Felsefe 2018-2019 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı

Felsefe 2018-2019 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, 1970’li yıllarda ortaya çıkmış olan “Uygulamalı etik” kapsamı içinde ele alınan problemlerden biridir?

A
Kürtaj
B
Değer duygusu
C
Özgürlük
D
Ödev duygusu
E
Sorumluluk
1 numaralı soru için açıklama 
Etiğin, şimdiye kadar ele alınan teorik boyutu yanında, bir de uygulamalı boyutu vardır. Uygulamalı etik 1970’li yıllarda ortaya çıkmıştır. Bunun en önemli nedeni uygulamalı etik kapsamı içinde ele alınan problemlerin önemli bir kısmının teknolojinin sonucu olması ve yeni mesleklerin ve beyin gücüyle çalışan orta sınıfların esas itibarıyla 20. yüzyılda zuhur etmesidir. Etiğin pratik sorunlara uygulanmasının sonucu olan en yeni dalı olarak uygulamalı etik; söz gelimi kürtaj, kirli eller, hayvan hakları, ötenazi gibi özgül, tartışmalı ahlaki konu ve problemlerin analiziyle belirlenir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, Jeremy Bentham’ın yararcılık teorisinde “eylemin ondan etkilenen en yüksek sayıda insana en büyük mutluluk yaratması gerektiğini” ileri sürdüğü düşüncesindeki ölçüttür?

A
Hazzın kapsamı
B
Hazzın yoğunluğu
C
Hazzın süresi
D
Hazzın kesinliği
E
Hazzın yakınlığı
2 numaralı soru için açıklama 
Bentham, eylemin iyiliğini hem fail hem de eylemden etkilenen kimseler için mutluluk üretme kapasitesiyle yargılar. Buna göre mutluluğu hazza eşitleyen Bentham, kişinin mutluluğa erişebilmek için hazza yönelmesi, hayattan olabildiğince çok haz elde etmeye çalışması gerektiğini savunur. O, bir “haz kalkülü” geliştirmiş ve birey ya da ahlaki failin eylemden önce eylem üzerinden elde etmesi muhtemel hazzın yoğunluğunu, süresini, kesinliğini, yakınlığını, doğurganlığını ve saflığını hesaba katması gerektiğini belirtmiştir. Fakat Bentham bu noktada kalmaz, yedinci ölçütü meydana getiren meşhur yarar ilkesiyle birlikte, bireysel düzeyden sosyal düzeye, özçıkardan başkalarının çıkarına geçer. Hazzın kapsamı, yani eylemden etkilenen insanların sayısıyla ilgili olan bu ölçütte, o, “eylemin ondan etkilenen en yüksek sayıda insana en büyük mutluluk yaratması gerektiğini” ileri sürer.
Soru 3

Ahlak ile etik arasındaki farklılık-zıtlık açısından hangisi yanlıştır?

A
Ahlak yerel – etik evrensel
B
Ahlak pratik – etik teorik
C
Ahlak nitel – etik nicel
D
Ahlakta insan edilgin – etikte insan etkin
E
Ahlakta insan alıcı – etikte insan kurucu
3 numaralı soru için açıklama 
Ahlak yerel ve pratik, etik ise teorik ve evrenseldir. İnsan ahlak alanında edilgin, etik alanda etkindir. Çok daha önemlisi, etik, bireyin veya ahlaki failin alıcı değil de bütünüyle kurucu ya da etkin olduğu bir alan ya da tutumu ifade eder.
Soru 4

Sokrates, eudaimonia'ya yalnızca erdemli olan kişinin, birtakım erdemleri hayata geçirerek ulaşılabileceğini ileri sürer.
Aşağıdakilerden hangisi söz konusu erdemlerden biri değildir?

A
Hazcılık
B
Bilgelik
C
Cesaret
D
Ölçülülük
E
Adalet
4 numaralı soru için açıklama 
Erdemli olmak için , birtakım erdemleri hayata geçirmek suretiyle ulaşılabileceğini söyleyen Sokrates’e göre bu erdemlerin en başında bilgelik, cesaret, ölçülülük ve adalet gelir. Oysa Sokrates’ten etkilenen diğer filozoflar eudaimonia veya mutluluğa erişmenin hayattan elde edilecek hazlarla mümkün olabileceğini savunmuşlardı.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, ölüm cezasının savunuculuğunu yapanların başvurdukları argümanlardan birisidir?

A
Etkin caydırıcılık argümanı
B
Teori yüklülük argümanı
C
Döngüsellik argümanı
D
Görüşlerin çelişmesi argümanı
E
Görelilik argümanı
5 numaralı soru için açıklama 
Ölüm cezasının savunuculuğunu yapanların ilk ve en sık olarak başvurdukları argüman etkin caydırıcılık argümanıdır. Teori yüklülük, Döngüsellik, Görüşlerin çelişmesi, Görelilik argümanları diğer felsefe disiplinlerine ait, filozofların geliştirdikleri argümanlardır.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi mutluluk etiğinin kurucusudur?

A
Sokrates
B
Aristo
C
Platon
D
Mill
E
Kant
6 numaralı soru için açıklama 
Mutluluk etiğinin kurucusu, bütün bir Grek etiğinin yörüngesini belirlemiş düşünür olarak Sokrates’tir.
Soru 7

Etikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Etik ahlaklılığın özünü ve ahlakın ilke ve temellerini araştırır.
B
Etik ahlaki problemleri irdelemez.
C
Etiğin ahlaklı olmanın ne anlama geldiği üzerinde durduğu söylenebilir.
D
Etik, insan olmamız dolayısıyla, bizim birtakım ödevlerimiz olup olmadığını sorgular.
E
İnsanların nasıl bir hayat yaşaması veya hangi amaçların peşine düşmesi gerektiğini ele alır.
7 numaralı soru için açıklama 
Etik düşünürü temelde ne yapmak, nasıl davranmak, neyin peşine düşmek, başka insanlara nasıl muamele etmek gerektiği gibi konularda insan varlıklarına genel bir rehberlik sağlamayı amaçlarken ahlaki problemleri irdeler.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi ölüm cezasına karşı çıkan filozofların belli başlı argümanlarından biri değildir?

A
Hayatın değeri ilkesinin ihlaline vurgu yaparlar.
B
Suçlunun kurbanlar ya da toplum üzerindeki etkisine işaret ederler.
C
Ölüm cezasının caydırıcı etkisinin hiç olmadığı veya sınırlı olduğu fikrine işaret ederler.
D
Ölüm cezasının eşitsizliği olgusu üzerinde dururlar.
E
Ölüm cezasının toplumun yasaları üzerindeki etkisini vurgularlar.
8 numaralı soru için açıklama 
İdam cezasının savunuculuğunu yapanların sıklıkla kullandıkları argüman, cezanın toplumun yasaları üzerindeki etkisine gönderme yaparlar. Söz konusu argümana göre, ölüm cezasının yürürlükte olması, yasaların yaptırım gücünü artıran bir etken olmak durumundadır.
Soru 9

Orta Çağ dini etiğinin modern versiyonunu hangi filozof oluşturmuştur?

A
Mill
B
Bentham
C
Sokrates
D
MacInytre
E
Kant
9 numaralı soru için açıklama 
Kant’ın etiği Orta Çağın dinî etiğinin modern versiyonunu oluşturur. Çünkü o da, dinî etik gibi, evrensel bir ahlak yasasının varlığını kabul eder. O da etik açısından belirleyici olanın, sonuç yerine doğru eylem olduğunu dile getirir. Tıpkı dinî etik gibi, insanın birtakım ahlaki ödev veya yükümlülükleri olduğunu ima eden ödev etiği, doğru eylemi ödevden dolayı yapılan, ahlak yasasına uygun olan eylem olarak tanımlar.
Soru 10

Bir konu ya da problemin uygulamalı etik kapsamına girebilmesi için hangi iki şeye ihtiyaç bulunduğu söylenebilir?

A
Tartışmalı bir problem - Evrensel bir etik problem
B
Tartışmalı bir problem - Bireyin etik ödevi
C
Tartışmalı bir problem - Bireylerin etik ödev ve yükümlülükleri
D
İki kutbu olan tartışmalı bir konu - Evrensel bir etik problem
E
İki kutbu olan tartışmalı bir konu - Bireyin etik ödevi
10 numaralı soru için açıklama 
Bir konu ya da problemin uygulamalı etik kapsamına girebilmesi için iki şeye ihtiyaç bulunduğu söylenebilir. Bir kere, her şeyden önce ilgili konunun, yanında ve karşısında, lehinde ve aleyhinde olan insanların veya grupların olması anlamında tartışmalı bir konu olması gerekir. Sonra da konunun, bireylerin etik ödev ve yükümlülükleriyle ilgili olan evrensel bir etik problem olma zorunluluğu vardır.
Soru 11

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi muhafazakar düşüncenin önemli teorisyenlerinden biridir?

A
Hobbes
B
Burke
C
Locke
D
Rousseau
E
Rawls
11 numaralı soru için açıklama 
Hobbes, Locke, Rousseau ve Rawls toplum sözleşmesi teorisyenleridir. Muhafazakar düşüncenin diğer önemli teorisyenleri arasında Alexis de Tocqueville, Joseph de Maistre, Hegel, S. T. Coleridge, William Wordsworth, Friedrich Novalis ve Michael Oakeshott sayılabilir.
Soru 12

Özgürlüğe, bireysel teşebbüs ve sınırlı devlet biçimine vurgu yapan ve daha ziyade rıza, refah, eşitlik ile toplumsal uyuma gönderme de bulunan demokrasi anlayışı hangisidir?

A
Halk demokrasisi
B
Klasik demokrasi
C
Doğrudan demokrasi
D
Katılımcı demokrasi
E
Liberal demokrasi
12 numaralı soru için açıklama 
İlerlemiş kapitalist toplumlarda mevcut olan liberal demokraside, liberal deyimi özgürlüğe, bireysel teşebbüs ve sınırlı devlet biçimine vurgu yaparken demokrasi daha ziyade rıza, refah, eşitlik ve toplumsal uyuma gönderme yapar.
Soru 13

Aşağıdaki sorulardan hangisi siyaset felsefesinin normatif sorularından biridir?

A
Devlet nedir?
B
Adalet nedir?
C
En iyi yönetim biçimi hangisidir?
D
Demokrasinin temel özellikleri nelerdir?
E
Politik yönetimin meşruiyeti nasıl sağlanabilir?
13 numaralı soru için açıklama 
Siyaset felsefesinin problemlerinin, bu sınıflama bağlamında ikinci kategorisi normatif problemlerden oluşur. Normatif problemler, siyaset filozofunun “En iyi yönetim biçimi nedir?”, “Sosyal adalete ulaşmak için hangi ilkelerin benimsenmesi gerekir?”, “Toplumsal istikrarı temin etme sürecinde hukukun rolü ve kapsamı ne olmalıdır?” benzeri normatif soruları yanıtlamasını mümkün kılacak temel ilkeleri ortaya koyup savunmasını gerektirir.
Soru 14

“En iyi yönetim biçiminin ne olduğu” üzerine tartışan filozoflar siyaset felsefesine ilişkin ne tür bir problemi ele almış olurlar?

A
Lokal problemler
B
Evrensel problemler
C
Kavramsal problemler
D
Normatif problemler
E
Ahlaki problemler
14 numaralı soru için açıklama 
“Kimin yönetmesi gerektiği” ve “en iyi yönetim biçimi” gibi konular, siyaset felsefesinin bütün çağlarında ortak olan evrensel problemler kapsamına girmektedir.
Soru 15

Devleti ilahlaştırarak devletin bireyler üzerinde mutlak bir otoriteye sahip olmasını savunan ideloloji grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Faşistler
B
Sosyolistler
C
Liberalistler
D
Muhafazakarlar
E
Anarşistler
15 numaralı soru için açıklama 
Faşistler, devleti ilahlaştırarak devletin bireyler üzerinde mutlak bir otoriteye sahip olmasını savunur ve devleti bütün değerlerin belirleyicisi olarak görürler.
Soru 16

Gelenekçi, romantik, paternalist, liberal ve yeni muhafazakârlık gibi en az beş farklı muhafazakârlık türünün hepsinde ortak olan şey nedir?

A
Beşeri ve politik meselelerin çözümünde, insan aklının gücüne kuşkuyla bakan bir yaklaşım
B
Birey-devlet ilişkileri
C
Siyaseti, politik hayatı oluşturan kurumları ele alan disiplin
D
Birey, cemaat, haklar, özgürlük ve adalet benzeri temel kavramlar
E
Özgürlük, otorite ve demokrasi
16 numaralı soru için açıklama 
Muhafazakârlığın temelinde, ampirik ve kuşkucu bir tavır bulunur. O, soyut fikirlerden ziyade denenmiş ve test edilmiş düzenlemelere inanırken bireylerin içinde üyesi oldukları toplum ve toplumların da tarih tarafından biçimlenmeleri olgusuna özel bir önem atfeder. Bu açıdan bakıldığında insan doğasındaki çatlakların bilincinde olup onun gerçek iyiyi hayata geçirme potansiyeli konusunda şüpheleri bulunan muhafazakârlık, uygarlaşmış hayatın düzen ve geleneğe olan ihtiyacına vurgu yapar.
Soru 17

Tanımı, “toplumdaki egemen yönetim örgütü” olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Faşizm
B
Muhafazakârlık
C
Anarşizm
D
Devlet
E
Demokrasi
17 numaralı soru için açıklama 
Faşizm; etnik milliyetçilik, ırkçılık, irrasyonalizm gibi anlamlar taşır. Muhafazakârlık, devletin birey karşısındaki önceliğine vurgu yapan bir ideolojidir. Demokrasi, halkın halk tarafından halk için yönetilmesi anlamına gelir. Soruda tanımı verilen kavram devlettir.
Soru 18

Devletin egemen sınıfların çıkarlarını temsil eden, statükonun devamının sağlamaya çalışan bir anlayışa sahip olduğunu vurgulayan ideoloji aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyalizm
B
Liberalizm
C
Anarşizm
D
Faşizm
E
Muhafazakarlık
18 numaralı soru için açıklama 
Sosyalizm de devlete genellikle olumsuz bir biçimde yaklaşır. Devlet, sosyalist bakış açısından, gerçekte egemen sınıfların çıkarlarını temsil edip bunları korumakla yükümlüdür. Başka bir deyişle, sosyalizmde devletin toplumun ortak çıkarlarını temsil eden bir kurum oluşundan söz etmek mümkün değildir; o, burjuvaların çıkarlarını temsil eden ve dolayısıyla statükonun devamını sağlamaya çalışan bir araç olma statüsündedir.
Soru 19

Seçimin düzenli, açık ve her şeyden önce rekabetçi olmasını talep eden demokrasi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Klasik demokrasi
B
Modern demokrasi
C
Halk demokrasisi
D
Liberal demokrasi
E
Sosyalist demokrasi
19 numaralı soru için açıklama 
Seçimin düzenli, açık ve her şeyden önce rekabetçi olmasını talep eden liberal demokrasi açısından demokratik sürecin esası halkın siyasetçilerden hesap sorabilme kapasitesinde bulunur.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi demokrasiye yöneltilen eleştirilerden biridir?

A
Adaleti sağlayan bir yönetim olması
B
Farklı hayat tarzlarının meşruiyetine inanması
C
Sosyal dayanışma duygusunu ortaya çıkarması
D
Bilgisiz ya da cahil kimseleri aydın kimselerle aynı kefeye koyması
E
Hataları telafi etme imkânın bulunduğu yönetim şekli olması
20 numaralı soru için açıklama 
Demokrasiye yöneltilen bir digger itiraz da onun herkesin kanaatlerine aynı ölçüde değer vermek suretiyle, bilgisiz ya da cahili bilgi sahibi, aydın kimselerle aynı kefeye koyması ve zaman zaman doğru ve sağlıklı kararlar alınmasına engel teşkil edebilmesidir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x