Eski Türk Edebiyatının Kaynaklarından Şair Tezkireleri 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Eski Türk Edebiyatının Kaynaklarından Şair Tezkireleri 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi 'Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye'yi diğer tezkirelerden ayıran özelliklerden biri değildir?

A
Divan sahibi ve üstat olan mevlevî şairlerini bir araya toplaması
B
Örnek şiirlerin Şeyh Galip gibi büyük bir şair tarafından seçilmiş olması
C
Şairlerin edebî kişiliklerine ilişkin değerlendirmelerin objektif ölçülere dayanması
D
Belli bir meslek veya gruptan meydana gelen şair tezkirelerinin ilki olması
E
Mevleviliğin sözlü kaynaklarına fazlaca yer vermesi
Soru 2

Doğu Türkçesi geleneğinin ikinci tezkiresidir.
I. Şah İsmail devrinden yazıldığı döneme kadarki devre içerisinde yer alan İran ve Türk asıllı şairleri kapsar. Tezkire; Devletşah Tezkiresi, Mecalisü’n-Nefayis ve Tuhfe-i Sami’nin zeyli mahiyetindedir.
Yukarıda sözü edilen eser aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

A
Sadikî
B
Riyazî
C
Faizî
D
Yümnî
E
Güftî
Soru 3

Enderunlu İbrahim Naşit’in Müntehabât-ı Eşar adlı şiir mecmuasını antoloji tipi tezkire haline getiren yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kafzade Faizi
B
Enderunlu Akif
C
Esat Efendi
D
BursalI Beliğ
E
Şefkat-i Bağdadî
Soru 4

Aynı çağda yaşamış, aynı bilim dalıyla uğraşmış kişilerin biyografilerinin anlatıldığı tabakat kitapları hangi edebiyat geleneğinin ürünüdür?

A
OsmanlI edebiyatının
B
Fars edebiyatının
C
Çağatay edebiyatının
D
Hint edebiyatının
E
Arap edebiyatının
Soru 5

“Haşan Çelebi Tezkiresi” ile “Beyanî Tezkiresi” arasındaki ilişkinin benzeri, “Safayî Tezkiresi” ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır?

A
Âdâb-ı Zurefâ
B
Mir’at-i Şi’r
C
Tezkire-i Şuara-yı Mevleviyye
D
Nuhbetü’l-Asar Fi Fevaidi’l-Eş’ar
E
Hatimetü’l-eşar
Soru 6

Gelibolulu Ali'nin, Melik Ahmet Gazi’nin gazalarını anlatan Danişmendname’yi esas alarak yazdığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Künhü’l-ahbar
B
Nusretname
C
Mirkatü’l-cihad
D
Menakıb-ı Hünerveran
E
Nushatü’s-selatin
Soru 7

Rıza Oğraş tarafından 2001 yılında günümüz harflerine aktarılarak araştırmacıların istifadesine sunulmuş olan 19 yüzyıl tezkiresi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bağçe-i Safa-enduz
B
Hadikatü’l-vüzerâ
C
Hâtimetü'l-Eşâr
D
Mecmua-i Terâcim
E
Şefkat Tezkiresi
Soru 8

'Mucib Tezkiresi'nin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mukaddime bölümünün kısa olması
B
Daha önce yazılmış tezkirelerde bulunmayan on bir şairin biyografisine yer vermesi
C
Şairler hakkında ayrıntılı bilgiler içermesi
D
Şiir değerlendirmelerinde derinlikli ve isabetli eleştirilerde bulunması
E
Antoloji niteliğinde olması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ın eserlerinden biri değildir?

A
Vefeyât-ı Rical
B
Türk Meşhurları
C
Mevzun Sözler
D
Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar
E
Son Asır Türk Şairleri
Soru 10

Tezkirelerin yanı sıra diğer biyografi kitaplarını ve İstanbul kütüphanelerindeki yazma divan ve mesnevileri de değerlendirmek suretiyle “divan şairlerinin muhtasar biyografileri”ni hazırlayan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nail Tuman
B
Mehmet Tevfik
C
ibnülemin Mahmut Kemal
D
Ali Emiri
E
Mehmet Siracettin
Soru 11

Akif’in Mir’at-ı Şi‘r adlı eseri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bir önsöz, dört bölüm ve bir hatimeden oluşur.
B
Akif’le birlikte 24 şairin biyografisini ihtiva eder.
C
Enderun’da yetişen şairler hakkında bilgi vardır.
D
Şairler objektif ölçütlere uygun değerlendirilmiştir.
E
Dönemin padişahı Sultan Selim’e sunulmuştur.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıl tezkirelerinden biri değildir?

A
Bağçe-i Safa-enduz
B
Tuhfe-i Nailî
C
Kâfile-i Şuara
D
Hâtimetüî-Eş’ar
E
Mecmua-i Terâcim
Soru 13

Râmiz'in tamamlayıp son biçimini veremeden ölmesi üzerine onun “Âdab-ı Zurefa” adlı tezkiresini gözden geçirerek düzeltme ve ilaveler yapan ünlü biyografi yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Resmî Ahmet Efendi
B
Kâtip Çelebi
C
Müstakimzade Süleyman Sadeddin
D
Ebezade Abdullah Efendi
E
Osmanzade Ahmet Taib
Soru 14

20. yüzyılda tezkire geleneğini en iyi temsil eden eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mecmûatü’t-terâcim
B
Mecma-ı Şuara ve Tezkire-i Üdebâ
C
Kafile-i Şuarâ
D
Esami-i Şuara-yı Amid
E
Eslâf
Soru 15

Osmanlı şair ve âlimlerinin hâl tercümeleriyle manzum eserlerinden parçalar veren ve müellifin tezkire diye takdim ettiği eser, aynı adla Hazine-i Fünun mecmuasında çıkan yazı serisinin herhangi bir kronolojik veya alfabetik tasnif yapılmadan kitaplaştırılmış şeklidir.
Yukarıda söz edilen tezkire aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eslâf
B
Terâcim-i Ahvâl
C
Son Asır Türk Şairleri
D
Tuhfe-i Naili
E
Tezkire-i Şuara-yı Âmid
Soru 16

Osmanlı döneminde Diyarbakır’da yetişen herhangi bir şairin biyorafisi üzerine çalışma yapan bir araştırmacı öncelikle aşağıdaki yazarlardan hangisinin eserlerine başvurmalıdır?

A
Mehmet Tevfik
B
ibnülemin Mahmut Kemal
C
Mehmet Siracettin
D
Nail Tuman
E
Ali Emiri
Soru 17

Tezkiresinin adı, ebced hesabıyla eserinin yazılış tarihine karşılık gelen tezkire yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fatin
B
Esat Efendi
C
Yümnî
D
Arif Hikmet
E
Şefkat
Soru 18

Hammer’in “Cami-i Mehasin fi Terâacim-i Şuara-yı Devlet-i Âl-i Osman” adlı eserini inceleyip tercüme eden yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şeyhülislam Ârif Hikmet
B
ibnülemin Mahmut Kemal
C
Mehmet Siraceddin
D
Faik Reşat
E
Nail Tuman
Soru 19

Yenileşme dönemi maarif tarihiyle ilgili kayıtlara yer vermesiyle de önem kazanan tezkire aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kafile-i Şuara
B
Teşrifatü’ş-Şuara
C
Bağçe-i Safa-enduz
D
Arif Hikmet Tezkiresi
E
Hâtimetü’l-Eşar
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x