Gelir Dağılımı ve Yoksulluk 2015-2016 Final Sınavı

Gelir Dağılımı ve Yoksulluk 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Gini katsayısının o (sıfır) olması neyi ifade eder?

A
Elde edilen tüm gelirin tek kişi ya da hanehalkında toplandığını
B
Hanehalkının kullanılabilir gelirinin sıfır olduğunu
C
Tüm birey ya da hanehalklarının gelirlerinin eşit olduğunu
D
Toplumun eşitsizliğe duyarsız olduğunu
E
Ekonomide gelir eşitsizliği olduğunu
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Kuznets’ in ters-U hipotezinin bulgularından biri değildir?

A
Az gelişmiş ülkelerde ve gelişmiş ülkelerin çoğunda tarım sektörü içindeki gelir dağılımı tarım dışı sektöre göre daha dengelidir.
B
Gelir dağılımındaki dengesizlikte gelişmiş ülkelere geçildikçe üst gelir grubunun payında artış olur.
C
Tarım dışı sektörde gelir dağılımı az gelişmiş ülkelerde daha dengesizdir.
D
Az gelişmiş ülkelerdeki gelir dağılımı gelişmiş ülkelerdeki gelir dağılımına göre daha dengesizdir.
E
Gelişmiş ülkelerdeki gelir dağılımı uzun dönemde daha dengeli olma eğilimindedir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sosyal refah fonksiyonuna dayalı alternatif bir gelir dağılımı eşitsizliği ölçütüdür?

A
Gini Katsayısı
B
Lorenz Eğrisi
C
Theil indeksi
D
Atkinson indeksi
E
Frekans Dağılımı
Soru 4

Neoklasik gelir dağılımı teorisinin emek-değer teorisi yerine koyduğu teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fayda teorisi
B
Artık değer teorisi
C
Sübjektif değer teorisi
D
Üretim bölgeleri teorisi
E
Objektif değer teorisi
Soru 5

Kaldor’un oluşturduğu Keynesyen gelir dağılımı teorisinin temelinde hangi kavram yer almaktadır?

A
Marjinal verimlilik
B
Marjinal getiri oranı
C
Marjinal tüketim eğilimi
D
Marjinal tüketim oranı
E
Marjinal tasarruf eğilimi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi gelir dağılımı türlerinden biri değildir?

A
işlemsel gelir dağılımı
B
Kişisel gelir dağılımı
C
Fonksiyonel gelir dağılımı
D
Sektörel gelir dağılımı
E
Bölgesel gelir dağılımı
Soru 7

Türkiye’de alandan toplanan verilerle gelir dağılımını saptayan ilk çalışma hangi yılda yapılmıştır?

A
1968
B
1970
C
1975
D
1980
E
1988
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Dünyada 1980’li yıllar ve 1990’lı yılların başında artan gelir eşitsizlikleri nedenleri arasında yer almaz?

A
Teknolojik değişimin gelişmiş ülkelerde daha güçlü olarak ortaya çıkması
B
Orta gelir düzeyindeki gelişmekte olan ülkelerin borç tuzağına düşmeleri
C
Dünya petrol dışı emtia fiyatının çok yoksul ülkeleri etkileyecek derecede düşmesi
D
Gelişmekte olan ülkelerdeki istihdam
E
Dünyanın en yoksul ve en zengin ülkeleri arasında nüfus artış hızlarının birbirinden farklı olması
Soru 9

Hanelerde birey başına düşen gelirler arasındaki farkları dikkate alarak hanehalkı düzeyinde toplanan gelirlerin birey başına düşen gelirlere dönüştürülmesi ile elde edilen gelir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hanehalkı eşdeğer harcaması
B
Kişisel gelir
C
Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir geliri
D
Kişisel kullanılabilir gelir
E
Satmalıma gücü yaratan gelir
Soru 10

Ülkeler arasında fiyatlar genel düzeyindeki farklılaşmayı ortadan kaldırmak amacıyla başvurulan para birimi dönüştürme oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Konvertibilite
B
Satın Alma Gücü Paritesi
C
Enflasyon
D
Döviz Kuru
E
ikame Oranı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi yoksulluğun boyutlarından biri değildir?

A
izolasyon
B
Çevre kirliliği ve çevrenin bozulması
C
Maddi mahrumiyet
D
Zamanın yetersiz olması
E
Düşük verimlilik
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi yoksulluğa neden olan mikro faktörlerden biri değildir?

A
Yaş
B
Göç
C
Etnik köken
D
Cinsiyet
E
Özürlülük
Soru 13

Yoksulluk sınırı altında kalan kişi sayısının toplam nüfusa oranını gösteren endeks aşağıdakilerden hangisidir?

A
Theil Endeksi
B
Gini Katsayısı
C
Yoksulluk Açığı Oranı
D
Kafa Sayısı Endeksi
E
Atkinson Endeksi
Soru 14

Bireylerin toplumun ortalama refah düzeyinin belli bir oranının altında olması biçiminde tanımlanan yoksulluk aşağıdakilerden hangisidir?

A
Göreli yoksulluk
B
Asgari yoksulluk
C
Mutlak yoksulluk
D
Fiziki yoksulluk
E
insani yoksulluk
Soru 15

1960-2000 yılları arasında yoksulluğun gelişimi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Doğu Asya ve Güney Asya bölgelerinde yoksulluk azalmaktadır.
B
Sahra Altı Afrika yoksulluk oranı en fazla artan ülkedir.
C
Mutlak yoksulluk kriterlerine göre hesaplanan genel yoksulluk oranı artmıştır.
D
Doğu Avrupa’da yoksulluk azalmıştır.
E
Yoksulluk oranı coğrafi bölgelere göre düşünüldüğünde farklı yönlerde gelişmektedir.
Soru 16

Ticaretin serbestleştirilmesinin, gelişmekte olan ülkelerde gelir eşitsizliği üzerindeki etkisini vasıfsız işgücünün ücretlerindeki değişim üzerinden açıklayan teorem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hecksher-Ohlin Teoremi
B
Kuznets’in Ters U Hipotezi
C
Keynesyen Teori
D
Malthus’un Nüfus Teorisi
E
Stolper-Samuelson Teoremi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin yoksulluğu etkileme kanallarından biri değildir?

A
Gelir eşitsizliği
B
Çocuk işçiliğinde artış
C
Okullaşma oranlarındaki değişim
D
işsizlik artışı
E
iş piyasası standartlarında bozulma
Soru 18

Uyguladıkları politikalarla hızlı büyüme ve yoksulluk azalışını sağlayan ülkelerin başarısının dış ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ile açıklanmaması gerektiğini savunan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ohlin
B
McKay
C
Langmore
D
Vivarelli
E
Rodrik
Soru 19

Dünyada 1960-1980 döneminde yoksul sayısının en fazla arttığı bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sahra Altı Afrika
B
Doğu Asya
C
Güney Asya
D
Orta Doğu
E
Doğu Avrupa
Soru 20

Bir başka ülkede yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin, ülke içinde bir malı markası, üretim, kullanım ve imtiyaz haklarıyla birlikte üretmek veya hizmet sağlamak amacıyla fiziki varlıklar satın alarak, şube açarak veya iştiraklerde bulunarak yatırım yapmaya yönelmesine ne ad verilir?

A
Çok Uluslu Üretim
B
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı
C
Küresel istihdam
D
işgücü Piyasası Yaratma
E
Serbest Ticaret
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...