Hava Hukuku 2019-2020 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Hava Hukuku 2019-2020 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Varşova Konvansiyonu ile ilgili hangisi yanlıştır?

A
Taşıma uluslararası olmalıdır.
B
Taşımanın hava aracı ile yapılması gerekir.
C
Yolcu, bagaj ve yük taşımalarına uygulanır.
D
Taşıma ücret karşılığında yapılır.
E
Posta taşımalarını da kapsar.
1 numaralı soru için açıklama 
Varşova Konvansiyonu yolcu, bagaj ve yük taşımalarına uygulanır. Posta taşımaları kapsam dışıdır.
Soru 2

Guatemala City Protokolü’nü kaç devlet onaylamıştır?

A
5
B
6
C
7
D
8
E
9
2 numaralı soru için açıklama 
Guatemala City Protokolü’nü sadece 7 devlet onaylamıştır.
Soru 3

Montreal Konvansiyonuna göre öğrenilmemiş hasarlarda kayıtlı bagajlar için ihbar süresi kaç gündür?

A
3 gün
B
4 gün
C
5 gün
D
6 gün
E
7 gün
3 numaralı soru için açıklama 
Öğrenilmiş hasarlarda ihbarın derhâl yapılması gerekirken, öğrenilmemiş hasarlarda kayıtlı bagajlar için yedi gün, yük için ondört günlük ihbar süreleri devam etmektedir.
Soru 4

Taşıyıcının kazadan dolayı yolcunun uğradığı zararlardan sorumluluğunun türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tehlike sorumluluğu
B
Adam çalıştıranın sorumluluğu
C
Kusursuz sorumluluk
D
Kusur sorumluluğu
E
Malikin sorumluluğu
4 numaralı soru için açıklama 
Varşova Konvansiyonu 20. maddesi ile taşıyıcıya sorumluluktan kurtulmak için kendisinin ve adamlarının zararı önlemek için gerekli bütün tedbirleri almış olduklarını ya da almalarına imkân bulunmadığını ispat yükümlülüğü getirilmiştir. Buna göre taşıyıcının sorumluluğu kusur sorumluluğudur.
Soru 5

Aşağıdaki örneklerden hangisi Varşova Konvansiyonu'nun uygulanmasına uygun değildir?

A
İzmir-Franfurt seferine alınmış ücretli yolcu bileti
B
İzmir-Londra arasında ücretli taşınacak yük
C
İstanbul-Londra arasında ücretli taşınacak yük
D
İzmir-Kayseri seferine ücretli yolcu bileti
E
İstanbul-New York seferi için çalışana verilmiş ödül bilet
5 numaralı soru için açıklama 
Varşova Konvansiyonu’nun birinci maddesine göre, bu Konvansiyon hava aracı ile ücret karşılığında yapılan bütün uluslararası yolcu, bagaj ve eşya taşımalarına uygulanacaktır. Bir hava taşıma işletmesi tarafından hava aracı ile yapılan ücretsiz taşımalara da aynı ölçüde uygulanacaktır. Buna göre Varşova Konvansiyonu’nun uygulanma şartları bir taşıma sözleşmesinin varlığı, uluslararası taşımacılık yapılması, taşımanın hava aracı ile yapılması, yolcu, bagaj veya yük taşımasının söz konusu olması ve taşımanın ücret karşılığında yapılmasıdır. Dolayısıyla İzmir-Kayseri arasında yapılacak iç hat taşımacılığı operasyonu bu konvansiyonun kapsamında değildir.
Soru 6

Varşova Konvansiyonuna göre ne kadar süre dava açılmaması halinde tazminat hakkı ortadan kalkar?

A
3 ay
B
6 ay
C
1 yıl
D
2 yıl
E
Kalkmaz
6 numaralı soru için açıklama 
Sorumluluğa ilişkin davaların iki yıllık süre içinde açılması gerekir. İki yıllık süre içinde dava açılmaması halinde tazminat hakkı ortadan kalkacağından taşıyıcının sorumluluğu sona erecektir. İki yıllık süre hava aracının varma yerine ulaşmasından veya ulaşması gereken tarihten veya taşımanın durduğu tarihten itibaren başlar.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Varşova Konvansyonu'nun uygulama şartlarından biri değildir?

A
Ulusal taşımacılık yapılması
B
Yolcu, bagaj veya yük taşımasının söz konusu olması
C
Bir taşıma sözleşmesinin varlığı
D
Taşımanın hava aracı ile yapılması yolcu
E
Taşımanın ücret karşılığında yapılması
7 numaralı soru için açıklama 
Varşova Konvansiyonu’nun uygulanma şartları bir taşıma sözleşmesinin varlığı, uluslararası taşımacılık yapılması, taşımanın hava aracı ile yapılması, yolcu, bagaj veya yük taşımasının söz konusu olması ve taşımanın ücret karşılığında yapılmasıdır.
Soru 8

Türkiye Montreal Konvansiyonu'nu hangi yıl imzalamıştır?

A
1990
B
1999
C
2000
D
2005
E
2011
8 numaralı soru için açıklama 
Türkiye 1999 Montreal Konvansiyonunu imzalayan devletler arasındadır. Onay süreci, 2 Nisan 2009 ta rihli ve 5866 sayılı “Hava yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleş tirilmesine Dair Sözleşme’nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”un 14 Nisan 2009 tarihli ve 27200 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla başlatılmıştır.
Soru 9

Montreal Konvansiyonu'na göre 2011 yılından itibaren yükün kaybı ve hasarı halinde kilogram başına sorumluluk sınırı ne kadardır?

A
9
B
14
C
19
D
24
E
29
9 numaralı soru için açıklama 
1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni sorumluluk sınırları şöyle belir lenmiştir: yükün kaybı veya hasarı hâlinde kilogram başına 19 ÖÇH, bagajın kaybı ve hasarı hâlinde yolcu başına 1131 ÖÇH, gecikme nedeniyle yolcunun zarara uğraması hâlinde yolcu başına 4694 ÖÇH, ölüm veya yaralanma hâlinde yolcu başına 113.100 ÖÇH.
Soru 10

Montreal Konvansiyonu'un taşıma belgeleri ile ilgili olarak getirdiği en önemli yenilik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taşıma belgelerinin elektronik olarak düzenlenmesine imkan vermesi
B
Taşıma belgesi düzenlenmesi yükümlülüğünü sona erdirmesi
C
Hizmet alanların taşıma belgesini yanlarında bulundurmalarının zorunlu hale gelmesi
D
Taşıma sözleşmesinin mutlaka taşıyıcı tarafından düzenlenmiş matbu bir belgeye dayanması
E
Matbu belge düzenleme yükümlülüğünün hizmet alıcısında geçmesi.
10 numaralı soru için açıklama 
Montreal Konvansiyonu taşıma belgelerinin kâğıt belge yerine elektronik olarak düzenlenmesine imkân vermektedir. Bu hem yolcu bileti ve bagaj kuponu hem de yük taşımacılığı için mümkün hale getirilmiştir. Böylece yolcu, bagaj ve yükün akışının kolaylaştırılması amaçlanmıştır. Ayrıca taşıma belgelerinin şekli ve taşıyıcının sorumluluğu arasındaki ilişkiyi de ortadan kaldırmaktadır. Taşıma sözleşmesi ile ilgili bütün bilgilerin yer alacağı yolcu ve bagaj bileti isteyip istemeyeceğine yolcu karar verebilecektir. Ancak yolcuların havacılık güvenliği ve göçmen prosedürleri hakkında bilgilendirilmesi istenmektedir. Konvansiyon ile taşıma belgelerine yönelik getirilen hükümler büyük ölçüde elektornik belge düzenleme yordamının tanınması çerçevesinde gelişmiştir.
Soru 11

Türk Sivil Havacılık Kanunu uyarınca, sivil uçak sicilinde ve verilecek tescil belgesinde aşağıdaki kayıtlardan hangisi yer almaz?

A
Sivil hava aracının yapımcısının ticaret unvanı
B
Verilen tescil işareti
C
İktisap şekli
D
Malikin adli sicil kaydı
E
Sivil hava aracının yapım tarihi
11 numaralı soru için açıklama 
Türk Sivil Havacılık Kanunu m.57 uyarınca, sivil uçak sicilinde ve verilecek tescil belgesinde en az aşağıdaki kayıtlar yer alır. a) Sivil hava aracının; (1. Yapımcısının ticaret unvanı ve adresi. (2. Yapım tarihi ve seri numarası. (3) Yapımcının sivil hava aracı için belirlediği tip, model, marka. b) Malikin; (1. Gerçek kişi ise, adı ve soyadı, adresi, varsa ticaret unvanı ve kayıtlı bulunduğu ticaret sicili ile sicil numarası. (2. Ticaret ortaklığı ise, ortaklığın nevi, ticaret unvanı, kayıtlı bulunduğu ticaret sicili ile sicil numarası. (3. Diğer tüzel kişilerden ise; adı ve merkezi. c) İktisap şekli. d) Verilen tescil işareti.
Soru 12

Cape Town Sözleşmesi kaç yılında imzalanmıştır?

A
1999
B
2000
C
2001
D
2002
E
2003
12 numaralı soru için açıklama 
Türkiye Cumhuriyeti adına 16 Kasım 2001 tarihinde Cape Town Sözleşmesi imzalanmıştır.
Soru 13

Uygulamada, uçağın kapasitesinin farklı farklı kişilere tahsisine dair sözleşmelere ne ad verilir?

A
Çarter sözleşme
B
Tarifeli sefer
C
dry lease
D
operasyonel sözleşme
E
uçuş sözleşmesi
13 numaralı soru için açıklama 
Uygulamada, uçağın kapasitesinin farklı farklı kişilere tahsisine dair sözleşmelere “çarter sözleşmesi”; bu şekilde tahsis olunan uçağın, tarifeli seferler dışında (non-scheduled) gerçekleştirilen operasyonuna ise, “çarter uçuşu” (charter flight) denilmektedir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi hava taşıma sözleşmesinin unsurlarından biri değildir?

A
Taşıma taahhüdünün varlığı
B
Taşıyıcının taşıma işini bizzat ifa etmesi
C
Taşımanın havada yapılması
D
Taşımanın hava aracı ile yapılması
E
e. Taşımanın kural olarak ücret karşılığı yapılması
14 numaralı soru için açıklama 
Taşıma taahhüdünün varlığı; Taşımanın havada yapılması; Taşımanın hava aracı ile yapılması ; Taşımanın kural olarak ücret karşılığı yapılması hav taşıma sözleşmesinin unsurlarındandır.
Soru 15

Taşıyıcının hava yolu ile taşıma taahhüdünün yanı sıra aynı sözleşmede hava taşıması dışında kalan bir taşımayı veya taşımaları da taahhüt etmiş olduğu taşıma sözleşmelerine ne ad verilir?

A
Karma taşıma sözleşmeleri
B
Zincirleme taşıma sözleşmeleri
C
Topla-dağıt sözleşmeler
D
Kod paylaşımlı taşıma sözleşmeleri
E
Alt taşıma sözleşmeleri
15 numaralı soru için açıklama 
Taşıyıcının hava yolu ile taşıma taahhüdünün yanı sıra aynı sözleşmede hava taşıması dışında kalan bir taşımayı veya taşımaları da taahhüt etmiş olduğu taşımalara karma taşıma denir. Kısmen hava yolu, kısmen de başka herhangi bir suretle yapılan birleşik taşımalar hâlinde hava hukuku kuralları sadece hava yolu ile yapılan taşıma kısmına uygulanır.
Soru 16

Hava taşıma sözleşmesiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Hava taşıma sözleşmesine dayanmayan taşımalar Varşova ve Montreal Konvansiyonları'nın kapsamı dışında tutulmaktadır.
B
Taşıyıcı sıfatını haiz tarafın hava yolu ile yolcu/bagaj veya yük taşımayı; yolcu/gönderen sıfatını haiz olan diğer tarafın da bunun karşılığında bir ücret ödemeyi taahhüt ettiği sözleşmedir.
C
Hava taşıma sözleşmelerine öncelikle Türk Sivil Havacılık Kanunu hükümleri uygulanır.
D
Hava taşıma sözleşmelerine, Türk Sivil Havacılık Kanunu’nda hüküm olmayan hâllerde Varşova Konvansiyonu hükümleri uygulanır.
E
Uzayda yapılan taşımalar, hava taşıma sözleşmesiyle ilgili hükümlere tabi değildir.
16 numaralı soru için açıklama 
26 Mart 2011 tarihine kadar iç hat taşımalarına; Türkiye’nin 3 Aralık 1977 tarihinde, sonraki katılma yolu ile taraf olduğu Varşova Konvansiyonu hükümleri uygulanmıştır. Ancak 26 Mart 2011 tarihinde, Montreal Konvansiyonu’nun (1999 Tarihli Havayolu İle Uluslararası Taşımalarda Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkında Sözleşme) Türk Hukuku bakımından yürürlüğe girmesiyle Türk Sivil Havacılık Kanunu’nda hüküm olmayan hâllerde artık Varşova Konvansiyonu yerine Montreal Konvansiyonu hükümleri uygulanmaya başlamıştır.
Soru 17

Türk Hukuk Sistemine göre hava araçlarını hangi kanunla tanımlarız?

A
Türk sivil havacılık kanunu
B
Türk kava kurumu kanunu
C
Hava kuvvetleri kanunu
D
Cape Town Sözleşmesi
E
Şikago sözleşmesi
17 numaralı soru için açıklama 
Türk sivil havacılık kanunu
Soru 18

Bir hava aracının mülkiyetinin nakli ne ile yapılır?

A
Satım sözleşmesi
B
Aracı kişi
C
Sözlü anlaşma
D
Üçüncü şahıslar aracılığıyla
E
Sigorta firması
18 numaralı soru için açıklama 
Satım sözleşmesi
Soru 19

I. Devlet hava araçları özel hukuk kanun ve konvansiyonlarına tabi değildir.
II. Açık hüküm bulunmayan hallerde devlet hava araçları Türk Sivil Havacılık Kanunu ’nun kapsamı dışındadır.
III. Devlet hava araçları hava araçları siciline kayıt edilmezler.
Devlet hava araçları ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin hangileri doğru olarak verilmiştir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
19 numaralı soru için açıklama 
Devlet hava araçları özel hukuk kanun ve konvansiyonlarına tabi değildir. Açık hüküm bulunmayan hallerde devlet hava araçları Türk Sivil Havacılık Kanununun kapsamı dışındadır. Devlet hava araçları hava araçları siciline kayıt edilmezler.
Soru 20

I. Uluslararası hukukta hava araçlarının tabiiyeti konusu Şikago Sözleşmesinin 17-21. maddelerinde düzenlenmiştir.
II. Sivil hava araçlarında kural, tescil devletinin tabiiyetinin taşınmasıdır.
III. Bir hava aracının birden fazla devlete tescili geçerli değildir; ancak tescilin bir devletten diğerine taşınması mümkündür.
Hava araçlarının tabiiyeti ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin hangileri doğru olarak verilmiştir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
20 numaralı soru için açıklama 
Uluslararası hukukta hava araçlarının tabiiyeti konusu Şikago Sözleşmesinin 17-21. maddelerinde düzenlenmiştir. Sivil hava araçlarında kural, tescil devletinin tabiiyetinin taşınmasıdır. Bir hava aracının birden fazla devlete tescili geçerli değildir; ancak tescilin bir devletten diğerine taşınması mümkündür.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...