim
C
Mûcib
D
Âkif
E
Râmiz
Soru 5

Nuhbetü’l-âsâr li Zeyl-i Zübdetü’l-eş’ar isimli tezkiresinin dışında Divan, Bursa Şehrengizi, Gencine-i Şaygan, Gül-i Sad-berg, Seb’a-i Seyyare gibi eserlerin de sahibi olan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Safayi
B
Salim
C
Ramiz
D
Beliğ
E
Mûcib
Soru 6

Türk edebiyatında manzum olarak yazılan ilk tezkire aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teşrifatü'ş-şuara
B
Zübdetü'l-eşar
C
Mecmaü'l-havas
D
Riyazü'ş-şuara
E
Tezkire-i Şuara
Soru 7

Hükümdar şairler arasında Muhibbî’ye, Türkçe şiir söyleyen şairler arasında Necatî ile Bakî’nin biyografilerine yer vererek yetiştiği muhitin dışındaki edebî faaliyetlere de ilgisiz kalmadığını gösteren tezkire yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ali Şir Nevayî
B
Sadi kî
C
Yümnî
D
Sam Mirza
E
Faizî
Soru 8

Ali Emirî’nin Diyarbakırlı şairleri konu edinen eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlı Şairleri
B
Osmanlı Vilayeti Şarkiyesi
C
Vesaikü’l-âsâr
D
Mevahibü’s-sülûk
E
Tezkire-i Şuara-yı Amid
Soru 9

“Haşan Çelebi Tezkiresi” ile “Beyanî Tezkiresi” arasındaki ilişkinin benzeri, “Safayî Tezkiresi” ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır?

A
Nuhbetü’l-Asar Fi Fevaidi’l-Eş’ar
B
Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye
C
Hatimetü’l-eşar
D
Âdâb-ı Zurefâ
E
Mir’at-i Şi'r
Soru 10

Tezkiresinin adı, ebced hesabıyla eserinin yazılış tarihine karşılık gelen tezkire yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yümnî
B
Şefkat
C
Fatin
D
Esat Efendi
E
Arif hükmet
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ın eserlerinden biri değildir?

A
Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar
B
Türk Meşhurları
C
Mevzun Sözler
D
Son Asır Türk Şairleri
E
Vefeyât-ı Rical
Soru 12

Akif’in Mir’at-ı Şi‘r adlı eseri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dönemin padişahı Sultan Selim’e sunulmuştur.
B
Enderun’da yetişen şairler hakkında bilgi vardır.
C
Şairler objektif ölçütlere uygun değerlendirilmiştir.
D
Bir önsöz, dört bölüm ve bir hatimeden oluşur.
E
Akif’le birlikte 24 şairin biyografisini ihtiva eder.
Soru 13

17. yüzyılın en dikkate değer tezkiresidir. Eserin en önemli özelliği, hemen bütün şairlerin ölüm tarihlerini belirtmiş olmasıdır. Yazar verdiği ölüm tarihlerini çoğunlukla tarih beyitleri söyleyerek doğrular. Bazı şairlerde makamına ve sosyal durumuna göre daha süslü ve daha ağır bir dil kullanmıştır.
Yukarıda özellikleri verilen tezkire aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teşrifatü’ş-şuara
B
Mecmaü’l-havas
C
Tezkire-i Şuara
D
Riyazü’ş-şuara
E
Zeyl-i zübdetü’l-eş’ar
Soru 14

Ahdî tarafından yazılan “Gülşen-i Şuara” adlı tezkirenin edebiyat tarihi açısından asıl önemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Önceki tezkirecilerin vermediği şairleri ele alması
B
Padişahları ve yüksek zümreden kişileri anlatırken dilinin sade olması
C
Bağdat ve çevresinde yaşayan şairleri anlatan tek kaynak durumunda olması
D
Mukaddime ve ravza adı verilen bölümlere ayrılması
E
Bazı şairler hakkındaki bilgilerin diğer tezkirelerden alınması
Soru 15

Eserinde şuara tezkireleri başta olmak üzere 75 kaynak eserdeki bilgileri tarayarak şairlerin biyografilerini alfabetik sıra ile ve sistematik olarak özetleyen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmet Siracettin
B
Ârif Hikmet
C
Faik Reşat
D
Nail Tuman
E
Fatin
Soru 16

Eserini ebced sistemindeki harf sırasına göre düzenleyen tezkire yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aşık Çelebi
B
Beyani
C
Haşan Çelebi
D
Gelibolulu Ali
E
Latifi
Soru 17

Dârü’l-maarif, Mekteb-i Maarif-i Adliyye, Bayezit Rüştiyesi gibi devrin yeni eğitim kurumlarından yetişmiş seçkinleri gösteren kayıtları ile yenileşme dönemi maarif tarihine malzeme veren eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mecmuatü’t-Teracim
B
Son Asır Türk Şairleri
C
Devhatü’l-Meşayih
D
Bağçe-i Safa-enduz
E
Hâtimetü’l-Eş’ar
Soru 18

Belirli bir zümrenin şairlerine yer veren ilk tezkire aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mir’at-i Şi'r
B
Nuhbetü’l-âsâr Fi Fevaidi’l-eş’ar
C
Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye
D
Âdâb-ı Zurefâ
E
Tezkire-i Şuara
Soru 19

Sehî Bey'in Heşt Behişt adlı tezkiresini yazarken birebir model olarak aldığı eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Baharistan
B
Mecalisü'n-nefais
C
Devletşah Tezkiresi
D
Gülşen-i Şuara
E
Latifi Tezkiresi
Soru 20

Kendisinden sonraki antoloji tipi tezkireler için bir model olmakla kalmayıp zeyil geleneğiyle etkisi süreklilik arz eden tezkire aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teşrifatü’ş-Şuara
B
Mecmau'l-Havas
C
Künhü'l-Ahbar
D
Adab-ı Zurefa
E
Zübdetü’l-Eşar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x