Halkla İlişkiler Kampanya Analizi 2018-2019 Vize Sınavı

Halkla İlişkiler Kampanya Analizi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Halkla ilişkiler kampanya süreci planlama aşamasında amaç ve hedeflerin belirlenmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Amaçlar, elde edilmek istenen sonucun basit bir anlatımıdır.
B
Amaçlar, örgütlerin vizyon ve misyonundan gelişen ifadelerdir.
C
Her kampanyanın kendi spesifik amacı bulunmaktadır.
D
Başarılı bir halkla kampanyası, planlama aşamasında belirlenen amaç ve hedeflerle doğrudan ilişkilidir.
E
Amaç ve hedeflerin birbiriyle ilişkili olması gerekmez.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisinde halkla ilişkiler kampanya sürecinin aşamaları doğru olarak sıralanmıştır?

A
Planlama - Araştırma - Uygulama - Ölçme ve Değerlendirme
B
Araştırma - Planlama - Uygulama - Ölçme ve Değerlendirme
C
Araştırma - Planlama - Ölçme ve Değerlendirme - Uygulama
D
Planlama - Araştırma - Ölçme ve Değerlendirme - Uygulama
E
Araştırma - Ölçme ve Değerlendirme -Planlama - Uygulama
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler kampanyalarının temel amaçlarından biri değildir?

A
Hedef kitlelere erişmek için uygun araç ve yöntemlerden yararlanmak
B
Bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak
C
istenilen fikir ve davranışa ilişkin kamuoyu oluşturmak
D
Kurumların kârlılığını artırmak
E
ikna etmek, eğitmek ve motive etmek
Soru 4

I. Kurum ve kuruluşlar açısından ticari amaçları ortaya koyarak bunları destekler.
II. Kurum ve hedef kitle arasındaki iletişim akışını hızlandırır.
III. Halkla ilişkiler açısından belirlenen hedefe ne kadar çabuk ulaştıklarını gösteren bir ölçümleme birimi oluşturur.
IV. Kampanyanın daha geniş kitlelere ulaşmasını kolaylaştırır.
Yukarıdakilerden hangileri halkla ilişkilerde ölçümlenebilir amaçların alana sağladığı katkılara ilişkindir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve IV
Soru 5

Genel bir tanımlamayla ________ ilgilenilen bir olgu, bir olay ya da özelliğin derecesinin ve miktarının saptanması amacıyla sonuçları sayısal verilerle ifade etmektir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
ölçüm
B
istatistik
C
ölçme
D
değerlendirme
E
analiz
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizi sürecinde fırsatlar belirlenirken sorulabilecek sorulardan biridir?

A
Sektörün genişleme ihtimali var mı?
B
Rakiplerimizden iyi olduğumuz noktalar neler?
C
Sahip olmadığımız temel bir beceri var mı?
D
Diğer ürünler ya da hizmetler bizim ürün ya da hizmetlerimizin yerine geçebilir mi?
E
Özel teknolojilere sahip miyiz?
Soru 7

Bir halkla ilişkiler kampanyasında mevcut duruma, koşullara ve de kuruma etki eden tüm iç ve dış faktörleri enine boyuna incelemenin ilk adımını ________ oluşturmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
ölçme ve değerlendirme
B
planlama
C
durum analizi
D
uygulama
E
mesaj ve medya stratejisi
Soru 8

Hedef kitlenin içinde bulunduğu kültür, sosyal sınıf/statü vb. açısından incelenmesi hedef kitlenin hangi özellikleri ile ilgilidir?

A
Psikografik
B
Psikolojik
C
Coğrafi
D
Demografik
E
Sosyolojik
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi bir kurum analizi sürecinde incelenmesi gereken iç öğelerden biridir?

A
Yasal düzenlemeler
B
Kurumun ilişki içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlar
C
Kurum kültürü ve imajı
D
Sosyal ve siyasal çevre
E
Medya
Soru 10

Herhangi bir şekilde kurumla ilişkili olan kişi, grup, kurum ya da kuruluşun tanımlanması, beklenti ve isteklerinin ve kuruma olan etkilerinin analiz edilmesi süreci aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?

A
SWOT analizi
B
Paydaş analizi
C
Durum analizi
D
Hedef kitle analizi
E
Kurum analizi
Soru 11

içeriğinde uzun dönemli düşünme, çevreyi iyi algılama ve hedefi buna göre iyi görme bulunan, bir organizasyon veya faaliyeti amaçlarına ulaştırmaya yarayan yolların bütününe ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
strateji
B
yürütme
C
geliştirme
D
halkla ilişkiler
E
örgüt kültürü
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi stratejik yönetimin yararlarından biri değildir?

A
Çalışanların karar süreçlerine doğrudan dahil olmasını sağlar.
B
Amaçlara ulaşmada açıklık ve netlik sağlar.
C
Problemlerin tespitinde yöneticilere yardımcı olur.
D
Bütçeleme ve harcamaların etkin bir biçimde planlamasını gerçekleştirir.
E
Değişen durumlar karşısında örgütlere önsezi sağlar.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün sağlamış olduğu işlevlerden biri değildir?

A
Olumlu kurum imajı oluşturmak
B
Örgütün strateji ve politikalarını oluşturmak
C
Örgütün gelirlerini artırmak
D
Örgütün amaçlarını şekillendirmek
E
Örgüt üyelerini bir arada tutmak
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal hedeflerin faydalarından biri değildir?

A
Üst birim ve alt birim arasında koordinasyonun sağlanması
B
Kurumun çevresiyle bir bütün olarak algılanması
C
Kurum performansının değerlendirilmesi için gerekli standardın oluşturulması
D
Faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde ek süre imkânının sağlanması
E
Soyut olma özelliği taşıyan stratejik amaçların somutlaşması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi stratejik eylem planları açısından amaçların sahip olması gereken temel özelliklerden biri değildir?

A
Ölçülebilir olmalıdır.
B
Açık seçik olmalıdır.
C
iddialı olmalıdır.
D
Sınırları belirlenmiş olmalıdır.
E
Belli bir zaman dilimini içermelidir.
Soru 16

I. Kapsam
II. içerik
III. Misyon
IV. Hedef
Yukarıdakilerden hangileri bir halkla ilişkiler kampanyasının spesifik özelliklere sahip heterojen hedef kitlesinin belirlenmesinde etkilidir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 17

__________, kampanya faaliyetlerinin muhatabı olan ve bu faaliyetler sonucunda kendilerinden eylem ve düşünce değişimi beklenen kişiler ya da gruplar olarak tanımlanabilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Alıcı
B
Hedef kitle
C
Kanaat önderi
D
Taraftar
E
izleyici
Soru 18

Bebe mamasıyla beslenen yaşlı ve hasta kişiler ile rejim yapanlar mama üreticisi firmanın hangi hedef kitlesini oluşturur?

A
Marjinal
B
Dış
C
Mevcut
D
Destekleyen
E
Karşı
Soru 19

A kurumu, kadına şiddete yönelik toplumsal farkındalık ve bilinç düzeyini artırmak amacıyla yürüttüğü sosyal sorumluluk kampanyasında ülkenin tanınan ve bilinen bilim, sanat ve spor dünyasından önemli kişilere yer vermiştir.
Söz konusu kampanyada yer verilen önemli kişiler kurumun hangi dış hedef kitlesidir?

A
Finansörler
B
Kanaat önderleri
C
Rakipler
D
Tüketiciler
E
Toplumsal çevre
Soru 20

Aktif hedef kitleye yönelik yürütülen halkla ilişkiler kampanyasının rolü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kazanç
B
Güven
C
Sempati
D
ilişki
E
Destek
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (7 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,57. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x