Hadis Tarihi ve Usulü 2015-2016 Final Sınavı

Hadis Tarihi ve Usulü 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İbn Hacer'in “Hedyü’s-sârî” isimli eserini yazma amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Buharî’nin Sahih’ine yöneltilen eleştirileri reddetmek
B
Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde uydurma hadisler olduğu iddiasını çürütmek
C
Buharî’nin Sahih’indeki rivayetlerin farklı kanallarını göstermek
D
Buharî ve Müslim’in müşterek râvîlerini belirlemek
E
Müsned türünde sekiz kitabın zevâidini çıkarmak
Soru 2

Amasya’da doğan ve XVIII. asırda Osmanlı Anadolusunun en önde gelen hadisçisi sayılan, bir Buhârî şerhi ile yarım kalmış Müslim şerhi yazarı muhaddis aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmed Ziyâeddîn
B
Atâullah Efendi
C
Molla Gürânî
D
Murtezâ Zebîdî
E
Yusuf Efendizâde
Soru 3

İlmî ve fikrî olarak Şah Veliyyullah ed-Dehlevî’nin takipçisi olduğunu iddia eden Diyobend Medresesi aşağıdaki mezheplerden hangisine bağlıdır?

A
Hanefî
B
Şafiî
C
Mâlikî
D
Hanbelî
E
Zeydî
Soru 4

Hadis isnad sisteminin güvenilir olduğunu savunan akımı başlatan oryantalist aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gustave Le Bon
B
Maxime Rodinson
C
Josef Horovitz
D
Henry Lammens
E
Macdonald
Soru 5

Hadis rivayetinde sened sorma işi hangi dönemde başlamıştır?

A
Hz. Ömer’in halifeliği döneminde
B
Hz. Ali’nin şehid edilmesinden sonra
C
Tedvîn döneminin sonunda
D
Altmışlı yıllarda
E
Ömer b. Abdülaziz’in halifeliği zamanında
Soru 6

Abdürrezzâk’ın Musannef’i gibi Kütüb-i sitte dönemi öncesi eserlerden hareketle ilk dönem fakihlerin eğitim-öğretim metotları ve rivayet kullanımlarının tespit edilebileceği kanaatinde olan ve hadislerin Hz. Peygamber döneminden itibaren yazılmaya başlandığını kabul eden oryantalist kimdir?

A
Joseph Schacht
B
Fück
C
Herald Motzki
D
Josef Horovitz
E
Leone Caetani
Soru 7

Aşağıdaki âlimlerden hangisi Müsned türü kitap yazarlarından biri değildir?

A
Humeydî
B
Ebû Ya’lâ
C
Ahmed b. Amr el-Bezzâr
D
Urve b. Zübeyr
E
Abd b. Humeyd
Soru 8

Halk arasında hadis diye dolaşan sözlerin hadis olup olmadığını ortaya koymak amacıyla yazılmış en hacimli eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kenzü’l-ummâl
B
Mesâbîhu’s-sünne
C
Riyâzü’s-Sâlihîn
D
el-Müstahrec
E
Keşfu’l-hafâ
Soru 9

İslâm coğrafyasında ilk kurulan Dârulhadis aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmediyye Dârulhadisi
B
Kâmiliyye Dârulhadisi
C
Nûriyye Dârulhadisi
D
Sâhibiyye Dârulhadisi
E
Eşrefiyye Dârulhadisi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi müksirûn sahâbîlerden biridir?

A
Abdullah b. Mes’ûd
B
Hz. Ömer
C
Hz. Ali
D
Hz. Âişe
E
Zeyd b. Sâbit
Soru 11

“Takyîdü’l-ilm” tamlamasındaki ilim kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır?

A
Siyer
B
Kur'an
C
Fıkıh
D
Tefsir
E
Hadis
Soru 12

Sahâbe biyografilerinde muhteva ve metod bakımından en gelişmiş ve kullanışlı yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbnül-Esîr: Üsdül gâbe fî ma’rifetis Sahâbe
B
İbn Abdilberr: El-İstîâb fî ma’rifeti’l-Ashâb
C
Ebû Nuaym: Ma’rifatüs Sahâbe
D
İbn Kâni’: Mu’cemus Sahâbe
E
İbn Hacer: el-isâbe fî temyîzis-Sahâbe
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi “fukahâ-i seb’a” içinde yer almaz?

A
imam Mâlik
B
Saîd b. el-Müseyyeb
C
Hârice b. Zeyd
D
Kâsım b. Muhammed
E
Urve b. ez-Zübeyr
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kusan kişinin abdest almasıyla ilgili zayıf hadisle amel eden kişidir?

A
imam Şâfiî
B
Ebû Hanîfe
C
imam Mâlik
D
Ahmed b. Hanbel
E
İbn Hazm
Soru 15

Ele alman bir hadisin sahabeden itibaren senedin her halkasındaki ravi dışında başka ravilerinin olup olmadığının araştırılmasına ne ad verilir?

A
Şahid
B
Mutâbaat
C
Tahkik
D
idrac
E
i’tibar
Soru 16

Bir hadisi aynı hocadan rivayet eden sika ravilerden birinin, o hadisi arkadaşlarından ayrı olarak bir fazlalıkla rivayet etmesine ne ad verilir?

A
Munker
B
Ziyadetu's-sıka
C
Mudrec
D
Şazz
E
Maklûb
Soru 17

Hz. Peygamber, Dıhye b. Halîfe’yi kime elçi olarak göndermiştir?

A
Rûm Melik Herakleios’a
B
İran Kisrâ’sına
C
Habeş Meliki Necâşî’ye
D
İskenderiye Meliki Mukavkıs’a
E
Yemen Kralı’na
Soru 18

Hadis usûlündeki yaygın kullanışa göre haber-i vâhid ne demektir?

A
Sadece bir kişinin rivayet ettiği hadis
B
Ravi sayısı mütevatir hadisin ravi sayısına ulaşamayan hadis
C
Tek senedi bulunan hadis
D
Sadece bir defa söylenmiş olan hadis
E
Tek bir konu içeren hadis
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi hadis kitabı okuma usullerinden biridir?

A
Vicâde
B
el-Hal ve’l-bahs
C
Münâvele
D
icazet
E
Semâ
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi rivâyet metotlarının hepsine delâlet etmektedir?

A
Semi'tü
B
Ahberenî
C
An
D
Haddesenî
E
Vecedtü
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x