Hadis Tarihi ve Usulü 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Hadis Tarihi ve Usulü 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin İsmet sıfatıyla ilgili özelliklerinden biri değildir?

A
Vahiy yoluyla Allah’tan buyruk almamaları
B
Hata ettiklerinde Allah tarafından uyarılmaları
C
Hatalarından tövbe etmeleri
D
Davranışlarının Allah’ın kontrolünde olması
E
Hatalarıyla ümmetlerine örnek olmamaları
Soru 2

Mütekaddimûn döneminin kapsadığı hadis tarihi aşamaları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Tesbît, Tehzîb, Tahrîc
B
Tehzîb, Tasnîf, Tesbît
C
Tesbît, Tahkîk, Tasnîf
D
Tesbît, Tedvîn, Tasnîf
E
Tedvîn, Tehzîb, Tesbît
Soru 3

Tamamlayıcı mahiyette olan, temel hadis kaynaklarını esas alarak onlarda bulunmayan hadisleri toplamak üzerine yazılan eserlere ne ad verilir?

A
Sünen
B
Cami
C
Müstedrek
D
Musannef
E
Muvatta
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi hadislerin amaçlarından biri değildir? tasnifinin

A
Bütün hadisleri içeren bir oluşturma veri tabanı
B
Hadisleri koruma
C
Hadisle ilgilenenlere kullanım sağlama kolaylığı
D
Hz. Peygamber’e isnad edilen merfû hadislerle, mevkûf ve maktu’ birbirinden ayırma rivayetleri
E
Sünneti sapmalardan koruma
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in hadis öğretim metotlarından biri değildir?

A
Net ve tane tane konuşması
B
Sözü tekrar etmesi
C
Muhataplarının bilgi ve algı düzeylerini dikkate alması
D
Soru sorarak söze başlaması
E
Soyut anlatıma ağırlık vermesi
Soru 6

Fatih Sultan Mehmet’in hocası olup İstanbul’da kendi adına bir dârulhadîs yaptıran kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
ibn Melek
B
Ebu’s-Suûd
C
Molla Gürânî
D
ibn Kemâl
E
Molla Lütfi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Mekke dönemi hadis öğrenim ve öğretim mekânlarından biridir?

A
Mescid-i Küba
B
Mescid-i Dırar
C
Mescid-i Haram
D
Dârul Erkam
E
Mescid-i Nebevî
Soru 8

Sahâbe tabakasında Mekke’de en son vefat ettiği bilinen sahâbî aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdullah b. Ebî Evfâ
B
Abdullah b. Büsr
C
Câbir b. Abdullah
D
Enes b. Mâlik
E
Âmir b. Vâsile el-Leysî
Soru 9

Sahibenin hadis rivâyet metoduyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Bütün hadisleri lâfzı lâfzına rivâyet etmişlerdir.
B
Anlama ve ezberleme kusurlarına karşı temkinli davranmışlardır.
C
Fiilî sünnetleri kendi ifadeleriyle aktarmışlardır.
D
Mana ile rivâyeti caiz görmüşlerdir.
E
Lâfzan rivâyeti esas almışlardır.
Soru 10

Joseph Schacht’ın ortaya attığı teoriye göre, belirli bir isnad kümesinin merkezinde kendisiyle birlikte tariklere ayrılmanın ilk başladığı yerde bulunan kişiye ne ad verilir?

A
Mevsuf râvî
B
Merkez râvî
C
Alem râvî
D
Muttasıl râvî
E
Müşterek râvî
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi hadis tenkidinde ılımlı davranan münekkidlerden biridir?

A
Tirmizî
B
Buhârî
C
Yahya b. Saîd el-Kattân
D
İ bn Maîn
E
Hâkim
Soru 12

Osmanlı âlimlerinden Seydî Çelebi’nin yazdığı Mustahrec mine’l-Buhârî adlı eserin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyaset
B
Bâb başlıkları
C
Gaybî haberler
D
Ahkâm
E
Edeb
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi ‘müksirûn’ sahabilerden biridir?

A
Abdullah b. Mes’ûd
B
Ebû Mûsa Eş’arî
C
Abdullah b. Amr
D
Zeyd b. Harise
E
Abdullah b. Abbas
Soru 14

Hadisi doğrudan sahîfelerden rivâyet eden râvilere ne ad veilir?

A
icazet
B
Sahafî
C
i’lâm
D
Müşâfehe
E
Tahrif
Soru 15

Müellif nüshalarıyla karşılaştırılarak tashih edilen ve muhtelif zamanlarda hocadan okunup rivâyet hakkı alman nüshalara ne ad verilir?

A
Asi
B
Mukabele kaydı
C
Mübhemât
D
Tarîku’s-serd
E
icazet kaydı
Soru 16

Ele alınan bir hadisin sahabeden itibaren senedin her halkasındaki ravi dışında başka ravilerinin olup olmadığının araştırılmasına ne ad verilir?

A
Tahkik
B
Şahid
C
İ'tibar
D
Mutâbaat
E
idrac
Soru 17

Hadis usûlündeki yaygın kullanışa göre haber-i vâhid ne demektir?

A
Tek senedi bulunan hadis
B
Ravi sayısı mütevatir hadisin ravi sayısına ulaşamayan hadis
C
Tek bir konu içeren hadis
D
Sadece bir defa söylenmiş olan hadis
E
Sadece bir kişinin rivayet ettiği hadis
Soru 18

Yerleşik terim olarak sahih ve hasen hadisin şartlarından birini ya da birkaçını taşımayan hadise ne ad verilir?

A
Mecrûh
B
Merdûd
C
Münker
D
Zayıf
E
Metrûk
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi aşırı cerh sebebi sayılmaz?

A
Râvînin çok hata yapması
B
Râvînin fasıklığı
C
Râvînin senedden düşmesi
D
Râvînin yalan söylemesi
E
Râvînin yalancılıkla itham edilmesi
Soru 20

Hadisin ezberden veya bir kitaptan usûlüne uygun olarak rivâyet edilmesine ne ad verilir?

A
Tahammülüî-ilm
B
Edâ
C
Tahammül
D
icâzet
E
Vicâde
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x