Genel İşletme 2018-2019 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı

Genel İşletme 2018-2019 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İnsan kaynakları yönetimi, insan kaynağının sağlanması, istihdamı ve geliştirilmesi ile ilgili politika oluşturma, planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetleme faaliyetlerini içeren ve mevcut insan kaynağından en üst düzeyde faydalanmayı sağlayacak ve onların verimliliğini en üst düzeye taşıyacak faaliyetler bütünü olarak tanımlanabilir. Kavram pek çok farklı şekilde tanımlanabilmekle birlikte pek çok tanımda yer alan ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir?

A
İnsan kaynağının sağlanması, istihdamı ve geliştirilmesi ile ilgili politika oluşturması
B
Mevcut insan kaynağından en üst düzeyde faydalanmayı sağlayacak ve onların verimliliğini en üst düzeye taşıyacak faaliyetler bütünü olması
C
Planlama ve örgütleme faaliyetlerini içermesi
D
Yönetme ve denetleme faaliyetlerini içermesi
E
Planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetleme faaliyetlerini içermesi
1 numaralı soru için açıklama 
Literatürde farklı tanımlar olmasına karşın çok sayıda tanımın ortak noktası Mevcut insan kaynağından en üst düzeyde faydalanmayı sağlayacak ve onların verimliliğini en üst düzeye taşıyacak faaliyetler bütünü olmasıdır.
Soru 2

İş analizinin özenli bir şekilde yapılarak iş tanımının ve iş gerekliliklerinin isabetli bir şekilde belirlenmesi insan kaynakları yönetimi sürecinin hangi adımının başarısında önemli bir etkiye sahiptir?

A
Personel bulma
B
Seçim
C
Oryantasyon
D
Eğitim
E
Kariyer yönetimi
2 numaralı soru için açıklama 
Personel seçiminin başarılı bir şekilde yapılabilmesi için öncelikle iş tanımının ve gerekliliklerinin açık ve doğru bir şekilde ortaya koyulmuş olması gerekmektedir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel eğitim metotları arasındadır?

A
İş rotasyonu
B
Sınavlar
C
Yazılı testler
D
Referans kontrolü
E
Performans testleri
3 numaralı soru için açıklama 
Geleneksel eğitim metotları arasında; işbaşı, iş rotasyonu, mentorluk ve koçluk, deneyimsel egzersizler, çalışma kitapları, kılavuzlar ve sınıfta ders yer almaktadır. Diğer seçenekler işletmeler tarafından kullanılan ve bilinen insan kaynağı seçim araçlarıdır.
Soru 4

Belli bir konuda uzman olan yöneticiye, uzman olduğu konuyla ilgili olmak üzere, yaptırım hakkı veren ve belirli bir görevle sınırlı olan yetki türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Komuta yetkisi
B
Kurmay yetki
C
Hiyerarşik yetki
D
Fonksiyonel yetki
E
Uzmanlık yetkisi
4 numaralı soru için açıklama 
Bu tanım fonksiyonel yetkiye aittir.
Soru 5

Personelin işletme dışından almış olduğu eğitimin ücretinin işletme tarafından ödenmesine ne isin verilmektedir?

A
Dolaylı Ödeme
B
Doğrudan Ödeme
C
Taksitli Ödeme
D
Eğitim Ödemesi
E
Şirket Ödemesi
5 numaralı soru için açıklama 
Dolaylı Ödeme: Yasal olarak çalışanın sigorta gibi sosyal haklarının ödenmesi ile eğitim masrafları gibi isteğe bağlı ödemeleri kapsar.
Soru 6

Aynı işin hangi yetkinliklerle gerçekleşebileceğini ifade eden kavram aşağıdaki kavramlardan hangisidir?

A
İş gerekleri
B
Eğitim ve geliştirme
C
Güdüleme
D
Ücret yönetimi
E
İş analizi
6 numaralı soru için açıklama 
Aynı işin hangi yetkinliklerle gerçekleşebileceğine, iş gerekleri denilir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Temel Performans Değerlendirme Yöntemlerinden biridir?

A
Kritik Olay
B
Yazılı Kompozisyon
C
Hedeflere dayalı değerlendirme ölçekleri
D
Grafik Değerlendirme Ölçeği
E
Çoklu Karşılaştırma
7 numaralı soru için açıklama 
Hedeflere dayalı değerlendirme ölçekleri temel performans değerlendirme yöntemlerinden biridir.
Soru 8

Hiyerarşik düzende yukarıdan aşağıya doğru giden yetki tipi aşağıdakilerin hangisidir?

A
Komuta yetkisi
B
Kurmay yetki
C
Fonksiyonel yetki
D
Entelektüel yetki
E
Karizmatik yetki
8 numaralı soru için açıklama 
Komuta yetkisi, hiyerarşik düzende yukarıdan aşağıya doğru gider. Kullanana yaptırım hakkı verir. Astları yönlendirmeyi, gerektiğinde ödüllendirmeyi ve cezalandırmayı içerir.
Soru 9

Geçmişten günümüze gittikçe değer kazanan insan kaynakları yönetiminin işletmeler için bu kadar önem kazanmasının ve bu yaklaşıma geçişin hızlı olmasının altındaki temel sebep nedir?

A
Ekonomilerin büyümesi
B
Eğitim seviyesinin artmasından ötürü nitelikli iş gücünün de artması
C
İnsan unsurunun üretim ve hizmet sektörlerinde en büyük güç olarak öneminin artması.
D
Maliyetlerle birlikte ucuz iş gücü ihtiyacının artması.
E
Artan talepler doğrultusunda arzı arttırma çabaları.
9 numaralı soru için açıklama 
İnsan kaynakları yönetimine geçiş hızlı geçişin sebepleri Arasında küreselleşme ve rekabet, işgücünün yapısal değişimi, yönetim ve üretim modellerindeki değişimler sayılabilir. İnsan unsurunun, üretim ve hizmet sektörlerinde en büyük güç olarak öneminin artması, insana ilişkin olgu ve olaylara belirli bir ortam ve bütünlük içinde bakılması ihtiyacını doğurmuştur.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklarının üç temel öneminden biridir?

A
Planlama faaliyeti sayesinde iş gücü maliyelerinin azaltılmasını sağlıyor olması.
B
Personel devir oranının düşük olması yönündeki yaklaşımı.
C
Personel haklarının tutarlı ve adil bi şekilde uygulanmasını sağlıyor olması.
D
Hem bireysel hem de işletme performansını yükseltmede yol gösterici olması.
E
Denetleme faaliyetleri vasıtasıyla personelin sürekli kontrol ediliyor olmasını sağlaması.
10 numaralı soru için açıklama 
Çalışanlara davranış biçiminin işletme performansını önemli ölçüde etkilediğini fark etmeye başlamışlardır. Bir işletmenin çalışanlarına bilgi, beceri ve tutumlarını kısacası yetkinliklerini geliştirme sözü vermesi, onları motive etmesi, işte geçirilecek boş zamanı minimize etmesi, kaliteli elemanları elde tutma çabası performans odaklı iş uygulamalarıdır. Performans odaklı iş uygulamaları hem bireysel hem de işletme performansını yükseltmede yol göstericidir.
Soru 11

I. Envanter işlenmelerinin yapılması
II. Finansal tabloların hazırlanması
III. Yevmiye defterinin tutulması
IV. Genel geçici mizanın hazırlanması
V. Kesin Mizanın hazırlanmas
VI. Büyük defterin hazırlanması
Yukarıdaki muhasebe süreci adımlarının doğru sıralaması aşağıdaki şıklardan hangisinde yer almaktadır?

A
III - II - IV - V - VI - I
B
II - VI - IV - I - V - III
C
V - II - I - IV - III - VI
D
III - VI - IV - I - V - II
E
I - V - IV - III - VI - II
11 numaralı soru için açıklama 
Muhasebe süreci yukarıdaki adımlara göre III - VI - IV - I - V - II şeklinde olacaktır.
Soru 12

Bir işletmeye ait muhasebe bilgisi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Yalnızca işletme yöneticilerinin ihtiyacı vardır
B
İşletmenin muhasebe bilgilerinin esas amacı işletme dışı taraflara kararlarında kaynak oluşturmaktır.
C
Bu bilgilerin tamamı tüm çalışanların erişimine açıktır.
D
İşletme yöneticilerinin yanı sıra diğer karar vericiler için de önemlidir.
E
İşletme dışındaki kurum, kuruluş ve bireylerle paylaşılmaz
12 numaralı soru için açıklama 
Muhasebe bilgileri gerek işletme yöneticilerinin gerekse dışarıdaki karar vericilerin karar süreçleri açısından önemli bilgilerdir.
Soru 13

Belirli bir tarih itibarıyla işletmenin varlıklarının ve kaynaklarının bir arada raporlandığı finansal tablolara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilanço
B
Gelir tablosu
C
Nakit akım tablosu
D
Öz kaynaklarda değişim tablosu
E
Gider tablosu
13 numaralı soru için açıklama 
Bilanço, belirli bir tarih itibarıyla işletmenin varlıklarının ve kaynaklarının bir arada raporlandığı bir tablodur.
Soru 14

Temel muhasebe eşitliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Varlıklar sermayeye eşittir.
B
Varlıklar borçlara eşittir.
C
Varlıklar, sermaye ve borçların farkına eşittir.
D
Varlıklar, sermaye ve kar toplamına eşittir.
E
Varlıklar, sermaye ve borçlar toplamına eşittir.
14 numaralı soru için açıklama 
Temel muhasebe eşitliğinde bilançonun aktifinde yer alan varlıklar, pasifinde yer alan sermaye ve borçların toplamına eşittir.
Soru 15

Bir işletmenin mevcut ve gelecekteki nakit ihtiyacının planlanması, işletmeye fon sağlanması ve bu fonlarla uygun yatırımların yapılması aşağıdakilerden hangisinin konusudur?

A
Muhasebe
B
Denetim
C
Finansal analiz
D
Finansal yönetim
E
Kayıt tutma
15 numaralı soru için açıklama 
Şıklarda verilen kavramların tümü, para ile ifade edilebilen finansal nitelikli işlemlerle ilgilenir. Ancak, finansal yönetim bir işletmenin faturalarını ödeyebilecek, işlerini sürdürebilecek ve acil durumlarda yeterli olabilecek kadar parasının olması gerekliliği temeline dayanır. Bundan ötürü, finansal yönetimin konusu, bir işletmenin mevcut ve gelecekteki nakit ihtiyacının planlanması, işletmeye fon sağlanması ve bu fonlarla uygun yatırımların yapılmasıdır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Proforma Finansal Tablolar'ın temel kullanım amacını yansıtmaktadır?

A
Bütçeleme
B
Finansal kontrol
C
Finansman ihtiyacı tahmini
D
çalışma sermayesi yönetimi
E
Yatırım
16 numaralı soru için açıklama 
İşletmelerde kısa süreli finansman ihtiyacının belirlenmesinde nakit bütçelerinden yararlanılırken, orta ve uzun süreli finansman ihtiyacının belirlenmesinde proforma finansal tablolardan yararlanılır. Bu yöntem orta ve uzun süreli finansman ihtiyacının tahmin edilmesinde en çok kullanılan yöntemdir.
Soru 17

Yöneticilerin işletmeyi etkin bir biçimde idare edip edemediklerini değerlendirmek ve gelecekteki risk ve getiri düzeyleri hakkında karar vermek, işletmede ortak olarak kalıp kalmama kararını değerlendirmek amacıyla muhasebe bilgisine ihtiyacı olan taraf aşağıdakilerden hangisidir?

A
İşletmeye borç verenler
B
İşletme yöneticileri
C
İşletme sahipleri
D
Rakipler
E
Müşteriler ve tedarikçiler
17 numaralı soru için açıklama 
Yöneticilerin işletmeyi etkin bir biçimde idare edip edemediklerini değerlendirmek ve gelecekteki risk ve getiri düzeyleri hakkında karar vermek, işletmede ortak olarak kalıp kalmama kararını değerlendirmek amacıyla işletme sahiplerinin muhasebe bilgisine ihtiyacı vardır.
Soru 18

İşletmenin belirli bir döneme ait faaliyet sonuçlarının özetlendiği ve hasılatın yer aldığı finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nakit akım tablosu
B
Gelir tablosu
C
Bilanço
D
Öz kaynaklarda değişim tablosu
E
Genel amaçlı finansal tablo
18 numaralı soru için açıklama 
İşletmenin belirli bir döneme ait faaliyet sonuçlarının özetlendiği ve hasılatın yer aldığı finansal tablolar gelir tablolarıdır.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi diğer finansman olanaklarından yararlanma olanağı kısıtlı işletmelerin genelde kullandıkları kısa vadeli finansman kaynağıdır?

A
Uzun vadeli banka kredileri
B
Finansal kiralama
C
Tahvil ihracı
D
Satıcı tarafından sağlanan ticari krediler
E
Öz kaynakla finansman
19 numaralı soru için açıklama 
Diğer finansman olanaklarından yararlanma olanağı kısıtlı işletmelerin genelde kullandıkları kısa vadeli finansman kaynağı satıcı tarafından sağlanan ticari kredilerdir.
Soru 20

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde fonların varlıkların edilmesine göre kullanıldığı alanlar yer almaktadır?

A
Çalışma Sermayesi Yönetimi - Sermaye Bütçelemesi
B
Yatırım Kararları - Sermaye Bütçelemesi
C
Sermaye Bütçelemesi - Duran Varlıklara Yatırım
D
Dönen Varlıklara Yatırım - Çalışma Sermayesi Yönetimi
E
Çalışma Sermayesi Yönetimi - Kar Dağıtım Kararları
20 numaralı soru için açıklama 
Fonların varlıkların edilmesine göre kullanıldığı alanlar Çalışma Sermayesi Yönetimi ve Sermaye Bütçelemesi olarak ikiye ayrılmaktadır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x