Genel İşletme 2018-2019 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı

Genel İşletme 2018-2019 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi planlamanın başlıca özelliklerinden biri değildir?

A
Planlama geleceğe dönük bir süreçtir.
B
Planlama alt düzey yöneticiler tarafından hazırlanmaktadır.
C
Planlama belirsizlik ve varsayımlarla ilişkili risk içeren bir tahmin işidir.
D
Planlama bir seçim ve karar verme sürecidir.
E
Planlama esnek ve dinamik bir süreçtir.
1 numaralı soru için açıklama 
Yönetim fonksiyonlarından ilki olarak kabul edilen planlama, amaçlar ile bunlara ulaştıracak araçların ve olanakların seçimi veya belirlenmesidir. Özellikleri şunlardır: Planlama geleceğe dönük bir süreçtir. Planlama belirsizlik ve varsayımlarla ilişkili risk içeren bir tahmin işidir. Planlama bir seçim ve karar verme sürecidir. Planlama esnek ve dinamik bir süreçtir.
Soru 2

İşletmelerin sosyal yönünü vurgulayan ve iş ortamı içerisinde çalışanların birbirleri ile olan ilişkilerini ve bunları kapsayan davranış süreçlerini ifade eden örgütlenme süreci aşağıdakilerden hangisidir?

A
İş ile insan arasındaki düzenleme
B
İş ile iş arasındaki düzenleme
C
insan ile insan arasındaki düzenleme
D
Yönetici ile İşveren arasındaki düzenleme
E
Yönetici ile yönetici arasındaki düzenleme
2 numaralı soru için açıklama 
Örgütlenme süreci ve buna ilişkin kavramlar ve tanımlar bilinmelidir.
Soru 3

Yönetim fonksiyonlarından ilki olarak kabul edilen ________ amaçlar ile bunlara ulaştıracak araçların ve olanakların seçimi veya belirlenmesidir ________. ile neyin, ne zaman, nerede, nasıl, kim tarafından, hangi sebeple, hangi maliyet-süre ve kalitede yapılacağı gibi sorulara cevap aranır ________ diğer yönetim fonksiyonlarının tamamını harekete geçiren, yönetimin ilk fonksiyonu olarak kabul edilir. Diğer yönetim fonksiyonlarının başarıya ulaşabilmesi, öncelikle ________ fonksiyonunun etkin biçimde yerine getirilmesine bağlıdır.

A
Uzmanlaşma
B
Kurgulama
C
Yöneltme
D
Örgütleme
E
Planlama
3 numaralı soru için açıklama 
Yönetim fonksiyonlarından ilki olarak kabul edilen planlama amaçlar ile bunlara ulaştıracak araçların ve olanakların seçimi veya belirlenmesidir. Planlama ile neyin, ne zaman, nerede, nasıl, kim tarafından, hangi sebeple, hangi maliyet-süre ve kalitede yapılacağı gibi sorulara cevap aranır. Planlama diğer yönetim fonksiyonlarının tamamını harekete geçiren yönetimin ilk fonksiyonu olarak kabul edilir. Diğer yönetim fonksiyonlarının başarıya ulaşabilmesi, öncelikle planlama fonksiyonunun etkin biçimde yerine getirilmesine bağlıdır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi planlamanın başlıca özelliklerinden biri değildir?

A
Planlama geleceğe dönük bir süreçtir.
B
Planlama alt düzey yöneticler tarafından hazırlanmaktadır.
C
Planlama belirsizlik ve varsayımlarla ilişkili risk içeren bir tahmin işidir.
D
Planlama bir seçim ve karar verme sürecidir.
E
Planlama esnek ve dinamik bir süreçtir.
4 numaralı soru için açıklama 
Planlama alt düzey yöneticler tarafından hazırlanmaktadır.
Soru 5

Yöneticinin emrinde çalışanları motive etme ile ilgili sorumluluklarını kapsayan rolü aşağıdakilerin hangisidir?

A
Temsil rolü
B
Lider rolü
C
Birleştirici rolü
D
Monitör rolü
E
Bilgi yayma rolü
5 numaralı soru için açıklama 
Yöneticinin kişilerarası rolü; astlık-üstlük ilişkilerini, işletme içindeki ve dışındaki (tedarikçiler, rakipler, devlet daireleri, müşteriler vb.) gruplar ve bireyler arasında bağlantı oluşturmayı, ilişkilerin yapılandırılmasına dayalı çalışmaları kapsar. Bu kısımda üç adet rol bahsedilir: Temsil rolü, lider rolü, birleştirici rolü. Lider rolü, yöneticinin emrinde çalışanları motive etme ve onlara liderlik etme ile ilgili sorumluluklarını kapsar.
Soru 6

Bir işletmede temel karar organlarının ve hiyerarşik yapıdaki diğer bütün kademelerin belli bir siyasal görüşe bağlılığa ya da aile mensupluğuna dayalı olarak değil, uzmanlık ve yetenek esasına göre seçilen kişiler tarafından doldurularak yapılan yönetim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ailesel yönetim
B
Profesyonel yönetim
C
Uzmanlık yönetimi
D
Bilimsel yönetim
E
Siyasal yönetim
6 numaralı soru için açıklama 
Yönetim sürecinin, bu süreci işleten gruplar açısından ele alındığında üç farklı türü olduğu görülür. Bunlar: Ailesel yönetim, siyasal yönetim ve profesyonel yönetimdir. Ailesel yönetim, bir işletmenin yönetiminde, sahipliğin, temel politik karar organlarının ve hiyerarşik yapının önemli bir kısmının belli bir ailenin üyelerinden oluşması durumudur. Siyasal yönetim, sahipliğin, temel politik karar organlarının ve önemli yönetim kademelerinin belirli bir grubun mensuplarından oluştuğu yönetim türüdür. Profesyonel yönetim ise uzmanlık ve yetenek esasına göre seçilen kişiler tarafından doldurularak yapılan yönetim şeklidir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi yönetimin unsurlarından biri değildir?

A
İşletmenin amaçları
B
Yönetimin işlevleri
C
İşi yapacak insanlar
D
Üretim
E
Etkililik ve verimlilik
7 numaralı soru için açıklama 
Yönetimin unsurları şöyledir;
1 . Yönetim, başkaları ile birlikte çalışarak ve onlar vasıtasıyla iş görmektir. Bu sebeple yönetimden bahsedebilmek için işi yapacak insanlara ihtiyaç vardır.
2 . Yönetim, işlerin etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini gerektirir.
3 . İşlerin başkaları vasıtasıyla, etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi için kaynakların koordineli bir şekilde kullanılmasında yönetimin fonksiyonlarından (planlama, örgütleme, yöneltme, denetim) yararlanılmalıdır.
4 . Yönetimde temel nokta, önceden belirlenen amaçlara ulaşmaktır.
Soru 8

Aşağıdaki yönetim gruplarından hangisinin yönetim piramidindeki görevi; işletmenin tamamını ilgilendiren faaliyetleri yerine getirmek, örgütsel amaç, politika ve stratejileri oluşturmaktır?

A
Bölüm müdürleri
B
Orta kademe yönetim
C
Üst kademe yönetim
D
Yönetsel görevi olmayan çalışanlar
E
Alt kademe yönetim
8 numaralı soru için açıklama 
Üst kademe yönetim, işletmenin bir bütün olarak görüldüğü, tüm işletmeyi ilgilendiren uzun dönemli genel politika ve stratejilerin belirlendiği ve işletme ile dış çevre arasındaki ilişkilerin yönlendirildiği yerdir. Örgüt çapında kararlar almakla ve örgütün bütününü etkileyen planlar yapmakla sorumludurlar.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yönetsel yeteneklerdendir?
I. Beşeri Yetenek
II. Teknik Yetenek
III. Kavramsal Yetenek

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I-II
D
II-III
E
I-II-III
9 numaralı soru için açıklama 
Yöneticilerin, bir yönetici olmakla ilgili görev ve faaliyetlerini yerine getirmek için üç temel yeteneğe ihtiyacı olduğu kabul edilmektedir. Bunlar teknik yetenek, insan ilişkileriyle ilgili beşeri yetenek ve kavramsal yetenektir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri “Kişilerarası Roller”dendir?
I. Temsil rolü
II. Sözcü rolü
III. Monitör rolü
IV. Birleştirici rolü

A
I-III
B
I-IV
C
I-III-IV
D
II-III-IV
E
I-II-III-IV
10 numaralı soru için açıklama 
Yöneticinin kişilerarası rolü; astlık-üstlük ilişkilerini, işletme içindeki ve dışındaki(tedarikçiler, rakipler, devlet daireleri, müşteriler vb.) gruplar ve bireyler arasında bağlant› oluşturmayı, ilişkilerin yapılandırılmasına dayaı çalışmaları kapsar. Bunlar, temsil, lider ve birleştirici rolleridir.
Soru 11

Tüketicinin satın almayı düşündüğü ürün ya da hizmetin, onun ihtiyaç ve isteklerini ne kadar karşılayacağını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tatmin
B
Değişim
C
İstek
D
Değer
E
İhtiyaç
11 numaralı soru için açıklama 
Ünitenin ilgili bölümünde değer kavramının tanımı olduğu gibi aktarılmıştır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel ürünlerin sınıflandırılmasında kullanılan sınıflandırma ölçütleri arasında yer alır?

A
Yatırım ürünleri
B
Aranmayan ürünler
C
Kolayda ürünler
D
Tüketim ürünleri
E
Beğenmeli ürünler
12 numaralı soru için açıklama 
Endüstriyel ürünler, başka bir ürünün üretiminde kullanılan ürünlerdir. Bu ürünler kullanım yerleri ve biçimleri açısından beş'e ayrılırlar: Hammaddeler, işlenmiş maddeler ve parçalar, yatırım ürünleri, yardımcı donatım, işletme gereçleri ve endüstriyel hizmetlerdir.
Soru 13

Üretim yapmak için takip edilecek yöntemler gereği olarak, teçhizatların organize edilip sıralandığı bir üretim sistemidir. Üretim sırasında malzeme akışı süreklidir. İşlerin rotası sabittir ve tezgah ayarları çok seyrek değişir. Eğer üretimin tümü için pazar bulunabiliyorsa bu tip üretim avantajlıdır. Tersi durumda özel ve pahalı makine ve teçhizat gerektiren bu tip üretim biçimlerinde üretim esnekliği olmadığından, talep azalmalarının maliyeti çok yüksek olur.
Yukarıda verilen açıklamalar hangi üretim yöntemini tanımlamaktadır?

A
Sipariş Üretim
B
Sürekli üretim
C
Akıcı üretim
D
Seri üretim
E
Tek üretim
13 numaralı soru için açıklama 
Sürekli üretim; Üretim yapmak için takip edilecek yöntemler gereği olarak, teçhizatların organize edilip sıralandığı bir üretim sistemidir. Üretim sırasında malzeme akışı süreklidir. İşlerin rotası sabittir ve tezgah ayarları çok seyrek değişir. Eğer üretimin tümü için pazar bulunabiliyorsa bu tip üretim avantajlıdır. Tersi durumda özel ve pahalı makine ve teçhizat gerektiren bu tip üretim biçimlerinde üretim esnekliği olmadığından, talep azalmalarının maliyeti çok yüksek olur.
Soru 14

İşletmelerde aynı zamanda üretkenlik tanımı için de kullanılan, genellikle birim girdi başına üretilen çıktı olarak ölçülen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Verimlilik
B
Etkinlik
C
Kapasite
D
Esneklik
E
Geribildirim
14 numaralı soru için açıklama 
Ünitenin ilgili konusuna bakıldığında; verimlilik kavramının tanımı; genellikle birim girdi başına üretilen çıktı olarak ölçülmektedir ifadesi yer almaktadır.
Soru 15

“Bir üretim sisteminin beklenmedik talep değişikliklerine yanıt verebilmesine ________ denir”
Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Maliyet
B
Verimlilik
C
Etkinlik
D
Kapasite
E
Esneklik
15 numaralı soru için açıklama 
Kapasite üretim sisteminin gerçekleştirebileceği üretim düzeyini ölçer. Verimlilik bir şeyi doğru yapmak, etkinlik ise doğru şeyi yapmak olarak tanımlanabilir. Maliyet ise üretilen mal ve hizmetlerin ne kadara mal olduğuyla ilgili bir kavramdır.
Soru 16

İnsanların ihtiyaç ve isteklerini karşılamak amacıyla ürün ya da hizmetlerin meydana getirilmesi işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
İnsan kaynakları
B
Üretim
C
Pazarlama
D
Finans
E
Satış
16 numaralı soru için açıklama 
Ünitenin ilgili bölümüne bakıldığında; üretim, kaynakların insan ihtiyaç ve isteklerine uygun ürün ve hizmetlere dönüştürülmesi için gerçekleştirilen fiziksel, kimyasal, teknik işlemler olarak tanımlanmaktadır.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi aracılara yönelik satış özendirme araçları arasında yer alır?

A
Kuponlar
B
Yarışmalar
C
Satış toplantıları
D
Satış hediyeleri
E
Örnek ürün dağıtımları
17 numaralı soru için açıklama 
Ünitenin ilgili bölümü incelendiğinde: Tüketicilere yönelik; kuponlar, hediye ürünler, önek ürün dağıtımları, indirimler, çekilişler, ürün tanıtımları, aracılara yönelik; ürün tanıtımları ve teşhir malzemeleri, indirimler, örnek ürün dağıtımları, hediye ürünler, çekilişler, bayi toplantıları, satış hediyeleri, satış elemanlarına yönelik; yarışmalar, çekilişler, teşhir malzemeleri, satış toplantıları ve gezileri, satış hediyeleri kavramları yer almaktadır.
Soru 18

Yükleme boşaltma araçları ve el aletleri, hangi endüstriyel ürün sınıflandırmasına örnek olarak verilebilir?

A
Hammaddeler
B
İşlenmiş parçalar
C
Yatırım ürünleri
D
Yardımcı donatım
E
İşletme gereçleri
18 numaralı soru için açıklama 
Yardımcı donatım, üretim fonksiyonunu kolaylaştıran ve bitmiş ürünün içinde doğrudan yer almayan ürünlerdir. Bunlar işletme donatımı ve araçlarını kapsar. Yükleme boşaltma araçları ve el aletleri bu sınıfa örnek olarak verilebilir.
Soru 19

Ucuz, fazla düşünüp planlama yapmadan alınan ürünlere ne ad verilir?

A
Beğenmeli ürünler
B
Kolayda ürünler
C
Aranmayan ürünler
D
Özellikli ürünler
E
Hammadde
19 numaralı soru için açıklama 
Ucuz, fazla düşünüp planlama yapmadan alınan ürünlere, kolayda ürünler adı verilir. Bu ürünler ihtiyaç duyulmadıkça alınmazlar ancak ihtiyaç duyulduklarında da alınabilmeleri gerekir. Bu nedenle bu ürünlerin pazarlanmasında yaygın dağıtım ve düşük fiyatlama gerekir. Örneğin; tuz, şeker, dergi gibi.
Soru 20

Kaynakların insan ihtiyaç ve isteklerine uygun ürün ve hizmetlere dönüştürülmesi için gerçekleştirilen fiziksel, kimyasal ve teknik işlemlere ne ad verilir?

A
Üretim
B
Ürün
C
Pazarlama
D
Halkla ilişkiler
E
Yarı mamul
20 numaralı soru için açıklama 
Üretim, kaynakların insan ihtiyaç ve isteklerine uygun ürün ve hizmetlere dönüştürülmesi için gerçekleştirilen fiziksel, kimyasal, teknik işlemler olarak tanımlanmaktadır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x