Genel Muhasebe 2 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Genel Muhasebe 2 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Faaliyetleri devam eden “Emre” Anonim Şirketinin mevcut özkaynak tutarı 800.000 TL’ dir. Şirketin 1 TL nominal değerli mevcut hisse senedi sayısı 100.000 adet iken, bu şirket 200.000 TL sermaye artırımı yaparak bu tutarı temsil eden hisse senetlerini halka arz etmiştir.
Bu bilgilere göre halka satışa sunulan hisse senetlerinin yaklaşık ihraç değeri kaç TL’dir?

A
4
B
5
C
7
D
8
E
9
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bir sonuç hesabı değildir?

A
Genel Yönetim Gideri
B
Kambiyo Zararı
C
Satılan Ticari Mallar Maliyeti
D
Pazarlama Satış Dağıtım Gideri
E
İndirilecek KDV
Soru 3

Bir işletmenin %50 oranından fazla sermaye ya da oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu iştiraklerin sermaye payları aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?

A
Bağlı ortaklıklar
B
Bağlı menkul kıymetler
C
İştirakler
D
Hisse senetleri
E
Diğer mali duran varlıklar
Soru 4

Belirli bir tarihte veya belirli bir vade sonunda ödenecek olan senedin üzerinde yazılı olan değere ne ad verilir?

A
Tasarruf değeri
B
Rayiç bedel
C
Mukayyet değer
D
Nominal değer
E
Emsal bedeli
Soru 5

Duran varlıkla ilgili yapılan harcamalar, o duran varlığın verimini, hizmet süresini veya değerini artırıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A
Karşılık ayrılarak dönem giderlerinden düşülür.
B
İlgili duran varlığın maliyetine eklenerek aktifleştirilir.
C
Amortisman hesaplanmasında dikkate alınmaz.
D
Özel maliyetler hesabına alacak kaydedilir.
E
Dönem gideri olarak kaydedilir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin gelecek dönemlere ait yaptığı tahsilata örnek olamaz?

A
Yıllık kira gelirinin sözleşme anında tahsil edilmesi
B
Dergi aboneliklerinin yıllık tahsil edilmesi
C
Özel okulların taksitleri
D
Ortağın, işletmenin finansman ihtiyacını karşılamak için para vermesi
E
Bakım hizmetini peşin tahsil etmesi
Soru 7

Bir varlığın maliyetinden birikmiş amortismanları düşüldükten sonra kalan değere ne ad verilir?

A
Net çalışma sermayesi
B
Net defter değeri
C
Kaldıraç oranı
D
Esas sermaye
E
Özel fonlar
Soru 8

İşletmenin patent, marka, teknolojik yenilik gibi unsurları kullanma yetkisini satın alması durumunda katlandığı maliyet aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilir?

A
Haklar
B
Özel maliyetler
C
Birikmiş amortismanlar
D
Araştırma ve geliştirme giderleri
E
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Soru 9

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 9. maddesine göre geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararların vergi matrahından indirim konusu yapılabilmesi için kaç yıldan fazla nakledilmeme şartı aranmaktadır?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi “nakit olmayan krediler” den biri değildir?

A
Teminat kredisi
B
Açık kredi
C
Harici garanti kredisi
D
İthalat akreditif kredisi
E
Kabul kredi
Soru 11

Ödenmemiş sermaye hesabının kalanı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A
İşletmenin sermaye düzeltmesi olumsuz farklarını
B
Ödenmiş sermaye tutarını
C
İşletmenin artık ödenmeyecek sermaye tutarını
D
İşletmenin sermaye büyüklüğünü
E
Ortakların sermaye taahhüt borçlarını
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi hisse senetlerinin sahiplerine sağladıkları haklar arasında yer almaz?

A
Temettü geliri
B
Bedelsiz pay alma hakkı
C
Rüçhan hakkı
D
Faiz geliri
E
Bilgi edinme hakkı
Soru 13

Orta ve uzun vadeli fon arz ve talebinin karşılaştığı piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sermaye Piyasası
B
Para Piyasası
C
Oligopol
D
Tekel
E
Tam Rekabet Piyasası
Soru 14

işletmenin henüz faturası gelmemiş olan Aralık ayına ait telefon kullanım bedelinin 750 TL olduğu öğrenilmiştir.
Bu durumda yapılacak muhasebe kaydında aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır?

A
Gelecek Yıllara Ait Giderler
B
Genel Yönetim Giderleri
C
Dönem Kâr veya Zararı
D
Gider Tahakkukları
E
Gelecek Aylara Ait Giderler
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli yabancı kaynaklarda yer alır?

A
408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı
B
409 Diğer Mali Borçlar
C
400 Banka Kredileri
D
405 Çıkarılmış Tahviller
E
305 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
Soru 16

İşletme, 1 Eylül 2015 tarihinde “C” işletmesinden peşin fiyatı 20.000 TL olan malı satın almak için 2 ay vadeli 21.000 TL nominal değerli bir senet düzenleyip vermiştir. Alış işlemine ilişkin KDV oranı %18 olup, KDV bedeli nakden ödenmiştir.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında 153 Ticari Mallar hesabına yazılması gereken kayıt tutarı kaçtır?

A
41.000
B
21.000
C
20.000
D
3.780
E
1.000
SONUÇLAR
16 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...