Eski Türk Edebiyatının Kaynaklarından Şair Tezkireleri 2018-2019 Final Sınavı

Eski Türk Edebiyatının Kaynaklarından Şair Tezkireleri 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Daha önceki devirlerde yaşamış şairleri eserine almayıp çağdaşlarının biyografilerine yer vermek suretiyle meslektaşlarından farklı bir yol izleyen tezkire yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gelibolulu Ali
B
Haşan Çelebi
C
Beyanî
D
Latifî
E
Ahdî
Soru 2

Biyografisini verdiği şairlerin bazı şiirlerine müdahale ederek “Şu kelimenin yerinde bu olmalıydı.” tarzında eleştiren tezkire yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gelibolulu Âlî
B
Âşık Çelebi
C
Latifî
D
Ahdî Çelebi
E
Sehî Bey
Soru 3

Ali Şir Nevayî tezkiresinde, sekizinci meclisin dışında her tabakanın sonunda ilave bilgilere yer vermiştir.
Bir eksiği tamamlamak üzere ilave edilen kısımlara ne ad verilirdi?

A
Tezyil
B
Hatime
C
Tetimme
D
Tazmin
E
Zeyl
Soru 4

Latîfî Tezkiresi'ne yöneltilen en önemli eleştiri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kısa ve secili cümleler kullanması
B
Şairlerin isimlerini alfabetik sıra ile yazması
C
Her şaire yeteneğine göre yer ayırması
D
Birçok şairi Kastamonulu olarak göstermesi
E
Üslubunun yer yer alaycı olması
Soru 5

Ahdi eserini üç ravza olarak tertip ettikten sonra ölümüne kadar geçen otuz yıl zarfında bir bölüm daha ekleyerek eserini dört ravza haline getirmiştir. Sonradan eklenen bu ravzada hangi meslek grubundaki şairlere yer vermiştir?

A
Sancak beyleri ve defterdarlar
B
Kâtipler ve nakkaşlar
C
Şeyhler ve dervişler
D
Vezirler ve sadrazamlar
E
Bilginler ve müderrisler
Soru 6

Latifî'nin kâtiplik mesleğine girdikten sonra kendisinin hem tanınmasına hem de Belgrad imaret kâtipliğine tayin edilmesine vesile olan Bahariyye kasidesini sunduğu devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sokullu Mehmet Paşa
B
İskender Çelebi
C
İbrahim Paşa
D
III. Murat
E
Gazanfer Ağa
Soru 7

Tezkireleri, Türk edebiyatının diğer kaynaklarına göre daha ayrıcalıklı kılan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tezkirelerde yazarın sadece çağdaşlarının biyografilerine yer verilmesi
B
Tezkirelerde diğer kaynaklara göre daha sade bir dil kullanılması
C
Tezkire yazarlarının şairlerle ilgili resmî kayıtlara ulaşma imkânına sahip olması
D
Tezkirecilerin diğer biyografi yazarlarına göre daha objektif olması
E
Tezkirelerde hem şair biyografilerine hem de şiir örneklerine yer verilmesi
Soru 8

Antoloji tipi tezkireler içinde şairler hakkında en az bilgi vermekle birlikte şairlerin ölüm tarihlerini kaydetme konusunda özen gösteren tezkire yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rıza
B
Faizî
C
Güftî
D
Asım
E
Yümnî
Soru 9

Tezkirecinin eserini yazarken karşılaştığı sıkıntıları anlattığı, okurlardan beklentilerini sıralayıp eserinin başarılı olması için Tanrı’ya yakarışta bulunduğu bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mukaddime
B
Birinci Meclis
C
Hatime
D
Birinci Tabaka
E
Dibace
Soru 10

Şiirlerinden ve tezkiresinden anlaşılacağı üzere yazarın hayatı yoksulluk içinde geçmiştir.Bu durum yazarda bedbahtlık duygusu uyandırmış, onun bu psikolojisi alaya, zaman zaman hicve yönelmesine sebep olmuştur. Yazar tezkiresinde kendisini telaşçı, zayıflıktan beli bükülmüş, tiryaki bir züğürt gibi tasvir eder.
Yukarıda söz edilen tezkire yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rıza
B
Riyazî
C
Sadi kî
D
Güftî
E
Faizî
Soru 11

Eserde yazarın tarihçiliği ve tarihçilik içinde de biyografi yazarlığı ön plana çıkar. Uzun bir mukaddime ve yazarın Rükn adını verdiği dört bölümden oluşan eserde, biyografiler genel tarihin içinde yer aldığı için şuara tezkirelerindeki örneklerden az da olsa farklı özellikler gösterir.
Yukarıda sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meşairü’ş-Şuara
B
Tezkiretü’ş-Şuara
C
Künhü’l-Ahbar
D
Tezkire-i Şuara
E
Gülşen-i Şuara
Soru 12

Usûlî: Vardarîdür. Şeyh Gülşenî halkasındandur. Bu gazel-i meşhûr anundur. Vücûd-ı mutlakun bahri ne mevci kim ider peyda Ene’l-hak sırrını söyler eğer mahfî eğer peyda
Yukarıda Usulî ile ilgili bir tezkire maddesinin tamamı verilmiştir. Üç cümleden ve bir örnek beyitten ibaret olan Usulî biyografisi 16. yüzyıl tezkirelerinin hangisinden alıntılanmıştır?

A
Âşık Çelebi Tezkiresi
B
Latifi Tezkiresi
C
Sehi Bey Tezkiresi
D
Haşan Çelebi Tezkiresi
E
Beyani Tezkiresi
Soru 13

Hükümdar şairler arasında Muhibbî’ye, Türkçe şiir söyleyen şairler arasında Necatî ile Bakî’nin biyografilerine yer vererek yetiştiği muhitin dışındaki edebî faaliyetlere de ilgisiz kalmadığını gösteren tezkire yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sadi kî
B
Ali Şir Nevayî
C
Sam Mirza
D
Yümnî
E
Faizî
Soru 14

Doğu Türkçesi ile yazılan ikinci tezkire aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zübdetü'l-eşar
B
Mecmau'l-havas
C
Tezkiretü'ş-şuara
D
Teşrifatü'ş-şuara
E
Riyazü'ş-şuara
Soru 15

Aşık Çelebi'nin tezkiresinden sonra yazılmıştır. Yazarı çoğunlukla ilmiye sınıfındaki şairleri eserine almıştır. Tanıdığı ve meşhur olan şairlerin biyografilerini uzun tutmuş, yeni yetişen şairlerin biyografilerini ise kısaca anlatmıştır. Tezkire ağır ve sanatlı bir üslupla kaleme alınmıştır.
Yukarıda sözü edilen tezkire ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gülşen-i Şuara - Ahdî
B
Künhü'l-ahbar - Gelibolulu Ali
C
Teşrifatü'ş-şuara - Güftî
D
Mecalisü'n-nefais - Ali Şîr Nevaî
E
Tezkiretü'ş-şuara - Haşan Çelebi
Soru 16

Aşağıdaki kavramlardan hangisi biyografilerin kısa, seçilen örneklerin fazla olduğu tezkire türünü nitelemek için kullanılmıştır?

A
Tertip tarzı
B
Tetimme
C
Herat tezkireleri
D
Antoloji tipi
E
Ravza
Soru 17

Tezkirelerde “mecma-ı zurefâ ve menba-ı şu‘arâ” betimlemeleri aşağıdakilerden hangisini nitelendirmek için kullanılır?

A
Şairin ailesini
B
Şairin ölüm yerini
C
Şairin doğum yerini
D
Şairin şiirlerini topladığı mecmuayı
E
Şairin mahlasını
Soru 18

Sehî Bey'in Heşt Behişt adlı tezkiresini yazarken birebir model olarak aldığı eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Baharistan
B
Mecalisü'n-nefais
C
Devletşah Tezkiresi
D
Gülşen-i Şuara
E
Latifî Tezkiresi
Soru 19


Yukarıdaki parçada söz edilen şair ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şairlerin bilgililerindendir.
B
Asıl adı Veliyüddin’dir.
C
Babası kazaskerdir.
D
Fatih’in iltifatına mazhar olmuştur.
E
Bilgin vezirlerdendir.
Soru 20

Osmanlı nesir dilinin tarihsel gelişimi konusunda inceleme yapmak isteyen bir araştırmacı aşağıdaki tezkirelerin hangisinden yararlanamaz?

A
Teşrifatü’ş-şuara
B
Riyazü’ş-şuara
C
Gülşen-i şuara
D
Meşairü’ş-şuara
E
Nuhbetü’l-asar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x