Halkla İlişkiler Kampanya Analizi 2018-2019 Final Deneme Sınavı

Halkla İlişkiler Kampanya Analizi 2018-2019 Final Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir kurumun, kurulduğu yerdeki komşu çevresi yani diğer kurum ve kuruluşlar ile yöre sakinleri ve yakın çevresini oluşturan dış hedef kitle grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ortaklar
B
Kanaat önderleri
C
Toplumsal çevre
D
Tedarikçiler
E
Rakipler
1 numaralı soru için açıklama 
Bir kurumun, kurulduğu yerdeki komşu çevresi yani diğer kurum ve kuruluşlar ile yöre sakinleri ve yakın çevresini oluşturan dış hedef kitle grubu toplumsal çevredir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi etkinlik pazarlamasının, iletişim bağlamında ortaya çıkardığı dört yenilikçi unsurdan birisi olan etkileşime vurgu yapmaktadır?

A
Etkinlik pazarlaması katılımcılar ile marka arasında diyalog içeren bir zemine olanak sağlamaktadır
B
Marka ile bir deneyimin yaşanması ve geçirilen hoşça vakit tüketicinin marka ile sıcak bir ilişki geliştirmesine olanak sağlamaktadır
C
Etkinlik pazarlaması tüketicilerin kişisel kabullerini pazarlama etkinliklerinde sağlamalarına fırsat vererek, tüketicileri duygusal açıdam etkilemeyi amaçlamaktadır.
D
Dramaturjik bir kompozisyon ile marka aracılığıyla markayla ilgili değerleri tüketiciye aktarmaya çalışmaktadır
E
Etkinlik akış planı ve plana göre kimlerin ne rol alacağı belirlenebilmektedir
2 numaralı soru için açıklama 
Klasik pazarlamanın monolog yaklaşımından farklı olarak, etkinlik pazarlaması katılımcılar ile marka arasında etkileşimli ve diyalog içeren bir zemin oluşturmaktadır. Birebir marka temsilcileriyle iletişime giren tüketiciler, ulaşılamaz olarak algıladıkları geri bildirim imkanı bulabilmektedirler.
Soru 3

Katılımcıların tutumlarını, kanaatlerini, davranışlarını, inançlarını ve önerilerini ortaya çıkarmayı amaçlayan ve yarı yapılandırılmış grup mülakatlarının niteliksel yöntemler kullanılarak analiz edilmesine dayanan veri toplama tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Derinlemesine görüşme
B
Mülakat
C
Katılımcı gözlem
D
Odak grup görüşmesi
E
Vaka incelemesi
3 numaralı soru için açıklama 
Katılımcıların tutumlarını, kanaatlerini, davranışlarını, inançlarını ve önerilerini ortaya çıkarmayı amaçlayan ve yarı yapılandırılmış grup mülakatlarının niteliksel yöntemler kullanılarak analiz edilmesine dayanan veri toplama tekniği odak grup görüşmesidir.
Soru 4

Kurumların amaçlarına ulaşabilmek için gerekli olan kısa dönemli aşamalar olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amaçlar
B
Hedefler
C
Strateji
D
Planlama
E
Uygulama
4 numaralı soru için açıklama 
Kurumların amaçlarına ulaşabilmek için gerekli olan kısa dönemli aşamalar olarak tanımlanan kavram hedeflerdir. Stratejik amaçların aksine hedefler daha kısa bir vadeyi öngörmekte ve sayısal olarak ifade edilmektedir. Kurumun genel amaçları doğrultusunda bir stratejik amacın gerçekleştirilmesinde gerekirse birden fazla hedef belirlenebilmektedir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Reddi'ye göre kampanyaların beş temel amacından birisi değildir?

A
İstenilen fikir ve davranışa ilişkin kamuoyu oluşturmak
B
Kurumun tüm hedeflerine hizmet etmek
C
İkna etmek, eğitmek ve motive etmek
D
Hedef kitlelere ulaşmak için uygun araç ve yöntemlerden yararlanmak
E
Bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak
5 numaralı soru için açıklama 
Reddi'ye göre halkla ilişkiler kampanyalarının beş temel amacı bulunmaktadır. Bunlar; bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak, ikna etmek, eğitmek ve motive etmek, istenilen davranışa ilişkin kamuoyu oluşturmak, hedef kitleye erişmek için uygun araç ve yöntemlerden yararlanmak ve kampanya kapsamındaki programları uygulayarak hedeflenen sonuçlara ulaşmak. Kurumun tüm hedeflerine hizmet etmek beş temel amaçtan birisi değildir.
Soru 6

Bir halkla ilişkiler kampanyasında, bir norm veya kriter ölçü kullanılarak veya karşılaştırma yapılarak bir şeyin değerini ortaya koyma işlemine ne ad verilmektedir?

A
Değerlendirme
B
Durum analizi
C
Araştırma
D
Ölçme
E
Planlama
6 numaralı soru için açıklama 
Bir halkla ilişkiler kampanyasında, bir norm veya kriter ölçü kullanılarak veya karşılaştırma yapılarak bir şeyin değerini ortaya koyma işlemine değerlendirme adı verilmektedir. Ölçme, bir niteliğin ya da değişkenin sayısını belirlerken, değerlendirme bu miktarın yeterlilik oranını ve amaca uygunluğunu belirlemektedir.
Soru 7

Kurumun sahipleri, kurum hisselerine yatırım yapan kişi, kurum ve kuruluşlar hangi paydaş tipini tanımlamaktadır?

A
Dağıtımcılar
B
Kanaat önderleri
C
Yerel otoriteler
D
Yönetim
E
Finansörler
7 numaralı soru için açıklama 
Günümüzde bir organizasyonun ya da kurumun en temel parçalarından birisi paydaşlardır. En genel tanımıyla paydaş; belirli amaçlar çerçevesinde bir organizasyonla, kurumla ya da kuruluşla iş birliği içerisinde bulunan, bu organizasyon, kurum ya da kuruluşun faaliyetlerinden, politikalarından, gerçekleştirdiği uygulamalardan olumlu ya da olumsuz bir şekilde etkilenen yahut bu politikalara, hedeflere ve uygulamalara herhangi bir şekilde etki eden kişiler, gruplar, kurum ve kuruluşlardır. Bunlar; Finansörler(Kurumun sahipleri, kurum hisselerine yatırım yapan kişi, kurum ve kuruluşlardan oluşmaktadır) ,Yönetim, Müşteriler, Dağıtımcılar, Tedarikçi firmalar, Çalışanlar, Yerel otoriteler, Devlet kurumları, Kanaat önderleri, Yerel ve ulusal medya, İşçi ve işveren sendikaları, Sivil toplum örgütleri, Çeşitli birlikler, odalar ya da meslek örgütleri ve Rakiplerdir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırmanın özellikleri arasında yer alır?

A
Kökleri sosyoloji, antrolopoloji, eğitim, sağlık, hukuk, toplum hizmeti, gazetecilik gibi uygulama alanlarına kadar uzanmaktadır.
B
Gerçekliği değişkenler ve değişkenler arasındaki ilişkiler açısından kavramsallaştırır. Örneklem yani araştırmanın gerçekleştirildiği nüfus, her zaman nitel araştırmalardakinden büyüktür. Bu örneklemden elde edilen sonuçlardan genellemelere varılır. Nicel araştırmalar verileri bağlamından kopararak analiz eder. Verilerin çözümlenmesi için gelişmiş ve sistemli teknikler kullanılır (Punch, 2005, s.228). Nicel araştırmalar nesnel olduğunu öne sürerler.
C
Ölçmeye dayanır ve bu nedenle de araştırma soruları, kavramsal çerçeve ve araştırma tasarımı önceden planlanır.
D
Verileri bağlamından kopararak analiz eder ve verilerin çözümlenmesi için gelişmiş ve sistemli teknikler kullanılır.
E
Nesnel olduğu öne sürülmektedir.
8 numaralı soru için açıklama 
Nicel araştırmalar, gerçekliği değişkenler ve değişkenler arasındaki ilişkiler açısından kavramsallaştırır. Ölçmeye dayanır ve bu nedenle de araştırma soruları, kavramsal çerçeve ve araştırma tasarımı önceden planlanır. Örneklem yani araştırmanın gerçekleştirildiği nüfus, her zaman nitel araştırmalardakilerden büyüktür. Bu örneklemden elde edilen sonuçlardan genellemelere varılır. Nicel araştırmalar verileri bağlamından kopararak analiz eder. Verilerin çözümlenmesi için gelişmiş ve sistemli teknikler kullanılır. Nicel araştırmalar nesnel olduğunu öne sürerler. Araştırmacının değer yargılarından bağımsız bir araştırma yürütüldüğü görüşü hakimdir. Nitel araştırmanın ise kökleri sosyoloji, antrolopoloji, eğitim, sağlık, hukuk, toplum hizmeti, gazetecilik gibi uygulama alanlarına kadar uzanmaktadır. Dolayısıyla doğru yanıt A'dır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi anket tekniğinin kullanılmasının pratik nedenleri arasında yer alır?

A
Araştırmacı soruyu bizzat sorduğu ve veriyi de bu şekilde topladığı için yanıt oranı oldukça yüksektir.
B
Araştırmacı sözel olmayan (jest, mimik vs.) unsurları ve anlık tepkileri de gözlemleme ve değerlendirme olanağına sahiptir.
C
Araştırmacı daha derinlemesine bilgi almak adına soruyu açıklayabilir ya da başka şekilde tekrar sorabilir.
D
Uygulandığı örneklem grubunun yanıtları daha geniş bir nüfusun yanıtlarına referans olur.
E
Araştırmacılar için büyük ölçüde esneklik sağlar.
9 numaralı soru için açıklama 
Şıklarda D haricindeki hepsi Mülakat tekniğinin güçlü yönlerini betimlemektedir. Mülakatta yüz yüze görüşme olanağı sayesinde derinlemesine ve esnek bir biçimde yanıt alabilme şansına sahip olunmaktadır. Bu anlamda anket tekniğinden farklılık taşımaktadır. Doğru yanıt D'dir.
Soru 10

Halkla ilişkiler programında yer alan uygulama planları arasında aşağıdakilerden hangisinin varlığına ihtiyaç yoktur?

A
Sorumlu kişilerin atanması
B
Neyin, ne zaman yapılacağının bilinmesi
C
Zamanlamanın yapılması
D
Bütçelemenin yapılması
E
Hedef kitlenin tutumlarının değiştirilmesinin sağlanması
10 numaralı soru için açıklama 
Halkla ilişkiler programında yer alan uygulama planları arasında hedef kitlenin tutumlarının değiştirilmesi yer almaz. Planlama uygulama başlamadan önce yapılır, tutum değişikliği ise uygulama sonrası beklenen bir amaçtır. Dolayısıyla doğru cevap E'dir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir halkla ilişkiler kampanyası oluşturmak için yapılması gerekenlerden biri değildir?

A
Disiplinli, detaylı bir planlama programlama
B
Programlama esnasında uygulamalar için yeterli ödenek ayırma
C
Hedeflere ulaşabilmek için stratejilerin oluşturulması
D
Oluşturulan stratejiler çerçevesinde taktiklerin belirlenmesi
E
Stratejileri, taktiklerin ayrı ayrı planlanması
11 numaralı soru için açıklama 
Başarılı bir halkla ilişkiler kampanyası, disiplinli, detaylı bir planlama ve programlama gerektirir. Kampanya boyunca, hedeflere ulaşabilmek için stratejiler oluşturulur. Bu stratejiler çerçevesinde taktikler belirlenir ve bu taktikler de genelde birden çok etkinliği kapsar. Dolayısıyla tüm bu stratejilerin, taktiklerin ve etkinliklerin her birinin ayrı ayrı planlanması gerekir. Doğru yanıt B'dir.
Soru 12

Hedef kitle tek bir yapıdan oluşmamaktadır. Hedef kitlelerimizin de hedef kitlesi olduğu unutulmamalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi hedef kitle sınıflamasının içinde yer almaz?

A
Çalışanlar ve çalışanların çevresi
B
Nihai tüketiciler iş dünyası ve medya
C
Distribütörler - Tedarikçiler
D
Toptancılar ve Perakendeciler
E
Kanat önderleri ve paydaşlar
12 numaralı soru için açıklama 
Hedef kitle tek bir yapıdan oluşmamaktadır. Hedef kitlelerimizin de hedef kitlesi olduğu unutulmamalıdır. Hedef kitleyi şu şekilde sınıflandırmak mümkündür: • Çalışanlar • Çalışanların çevresi • Nihai tüketiciler • Distribütörler - Tedarikçiler • Toptancılar ve Perakendeciler • İş dünyası • Medya
Soru 13

Halkla ilişkiler sürecinde kullanılan iletişim yöntem ve araçlarını aşağıdakilerden hangisi değildir?

A
Basın/medya bültenleri
B
Basına/Medyaya yönelik organizasyonlar (Basın toplantıları, basın gezileri, basın resepsiyonu)
C
Kurum dışına yönelik iletişim araçları
D
Toplantı, seminer, açık oturum, özel görüşmeler
E
Görsel-İşitsel bültenler, makaleler
13 numaralı soru için açıklama 
Halkla ilişkiler sürecinde kullanılan iletişim yöntem ve araçlarını aşağıdaki gibi sıralamıştır: • Basın/medya bültenleri, Görsel-İşitsel bültenler, makaleler • Basına/Medyaya yönelik organizasyonlar (Basın toplantıları, basın gezileri, basın resepsiyonu) • Diğer iletişim olayları (Toplantı, seminer, açık oturum, özel görüşme) • Medyaya yönelik diğer iletişim yöntemleri (Halkla ilişkiler amaçlı film, halkla ilişkiler amaçlı radyo programları, televizyon programları, halkla ilişkiler amaçlı fotoğraf) • Kurum içine yönelik iletişim araçları (Duyuru, kuruluş gazetesi, bülten, dergi, broşür, dilek ve şikâyet kutusu, kuruluş gezileri ve bilgilendirme toplantıları) • Diğer halkla ilişkiler organizasyon faaliyetleri (Sponsorluk, sosyal sorumluluk faaliyetleri)
Soru 14

Etkinliğin oluşumunda kendimizi izleyici ya da konuk yerine koymamız, hedefe ulaşmamızı kolaylaştırır. Organizasyonların da sürekli daha iyiyi araması gerekir. şeklinde ifade edilen etkinlik yönetimine ilişkin püf noktası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Odaklanma
B
Empati
C
Mekan keşif
D
Detay yönetimi
E
Kontrol listesi
14 numaralı soru için açıklama 
Empati: Etkinliğin oluşumunda kendimizi izleyici ya da konuk yerine koymamız, hedefe ulaşmamızı kolaylaştırır. Organizasyonların da sürekli daha iyiyi araması gerekir.
Soru 15

Kurumun adını duyurma ya da kurumun hedef kitlelerine belirli bir iletiyi ulaştırmak amacıyla tasarlanıp düzenlenen, kuruluş yıldönümü, ürün sunumu, yeni binaya taşınma, yeni şube açılışı gibi nedenlerle, basın toplantısı, konser, sergi, fuar, yarışma, spor karşılaşması vb. olaylara ne ad verilir?

A
Etkinlik
B
Etkinlik pazarlama
C
Strateji
D
Reklam
E
Medya
15 numaralı soru için açıklama 
Etkinlik Pazarlama (Event Marketing): Kurumun adını duyurma ya da kurumun hedef kitlelerine belirli bir iletiyi ulaştırmak amacıyla tasarlanıp düzenlenen, kuruluş yıldönümü, ürün sunumu, yeni binaya taşınma, yeni şube açılışı gibi nedenlerle, basın toplantısı, konser, sergi, fuar, yarışma, spor karşılaşması vb. olaylar olarak tanımlanmaktadır.
Soru 16

Halkla ilişkilerde medya stratejisi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Medyanın kamuoyunu yönlendirme gücü ve kitleleri ikna etme yeteneği her geçen gün azalmaktadır.
B
Medya toplum üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
C
Kamuoyu ve hedef kitle ile iletişim kurma açısından önemli bir araçtır.
D
Halkla ilişkiler çalışanı, kullanmak istediği medya ile ilgili yayın politikası, yayın periyodu gibi bazı bilgileri bilmelidir.
E
Hedef kitleleri ikna etme açısından önemli bir araçtır.
16 numaralı soru için açıklama 
Halkla ilişkilerde medya stratejisi ile ilgili B, C, D ve E seçeneklerinde verilen ifadeler doğrudur. A seçeneğinde verilen ifade ise yanlıştır. Medyanın kamuoyunu yönlendirme gücü ve kitleleri ikna etme yeteneği her geçen gün azalmamaktadır. Aksine artmaktadır. Bu sebeple de halkla ilişkiler çalışanları medyayı dikkatli takip etmelidir. Cevap A seçeneğidir.
Soru 17

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi SWOT analizini açıklar?

A
SWOT analizi pazarın büyüme oranlarına etki eder.
B
SWOT analizi hedef kitlenin kuruma yönelik algısının değişmesini sağlar.
C
SWOT analizi kurumun zayıf-güçlü yönlerini ortaya koyar.
D
SWOT analizi kurumun zayıf-güçlü yönlerini ortaya koyar.
E
SWOT analizi ürün/hizmet maliyetlerinin düşmesini sağlar
17 numaralı soru için açıklama 
SWOT Analizi adı verilen güçlü-zayıf yönler ve tehditler-fırsatlardan oluşan bir analize tabi tutularak kampanya amaç ve stratejilerinin belirlenmesi sürecinde kullanılır
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler kavramı ile ilgili değildir?

A
Halkla ilişkiler; hedef kitleye yönelik nihai aşamada gerçekleştirilen bir özümseme sürecidir.
B
Halkla ilişkiler; hedef kitlede bir kurumla ya da kuruluşla ilgili olumlu algı yaratmaktır.
C
Hakla ilişkiler; hedef kitlenin kurumla ilgili tutum, düşünce ve davranışlarını yönlendirmektir.
D
Hakla ilişkiler; hedef kitlenin kurumla ilgili tutum, düşünce ve davranışlarını yönetmek ya da değiştirmektir.
E
Hakla ilişkiler; belirli bir strateji çerçevesinde politikalar geliştirip bu politikaları çeşitli etkinliklerle uygulamaktır.
18 numaralı soru için açıklama 
En temel anlamda halkla ilişkiler; hedef kitlede bir kurumla ya da kuruluşla ilgili olumlu algı yaratmak ya da hedef kitlenin kurumla ilgili tutum, düşünce ve davranışlarını yönlendirmek, yönetmek ya da değiştirmek amacıyla belirli bir strateji çerçevesinde politikalar geliştirip bu politikaları çeşitli etkinliklerle uygulama ve nihai aşamada da değerlendirme süreci olarak ifade edilebilir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi örgütün stratejik eylem planları açısından önemli olan amaçların genel özelliklerinden birisi değildir?

A
amaçlar esnek olmalıdır
B
amaçlar iddialı olmalıdır
C
amaçlar arasında koordinasyon bulunmalıdır
D
astlar amaç belirlemeye katılmamalıdır
E
amaçlar belli bir zaman dilimini içermelidir
19 numaralı soru için açıklama 
astların amaç belirlemeye katılması amaçların genel özelliklerinden birisi olup doğru cevap D şıkkıdır.
Soru 20

Geleceğe yönelmiş, planlanmış yol ve yöntemlerle belirlenmiş hedef ve amaçlar ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımına girer?

A
Strateji
B
Örgüt
C
Örgüt kültürü
D
Performans
E
Tanıtım
20 numaralı soru için açıklama 
Strateji, bir organizasyonu, faaliyeti amaçlarına ulaştırmaya yarayan yolların bütünü olarak tanımlanmaktadır. Strateji kavramının içeriğinde uzun dönemli düşünme, çevreyi iyi algılama ve hedefi buna göre iyi görme bulunmaktadır. Dolayısıyla stratejiden söz edildiğinde vizyonu açık, geleceğe yönelmiş, planlanmış yol ve yöntemlerle belirlenmiş hedef ve amaçlardan bahsedilir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x