Genel Muhasebe 2 2015-2016 Vize Sınavı

Genel Muhasebe 2 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İşletmenin sosyal ve yönetsel faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro makine ve cihazları ile döşeme, masa, koltuk, dolap gibi varlıkların izlendiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı
B
Birikmiş Amortismanlar Hesabı
C
Tesis Makine ve Cihazlar Hesabı
D
Demirbaşlar Hesabı
E
Binalar Hesabı
Soru 2

“Banka Kredileri Hesabıyla” ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Bu hesap aktif karakterli bir hesap olduğu için borç kalanı verir.
B
Hesabın kalanı bankaya olan kredi borcunun büyüklüğünü gösterir.
C
Kredi sağlandığında bankaya olan borç bu hesabın alacak tarafında izlenir.
D
Bankaya olan borç ödendikçe, bu hesabı borçlandırır.
E
Hesabın borç tarafı bankaya geri ödenen kredi tutarını gösterir.
Soru 3

İşletme 5 Mart 2015 tarihinde, satıcı “A” İşletmesine olan 2.000 TL’ lik senetsiz borcu için 3 ay vadeli 2.150 TL nominal değerli bir senet düzenleyip vermiştir.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı yukarıdakilerden hangisidir?

A

B

C

D

E

Soru 4

Bir varlığın maliyetinden birikmiş amortismanları düşüldükten sonra kalan değere ne ad verilir?

A
Net defter değeri
B
Net çalışma sermayesi
C
Kaldıraç oranı
D
Esas sermaye
E
Özel fonlar
Soru 5

“A” İşletmesi 15 Nisan 2015 tarihinde, bir inşaat işi için davet ettiği 4 işletmenin her birinden 2.000 TL geçici teminat istemektedir. X, Z, Y işletmeleri geçici teminatı nakden öderken, V işletmesi teminat mektubu vermiştir.
Bu bilgilere göre teminat mektubunun alınmasına ait yapılacak yevmiye kaydı yukarıdakilerden hangisidir?

A

B

C

D

E

Soru 6

İşletmenin %50 oranından fazla sermaye ya da oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu iştiraklerin sermaye paylarına ne ad verilir?

A
İştirakler
B
Bağlı ortaklıklar
C
Finansman bonosu
D
Kâr - zarar ortaklığı belgeleri
E
Bağlı menkul kıymetler
Soru 7

Banka nezdinde güvenilirliği olan üçüncü bir kişinin imzası ile borçluya kefil olduğu, yani borçlunun borcunu ödemediği takdirde ödemeyi kefilin üstlendiği kredi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maddi teminat karşılığı kredi
B
Kefalet karşılığı kredi
C
Açık kredi
D
Kabul kredisi
E
Harici garanti kredisi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi eşit paylı amortisman yönetiminin özelliklerinden biri değildir?

A
İlk yıllarda az, sonraki yıllarda daha çok amortisman payı hesaplanmaması
B
Eğer yararlı ömrünün sonunda bir kalıntı değerin olacağı tahmin ediliyorsa bu tutarın duran varlığın maliyetinden düşülmesi
C
Üretim miktarları ya da hizmet saatleri esas alınarak duran varlığın ömrü boyunca üretilecek birim ya da kullanılacak saatin tahmin edilmesi
D
Kalıntı değer tahmin edilemiyorsa sıfır kabul edilmesi
E
Duran varlığın maliyeti yararlı ömrüne bölünmek suretiyle yıllık amortisman paylarının hesaplanması
Soru 9

İşletme 2015 yılında 20.000 TL maliyet bedeli ve 10.000 TL birikmiş amortismanı olan bir demişbaşı yenilemek amacıyla 12.000 TL + %18 KDV’ ye peşin olarak satmıştır.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı yukarıdakilerden hangisidir?

A

B

C

D

E

Soru 10

Belirli bir tarihte veya belirli bir vade sonunda ödenecek olan senedin üzerinde yazılı olan değere ne ad verilir?

A
Mukayyet değer
B
Emsal bedeli
C
Nominal değer
D
Tasarruf değeri
E
Rayiç bedel
Soru 11

Çekle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Borçlu tarafından düzenlenen yazılı bir ödeme yükümlülüğüdür.
B
Bir bankaya hitaben belirli kurallara uyularak yazılan ödeme emridir.
C
Çekler daima tasarruf değerleri ile kayda alınırlar.
D
Çek düzenlenip verildiğinde “103 Verilen Ödeme ve Ödeme Emirleri Hesabı” borçlandırılır.
E
Özün önceliği kavramına uygun olarak alınan ileri vadeli çekler bir alacak, verilen ileri vadeli çekler ise borç niteliği taşıdığı için hazır değerlerde raporlanır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi tahvilin özelliklerinden biri değildir?

A
Tahvillerin sabit veya değişken faizli olarak ihraç edilebilmesi
B
Tahvil sahiplerinin tahvili çıkaran devlete veya şirkete karşı alacaklılık hakkının sağlanması
C
Tahvillerde oy hakkının olmaması
D
Tahvil çıkaran bir şirket kâr ya da zarar elde ettiğinde, tahvil sahiplerinin şirketten her yıl nominal değer üzerinden hesaplanan faizleri alması
E
Tahvillerin, sermayesi paylara bölünmüş ortaklıklar tarafından çıkarılan ve ortaklık sermayesine katılma payını temsil eden menkul kıymet olması
Soru 13

Hisse senetlerinin şirket tarafından çıkarılış aşamasında satışa sunulduğu fiyata ne ad verilir?

A
İhraç değeri
B
Gerçek değer
C
Tasfiye değeri
D
Piyasa değeri
E
Defter değeri
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi “nakit olmayan krediler” den biri değildir?

A
İthalat akreditif kredisi
B
Kabul kredi
C
Açık kredi
D
Teminat kredisi
E
Harici garanti kredisi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi “Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında” izlenmez?

A
Geri vermek üzere işletmeden aldığı bir varlığın iadesinin sağlanması için alınan depozitolar
B
Belirli sözleşmelere bağlı olarak gerçekleşecek bir alacağın ödenmesini sağlamak amacıyla alınan uzun vadeli depozito ve teminatlar
C
Belirli sözleşmelere bağlı olarak gerçekleşecek bir alacağın ödenmesini sağlamak amacıyla alınan kısa vadeli depozito ve teminatlar
D
İşletmeye karşı bir işin yapımını üstlenen tarafların üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirmesi için alınan teminatlar
E
İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili kredili mal ve hizmet alımlarından doğan borcu karşılığında alınan senetler
Soru 16

Duran varlıkla ilgili yapılan harcamalar, o duran varlığın verimini, hizmet süresini veya değerini artırıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A
İlgili duran varlığın maliyetine eklenerek aktifleştirilir.
B
Karşılık ayrılarak dönem giderlerinden düşülür.
C
Özel maliyetler hesabına alacak kaydedilir.
D
Dönem gideri olarak kaydedilir.
E
Amortisman hesaplanmasında dikkate alınmaz.
Soru 17

Faaliyetleri devam eden “Emre” Anonim Şirketinin mevcut özkaynak tutarı 800.000 TL’ dir. Şirketin 1 TL nominal değerli mevcut hisse senedi sayısı 100.000 adet iken, bu şirket 200.000 TL sermaye artırımı yaparak bu tutarı temsil eden hisse senetlerini halka arz etmiştir.
Bu bilgilere göre halka satışa sunulan hisse senetlerinin yaklaşık ihraç değeri kaç TL’dir?

A
4
B
5
C
7
D
8
E
9
Soru 18

Teminat mektuplarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Teminat mektupları şekil, süre, limit ve teminatlarına göre açık kredi şeklinde olabilir.
B
Teminat mektuplarının alınması eğer istenirse Nazım Hesaplarda izlenir.
C
Teminat mektuplarının alınmasıyla banka ve işletme arasında finansal nitelikli bir işlem doğar.
D
Teminat mektubu, borçlunun alacaklıya karşı üstlendiği yükümlülüğün yerine getirilmesini garanti etmek üzere banka tarafından alacaklıya verilen mektuptur.
E
Bankadan nakit şeklinde bir borç alınmadığı için faiz yükü söz konusu değildir.
Soru 19


Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Vade tarihinde bankaya olan borcun ödenmesine
B
Bankadan avans kredisi almak için malların rehin olarak verilmesine
C
Teminatların banka tarafından geri iadesine
D
Krediye ilişkin faiz hesaplanmasına
E
Vade tarihinde borcun ödenmesiyle rehindeki malların geri alınmasına
Soru 20

İşletmenin faaliyetlerinin sona ermesi durumunda, tüm varlıklarının satılması ve tüm borçlarının ödenmesinden sonra kalan tutarın, hisse senedi sayısına bölünmesi sonucu bulunan değere ne ad verilir?

A
Nominal değer
B
Piyasa değeri
C
Tasfiye değeri
D
Defter değeri
E
Gerçek değer
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...