Gelir Dağılımı ve Yoksulluk 2015-2016 Vize Sınavı

Gelir Dağılımı ve Yoksulluk 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir ekonomide elde edilen toplam gelirin, geliri ortaya çıkaran üretim faktörleri arasındaki dağılımı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A
Kaynak dağılımı
B
Bölgesel gelir dağılımı
C
Sektörel gelir dağılımı
D
Yatay yeniden dağılım
E
Fonksiyonel gelir dağılımı
Soru 2

Aşağıda yer alan çalışan türlerinden hangisinin gelirden aldığı pay göreceli olarak daha yüksektir?

A
Altın yakalılar
B
Mavi yakalılar
C
Pembe yakalılar
D
Beyaz yakalılar
E
Çelik yakalılar
Soru 3

Aynı gelir grubu içindeki bireyler ve hane halkları arasında meydana gelen gelir transferi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Net yeniden dağılım
B
Kişisel gelir dağılımı
C
Eşitleyici gelir dağılımı
D
Yatay yeniden gelir dağılımı
E
Dikey yeniden gelir dağılımı
Soru 4

Gini katsayısı teorik olarak hangi değerler arasında yer almaktadır?

A
0 ile 1
B
1 ile ∞
C
-∞ ile 1
D
-1 ile +1
E
+∞ ile -∞
Soru 5

Clarke’nin çalışmasına göre gelir dağılımında eşitlik ile ekonomik büyüme arasında nasıl bir ilişki vardır?

A
Ilişki bulunmamaktadır.
B
Kuvvetli negatif ilişki vardır.
C
Kuvvetli pozitif ilişki vardır.
D
Önce pozitif, izleyen aşamada negatif ilişki vardır.
E
Önce negatif, izleyen aşamada pozitif ilişki vardır.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Marx’ın gelir dağılımı teorisinde anahtar rol oynar?

A
Nüfus
B
Kalite
C
Işbölümü ve uzmanlaşma
D
Emek - değer
E
Rant
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Boulding’in makroekonomik gelir dağılımı teorisine göre milli gelirin dağılımını etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Tasarruflar
B
Likidite tercihi
C
Ücret pazarlıkları
D
Yatırımlar
E
Işgücü verimliliği
Soru 8

Marx’a göre ücretleri daima geçimlik seviyede tutan etken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marjinal verimlilik
B
Azalan verimler kanunu
C
Yedek işgücü ordusu
D
Emeğin piyasa fiyatı
E
Azalan kâr hadleri
Soru 9

I. Işgücü, sermaye ve toprağın kendine has özellikleri
II. Değerin sübjektif özelliği
III. Ekonominin genel durumu
Yukarıdakilerden hangileri A. Smith’e göre gelir dağılımını belirleyen temel faktörlerdir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 10

Neoklasik gelir dağılımı teorisini olgunlaştıran iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
D. Ricardo
B
J. B. Clark
C
A. Smith
D
Keynes
E
Kalecki
Soru 11

Gelir dağılımını oluşturan alt unsurlar için hesaplanan gelir 'eşitsizliklerinde meydana gelen değişiklikleri yansıtabilen en kapsamlı gelir eşitsizliği ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gini Katsayısı
B
'Theil Indeksi
C
Lorenz Eğrisi
D
Frekans Dağılımı
E
Atkinson Katsayısı
Soru 12

Her bir birikimli nüfus yüzdesine karşılık gelen birikimli gelir yüzdesini tanımlayan eğri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lorenz Eğrisi
B
Eşit Dağılım Eğrisi
C
Frekans Dağılımı
D
Dağılım Aralığı
E
Atkinson Endeksi
Soru 13

A ülkesinde Gini Katsayısı 0.34 ve B ülkesinde 0.56 ise bu iki ülkenin gelir eşitsizliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Aülkesi sosyal refah bakımından daha iyi konumdadır.
B
Bülkesinde yoksulluk daha fazladır.
C
Bülkesinde gelir eşitsizliği A ülkesine göre daha fazladır.
D
Ave B ülkeleri benzer eşitsizlik değerine sahiptir.
E
Ave B ülkelerinin gelir eşitsizlikleri karşılaştırılamaz.
Soru 14

Atkinson’a göre toplumun eşitsizliğe karşı tamamen kayıtsız olması durumunda eşitsizlikten kaçınma parametresinin alacağı değer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Artı Sonsuz
B
Bir
C
Sıfır
D
Eksi 1
E
Eksi Sonsuz
Soru 15

I. Transfer ilkesi
II. Ayrıştırılabilir olma
III. Nüfus ölçeğinden bağımsız olma
Gini katsayısı yukarıda yer alan eşitsizlik ölçüleri özelliklerinden hangilerini karşılamaktadır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 16

Ilave emeğin üretime yaptığı katkının piyasa değerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emeğin Marjinal Verimliliği
B
Emeğin Marjinal Fiziki Ürünü
C
Emeğin Satış Geliri
D
Emeğin Marjinal Maliyeti
E
Emeğin Marjinal Ürün Hasılatı
Soru 17

Politik ekonomi modeline göre; bir ekonomide, ekonomi politikalarında önceliklerin belirlenmesinde büyük ölçüde belirleyici unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tasarruf eğilimleri
B
Lobicilik faaliyetleri
C
Servet ve gelir dağılımı
D
Yasal düzenlemeler
E
Medyan seçmen tercihleri
Soru 18

Dünya Bankası'nın kişi başına geliri dikkate alarak yaptığı ülke gruplandırmasına göre Türkiye ekonomisinin yer aldığı grup aşağıdakilerden hangisidir?

A
Düşük gelirli
B
Yüksek gelirli
C
Alt-orta gelirli
D
Üst-orta gelirli
E
Çok yüksek gelirli
Soru 19

2015 yılında farklı ülkelerin kişi başına GSYIH büyüklükleri ile Gini katsayıları arasındaki ilişkiyi incelemek isteyen araştırmacının kullanması gereken analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yatay kesit analizi
B
Panel veri analizi
C
Frekans dağılımı
D
Ekonometrik analiz
E
Yüzde paylar analizi
Soru 20

Gelir dağılımının büyüme üzerindeki etkilerini açıklayan modellerden hangisi konuyu asimetrik bilgiye dayalı olarak ele almaktadır?

A
Politik ekonomi modeli
B
Kredi piyasası aksaklıkları
C
Faiz oranları modeli
D
Tasarruf oranları modeli
E
Sosyal kargaşa modeli
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...