Hadis Tarihi ve Usulü 2015-2016 Vize Sınavı

Hadis Tarihi ve Usulü 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Nüzhetü’n-nazarfî tavdîhi Nuhbeti’l-fiker” isimli kitabın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbn Hacer el-Askalânî
B
Celaluddin es-Suyûtî
C
Zeynuddin el-lrâkî
D
İbn Kesir
E
Ali b. Ömer ed-Darakutnî
Soru 2

Aşağıdaki hadis âlimlerinden hangisi müteahhirûn dönemi Hadis Usûlü yazarlarından biri değildir?

A
Hatib el-Bağdadî
B
İbn Kesir
C
Kadı ¡yad
D
Zeynüddin Irâkî
E
Nevevî
Soru 3

Hadislerin farklı tariklerinin birbirleriyle karşılaştırılmasını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hami
B
Tefrîk
C
Muâraza
D
ihtilaf
E
Te’lîf
Soru 4

Bazı âlimler tarafından hadis kelimesi ile eş anlamlı olarak kullanılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eser
B
Mütâbi’
C
Vucûh
D
Ehadîs
E
Metin
Soru 5

Çelişen hadislerin her ikisini, birden çok ise hepsini bağdaştırarak, herhangi birini terk etmeden birlikte geçerli saymaya ne ad verilir?

A
Terkîb
B
Ta'lîl
C
Tevcîh
D
Terhîb
E
Tesviye
Soru 6

Hz. Peygamber’in sünnetinden bahsederken “Ebu Nuceyd! Bize Kur’an'dan bahset!” diyerek itiraza maruz kalan sahabi aşağıdakilerden hangisidir?

A
imrân b. Husayn
B
Abdullah b. Ömer
C
Hz. Ebû Bekr
D
Irbâd b. Sâriye
E
Semure b. Cundeb
Soru 7

Hz. Peygamber hangi savaş esnasında mut’a nikâhı ve bazı hayvanların etlerinin haramlığı ile ilgili hükümleri açıklamıştır?

A
Uhud
B
Hendek
C
Yermük
D
Bedir
E
Hayber
Soru 8

Mana ile hadis rivayetine karşı olan sahabi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Âmir eş-Şa’bi
B
Hz. Âişe
C
Abdullah b. Mes’ûd
D
Abdullah b. Ömer
E
Enes b. Mâlik
Soru 9

Sadakât hadisleri aşağıdakilerden hangisi için kullanılmaktadır?

A
Sadaka vermeyi öğütleyen hadisler
B
Doğruluğu öven hadisler
C
Devlet başkanının meşru emirlerine bağlı kalmayı ifade eden hadisler
D
Dürüst insanları öven hadisler
E
Vergi tarife ve hükümlerini içeren hadisler
Soru 10

Aşağıdaki sahabilerden hangisi aşere-i mübeşşereden biridir?

A
Abdullah b. Ömer
B
Ebû Hureyre
C
Abdullah b. Zübeyr
D
Saîd b. Zeyd
E
Enes b. Mâlik
Soru 11

Mevkuf ve maktu’ rivâyetlerinin yer verildiği kitap türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Musannef
B
Sünen
C
Câmi’
D
Müsned
E
Mu’cem
Soru 12

Bir hadisin bütün farklı kanallarını bir arada verme özelliğiyle öne çıkan el-Kütübü’s-sitte yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Buharî
B
Müslim
C
Tirmizî
D
Nesaî
E
Ebû Dâvud
Soru 13

Talat Koçyiğit tarafından Tasnifin Altın Çağı olarak nitelendirilen yüzyıl aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hicrî ikinci yüzyıl
B
Hicrî üçüncü yüzyıl
C
Hicrî dördüncü yüzyıl
D
Hicrî beşinci yüzyıl
E
Hicrî altıncı yüzyıl
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ilk hadis tasnifçilerinden biri değildir?

A
Mâlik b. Enes
B
Süfyan es-Sevrî
C
Abdullah b. El-Mübârek
D
Ma’mer b. Râşid
E
Dârimî
Soru 15

İmam Mâlik’in el-Muvatta’ isimli eserindeki senedi verilmeyen hadislere ne ad verilir?

A
Mevkuf
B
Mürsel
C
Maktû’
D
Munkatı’
E
Belâğ
Soru 16

Bir kitaptaki hadislerin temel hadis kaynaklarındaki yerlerini tespit ederek değişik açılardan tenkidini ve değerlendirmesini yapmaya ne ad verilir?

A
Etraf
B
Tahric
C
Cem’
D
Zevâid
E
Müstahrec
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi halk arasında meşhur olan haberlerin bir araya getirilerek derlendiği en önemli kaynaklardan biridir?

A
Tenvîrü’l-havâlik
B
Fethu’l-bârî
C
el-Makâsıdu’l-hasene
D
Mesâbîhu’s-sünne
E
Riyâzü’s-sâlihîn
Soru 18

Buhari, eserinde tüm hadislerin bir araya getirilmediğini belirtmek için aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanmıştır?

A
Mu vatta
B
Müstahrec
C
Müstedrek
D
Zevâid
E
Muhtasar
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi bir müellifin şartlarına uyduğu halde kitabına almadığı hadisleri toplamak suretiyle onun eksikliklerini tamamlayan kitaptır?

A
Mu vatta
B
Zevâid
C
Müstahrec
D
Müstedrek
E
Cami
Soru 20

Herhangi bir hadis kitabının bir başka hadis eseri veya eserleriyle karşılaştırılıp birincisinin İkincisinden fazla olarak ihtiva ettiği hadisleri bir araya getiren kitap türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müstahrec
B
Müstedrek
C
Zevâid
D
Müsned
E
Mu’cem
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x