Genel Muhasebe 2015-2016 Final Sınavı

Genel Muhasebe 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dönemsonu bilançosu düzenlendikten sonra hesapların kapanış kaydı aşağıdakilerden hangisine yapılır?

A
Yevmiye defterine
B
Envanter listesine
C
Büyük deftere
D
Yardımcı deftere
E
Envanter defterine
Soru 2

Dönemsonu işlemleri kapsamında yer alan aşağıdaki işlemlerden hangisi ilk yapılacak işlemdir?

A
Hesapların kapanış kaydı
B
Ayarlama ve düzeltme kayıtları
C
Sayım ve değerleme işlemleri
D
Dönemsonu finansal tabloların düzenlenmesi
E
Kesin mizanın düzenlenmesi
Soru 3

İşletmenin belirli bir döneme ait faaliyetlerinin bir sonucu olan kâr veya zararını ve bu sonuca nasıl ulaşıldığını gösteren tabloya ne ad verilir?

A
Kâr dağıtım tablosu
B
Nakit akım tablosu
C
Fon akım tablosu
D
Özkaynaklar değişim tablosu
E
Gelir tablosu
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi özel fonlar kapsamında yer almaz?

A
Yenileme fonu
B
Hisse senedi iptal kârları
C
İştirakler satış kârları
D
Geliştirme fonu
E
Yatırım fonu
Soru 5

Özel bir işletmenin çıkarttığı 3 yıl vadeli tahvillerden, vade sonuna kadar elde tutmak amacıyla satın alınması durumunda aşağıdaki hesaplardan hangisi borçlandırılır?

A
Bağlı Ortaklıklar hesabı
B
Şerefiyeler hesabı
C
Özel Kesim, Tahvil Senet ve Bonoları hesabı
D
Bağlı Menkul Kıymetler hesabı
E
Hisse Senetleri hesabı
Soru 6

İşletme 1 Eylül tarihinde aylık 5.000 TL ye, 6 aylığına bir ofis kiralamıştır. Kira bedeli kira süresinin bitiminde ödenecektir.
Bu bilgilere göre işletmenin 30 Eylül tarihinde yapacağı yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Genel Yönetim Giderleri Hs. 30.000 borçlu / Gelecek Aylara Ait Giderler Hs. 30.000 alacaklı
B
Genel Yönetim Giderleri Hs. 5.000 borçlu / Gider Tahakkukları Hs. 5.000 alacaklı
C
Gelecek Aylara Ait Giderler Hs. 5.000 borçlu / Diğer Çeşitli Borçlar Hs. 5.000 alacaklı
D
Genel Yönetim Giderleri Hs. 30.000 borçlu/ Diğer Çeşitli Borçlar Hs. 30.000 alacaklı
E
Gelecek Aylara Ait Giderler Hs. 30.000 borçlu / Kasa Hs. 30.000 alacaklı
Soru 7


Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Maliyet hesapları ile sonuç hesaplarının karşılaştırılmasına
B
Gerçekleşen finansman giderinin tahakkukuna
C
Gelecek döneme ilişkin finansman giderinin kaydına
D
Ay sonunda finansman giderinin gelir tablosu hesabına yüklenmesine
E
Tahakkuk etmiş, ancak ödenmemiş finansman giderinin kaydına
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi bankalardan alınan nakit kredilerden biri değildir?

A
iştira
B
Borçlu cari hesap kredileri
C
Iskonto
D
Avans
E
Alacaklı cari hesap kredileri
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi aktifi düzenleyici hesap değildir?

A
Ödenmemiş sermaye
B
Alacak senetleri reeskontu
C
Birikmiş amortismanlar
D
Değer düşüklüğü karşılıkları
E
Şüpheli alacak karşılığı
Soru 10

İşletme, aşağıdaki kredi türlerinden hangisinde bankaya faiz değil de yalnızca komisyon öder?

A
Maddi Teminat Karşılığı Kredi
B
Iskonto Kredisi
C
Teminat Mektubu
D
Açık Kredi
E
Avans Kredisi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe dışı envanter kapsamında değildir?

A
Stoktaki malların sayılması
B
Demirbaşların sayılması
C
Kasa mevcudunun sayılması
D
Kasadaki yabancı paranın sayılması ve değerlemesi
E
Stok sayım sonuçlarına göre ilgili hesaplara kayıt yapılması
Soru 12

Maddi duran varlıkların yenilenmek amacıyla satılması durumunda ortaya çıkan kârın, üç yıl süre ile vergi dışı bırakılmak üzere bekletildiği hesap aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışı
B
Olağanüstü Yedekler
C
Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar
D
Özel Fonlar
E
Diğer Sermaye Yedekleri
Soru 13


Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Borç senetlerine ödeme yapılmasına
B
Senetsiz borca karşılık bir senet düzenlenip verilmesine
C
Senetli borcun, senetsiz borca dönüşmesine
D
Satıcılara olan borcun nakden ödenmesine
E
Senetsiz alacak için bir senet alınmasına
Soru 14

I. Temettünün hesaplanması ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Net kârın % 20' sidir.
B
Net kârın % 5' i oranındadır.
C
Ödenmiş sermayenin % 20’ sidir.
D
Ödenmiş sermayenin % 5’ i oranındadır.
E
Net kârdan, I. Tertip Yasal Yedeklerin çıkarılmasıyla bulunan tutardır.
Soru 15


Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Ortakların sermaye taahhütlerini yerine getirmesine
B
Ortakların şirkete sermaye taahhüdünde bulunmasına
C
Sermaye taahhüdünü yerine getirmeyen ortağın hisselerinin iptal edilerek yeni hisse senetlerinin başka ortağa satılmasına
D
Şirketin sermaye artırımına
E
Ortakların sermaye taahhütlerini bankaya yatırmasına
Soru 16

Dönem sonunda borç kalanı veren hesapların alacaklandırılması, alacak kalanı veren hesapların borçlandırılması şeklinde yapılan işleme ne ad verilir?

A
Sonuç hesaplarının kâr veya zarara devri
B
Muhasebe dışı envanter
C
Hesapların açılması
D
Muhasebe içi envanter
E
Hesapların kapatılması
Soru 17

İşletmenin sonsuz kabul edilen ömrünün belirli dönemlere bölünerek, her bir dönemin faaliyet sonucunun bağımsız bir şekilde belirlenmesi muhasebenin hangi temel kavramı gereğidir?

A
Süreklilik
B
Kişilik
C
Tam açıklama
D
Dönemsellik
E
Özün önceliği
Soru 18

Aynı yevmiye maddesi içinde birden fazla hesap borçlandırılırken, birden fazla hesabın alacaklandırıldığı maddeye ne ad verilir?

A
Karışık madde
B
Açılış maddesi
C
Bileşik madde
D
Basit madde
E
Kapanış maddesi
Soru 19

İşletmenin, 2.500 TL lik alacak senedi bankada ıskonto ettirilmiş, banka 200 TL faiz kesmiş ve bakiye tutarını işletmenin mevduat hesabına aktarmıştır.
Bu işlemin muhasebeleştirilmesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Alacak Senetleri hesabı 2.300 alacalandırılır.
B
Alacak Senetleri hesabı 2.500 alacalandırılır.
C
Bankalar hesabı 2.500 borçlandırılır.
D
Bankalar hesabı 2.300 alacalandırılır.
E
Finansman Giderleri hesabı 200 alacalandırılır.
Soru 20


Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Dönem içinde ödenen geçici verginin ilgili pasif hesabına alınması
B
Dönem kârı üzerinden hesaplanan verginin ilgili gelir tablosu ve bilanço hesaplarına alınmasına
C
Dönem kârı üzerinden hesaplanan vergi tutarından peşin verginin düşülmesine
D
Dönem kârı üzerinden hesaplanan vergi tutarının ödenmesine
E
Dönem sonu itibariyle hesaplanan vergi tutarının ertelenmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x