Genel Muhasebe 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Genel Muhasebe 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Banka Kredileri hesabının alacağına aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

A
Nakden kullanılan krediler
B
Yabancı para cinsinden kredilerin değerlemeden doğan kur (artış) farkları
C
Dönem sonunda hesabın kapanış tutarı
D
Çekilen krediye tahakkuk ettirilen faiz ve komisyon
E
Hesaben kullanılan krediler
Soru 2

Aşağıdaki hesaplardan hangisi Stoklar hesap grubunda yer alır?

A
Hisse Senetleri
B
Verilen Sipariş Avansları
C
Gelecek Aylara Ait Giderler
D
Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları
E
Alacak Senetleri
Soru 3

Mali kâr, hangi kanunda yer alan değerleme hükümlerine göre bulunur?

A
Borçlar Kanunu
B
Türk Ticaret Kanunu
C
Katma Değer Vergisi Kanunu
D
Vergi Usul Kanunu
E
Sermaye Piyasası Kanunu
Soru 4

Karşılıksız aktif tükenmesine neden olan harcamalar nasıl tanımlanır?

A
Maliyet
B
Borç
C
Hasılat
D
Zarar
E
Gider
Soru 5

Ticari mal satış işleminde, aşağıdaki hesaplardan hangisine, satış tutarı ile alacak kaydı yapılır?

A
Alıcılar
B
Yurt içi Satışlar
C
indirilecek KDV
D
Alacak Senetleri
E
Satıcılar
Soru 6

Ortakların başlangıçta koydukları sermayenin bilanço üzerindeki etkisi ne olur?

A
Varlıklarda artış; Sermayede azalış
B
Varlıklarda artış; Borçlarda artış
C
Varlıklarda artış; Sermayede artış
D
Varlıklarda azalış; Sermayede azalış
E
Varlıklarda azalış; Sermayede artış
Soru 7

Asli hesapların bilançoda net değerleri ile gösterilmelerini sağlayan hesaplara ne ad verilir?

A
Düzenleyici hesaplar
B
Nazım hesaplar
C
Yardımcı hesaplar
D
Gelir hesapları
E
Aktif hesaplar
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi aktif hesaptır?

A
Gelir hesabı
B
Gider hesabı
C
Öz kaynak hesabı
D
Varlık hesabı
E
Borç hesabı
Soru 9

Ödenmemiş Sermaye ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Aktif karakterli bir hesaptır.
B
Ortakların işletmeye olan sermaye borçlarıdır.
C
Sermaye hesabının altında bir indirim biçiminde gösterilir.
D
işletmenin ortaklarından olan sermaye alacağıdır.
E
Ortakların işletmeye fiilen getirdikleri sermaye tutarıdır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisinde yer alan hesap kalanları dönem sonu bilançosuna temel teşkil eder?

A
Dönembaşı bilançosu
B
Kesin mizan
C
Dönemsonu envanteri
D
ispat edici belgeler
E
Geçici mizan
Soru 11

Aşağıdaki hesaplardan hangisi kâr yedekleri hesap grubunda yer almaz?

A
Hisse Senedi ihraç Primleri
B
Yasal Yedekler
C
Statü Yedekleri
D
Olağanüstü Yedekler
E
Özel Fonlar
Soru 12

Dönembaşı bilançosuna dayanılarak yapılan yevmiye kaydına ne ad verilir?

A
Kapanış maddesi
B
Ayarlama ve düzeltme maddesi
C
Günlük işlem maddesi
D
Envanter maddesi
E
Açılış maddesi
Soru 13

İşletme 1 Eylül tarihinde aylık 5.000 TL ye, 6 aylığına bir ofis kiralamıştır. Kira bedeli kira süresinin bitiminde ödenecektir.
Bu bilgilere göre işletmenin 30 Eylül tarihinde yapacağı yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Genel Yönetim Giderleri Hs. 30.000 borçlu/ Diğer Çeşitli Borçlar Hs. 30.000 alacaklı
B
Genel Yönetim Giderleri Hs. 30.000 borçlu / Gelecek Aylara Ait Giderler Hs. 30.000 alacaklı
C
Genel Yönetim Giderleri Hs. 5.000 borçlu / Gider Tahakkukları Hs. 5.000 alacaklı
D
Gelecek Aylara Ait Giderler Hs. 30.000 borçlu / Kasa Hs. 30.000 alacaklı
E
Gelecek Aylara Ait Giderler Hs.5.000 borçlu / Diğer Çeşitli Borçlar Hs. 5.000 alacaklı
Soru 14

Amortisman süresi 5 yıl olan bir duran varlık için azalan bakiyeler usulü ile hesaplanan yıllık amortismanın en düşük olduğu yıl aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilk yıl
B
ikinci yıl
C
Üçüncü yıl
D
Dördüncü yıl
E
Beşinci yıl
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi amortisman yöntemlerinden biridir?

A
ilk giren ilk çıkar yöntemi (FIFO)
B
Azalan bakiyeler usulü
C
Devamlı envanter yöntemi
D
Son giren ilk çıkar yöntemi (LIFO)
E
Aralıklı Envanter Yöntemi
Soru 16

Yasal süre içerisinde işletmeye olan sermaye borçlarını ödeyemeyen ortakların hisseleri iptal edilir, yerine yenisi çıkarılır ve satılır. Yeni ortaklardan tahsil edilen tutar, hisselerin nominal değerinden yüksekse ve eski ortağın ödediği tutarı aşıyorsa, bu olumlu fark aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?

A
Hisse Senedi iptal Kârlarında
B
Yasal Yedeklerde
C
Hisse Senedi ihraç Primlerinde
D
Özel Fonlarda
E
Menkul Kıymet Satış Kârlarında
Soru 17

Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönen varlık hesabı değildir?

A
Diğer Hazır Değerler
B
Gelecek Aylara Ait Giderler
C
Alınan Çekler
D
Alıcılar
E
Finansman Giderleri
Soru 18

Aşağıdaki hesaplardan hangisi “Mali Borçlar” grubunda yer almaz?

A
Menkul Kıymet iptal Kârları
B
Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
C
Banka Kredileri
D
Tahvil, Anapara Borç Taksit ve Faizleri
E
Menkul Kıymet ihraç Farkları
Soru 19

Günlük finansal olaylara ilişkin verinin düzenlenerek, belli kurallara uygun bir şekilde günlük defterlere yazılması işlemine ne ad verilir?

A
Yorum
B
Özetleme
C
Kaydetme
D
Analiz
E
Sınıflama
Soru 20

Muhasebe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Borçlar var olan bir yükümlülüğün ödenmesini ya da bir görevin yerine getirilmesini gerektirir.
B
Öz kaynaklar, işletme sahiplerinin işletmedeki haklarını ifade etmektedir.
C
Borçlar, satıcılardan ve kredi kurumlarından sağlanan krediler ve işletme faaliyetleri nedeniyle doğan yükümlülüklerdir.
D
işletme ilk kurulduğunda temel muhasebe eşitliği Varlıklar = Yabancı kaynaklar + Borçlar şeklindedir.
E
Varlıklar, işletmenin sahip olduğu ve gelecekteki faaliyetlerinde yararlı olmasını beklediği ekonomik kaynaklarıdır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x