Genel Muhasebe 2017-2018 Final Sınavı

Genel Muhasebe 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Maliyeti 85.000 TL, birikmiş amortismanı 51.000 TL olan taşıt, KDV hariç 32.000 TL’ye satılmıştır.
Bu bilgilere göre işletmenin kâr veya zararı kaç TL’dir?

A
34.000 zarar
B
19.000 zarar
C
2.000 zarar
D
2.000 kâr
E
19.000 kâr
Soru 2

Gelirlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Gelirlerdeki artışlar ilgili hesabın borcuna kaydedilir.
B
Bilançoda yer almazlar.
C
Gelirler öz sermayede artış yaratır.
D
Kâr-Zarar hesabının alacak tarafına devredilirler.
E
Gelirler tahakkuk ilkesine göre kaydedilir.
Soru 3

1. Gelir
2. Gider
3. Maliyet
K. İşletmeye bir varlık girişi sağlayarak aktifte artışa neden olan harcama
L. Satışlardan elde edilen hasılat ve diğer faaliyetlerden elde edilen brüt tutar
M. Hasılat sağlamak amacı ile yapılan aktif tükenmeleri

Yukarıda terimler ve tanımların doğru eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A
1-K, 2-L, 3-M
B
1-L, 2-M, 3-K
C
1-K, 2-M, 3-L
D
1-L, 2-K, 3-M
E
1-M, 2-L, 3-K
Soru 4

Gelecek döneme ait olup, ödemesi cari dönemde peşin yapılan giderler için yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Gider Tahakkukları hesabı borçlandırılır.
B
Gelecek Yıllara Ait Giderler hesabı alacalandırılır.
C
Diğer Çeşitli Alacaklar hesabı borçlandırılır.
D
Genel Yönetim giderleri borçlandırılır.
E
Gelecek Aylara Ait Giderler hesabı borçlandırılır.
Soru 5

________________ ___________________
690 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HS. XX
691 DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER
YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞ. HS. XX
692 DÖNEM NET KARI HS. XX
________________ ___________________
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Dönem kârının bilanço hesaplarına devrine
B
Dönem kâr veya zararının hesaplanmasına
C
Dönem kârının peşin ödenen vergi yasal yükümlülük karşılığının gösterilmesine
D
Dönem net kârının hesaplanmasına
E
Dönem kârının peşin ödenen vergi yasal yükümlülüğünün mahsubuna
Soru 6

İşletmenin elindeki faiz başlangıcı 1 Haziran olan yıllık faiz ödemeli tahvilin dönem sonu itibariyle gerçekleşen faizi 2.890 TL'dir. Yıllık faizin tamamı takip eden yıl haziran ayı sonunda tahsil edilecektir.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Gelir Tahakkukları Hesabı 2.890 borçlandırılır.
B
Faiz Gelirleri Hesabı 2.890 borçlandırılır.
C
Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı 2.890 borçlandırılır.
D
Bankalar hesabı 2.890 borçlandırılır.
E
Diğer Olağan Gelir ve Kârlar Hesabı 2.890 alacalandırılır.
Soru 7

I. Vergi Usul Kanunu
II. Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları
III. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
IV. Muhasebenin Temel Kavramları
Yukarıdakilerden hangileri değerleme ölçüleri konusunda belirleyici yasal düzenlemelerdir?

A
Yalnız I
B
Yalnızll
C
I ve II
D
I ve III
E
III ve IV
Soru 8

________________ ___________________
320 SATICILAR HS. XXX
121 ALACAK SENETLERİ HS. XXX
________________ ___________________
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Kredili mal satın alınmasına
B
Senetle mal satılmasına
C
Senetsiz borca karşılık bir alacak senedi ciro edilmesine
D
Peşin mal satılmasına
E
Alacak senedi tahsil edilmesine
Soru 9

I. Şüpheli alacaklar karşılığı
II. Borç senetleri reeskontu
III. Ödenmemiş sermaye
IV. Alacak senetleri reeskontu
Yukarıdakilerden hangileri aktif düzenleyici hesap olarak adlandırılır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
İve IV
E
III ve IV
Soru 10

Muhasebe işlemleri belirli bir tarihte başlar ve belirli bir tarihte sona erer. İzleyen dönemde, aynı muhasebe işlemleri tekrar eder. Bu dönemlerin her birine ________ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
hesap dönemi
B
sayım dönemi
C
dönem sonu
D
değerleme dönemi
E
Ayarlama ve düzeltme dönemi
Soru 11

Varlıkların değerinin enflasyon, deflasyon veya diğer piyasadaki değişmelere göre her an değiştirilmesinin önüne geçmek ve uzun vadeli yatırım ve planlamalara imkan sağlamak aşağıdaki muhasebe kavramlarından hangisi ile mümkündür?

A
Parayla ölçülme kavramı
B
Dönemsellik kavramı
C
Maliyet esası kavramı
D
Tutarlılık kavramı
E
İhtiyatlılık kavramı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi mali borçlar hesap grubunda yer almaz?

A
Ertelenmiş finansal maliyetleri kiralama borçlanma
B
Borç senetleri
C
Uzun vadeli kredilerin faizleri anapara taksitleri ve
D
Banka kredileri
E
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar
Soru 13

Bankalar, kredi talebinde bulunan işletmelerden aşağıdaki belgelerden hangisini istemez?

A
Son üç yıla ilişkin nakit akış tablosunu
B
Son üç yıla ilişkin gelir tablosunu
C
Şirket yetkililerinin imza sirkülerini
D
Son üç yıla ilişkin bilançolarını
E
Ticaret sicil belgesini
Soru 14

Yeni kurulan bir işletmede, aşağıdakilerden hangisi dönem başı açılış işlemleri kapsamında yer almaz?

A
Bilanço düzenlenmesi
B
Genel geçici mizan
C
Yevmiye defterine kayıt
D
Büyük deftere kayıt
E
Envanter çıkarılması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetler kapsamında değildir?

A
Tahviller
B
Hisse senetleri
C
Finansman bonoları
D
Hazine bonoları
E
Alınan çekler
Soru 16

________________ ___________________
ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS. 15.000
SERMAYE HS. 15.000
________________ ___________________
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Zararın sermayeden karşılanmasına
B
Taahhüt edilen sermayenin ödenmesine
C
Sermayenin azaltılmasına
D
Sermaye taahhüdünde bulunulmasına
E
Ödenmemiş sermayenin tahsiline
Soru 17

İşletmenin; döneme ilişkin:“vergi ve yasal yükümlülük karşılığı 13:000 TL, döneme ilişkin geçici vergi tutarı ise 7.000 TL'dir.
Bu bilgilere göre işletmenin vergi tahakkuk kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

A

B

C

D

E

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi ödenmiş sermayeyi ifade etmektedir?

A
İşletmenin ortaklarından olan sermaye alacağıdır.
B
İşletmeye tahsis edilen sermaye tutarıdır.
C
Ortakların işletmeye olan sermaye borcudur.
D
İşletmeye henüz yatırılmamış olan sermaye tutarıdır.
E
İşletmeye tahsis edilen sermayeden henüz ödenmemiş sermaye düşülerek bulunan tutardır.
Soru 19

Gelir tablosunda muhasebe ilkeleri, muhasebe standartları ve TTK hükümlerine göre hesaplanan kâr, ________ olarak adlandırılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Düzeltme kârı
B
Vergi kârı
C
Sayım kârı
D
Mali kâr
E
Ticari kâr
Soru 20

Bankaların sağladığı kredilerden, banka müşterisi olan işletme adına kendi saygınlığını ortaya koyarak işletmenin taahhüdünü yerine getireceği konusunda üçüncü kişilere güvence verdiği kredi türüne ne ad verilmektedir?

A
Borçlu cari hesap
B
Nakit olmayan krediler
C
Nakit krediler
D
Finansal kiralama
E
Akreditif
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x