Halkla İlişkiler Kampanya Analizi 2018-2019 Vize Deneme Sınavı

Halkla İlişkiler Kampanya Analizi 2018-2019 Vize Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi hedef kitlenin belirlenmesinin avantajlarından biridir?

A
Yürütülecek halkla ilişkiler kampanyası ile doğrudan ilgili olabilecek bütün topluluk, birey ve grupları belirlemek
B
Personel, araç-gereç ve mali kaynakların nasıl ve ne kadar kullanılacağıyla ilgili öncelikleri belirlemek
C
Hedef kitleye uygun, anlaşılır ve ikna edici mesajları hazırlayabilmek
D
Hedef kitleye uygun iletişim araçlarını ve yöntemlerini saptamak
E
Kampanyada yüzde yüz başarı oranını garanti altına almak
1 numaralı soru için açıklama 
Hedef kitle ne kadar doğru belirlenirse belirlensin, bir halkla ilişkiler kampanyasında tüm süreçler doğru, tutarlı ve birbiriyle uyumlu bir şekilde yönetilmediği taktirde ve belirlenen hedef kitleye ulaşmak için kullanılacak araçlar doğru bir şekilde seçilmediği ve hedef kitle ile olumlu bir iletişim kurulmadığı taktirde yüzde yüz başarı elde etmek kesin değildir ve oldukça zordur.
Soru 2

"İki ya da daha fazla sayıda kişinin otorite ve sorumluluk düzeni içerisinde bir araya gelerek oluşturdukları, belirli ortak amaç ve görevlere sahip ve bunları gerçekleştirmek için maddi ve manevi yetenek, güç, bilgi ve beceri vb. bütün kaynakların paylaşıldığı, dinamik ve açık sosyal sistem ya da toplumsal birim" tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisini işaret etmektedir?

A
Kurum kültürü
B
Örgüt
C
Halkla ilişkiler
D
Örgüt kültürü
E
Stratejik yönetim
2 numaralı soru için açıklama 
"İki ya da daha fazla sayıda kişinin otorite ve sorumluluk düzeni içerisinde bir araya gelerek oluşturdukları, belirli ortak amaç ve görevlere sahip ve bunları gerçekleştirmek için maddi ve manevi yetenek, güç, bilgi ve beceri vb. bütün kaynakların paylaşıldığı, dinamik ve açık sosyal sistem ya da toplumsal birim" tanımı örgüt kavramını işaret etmektedir.
Soru 3

Kuruluşun varoluş gerekçesi, temel ilkeleri, arzu edilen gelecek gibi bileşenler stratejik planlama sürecinin hangi aşamasının parçasıdır?

A
Durum analizi
B
Stratejik amaçlar ve hedefler
C
Misyon, vizyon ve ilkeler
D
Stratejiler ve taktikler
E
Ölçme ve değerlendirme
3 numaralı soru için açıklama 
Kuruluşun varoluş gerekçesi, temel ilkeleri, arzu edilen gelecek gibi bileşenler stratejik planlama sürecinin misyon, vizyon ve ilke aşamasının parçasıdır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kurumun güçlü ve zayıf yönlerini, kurumun sahip olduğu fırsatları ve kurum için var olan tehditleri belirlemek için yapılan analizlerden biridir?

A
Paydaş analizi
B
SWOT analizi
C
Durum analizi
D
Hedef kitle analizi
E
Kurum analizi
4 numaralı soru için açıklama 
Durum analizi sürecinde elde edilen bilgiler son aşamada SWOT Analizi adı verilen güçlü-zayıf yönler ve tehditlerfırsatlardan oluşan bir analize tabi tutularak kampanya amaç ve stratejilerinin belirlenmesi sürecinde kullanılır. Araştırma, kurum analizi, paydaş analizi ve hedef kitle analizinden sonra yapılacak SWOT analizi; kurumun güçlü ve zayıf yönlerini, kurumun sahip olduğu fırsatları ve kurum için var olan tehditleri belirlemek açısından önemlidir.
Soru 5

Bir kurumun imaj ve itibarının yönetilmesi, aşağıdakilerden hangisi olarak tanımlanır?

A
Kurum Kültürü
B
Halkla İlişkiler
C
Stratejik Planlama
D
Stratejik Yönetim
E
Örgüt Kültürü
5 numaralı soru için açıklama 
Yönetimin ayrılmaz bir parçası haline gelen halkla ilişkiler, kurumun imaj ve itibarının yönetimi konusunda aktif olarak görev yapmakta, kurumun tüm birimlerine etki ederek iletişimin etkinliğini arttırmaktadır.
Soru 6

Halkla ilişkiler kampanyalarında gerçekçi, uygulanabilir ve sürdürülebilir projelerin üretilebilmesi ve bunların belirli bir plan dâhilinde yürütülebilmesi için öncelikle konu hakkında araştırma sonucunda elde edilen bilgiler ışığında mevcut ve geçmiş durumun detayları belirlenmelidir. Halkla ilişkiler kampanya planlamasının temelini oluşturan bu çalışma, _________ olarak adlandırılmaktadır.
Yukarıda boş bırakılan kısıma uygun gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yönetim analizi
B
Pazar analizi
C
Müşteri analizi
D
Paydaş analizi
E
Durum analizi
6 numaralı soru için açıklama 
Halkla ilişkiler kampanyalarında gerçekçi, uygulanabilir ve sürdürülebilir projelerin üretilebilmesi ve bunların belirli bir plan dâhilinde yürütülebilmesi için öncelikle konu hakkında araştırma sonucunda elde edilen bilgiler ışığında mevcut ve geçmiş durumun detayları belirlenmelidir. Halkla ilişkiler kampanya planlamasının temelini oluşturan bu çalışma, durum analizi olarak adlandırılmaktadır. Durum analizi kurum ve kuruluşun kendi bünyesi ile onu çevreleyen ortamın incelenerek konunun tüm detaylarının ortaya konulması olarak ifade edilmektedir.
Soru 7

“Kim ne söylüyor? sorusunu değil, “Ne anlatmak isteniyor?” sorusunu cevaplamayı amaçlayan; dilin incelenmesi, anlam bilimsellik, söz dizinsellik gibi kavramlara dayanan nitel araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anket
B
Söylem analizi
C
Derinlemesine görüşme
D
Doküman incelemesi
E
Odak grubu çalışması
7 numaralı soru için açıklama 
Söylem analizi: Dili inceleyen bir analizdir. “Kim ne söylüyor? sorusunu değil, “Ne anlatmak isteniyor?” sorusunu cevaplamayı amaçlamaktadır. Temel kavramları anlam bilimsellik, söz dizinsellik ve gösterge bilimdir.
Soru 8

Araştırma ve analiz yoluyla halkla ilişkiler problem veya fırsatları tanımlandıktan sonra halkla ilişkiler uygulayıcıları sorunla basa çıkabilmek veya fırsatı değerlendirebilmek için bir strateji geliştirmelidir. Temel stratejik kararların alınmasını ve eylem planlarının oluşturulmasını içeren bu aşama __________ olarak adlandırılmaktadır.
Yukarıdaki metinde boşluk bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Planlama
B
Durum analizi
C
Konumlandırma
D
Medya planlama
E
Değerlendirme
8 numaralı soru için açıklama 
Araştırma ve analiz yoluyla halkla ilişkiler problem veya fırsatları tanımlandıktan sonra halkla ilişkiler uygulayıcıları sorunla basa çıkabilmek veya fırsatı değerlendirebilmek için bir strateji geliştirmelidir. Temel stratejik kararların alınmasını ve eylem planlarının oluşturulmasını içeren bu aşama planlama olarak adlandırılmaktadır. Bu doğrultuda doğru cevap A’dır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi durum analizinde yer alan iç faktörlerden biridir?

A
Misyon
B
Medya
C
Destekleyici paydaşlar
D
Mevcut araştırmalar
E
Etkinlikler
9 numaralı soru için açıklama 
Planın etkinliği araştırma sürecinde toplanan bilginin kalitesiyle doğrudan ilişkili olduğu için kampanyanın başarılı bir sonuca ulaşmasında durum analizi önemlidir. Durum analizi iç ve dış faktörler olmak üzere iki kategori altında ele alınmaktadır. İncelenmesi gereken iç faktörler şunları içermelidir. Misyon: Kurumun misyonu, sözleşmeleri, tüzükleri ve yapısı Tarih: Kurumun program, hizmet ve ürün geçmişi Kaynaklar: Bütçe, istihdam, satışlar, kâr ve hissedarlarla ilgili istatistikle Politikalar: Probleme ilişkin ilke ve yöntemler Durum tablosu: Probleme ilişkin yöneticilerin kanaatleri Mevcut plan: Problemin hâlihazırda ele alınışı Paydaşlar: Kurumun mevcut iç paydaşları Medya: Haber bültenleri gibi kurum içi iletişim araçları Cevaplarda yer alan Misyon iç faktörlerden biridir ve doğru cevaptır. Diğer seçenekler ise dış faktörleri ifade etmektedir.
Soru 10

İletişim sürecinde mesajın ulaşılması amaçlanan kişi, küme, grup ya da kitle ve aynı zamanda kurumun ulaşmayı hedeflediği ve iletişimin başarısı için önceden özelliklerinin ve yapısının analiz edilmesi gereken önemli bir iletişim öğesine ne denir?

A
Hedef kitle
B
Vizyon
C
Misyon
D
Amaç
E
Taktik
10 numaralı soru için açıklama 
Hedef kitleler, iletişim sürecinde mesajın ulaşılması amaçlanan kişi, küme, grup ya da kitle ve aynı zamanda kurumun ulaşmayı hedeflediği ve iletişimin başarısı için önceden özelliklerinin ve yapısının analiz edilmesi gereken önemli bir iletişim öğesidir. Halkla ilişkiler uygulayıcıları genel kamular içerisinde belirli ve tanımlı kitleleri hedeflemektedir. Kampanyanın yöneltileceği hedef kitlelerin; yaş, gelir, sosyal tabaka, eğitim, vs. gibi planlama stratejilerini etkileyen demografik özellikleri pazar araştırmaları yoluyla saptanmaktadır.
Soru 11

İlgilenilen bir olgu, olay, oluşum veya özelliğin derecesinin ve miktarının saptanması amacıyla sonuçları sayısal verilerle ifade etmeye ne denir?

A
Ölçme
B
SWOT
C
SMARRTT
D
Durum Analizi
E
Uygulama
11 numaralı soru için açıklama 
Halkla ilişkiler kampanya sürecinin en önemli aşamalarından biri ölçme ve değerlendirme aşamasıdır. Genel bir tanımlamayla ölçme; ilgilenilen bir olgu, olay, oluşum veya özelliğin derecesinin ve miktarının saptanması amacıyla sonuçları sayısal verilerle ifade etmektir. Ölçme sonucunda elde edilen değerlere ölçüm adı verilmektedir. Ölçüm kavramında dikkat edilmesi gereken nokta ölçülen şeyin olay, kişi veya obje değil onların belirlenen özellikleri olmasıdır.
Soru 12

Herhangi bir halkla ilişkiler etkinliğinde başarıya ulaşabilmenin birincil koşulu doğru hedef kitlenin belirlenmesidir. Hedef kitle temel olarak kaç grupta incelenebilir?

A
İki grupta
B
Üç grupta
C
Altı grupta
D
Beş grupta
E
Yedi grupta
12 numaralı soru için açıklama 
Herhangi bir halkla ilişkiler etkinliğinde başarıya ulaşabilmenin birincil koşulu doğru hedef kitlenin belirlenmesidir. Bir kampanyanın toplumun tüm kesimlerini hedef kitle olarak belirlemesi ve bu denli kalabalık bir kitleye ulaşabilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla öncelikle hedef kitlenin belirli özelliklere göre sınırlandırılması gerekmektedir. Hedef kitlesi sınırlandırılmamış, doğru seçilmemiş ve iyi analiz edilmemiş bir halkla ilişkiler kampanyasının başarılı olması çok zordur. Hedef kitle temel olarak üç grupta incelenebilir (Okay, 2007): • Bireysel müşteri ve potansiyel müşteriler • Kurumsal müşteri ve potansiyel müşteriler • Dolaylı ilgililer (Müşteri ve potansiyel müşterileri etkileyebilecek kişiler, kamuoyunu yönlendirenler)
Soru 13

Bir yıl içinde kaç tane haber bülteni, broşür, yıllık rapor vs. dağıtıldığının tablolaştırılması halkla ilişkilerde ölçme ve değ erlendirmenin hangi düzeyi ile ilgilidir?

A
Mesajın dağıtımı
B
Hedef kitlenin mesajın farkına varıp varmadığ ının ve anlayıp anlamadığ ının ö lçü lmesi
C
Hedef kitlenin tutum ve davranışlarındaki değ işimin ö lçü mlenmesi
D
SWOT analizinin yapılması
E
Faaliyet planının oluşturulması
13 numaralı soru için açıklama 
Halkla ilişkilerde ölçme ve değerlendirmeyi üç düzeyde ele almak mümkündür. En temel düzeyde mesajın dağıtımı ve medyadaki yerleştirmesinin ölçülmesi yer almaktadır. Mesajın dağıtımı, bir yıl içinde kaç tane haber bülteni, broşür, yıllık rapor vs. dağıtıldığının tablolaştırılmasını içermektedir. Medya yerleştirmesini ölçmek için, çeşitli ölçütler kullanılmaktadır. En yaygın yöntem, mesajın basılı medyada, yayın medyasında ve İnternet medyasındaki gösteriminin sayılmasıdır.
Soru 14

Halkla ilişkiler kampanyalarında durum analizi temel olarak beş aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamaların sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğrudur?

A
Kurum analizi, Hedef kitle analizi, Araştırma, Paydaş analizi, SWOT analizi
B
Hedef kitle analizi, SWOT analizi Araştırma, Kurum analizi, Paydaş analizi
C
Paydaş analizi, Hedef kitle analizi, Araştırma, Kurum analizi, SWOT analizi
D
Araştırma, Kurum analizi, Paydaş analizi, Hedef kitle analizi, SWOT analizi
E
Paydaş analizi, Hedef kitle analizi, SWOT analizi, Araştırma, Kurum analizi
14 numaralı soru için açıklama 
Halkla ilişkiler kampanyalarında durum analizi temel olarak beş asamadan oluşmaktadır. Bunlar: Araştırma Kurum analizi Paydaş analizi Hedef kitle analizi SWOT analizi
Soru 15

Temel olarak bir kurumun genel dizaynının yanı sıra kurumun felsefesini, kurumsal davranışı ve tüm iletişim politikalarını içeren bir anlayışı ifade eden kavrama ne ad verilir?

A
Kurum imajı
B
Kurumun yönetim politikası
C
Kurum kimliği
D
Kurum logosu
E
Kurum stratejisi
15 numaralı soru için açıklama 
Analiz edilmesi gereken bir diğer öge kurum kimliğidir. Kurum kimliği temel olarak bir kurumun genel dizaynının yanı sıra kurumun felsefesini, kurumsal davranışı ve tüm iletişim politikalarını içeren bir anlayışı ifade etmektedir. Kurumun adı, logosu ve sembolleri, kurumun kullandığı renkler ve kullandığı sloganlar da kurum kimliğinin bir parçasını oluşturmaktadır
Soru 16

__________ analizi; kurumun güçlü ve zayıf yönlerini, kurumun sahip olduğu fırsatları ve kurum için var olan tehditleri belirlemek açısından çok önemlidir.
Yukarıdaki metinde boşluk bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Paydaş
B
SWOT
C
Hedef kitle
D
Kurum
E
İletişim
16 numaralı soru için açıklama 
Bir halkla ilişkiler kampanyasının başarısı diğer tüm stratejik planlama süreçlerinde olduğu gibi, doğru bilginin yeterli miktarda toplanmış olmasına ve toplanan bilgilerin kampanya sürecinin tüm aşamalarında etkili bir şekilde kullanılmak üzere analiz edilmesine bağlıdır. Durum analiz sürecinde elde edilen bilgiler, son aşamada SWOT analizi adı verilen güçlü-zayıf yönler ve fırsatlar-tehditlerden oluşan bir analize tabi tutularak kampanya amaç ve stratejilerinin belirlenmesi sürecinde kullanılır. Araştırma, kurum analizi, paydaş analizi ve hedef kitle analizinden sonra yapılacak olan SWOT analizi; kurumun güçlü ve zayıf yönlerini, kurumun sahip olduğu fırsatları ve kurum için var olan tehditleri belirlemek açısından çok önemlidir. Dolayısıyla doğru cevap B’dir.
Soru 17

aşağıdakilerden hangisi strateji kavramının odaklandığı ifadelerden birisi değildir?

A
planlama
B
üstün olma
C
eyleme yönelme
D
geri besleme
E
organizasyonun amaçlarına en uygun bağlantılarına odaklanma
17 numaralı soru için açıklama 
geri besleme strateji kavramının odaklandığı ifadelerden birisi olmayıp doğru cevap D şıkkıdır.
Soru 18

Neredeyiz sorusu stratejik planlama sürecinin hangi kavramıyla ilgilidir?

A
misyon,vizyon, ilkeler
B
stratejik amaçlar
C
mevcut durum analizi
D
izleme ölçme ve değerlendirme
E
stratejiler, taktikler
18 numaralı soru için açıklama 
neredeyiz sorusu stratejik planlama sürecinin mevcut durum analizi ile ilgili olup doğru cevap C şıkkıdır.
Soru 19

I. Belirgin bir rekabet avantajımız var mı?
II. Yeni bir pazar bölümüne girebilir miyiz?
III. Ürün/hizmet portföyümüzü genişletebilir miyiz?
IV. Yönetimsel problemlerimiz var mı?
V. Rakiplerimiz zayıf mı yoksa güçlü mü?
VI. Sektörün genişleme ihtimali var mı? VII. Yeni yasal düzenlemeler bize engel oluşturabilir mi?
Yukarıdakilerden hangileri SWOT Analizinde ürün ya da markanın cevaplaması gereken sorunlarda fırsatları ifade etmektedir?

A
II, III, V, VI
B
I, II, VII
C
II, IV, VI, VII
D
I, IV, V
E
IV, VI, VII
19 numaralı soru için açıklama 
SWOT analizi kurumun kampanya sürecindeki güçlü ve zayıf yönlerini, tehditleri ve fırsatları görebilmesi açısından önem teşkil etmektedir. Fırsatlar, kurumun amaçlarına ulaşma sürecinde yararlı olacak her türlü faktördür. Kurumun içerden ve dışardan ne tür fırsatlara sahip olduğu ile ilgilidir. Kurumun rekabet sürecinde ayakta kalması ya da rekabette bir adım öne geçmesi eline geçen fırsatları değerlendirip değerlendirmemesine bağlıdır. Fırsatlar net bir şekilde ortaya konulduktan sonra fırsatların kampanya sürecinde ne şekilde değerlendirilebileceği araştırılmalıdır. SWOT analizinde ürün ya da markanın cevaplaması gereken soruları vardır. I seçenekte yer alan ifade güçlü yönleri, IV seçenekte yer alan ifade zayıf yönleri, VII seçenekte yer alan ifade tehditleri açıklamaktadır. A seçeneğinde yer alan II, III, V, VI maddedeki ifadeler fırsatlarla ilgili soruları içerdiğinde doğru cevaptır.
Soru 20

I. Hedefler kuruluşun misyon, vizyon, temel değerler ve amaçları ile tutarlı mı
II. Ölçme için hangi verilerin ne şekilde temin edilmesi gerekir?
III. İstenilen sonuçlara ne kadar zamanda ulaşılabilir?
IV. Kıyas noktaları nelerdir? Ne kadar gelişme sağlanabilir?
Kurumların hedefleri belirlerken yukarıda verilen sorulardan hangilerinin cevapları aranır?

A
I, II, III
B
II, III, IV
C
Sadece I, II
D
I, II, IV
E
I, II, III, IV
20 numaralı soru için açıklama 
Verilen dört soru kurumların hedefleri belirlerken cevabı aranan sorulardandır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,75. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x