Hadis Tarihi ve Usulü 2016-2017 Final Sınavı

Hadis Tarihi ve Usulü 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hadislerin yazılmasına daha çok genç sahabiler ile Yemen kökenli bazı sahabilerin katılmış olması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Yazı bilmenin önemini
B
Gençken ilim öğrenmenin kalıcılığını
C
Hadislerin yazılması meselesinde zihniyetin etkisini
D
ilim öğrenmede cesaretin önemini
E
Hadisin önemini kavradıklarını
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi naklî/normatif ilimlerden biridir?

A
Tasavvuf
B
İslam Tarihi
C
İslam Mezhepleri Tarihi
D
İslam Felsefesi
E
Dinler Tarihi
Soru 3

Mihne olayları aşağıdaki halifelerden hangisi tarafından sonlandırılmıştır?

A
Emin
B
Vâsık
C
Müsteîn
D
Mu’tasım
E
Mütevekkil
Soru 4

Kütüb-i sitte şartlarını tespit eden eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
el-Müstedrek ale’s-sahihayn
B
el-Cem’beyne kütübü’s-sitte
C
Şurutü’l-eimmeti’s-sitte
D
el-Cem’beyne usuli’s-sitte
E
es-Sıhahu’s-sitte
Soru 5

Joseph Schacht’ın ortaya attığı teoriye göre, belirli bir isnad kümesinin merkezinde kendisiyle birlikte tariklere ayrılmanın ilk başladığı yerde bulunan kişiye ne ad verilir?

A
Mevsuf râvi
B
Müşterek râvi
C
Alem râvi
D
Muttasıl râvi
E
Merkez râvi
Soru 6

İlk örgün hadis öğrenim yeri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dârul Erkam
B
Mescid-i Haram
C
Suffe
D
Mescid-i Küba
E
Mescid-i Nebevî
Soru 7

Osmanlı hadis müderrislerinin hadis sahasında çok miktarda ve çok çeşitli eserler vermedikleri görülür.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebeplerinden biri değildir?

A
Âlimler üzerindeki sosyal motivasyonun diğer bölgelerden daha güçlü olması
B
Osmanlı döneminin İlmî açıdan bir olgunluk ve özümseme dönemi olması
C
Hadis geleneğinin diğer bölgelere oranla Anadolu'ya daha geç gelmesi
D
Medrese mezunlarının ağırlıklı olarak idareciliğe hazırlanması
E
Osmanlı eğitim sisteminin fıkıh-kelâm merkezli olması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da kurulan dârulhadislerden biri değildir?

A
Süleymaniye Dârulhadisi
B
Sahibiyye Darulhadisi
C
Nûriyye Dârulhadisi
D
Ahmediyye Dârulhadisi
E
Taşmescid Dârulhadisi
Soru 9

Sahabenin hadis öğrenimi konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Hadisleri dinî bir görev bilincinde öğrenip öğretmeye çalışmışlardır.
B
Bütün hadisleri Hz. Peygamber’den öğrenmişlerdir.
C
Şifahi rivâyeti esas almışlardır.
D
Hadis bilgileri birbirinden farklıdır.
E
Aralarında hadis müzakeresi yaygındır.
Soru 10

Bir hadisi belirli esaslara uyarak öğrenmeyi ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Edâ
B
Vicâde
C
Edâ sigası
D
Tahammül
E
Rivâyet lafzı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi mukıllûn sahâbîlerden biridir?

A
ibnAbbas
B
İbn Ömer
C
Enes b. Mâlik
D
Hz. Aişe
E
Hz. Ömer
Soru 12

Nakil döneminde yaygın olan hadis alma metodu aşağıdakilerden hangisidir?

A
icazet
B
Vasiyyet
C
Münâvele
D
i’lam
E
Vicade
Soru 13

Güvenilir râvilerin hadisine aykırı hadis rivayet etmek hangi açıdan bir cerh sebebidir?

A
Vehm
B
Gaflet
C
Muhalefet
D
Kizb
E
Cehalet
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi yazıdan kaynaklanan hataları önlemek amacıyla geliştirilen metotlardan biridir?

A
Münâvele
B
Mükâtebe
C
i’lâm
D
Semâ
E
Vicâde
Soru 15

“Muhadramûn” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Hz. Peygamber’in vefatından sonra Müslüman olmuşlardır.
B
Sahabeyi görmüş olmaları bakımından tâbiîne benzerler.
C
Sahabe tabakasından sayılırlar.
D
Hz. Peygamber ile karşılaşmışlardır.
E
Hz. Peygamber dönemine yetişmemişlerdir.
Soru 16

Mürsel hadisin zayıf hadis sayılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir râvisinin adalet vasfının eksik olması
B
Bir râvisinin zabtının eksik olması
C
Râvilerinden birinin cerhe uğramış olması
D
Sahabi râvisinin atlanmış olması
E
Tabiûndan olan râvisinin hadisi almış olduğu kimseyi zikretmemiş olması
Soru 17

Sika bir râvinin, aynı hadiste diğer sika bir râvinin rivayetinden fazla olarak naklettiği kısma ne ad verilir?

A
Mudrec
B
Mahfûz
C
Munker
D
Ziyâde
E
Şâzz
Soru 18

Yalan bir haberi rivayet etme hususunda birleşmeleri aklın ve âdetin kabul etmeyeceği kadar kalabalık râviler topluluğunun kendileri gibi bir topluluktan alıp naklettikleri hadis aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meşhur
B
Mütevâtir
C
Müstefîz
D
Makbul
E
Azîz
Soru 19

Sahih ve hasen hadisin şartlarından birini ya da birkaçını taşımayan hadise ne ad verilir?

A
Zayıf
B
Merdûd
C
Metrûk
D
Münker
E
Mecrûh
Soru 20

Gerekli bütün şartları taşıdığı halde bir râvisinin zabt özelliği eksik olan, bununla beraber destekleyici başka bir rivayette bulunamayan hadise ne ad verilir?

A
Munker
B
Munkatı’
C
Sahîh li-gayrihi
D
Hasen li-zatih
E
Zayıf
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x