Genel Muhasebe 2014-2015 Üç Ders Sınavı

Genel Muhasebe 2014-2015 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bazen muhasebe kayıtlarında işlemin yasal biçiminden ziyade oluş biçiminin esas alınması hangi muhasebe kavramı gereğidir?

A
Tutarlılık
B
İhtiyatlılık
C
Özün önceliği
D
Dönemsellik
E
Sosyal sorumluluk
Soru 2

Çok sayıdaki verinin benzer işlem gruplarına göre düzenlenmesi muhasebenin hangi işlevidir?

A
Kaydetme
B
Özetleme
C
Analiz etme
D
Raporlama
E
Sınıflama
Soru 3

Finansal tablolarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Gelir tablosu bir işletmenin belirli bir andaki faaliyet sonucunu gösterir.
B
Gelir tablosu dönemseldir.
C
Bilanço işletmenin belirli bir tarihteki finansal durumunu gösterir.
D
Bilançoda varlıklar kaynaklara eşittir.
E
Gelir tablosu faaliyet sonucunun nasıl oluştuğunu gruplandırarak gösterir.
Soru 4

Bir hesap borçlandırılırken, bir hesabın alacaklandırıldığı yevmiye maddesine ne ad verilir?

A
Bileşik madde
B
Kapanış maddesi
C
Karışık madde
D
Basit madde
E
Açılış maddesi
Soru 5

Pasif karakterli hesaplarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
İlk kayıt hesabın alacak tarafına yapılır.
B
Borç kalanı verirler.
C
Azalışlar alacak tarafına kaydedilir.
D
Artışlar borç tarafına kaydedilir.
E
Borç tarafı sıfır iken alacak tarafına kayıt yapılmaz.
Soru 6

Her bir finansal tablo unsurunda, finansal nitelikteki işlemler nedeniyle meydana gelen artış ve azalışların izlendiği çizelgeye ne ad verilir?

A
Bilanço
B
Hesap
C
Gelir tablosu
D
Mizan
E
Kar-Zarar cetveli
Soru 7

Aşağıdaki hesaplardan hangisi alacak kalanı verir?

A
Gelecek Aylara Ait Giderler
B
Verilen Sipariş Avansları
C
Hisse Senetleri
D
Alacak Senetleri
E
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri
Soru 8

Bankalar hesabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Banka mevduatına tahakkuk eden faizler için; Bankalar hesabına borç kaydı yapılır.
B
Banka mevduat hesabından yapılan havale tutarları; Bankalar hesabına borç kaydedilir.
C
Banka mevduatına tahakkuk eden faizler için; Faiz Gelirleri hesabına alacak kaydı yapılır.
D
Banka mevduat hesabından çekilen paralar için; Bankalar hesabına alacak kaydı yapılır.
E
Banka mevduat hesabından yapılan EFT tutarları; Bankalar hesabına alacak kaydedilir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi mali duran varlık kapsamında yer alır?

A
Hisse Senetleri
B
Stoklar
C
Gelecek Aylara Ait Giderler
D
Verilen Sipariş Avansları
E
Bağlı Ortaklıklar
Soru 10

Satıcılar Hesabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili mal ve hizmet alımlarından doğan senetsiz borçlarının izlendiği hesaptır.
B
Satıcılar hesabı borç kalanı verir ve ödenecek senetsiz borç tutarını gösterir.
C
Satıcılar hesabı, krediyle alınan mal ve hizmet nedeniyle alacaklandırılır.
D
Satıcılara olan borçlar çeşitli şekilde ödendiğinde hesap borçlandırılır.
E
Satıcılar hesabı, alacak kalanı verir ve henüz ödenmemiş senetsiz borçları gösterir.
Soru 11

_________________ _____________________
DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ HS. 120.000
PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR HS. 120.000
_________________ _____________________
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Dönem içinde geçici vergi ödenmesine
B
Dönem kârı için 120.000 Türk Lirası vergi ve diğer yasal yükümlülük karş ılığı ayrılmasına
C
Dönem sonu elde edilen kârın 120.000 Türk Lirası olmasına
D
Dönem içinde ödenen geçici verginin ilgili pasif hesabına aktarılmasına
E
Dönem sonu itibariyle hesaplanan vergi tutarının 120.000 Türk Lirası olmasına
Soru 12

Ödenmemiş Sermaye ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ortakların iş letmeye olan serm aye borçlarıdır.
B
İşletmenin ortaklarından olan sermaye alacağıdır.
C
Ortakların işletmeye fiilen getirdikleri serm aye tutarıdır.
D
Aktif karakterli bir hesaptır.
E
Sermaye hesabının altında bir indirim biçiminde gösterilir.
Soru 13

I. Tertip Yasal Yedek hesaplanmasına ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Net kârın%5’i oranındadır.
B
Ödenmiş sermayenin %5’i oranındadır.
C
Ödenmiş sermayenin%20’’si oranındadır.
D
Net kârın % 20’si oranındadır.
E
Net kârdan, I. Temettünün çıkarılmasıyla bulunan tutardır.
Soru 14

Sermaye şirketlerinde şirket genel kurul kararı gereğince aşağıdaki yedeklerden hangisi ayrılır?

A
Statü Yedekleri
B
Olağanüstü Yedekler
C
Diğer Sermaye Yedekleri
D
Yasal Yedekler
E
Özel Fonlar
Soru 15

Neden sonuç ilişkisi temeline dayalı olarak giderlerin gelirlerden mahsup edilmesi aşağıdaki ilkelerden hangisi gereğidir?

A
Dönemsellik
B
Tahakkuk
C
Tam açıklama
D
Eşleştirme
E
Süreklilik
Soru 16

Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre kaydedilmesi, gelirlerin aynı dönemin giderleriyle karşılaştırılması hangi temel muhasebe varsayımı gereğidir?

A
Sosyal sorumluluk
B
Kişilik
C
Dönemsellik
D
İşletmenin sürekliliği
E
Önemlilik
Soru 17

Gelecek on iki aydan daha uzun döneme ait giderler peşin ödendiğinde hangi hesapta izlenir?

A
Peşin Ödenen Giderler
B
Gider Tahakkukları
C
Borç ve Gider Karşılıkları
D
Gelecek Aylara Ait Giderler
E
Gelecek Yıllara Ait Giderler
Soru 18

Muhasebe dönemi sonunda envanter işlemlerinden sonra çıkarılan mizana ne ad verilir?

A
Geçici mizan
B
Genel geçici mizan
C
Aylık mizan
D
Kesin mizan
E
Genel mizan
Soru 19

Bir yıl veya işletmenin normal faaliyet döneminde paraya dönüşmesi, satılması veya tüketilmesi öngörülen varlıklar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kısa vadeli yabancı kaynaklar
B
Uzun vadeli yabancı kaynaklar
C
Dönen varlıklar
D
Duran varlıklar
E
Özkaynaklar
Soru 20

Dönembaşı bilançosuna dayanılarak yapılan yevmiye kaydına ne ad verilir?

A
Açılış maddesi
B
Kapanış maddesi
C
Günlük işlem maddesi
D
Envanter maddesi
E
Ayarlama ve düzeltme maddesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x