Hadis Tarihi ve Usulü 2016-2017 Vize Sınavı

Hadis Tarihi ve Usulü 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hanefilerin hadisler arasındaki ihtilafı gidermede ilk sırada uyguladıkları yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Terk
B
Tevakkuf
C
Cem’
D
Tercih
E
Nesh
Soru 2

Hadiste, onu rivayet eden kimselerin isimlerinin sırayla zikredildiği kısım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Senet
B
Tedvin
C
Metin
D
Mana
E
Kitab
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi hadislerin yazılmaması gerektiği kanaatinin Hz. Peygamber’in (s.a.s) vefatından sonra uzun süre devam etmesinin nedenlerinden biridir?

A
Hz. Peygamber’in bu yöndeki emri
B
Hz. Peygamber’in hayatındaki uygulamaları
C
Kur’an’ın bu yöndeki emri
D
Kur'an'ın ihmal edileceği endişesi
E
Yazı malzemelerinin azlığı
Soru 4

Aşağıdaki sahabilerden hangisi aşere-i mübeşşeredendir?

A
Ebû Hureyre
B
Saîd b. Zeyd
C
Enes b. Mâlik
D
Abdullah b. Ömer
E
Abdullah b. Zübeyr
Soru 5

Aşağıdakilerin hangisinde aynı manaya gelen ama farklı kelimelerle nakledilmiş olan hadislerin, farklı zaman veya yerlerde söylenmiş olma ihtimali kuvvetlidir?

A
Hadisleri bizzat yazmış olan sahabilerin nakletmesi
B
Hadisleri ezberden anlatan sahabilerin nakletmesi
C
Hadisleri farklı sahabilerin nakletmesi
D
Hadislerin amellerin faziletleriyle ilgili olması
E
Hadislerin senedsiz nakledilmesi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi mütekaddimûn döneminde yaşamış hadis usulü yazarlarından biridir?

A
ibn Kesir
B
Meyancî
C
Nevevi
D
Kadı iyad
E
Hatib el-Bağdadi
Soru 7

Râviler hakkında yapılan cerh ve ta'dil kurallarının yer aldığı kitaplara ne ad verilir?

A
Rical
B
Tabakaât
C
Hadis Usulü
D
Tezkira
E
Terâcim
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi hadisler arasındaki ihtilafın giderilmesinde kullanılan yöntemlerden biri değildir?

A
Nesh
B
Te'lif
C
Tasnîf
D
Tercih
E
Tevakkuf
Soru 9

Hadis ilminin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hadis bilgisinin yaygınlaşmasını sağlamak
B
Hadislerin makbul olanlarını makbul olmayanlardan ayırmak
C
Hadis öğretmek ve öğrenmek
D
Hadislerle amel edilmesini sağlamak
E
Hadisleri doğru anlamak
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sahabenin hadis öğreniminin güvenilirliğini sağlamak amacıyla başvurduğu yollardan biri değildir?

A
Hadisi Kur'an ile karşılaştırma
B
Hadis rivayetini azaltma
C
Hadis rivayet edenden şahit isteme
D
Hadisleri toplayan müstakil kitaplar yazma
E
Hadisin ravilerini inceleme
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Müslim’in Câmi’inin, Buhari’nin Câmi’ine üstün olan yönlerinden biri değildir?

A
Muallak hadis sayısının daha az olması
B
Her tabakada/halkada en az iki kişinin naklettiği hadisleri alması
C
Kitabını hocaları hayattayken yazmış olması
D
Hadisin farklı isnadlarını aynı yerde peş peşe vermesi
E
Sahih hadisleri bir araya getirme amacıyla yazılmış olması
Soru 12

Temel hadis kaynaklarındaki hadisleri âlî isnadla elde etmek ve onları daha güçlü kılmak amacıyla hazırlanan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mu vatta
B
Mühtahrec
C
Müstedrek
D
Zevâid
E
Muhtasar
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi tasnifin amaçlarından biri değildir?

A
Sünneti yaşayan bir gelenek haline getirmek
B
Hadisleri kayıt altına alarak kaybolmasını önlemek
C
Hadis râvilerinin güvenilirlik durumlarını belirlemek
D
Hz. Peygamber’in sünnetinin toplumda devamını sağlamak
E
Hadislerin araştırılması ve kullanımında kolaylık sağlamak
Soru 14

Aşağıdaki hadis kitabı türlerinden hangisi ale’rical değildir?

A
Müstedrekler
B
Müsnedler
C
Etraf kitapları
D
Mu’cemu’ş-şuyûh
E
Mu’cemler
Soru 15

el-İlzamat ale’s-Sahihayn tür bakımından nasıl bir eserdir?

A
Zevâid
B
Müstahrec
C
Tahric
D
Müstedrek
E
Etraf
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi mu’cemlerin özelliklerinden biri değildir?

A
Kitap yazarının hocalarına göre tasnif edilmesi
B
Hadislerin ilk râvilerine göre tasnif edilmesi
C
Hadisin tamamını değil bir kısmını vermek suretiyle tasnif edilmesi
D
Sahabe ismine göre tasnif edilmesi
E
Alfabetik olarak tasnif edilmesi
Soru 17

Hz. Peygamber'e (s.a.s) ait söz, fiil ve takrirlerin yanı sıra sahabe ve tabiûnun sözleri ve uygulamalarını da içeren hadis kitapları aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mu’cemler
B
Sahabe biyografiyeri
C
Câmi’ler
D
Müsnedler
E
Musannefler
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi hadislerin anlaşılması amacıyla telif edilmiştir?

A
Müstedrek
B
Şerh
C
Tahric
D
Etraf
E
Zevâid
Soru 19

Hadislerin kaynağını göstermeyi amaçlayan eser türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tahric
B
Zevâid
C
Müstedrek
D
Etraf
E
Müstahrec
Soru 20

Câmiu’l usul li ehâdisi’r-Resul isimli eserin ihtisari aşağıdakilerden hangisidir?

A
El-Müstedrek
B
Cem’u’l-Cevami
C
Mesâbihu’s-sünne
D
Teysiru’l-vusul ila Câmiu’l-usul
E
Mişkatü’l-Mesâbih
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x