Hadis Tarihi ve Usulü 2017-2018 Vize Sınavı

Hadis Tarihi ve Usulü 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hadis râvîleri hakkında, hadis rivayetine ehil olup olmadıklarını belirlemeye yönelik gerekli her türlü bilgiyi derlemek, korumak ve değerlendirmek amacıyla ortaya çıkan ilim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ma'lûl Hadis
B
İlelü’l-Hadîs
C
Ulûmü’l-hadîs
D
Rical
E
Râvî
Soru 2

Az kullanıldığı, yaygın olmadığı ya da manası kapalı olduğu için anlaşılması zor olan kelimeler ve bunları konu edinen, bu kelimelerle ilgili Arapça dilbilimcilerinin ifadelerinden, eski Arap şairlerinin şiirlerinden örnekler verilerek sözü edilen kelimenin hadislerdeki anlamı ve edebî incelikleri ortaya konulan ilim dalıdır.
Yukarıda tanımı verilen hadis ilmi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ğarîb'ül Hadis
B
Rical
C
ilelüî Hadis
D
Esbabü Vürudiî Hadis
E
ihtilafüî Hadis
Soru 3

“Dinde kaynak olarak Kur’an bize yeter, başka kaynağa ve delile ihtiyacımız yoktur.” görüşünü savunanlar, Hz. Muhammed’in (s.a.s) Kur’an’da belirtilen aşağıdaki görevlerinden hangisini göz ardı etmiş olur?

A
Tebliğ
B
Tezkiye
C
Beyan
D
Uyarı
E
ismet
Soru 4

Çelişen hadisler konusunda karar vermemek, askıya almak, karar vermeyi sağlayacak delil ve karineler buluncaya kadar beklemek olarak tanımlanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Te'lif
B
Nesh
C
Tenkid
D
Tercih
E
Tevakkuf
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sahabe döneminde yazılan hadis belgelerinden biridir?

A
Abdullah b. Amr'ın sahifesi
B
Ebû Râfi'in yazdığı hadisler
C
Câbir b. Abdillah'ın hacla ilgili sahifesi
D
Medîne sözleşmesi
E
Enes'in yazdığı hadisler
Soru 6

Günümüze ulaşmış ve basılmış tedvin dönemi eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hafsa bint Sîrîn'in hadis kitabı
B
Zeyd b. Ali'nin hadis kitabı
C
Zührî'nin hadis kitabı
D
Saîd b. Museyyeb'in hadis kitabı
E
Muhammed b. Sîrîn'in hadis kitabı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi hadislerin güvenilirliklerini sağlamaya yönelik uygulanan yaklaşımlardan biri değildir?

A
Hadis rivayetini azaltma
B
Hadis rivayet edenden şahit isteme
C
Hadis rivayet edene yemin ettirme
D
Hadisin râvilerini inceleme
E
Hadisi en son duyan kimseden almaya çalışma
Soru 8

Bir hadisin, onu rivayet eden kimselerin isimlerinin sırayla zikredildiği kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muttasıl
B
Rıhle
C
Sened
D
Şâhid
E
Semâ
Soru 9

I. Mu'cemler
II. Sünenler
III. Muvatta’lar
IV. Müsnedler
V. Câmi'ler
Yukarıdakilerden hangileri râvîlerine göre düzenlenmiş kitaplar arasında yer alır?

A
I ve IV
B
I,II ve IV
C
II, III ve V
D
III, IV ve V
E
I,II, III, ve V
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi hadislerin tasnifini başlatan ve hızlandıran en önemli etkendir?

A
Hadis râvîlerinin güvenilir olup olmadıklarını belirlemek
B
Hadislerin sahih olanlarının sahih olmayanlardan ayırt edilmesini sağlamak
C
Hadislerin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlamak
D
Hz. Peygamber’in sünnetinin yaşayan bir gelenek olarak devamını sağlamak
E
Dağınık şekildeki hadislerin bir araya toplanmasını sağlamak
Soru 11

Hadislerin sahabe ismine göre gruplandırıldığı kitap türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muvattalar
B
Müstedrekler
C
Etraf kitapları
D
Müsnedler
E
Musannefler
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi eserlerden biri değildir? Câmi’” türü

A
Dârakutnî’nin Sünen’i
B
Müslim’in Sahih’i
C
Buharî’nin Sahih’i
D
Tirmizî’nin Sünen’i
E
Rebî’ b. Habîb’in Câmi’i
Soru 13

Daha önce telif edilen herhangi bir hadis kitabında bulunan hadisleri, teker teker ele alarak kitap sahibinin senedinden başka bir senedle rivâyet etmek suretiyle meydana getirilen hadis kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etraf
B
Müstahrec
C
Müstedrek
D
Zevâid
E
Câmi’
Soru 14

Hadislerin baş tarafından bir kısmı zikredilmek suretiyle sahabe adına veya hadis metinlerine göre alfabetik olarak düzenlenen eserlere ne ad verilir?

A
Zevaid
B
Müstedrek
C
Tahric
D
Etraf
E
Müstahrec
Soru 15

Teysiru’l-vusul ilâ Camiu’l-usul aşağıdaki âlimlerden hangisinin telifidir?

A
Cevzaki
B
İbnü’d-Deyba
C
Humeydi
D
İbnü’l-Esir
E
Berkâni
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Kütüb-i Erbaa’dan değildir?

A
Said b. Mansur’un Sünen’i
B
ibn Mâce’nin Sünen’i
C
Ebu Davud’un Sünen’i
D
Nesai’nin Sünen’i
E
Tirmizi’nin Sünen’i
Soru 17

Buhârî ve Müslim’in Sahîh’lerindeki ortak rivayetlerden oluşan el-Lü’lü’ü ve’l-mercân fîme’ttefaka ‘aleyhi’ş-Şeyhân adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdülfettâh Ebû Gudde
B
Mustafa Sıbâî
C
Tâhir b. Salih el-Cezâirî
D
Ahmed Muhammed Şâkir
E
Muhammed Fuâd Abdülbâkî
Soru 18

Osmanlı dönemi âlimlerinden Molla Lütfi’nin yazdığı hadis kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mebâriku’l-ezhâr
B
el-Kevseru’l-cârî
C
Ta'lîka ale’l-Câmi'i’s-Sahîh
D
Mustahrec mine’l-Buhârî
E
Letâifü’l-hikem
Soru 19

Hanefî mezhebinin görüşlerini destekleyen, genellikle ahkâm hadislerinin derlenip şerh edildiği İ’lâü’s-sünen adlı eserin müellifi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ali el-Muttakî
B
Muhammed Abdülhayy Leknevî
C
Şah Veliyyullah ed-Dehlevî
D
Muhammed Enver Şah Keşmîrî
E
Zafer Ahmed Tehânevî
Soru 20

Oryantalistlerin hadis ilmine bakışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hadislerin cerh ve ta’dil kriterleri yeterli değildir.
B
islamiyette rivayet edilen hadislerin büyük çoğunluğunu sahih hadisler oluşturmuştur.
C
Hz. Muhammed hadislerin yazılmasını yasaklamış, bu da rivayet edilen hadis sayısını azaltmıştır.
D
Hadisler ortaya çıkan meseleleri çözmek için sonraki yüzyıllarda İslam hukukçuları tarafından uydurulmuştur.
E
Hadislerin bir kısmı Tevrat ve İncil ve eski hurafelerden derlenmiştir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x