Hadis Tarihi ve Usulü 2017-2018 Final Sınavı

Hadis Tarihi ve Usulü 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Sahîhân” hangi tasnif türünde yazılmıştır?

A
Müsned
B
Müstedrek
C
Musannef
D
Cami’
E
Sünen
Soru 2

Mütekaddimûn döneminin kapsadığı hadis tarihi aşamaları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Tehzîb, Tasnîf, Tesbît
B
Tesbît, Tehzîb, Tahrîc
C
Tesbît, Tedvîn, Tasnîf
D
Tedvîn, Tehzîb, Tesbît
E
Tesbît, Tahkîk, Tasnîf
Soru 3

Tamamlayıcı mahiyette olan, temel hadis kaynaklarını esas alarak onlarda bulunmayan hadisleri toplamak amacıyla yazılan eserlere ne ad verilir?

A
Müstedrek
B
Cami
C
Sünen
D
Musannef
E
Muvatta
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi naklî ilimlerin niteliklerinden biri değildir?

A
Dine içten bakması
B
Normatif olması
C
Değerler oluşturması
D
Olgular alanı ile ilgili olması
E
Kural koyucu olması
Soru 5

Cumhuriyetin ilk yıllarında yazılan ve hadisle ilgili bazı meselelere temas eden “Dînî ve Gayri Dînî Rivayetler” adlı makalenin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tayyib Okiç
B
Kâmil Mîras
C
Ahmet Hamdi Akseki
D
Münir Selâmi Yurdatap
E
Zâkir Kadiri Ugan
Soru 6

Hadislerin toplanıp tedvin edilmesine öncülük eden, tedvîn döneminin en önemli muhaddisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Buhârî
B
imam Mâlik
C
İbn Şihâb ez-Zührî
D
Ebû Hureyre
E
Mamer b. Râşid
Soru 7

Fetihten sonra ilim ve kültür faaliyetlerini organize etmek üzere vahyin beşiği olan Mekke’ye muallim olarak gönderilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdullah b. Mes’ud
B
Muaz b. Cebel
C
Ammâr b. Yâsir
D
Abdullah b. Sâib
E
Osman b. Talha
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in (s.a.s) hadis öğretim metotlarından biridir?

A
Kendi bilgi ve algı düzeyini esas alması
B
Sözü tekrar etmekten kaçınması
C
Yoğun bir öğretim temposu izlemesi
D
Somut anlatıma önem vermesi
E
Açıklamalarının yeni sorulara yol açması
Soru 9

Aşağıdaki ta’dîl lâfızlarından hangisi en güçlüdür?

A
Makbûlün
B
Sikatün huccetün
C
Adlün
D
Sadûkun
E
Evsakun-nâs
Soru 10

Yaş ve isnad bakımından birbirine yakın râvîlar grubuna ne ad verilir?

A
Tabaka
B
Sahabe
C
Rical
D
Ruvât
E
Nekale
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ‘müksirûn’ sahabilerden biridir?

A
Abdullah b. Mes’ûd
B
Abdullah b. Abbas
C
Abdullah b. Amr
D
Ebû Mûsa Eş’arî
E
Zeyd b. Harise
Soru 12

________ lafzı rivayet metotlarının hepsine delâlet etmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
A’tânî
B
Evsâ ileyye
C
An
D
Habberenî
E
Aradtü
Soru 13

Ömer b. Abdülaziz’in resmi hadis tedvinini başlatmak amacıyla talimat verdiği Medine valisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ebu Bekir b. Muhammed b. Hazm
B
Mervan b. Hakem
C
Abdullah b. Amr b. As
D
Abdullah b. Zübeyr
E
Yusuf b. Haccac
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi hadis kitabı okuma usullerindendir?

A
İ’lâm
B
Tarîku’l-hal ve’l-bahs
C
Vicâde
D
Semâ
E
Kıraat
Soru 15

Sened veya metindeki kelime veya cümleler arasında yer değişikliği yapılmış, senedinde ravi düşmesi bulunmayan zayıf hadis aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müdelles
B
Mu'dal
C
Mürsel
D
Munkatı
E
Maklûb
Soru 16

Şâz hadisin zayıf sayılma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sika ravisinin diğer sika ravilere aykırı rivayette bulunması
B
Ravilerinin sika olmaması
C
Ravilerinden birinin zayıf olması
D
Senedinin ferd olması
E
Senedinin nazil olması
Soru 17

Senedinde peş peşe iki veya daha fazla râvî atlanmış olan hadise ne ad verilir?

A
Munkatı’
B
Mudelles
C
Munker
D
Mudrec
E
Mu’dal
Soru 18

Zayıf olduğu hakkında hadis âlimleri arasında ittifak bulunmayan, bazılarına göre zayıf bazılarına göre de zayıf olmayan hadis aşağıdakilerden hangisidir?

A
Merdûd
B
Muza'af
C
Meşkûk
D
Sakîm
E
Müştebeh
Soru 19

Hz. Peygamber’in (s.a.s) pek çok farklı rivayette dua ederken ellerini değişik şekillerde kaldırmasından hareketle duada ellerin kaldırılmasını “ortak nokta” olarak tespit etmek aşağıdaki rivayet çeşitlerinden hangisine girer?

A
Meşhur
B
Müteselsil
C
Lafzî Mütevâtir
D
Ma'nevî Mütevâtir
E
Müstefîz
Soru 20

Mütevâtir haberin şartlarını taşımayan habere ne ad verilir?

A
Meşhur
B
Müsned
C
Haber-i vâhid
D
Sahîh
E
Muhkem
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x