Genel Muhasebe 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Genel Muhasebe 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yeni kurulan bir işletmede, aşağıdakilerden hangisi dönem başı açılış işlemleri kapsamında yer almaz?

A
Bilanço düzenlenmesi
B
Büyük deftere kayıt
C
Envanter çıkarılması
D
Yevmiye defterine kayıt
E
Genel geçici mizan
Soru 2

Muhasebe dışı envanterle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İlk işlem iktisadi kıymetlerin sayılması, tartılması ve ölçülmesidir.
B
Genel geçici mizan düzenlenmesinden sonra muhasebe dışı envanter işlemleri yapılır.
C
Yanlış sayım işletmenin finansal durumunun ve faaliyet sonuçlarının yanlış belirlenmesine yol açar.
D
Muhasebe dışı envanter; miktar olarak ve değer olarak belirleme olmak üzere iki aşamadan oluşur.
E
Muhasebe dışı envanter sonuçları ile kesin mizandaki tutarlar karşılaştırılır.
Soru 3

Pasifi düzenleyici hesaplar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Alacak kalanı verirler.
B
Bilançonun pasifinde eksi olarak yer alırlar.
C
Bilançonun aktifinde eksi olarak yer alırlar.
D
Dönem kârı veya zararına devredilirler.
E
Pasif karakterlidirler.
Soru 4

Hesap kalanları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Gider hesaplarının kalanları bilançoda yer alır.
B
Gelir hesaplarının kalanları bilançoda yer alır.
C
Varlık ve kaynak hesaplarının kalanları bilançoda yer alır.
D
Tüm varlık hesaplarının kalanları bilançonun pasifinde yer alır.
E
Tüm kaynak hesaplarının kalanları bilançonun aktifinde yer alır.
Soru 5

Dönemsonu işlemlerinin en ayrıntılı şekilde yapıldığı bilanço kalemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stoklar
B
Kasa
C
Bankalar
D
Hisse senetleri
E
Verilen avanslar
Soru 6

I. Tertip Yasal Yedek hesaplanmasına ilişkin aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Ödenmiş sermayenin%20'si oranındadır.
B
Net kârın%5’i oranındadır.
C
Net kârın % 20’si oranındadır.
D
Ödenmiş sermayenin %5’i oranındadır.
E
Net kârdan, I. Temettünün çıkarılmasıyla bulunan tutardır.
Soru 7

Banka Kredileri hesabının alacağına aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

A
Çekilen krediye tahakkuk ettirilen faiz ve komisyon
B
Yabancı para cinsinden kredilerin değerlemeden doğan kur (artış) farkları
C
Nakden kullanılan krediler
D
Dönem sonunda hesabın kapanış tutarı
E
Hesaben kullanılan krediler
Soru 8

________ ________
102 BANKALAR HS. XXX
340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLAR HS. XXX
________ ________
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Alıcının ödediği sipariş avansının, mal bedelinden düşülmesine
B
Alıcı işletmenin, sipariş avansını işletmeye nakden ödemesine
C
Alıcı işletmenin, sipariş avansını bankadaki hesaba yatırmasına
D
Alınan sipariş avansının alıcıya iade edilmesine
E
İşletmenin mal siparişi için bankadan ödeme yapmasına
Soru 9

İşletmenin dönem sonunda, cari dönemde tahakkuk eden tahvil faizlerini, hesaplayarak gider yazması aşağıdaki muhasebe kavramlarından hangisinin gereğidir?

A
Dönemsellik
B
İhtiyatlılık
C
Önemlilik
D
Tutarlılık
E
Özün önceliği
Soru 10

________ ________
102 BANKALAR HS. XXX
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS. XXX
521 HİSSE SENEDİ İPTAL
KARLAR HS. XXX
________ ________
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A
Şirketin sermaye artırımına
B
Ortakların şirkete sermaye taahhüdünde bulunmasına
C
Sermaye taahhüdünü yerine getirmeyen ortağın hisselerinin iptal edilerek yeni hisse senetlerinin başka ortağa satılmasına
D
Ortakların sermaye taahhütlerini bankaya yatırmasına
E
Ortakların sermaye taahhütlerini yerine getirmesine
Soru 11

Maliyeti 40.000 TL, birikmiş amortismanı 32.000 TL olan demirbaşlar peşin olarak yenilemek amacıyla 10.000 TL ye satılmıştır.
Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Demirbaşlar hesabına 8.000 alacak kaydedilir.
B
Kasa hesabına 40.000 borç kaydedilir.
C
Özel Fonlar hesabına 2.000 borç kaydedilir.
D
Birikmiş Amortismanlar hesabına 32.000 alacak kaydedilir.
E
Demirbaşlar hesabına 40.000 alacak kaydedilir.
Soru 12

Muhasebe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Varlıklar, işletmenin sahip olduğu ve gelecekteki faaliyetlerinde yararlı olmasını beklediği ekonomik kaynaklarıdır.
B
İşletme ilk kurulduğunda temel muhasebe eşitliği Varlıklar = Yabancı kaynaklar + Borçlar şeklindedir.
C
Borçlar var olan bir yükümlülüğün ödenmesini ya da bir görevin yerine getirilmesini gerektirir.
D
Borçlar, satıcılardan ve kredi kurumlarından sağlanan krediler ve işletme faaliyetleri nedeniyle doğan yükümlülüklerdir.
E
Öz kaynaklar, işletme sahiplerinin işletmedeki haklarını ifade etmektedir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlıktır?

A
Arazi ve arsalar
B
İştirakler
C
Haklar
D
Bağlı ortaklıklar
E
Şerefiyeler
Soru 14

Satıcının cari hesabına işlenmek kaydıyla, mal alış iadesi ile ilgili yapılacak muhasebe kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Satış İadeleri hesabına borç kaydı yapılır.
B
Ticari Mallar hesabına borç kaydı yapılır.
C
Satıcılar hesabına alacak kaydı yapılır.
D
Ticari Mallar hesabına alacak kaydı yapılır.
E
Satış İadeleri hesabına alacak kaydı yapılır.
Soru 15

Mali nitelikteki olayların büyük deftere kaydı muhasebenin hangi işlevi kapsamında gerçekleştirilir?

A
Analiz ve yorum
B
Raporlama
C
Özetleme
D
Sınıflama
E
Kaydetme
Soru 16

İşletmenin belirli bir döneme ait faaliyetlerinin bir sonucu olan kâr veya zararını ve bu sonuca nasıl ulaşıldığını gösteren tabloya ne ad verilir?

A
Gelir tablosu
B
Özkaynaklar değişim tablosu
C
Nakit akım tablosu
D
Kâr dağıtım tablosu
E
Fon akım tablosu
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bankaların müşterilerine nakit para vererek kullandırdıkları kredilerden biri değildir?

A
iştira
B
Borçlu cari hesap kredileri
C
Avans
D
Iskonto
E
Alacaklı cari hesap kredileri
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi mal satışında hasılatın doğması için gerekli koşullardan biri değildir?

A
işleme ilişkin tüm maliyetlerin güvenilir şekilde ölçülmesi
B
Satılan mallar üzerinde işletmenin kontrol ve sahipliğini etkin şekilde sürdürememesi
C
Ekonomik yarar elde edilmesinin kesin olması
D
işletmenin malların sahipliği ile ilgili risk ve getiriyi alıcıya devretmesi
E
Hasılatın güvenilir şekilde ölçülmesi
Soru 19

2.000 TL lik ticari mal siparişi verilmiş ve satıcıya avans olarak 500 TL lik çek ciro edilmiştir.
Bu işlemin muhasebe kaydı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Ticari Mallar hesabı 2.000 borçlandırılır.
B
Verilen Sipariş Avansları hesabı 500 borçlandırılır.
C
Alınan Çekler hesabı 500 borçlandırılır.
D
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı 500 alacalandırılır.
E
Satıcılar hesabı 500 alacalandırılır.
Soru 20

İşletmelerde yedek ayırmak aşağıdakilerden hangisine sebep olmaz?

A
Borçların zamanında ödenmesine
B
Öz sermayeyi risklere karşı koruyarak sağlam tutmasına
C
işletmenin güçlü öz kaynakla gelişimini ve sürekliliğini sağlamasına
D
Alacaklıların haklarının korunmamasına
E
Düzenli kâr payı dağıtımına
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x