Genel Uygarlık Tarihi 2015-2016 Final Sınavı

Genel Uygarlık Tarihi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Donatismin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İsa’da var olduğuna inanılan insani ve tanrısal özelliklerin katışma ve değişme olmaksızın tek bir tabiatta birleşmesidir.
B
işkence altında dini reddedenlerin yeniden vaftiz olmaları gerektiğini savunan düşüncedir.
C
Bir mitoloji ya da dine özgü tüm tanrıların birliğidir.
D
İsa’nın, Tanrıyla eş tutulamayacağını savunan düşüncedir.
E
Dini olmayan sanat anlayışıdır.
Soru 2

Assur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Anadolu’daki en önemli ticaret merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

A
ikiztepe
B
Troya
C
Gordion
D
Kaniş
E
Tuşpa
Soru 3

Aka/Miken kültüründe hangi yazı kullanılmıştır?

A
LinearA
B
Çivi yazısı
C
LinearB
D
Kopt yazısı
E
Hiyeratik yazı
Soru 4

Herodotos’un “Asya’da yiğitlikte kimsenin bileğini bükemeyeceği savaşçılar” olarak tanımladığı uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hititler
B
Hurriler
C
Lidyalılar
D
Persler
E
Urartular
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Anlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?

A
Anlaşmanın on beş yıl süreyle geçerli sayılması
B
Müslümanların, Mekkelilerle eşitliğinin sağlanması
C
Medine’nin hâkimiyetinin öne çıkması
D
Müslümanların anlaşmanın ertesi yılı Mekke’ye hacca gitmelerinin sağlanması
E
Müslümanların hacca gittikleri zaman Mekke’de üç gün konaklama hakkı elde etmesi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ebûbekir döneminde gerçekleşen olaylardan biri değildir?

A
Arkaba zaferinden sonra Yemame bölgesinin Medine’nin hâkimiyetine girmesi
B
Ridde hareketlerinin önlenmeye çalışılması
C
Yalancı peygamberler ve irtidâd olaylarının kökten çözümlenmesi
D
Kudüs’ü alarak Mısır’ın fethi için uygun bir ortamın hazırlanması
E
Irak, Suriye ve Mısır’a komşu bölgelerde fetihlerin başlaması
Soru 7

İslam hukukuna göre, zımmî statüsünde kabul edilenlerden himaye ve güvenlikleri için alman vergiye ne ad verilir?

A
Haraç
B
Mevali
C
Öşür
D
Cizye
E
Ridde
Soru 8

16. yüzyılın ikinci yarısında Rönesans sanatına karşı duyulan bir tepkinin sonucu olarak ortaya çıkan sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Monofizit
B
Maniyerizm
C
Duofizit
D
Caeseropapistik
E
Hümanizm
Soru 9

Yeniçağ Avrupası’ndaki imalathaneler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Zanaatçıların işlerini büyüterek daha fazla kâr etmesini sağladı.
B
Sanayileşmeye gidişte ilk adımı oluşturdu.
C
Öncelikle uzak pazarlara üretim yapıldı.
D
Ucuz ve standart mal üretimini başlattı.
E
Seri üretimi başlattı.
Soru 10

İlk İslami sikkeyi bastıran Emevî halifesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
II.Yezid
B
İbrahim
C
III.Yezid
D
Velid
E
Abdülmelik
Soru 11

“Hükümet Üzerine İki Deneme” adlı eser aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A
J. Locke
B
Montesquieu
C
J.J. Rousseau
D
Voltaire
E
J. Calvin
Soru 12

Yeniçağ’da, Avrupa’da ortaya çıkan işçi sınıfını oluşturan gruplar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

A
Köleler - Köylüler
B
Seriler - Ruhbanlar
C
Köylüler - Aristokratlar
D
Aristokratlar - Sertler
E
Zanaatçılar - Sertler
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi “İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi”nin diğer bildirilere göre daha etkili ve önemli olmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Dünyada, insan hakları konusunda yayınlanan ilk belge olması
B
Bildirinin açık ve berrak bir üslupla kaleme alınması
C
Sadece Fransa halkına seslenmemesi
D
Tüm bireylerin özgürlüğünü esas alan bir anlayışı yansıtması
E
içinde yaşanılan çağı değil, bütün çağlar için geçerli temel ilkeleri ve değerleri açıklaması
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Napolyon'un I. Konsüllük döneminde gerçekleştirdiği reformlardan biri değildir?

A
Fransa’da bugün de geçerli olan (Departemen) vilayet sisteminin kurulması
B
Fransız Merkez Bankası’nın kurulması
C
Code Napolyon da denilen ilk Fransız Medeni Kanunu’nun yayınlanması
D
Kralın yetkilerinin sınırlandırılması
E
Yargıçların hükümet tarafından tayin edilmesi
Soru 15

10 Ağustos 1920’de imzalanan Sevr Antlaşması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ölü doğmuş bir antlaşmadır.
B
433 maddeden oluşmuştur.
C
Londra, San Remo ve Spa konferanslarında şekillenmiştir.
D
Paris’in Sevr kasabasında imzalanmıştır.
E
TBMM temsilcileri tarafından imzalanmıştır.
Soru 16

Lonca sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Fiyatları kendi içlerinde sıkı bir disiplinle kontrol ederlerdi.
B
Piyasa üzerindeki devlet kontrolünü sağlardı.
C
Loncalara bağlı çalışan zanaatkarlar asla kurumdan ayrılamazlardı.
D
Aynı meslek grubuna bağlı zanaatkarlardan oluşurdu.
E
Rekabeti önleyici şekilde kaynak ve üretim kontrolü sağlardı.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı'nda savaştığı cephelerden biri değildir?

A
Kafkas Cephesi
B
Adriyatik Cephesi
C
Kanal Cephesi
D
Çanakkale Cephesi
E
Irak Cephesi
Soru 18

Sanayi Devrimi sonrasında demir sanayisinde yoğun olarak kullanılmaya başlanan enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğalgaz
B
Odun
C
Bio-yakıt
D
Kok kömürü
E
Petrol
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın genel nedenleri arasında yer almaz?

A
Silahlanma yarışının hızlanması
B
Hammadde ve pazar arayışı
C
Rusya’nın tarihi emellerine ulaşma arzusu
D
Devletlerarası bloklaşma
E
Bağımsızlık isyanlarının artması
Soru 20

Nazizm’in kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adolf Hitler
B
Mussolini
C
Lloyd George
D
Rooswelt
E
Wilson
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...