Havaalanı Yönetimi 2019-2020 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı

Havaalanı Yönetimi 2019-2020 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İşletmenin gelecekte olması istenen, hayal edilen yere ne ad verilir?

A
vizyon
B
misyon
C
strateji
D
politika
E
plan
1 numaralı soru için açıklama 
Misyon kısaca, bir işletmenin varlık sebebini; vizyon ise gelecekte olunması istenen yeri tarif eder.
Soru 2

Havaalanında vergili-vergisiz her tü rlü mağ azanın faaliyetlerini karlı bir şekilde sü rdü rmesinde en ö nemli değ işken nedir?

A
Toplam Yolcu Trafik Hacmi
B
Kurumsal Mağaza Müşteri Hacmi
C
Günlük Uçak Trafik Hacmi
D
Çalışan Personel Büyüklüğü Hacmi
E
Toplam Ticaret Hacmi
2 numaralı soru için açıklama 
Toplam Yolcu Hacmi: Havaalanında vergili-vergisiz her türlü mağazanın faaliyetlerini karlı bir şekilde sürdürmesinde en önemli değişken toplam yolcu trafik hacmidir.
Soru 3

İşletmelerin iç çevre unsurlarının analizi neticesinde işletmeye avantaj sağlayabilecek alanlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zayıf yanlar
B
Fırsatlar
C
Tehditler
D
Tehlikeler
E
Güçlü yanlar
3 numaralı soru için açıklama 
İşletmelerin iç unsurlarının analizi neticesinde işletmeye avantaj sağlayabilecek alanlar işletmelerin güçlü yanları olarak görülmektedir. Bunlar işletmelerin varlıklarından kaynaklanabileceği gibi yeteneklerinden de kaynaklanabilmektedir. Havaalanı işletmelerinin güçlü yanlarına büyük havayollarının merkez üssü olmak, örnek olarak verilebilir.
Soru 4

Hangisi işletme dış ve iç çevresinin analizinde en çok kullanılan yöntemlerden birisidir ?

A
Parametrik analiz
B
STOW
C
SWOT
D
SWTO
E
SPSS
4 numaralı soru için açıklama 
SWOT işletme dış ve iç çevresinin analizinde en çok kullanılan yöntemlerden birisidir.
Soru 5

Ticari bakış açısı ile yönetilen havaalanları için müşteriler sıralamasında ilk sırada hangisi vardır ?

A
Ziyaretçiler
B
İmtiyaz sahibi işletmeler
C
Yolcular
D
Havayolu işletmeleri
E
Uçuş ekibi
5 numaralı soru için açıklama 
Ticari bakış açısı ile yönetilen havaalanları için müşteriler sıralamasında ilk sırada havayolu işletmeleri vardır.
Soru 6

Ankara Esenboğa Havalimanı’na ait “Hava trafik yönetimi ve havaalanı işletmeciliği alanında, küresel boyutta rekabet gücüne haiz dünyanın öncü Kuruluşlarından biri olmaktır.” ifadesi havalimanı işletmesinin hangi unsurunu temsil etmektedir?

A
Misyon
B
Vizyon
C
Amaç
D
Değerler
E
Strateji
6 numaralı soru için açıklama 
Vizyon bir işletmenin gelecekte olunması istenen yerini temsil etmektedir. Bu ifade de Esenboğa Havalimanı için vizyon unsurudur.
Soru 7

Birincil merkez havaalanalarının trafiğini beslemek için büyük havayolları tarafından da kullanılabilen havaalanı pazar konumu aşağıdakilerden hangidir?

A
Birincil merkez havaalanı
B
İkincil merkez havaalanı
C
Bölgesel havaalanı
D
Düşük-maliyetli havaalanı
E
Kargo havaalanı
7 numaralı soru için açıklama 
İkincil merkez havaalanları, birincil merkez havaalanları gibi kıtalar arası bağlantı noktaları sunmayan, daha çok ulusal veya bölgesel bazda ulaşım ağını destekleyen havaalanlarıdır. Nispeten küçük ya da bölgesel havayolu işletmelerinin merkez üssü konumundadırlar. Bunlar, birincil merkez havaalanlarının trafiğini beslemek amacıyla büyük havayolları tarafından da kullanılabilmektedirler. İkincil merkez havaalanları da havaalanlarının trafikteki payını artırmak adına ve mevcut müşterilerinin memnuniyetini artırarak, yeni sadık müşteriler yaratmak adına stratejiler ve yaratıcı çözümler geliştirmelidirler.
Soru 8

Havalimanı ürünü ile ilgili hangisi söylenemez?

A
Havalimanı ürününün muhatabı havayolu işletmeleridir.
B
Havaalanlarının sunduğu temel hizmet, yolcuların ve hava araçlarının hava ve kara ulaşım modları arasında emniyetli bir şekilde geçişlerinin sağlanmasıdır.
C
Havaalanı hizmeti, tüm müşterilere havaalanına gelişlerinden gidişlerine kadarki süreç içerisinde sağlanan tüm hizmetleri kapsayacak şekilde genişlemektedir.
D
Havaalanları, havayolları ve yolcular arasında bir nevi aracılık hizmeti sağlamaktadır.
E
İmtiyaz sahibi işletmelerin yaptıkları tüm faaliyetler de havaalanı hizmetinin bir parçasıdır.
8 numaralı soru için açıklama 
Havayolu işletmeleri ile birlikte yolcular, ziyaretçiler, çalışanlar vd. havalimanı ürününün muhatabıdır.
Soru 9

Terminal binasındaki ticari iş yerlerinin kiralanması sonucu elde edilen gelirler aşağıdaki havacılık gelirlerinden hangisinin kapsamında yer almaktadır?

A
Kontuar tahsis
B
Kullanım hakkı gelirleri
C
Araç parkı
D
Yer tahsisi
E
Reklam gelirleri
9 numaralı soru için açıklama 
Terminal binasındaki ticari iş yerlerinin kiralanması sonucu elde edilen gelirler, kullanım hakkı gelirleri kapsamındadır.
Soru 10

Havaalanı bir hizmet işletmesi olduğu için ürünü de hizmettir.
Buna göre havaalanları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Yolcu önemli bir hizmet alanın oluşturmaktadır.
B
Havaalanının vermekte olduğu hizmetler yolcu ve uçakla sınırlıdır.
C
Havayolu ile yolcular arasında bir nevi aracılık hizmeti vermektedir.
D
Yolcuların havaalanına gelişinden uçağa binişine ve uçaktan inişinde havaalanından çıkışına kadarki tüm süreçler havaalanı hizmetidir.
E
Yolcu sayısı ve uçak trafiği arttığında, temel operasyonel hizmet düzeyi de artar.
10 numaralı soru için açıklama 
Havaalanının vermekte olduğu hizmetler yolcu ve uçakla sınırlı değildir. Havaalanları bünyelerindeki tüm müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hizmet verirler.
Soru 11

Havaalanı işletmelerinde etkinlik ve verimlilliğin sağlanması amacıyla uygulamaların içeriden ve dışarıdan farklı bir gözle gözden geçirilmesi_ ve _iyileştirme alanlarının belirlenmesi Kalite Yönetim Sistemi süreçlerinden hangisinde yer alır?

A
Denetim faaliyeti
B
İzleme Ölçme değerlendirme
C
Kaynak Yönetimi
D
Hizmetin Planlanması
E
Dökümantasyon
11 numaralı soru için açıklama 
Havaalanı işletmelerinde denetim faaliyeti etkinlik ve verimlilliğin sağlanması amacıyla uygulamaların içeriden ve dışarıdan farklı bir gözle gözden geçirilmesi ve iyileştirme alanlarının belirlenmesidir.
Soru 12

Apronda bekleme süresini azaltmak amacıyla aksiyon planlarının geliştirilip gerekenlerin yapılması PUKO döngüsünün hangi aşamasında yer almaktadır?

A
Uygulama
B
Organizasyon
C
Kontrol Etme
D
Önlem Alma
E
Planlama
12 numaralı soru için açıklama 
Önlem alma asamasında planlanan faaliyetler ile yapılan uygulamalar arasında ortaya çıkan farklılıkların nedenleri arastırılır ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik düzeltici faaliyetler başlatılır. Önlem al-hareket geç safhasında değerlendirme sonucuna göre aksiyon planları geliştirilip gerekenlerin yapılması sağlanmalıdır. Doğru Cevap D’dir.
Soru 13

Denetim veya gözlem sonucu elde edilmiş, şartlara uygun olmayan ve kanıtlanabilir verilere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Veri
B
Bilgi
C
Doküman
D
Bulgu
E
Sonuç
13 numaralı soru için açıklama 
Bulgu: Denetim veya gözlem sonucu elde edilmiş, şartlara uygun olmayan ve kanıtlanabilir verilerdir.
Soru 14

I. Hava trafik kontrolü performansı
II. Transit ve transfer yolcu geçiş kolaylıkları
III. Risk değerlendirmenin etkinliği
Yukarıdakilerden hangisi havalanı performans ölçümündeki operasyonel hizmet boyutlarından biridir?

A
Sadece I
B
Sadece II
C
Sadece III
D
I,II
E
II,III
14 numaralı soru için açıklama 
Hava trafik kontrolü performansı ile transit ve transfer yolcu geçiş kolaylıkları operasyonel hizmet boyutuyla ilişkiliyken risk değerlendirmenin etkinliği ise emniyet ve güvenlik boyutlarıyla ilişkilidir.
Soru 15

Havaalanı işletmeleri hangi kamu otoritesi tarafından denetlenmektedir?

A
DHMİ
B
IATA
C
ICAO
D
ECAC
E
EUROCONTROL
15 numaralı soru için açıklama 
Havaalanı işletmeleri, emniyetli ve güvenli bir uçuş ve yer hizmetleri faaliyeti sürdürülmesinde önemli rol üstlenmiştir. Bu görevi sürekli eğitim, sistematik denetim ve gözetimler sayesinde sağlayabilmektedir. Havaalanı işletmeleri, kamu otoritesi SHGM ve DHMİ tarafından denetlenir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi orta kademede bulunan yöneticiler tarafından gerçekleştirilir?

A
Havaalanının uzun vadeli stratejilerinin belirlenmesi
B
Kısa ve uzun dönem kârlılığı
C
Ekonomik, sosyal, siyasi ve çevresel etkileri dikkate alan gerekli düzenlemeler
D
Uçuş hattı, terminaller, ticari iş yerleri gibi işlevsel alanlarla ilgili günlük faaliyetlerin yürütülmesi
E
Havaalanı birimlerinin genişletilmesi, geliştirilmesi ya da yeni birimlerin satın alınması
16 numaralı soru için açıklama 
Uçuş hattı, terminaller, ticari iş yerleri gibi işlevsel alanlarla ilgili günlük faaliyetlerin yürütülmesi faaliyeti, taktik yönetim adı verilen orta kademede bulunan yöneticiler tarafından yapılır. Diğer seçeneklerde bulunan işlemler ise, havaalanı üst yöneticileri tarafından gerçekleştirilir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi performans göstergelerinin planlanması işlemlerinden biridir?

A
Kısa ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi ve set edilmesi
B
Şirket politika, vizyon, misyon ve stratejilerinin incelenmesi
C
Gerekli ise test, gözlem laboratuvar analizi vb yaptırılması
D
Gerçekleşme ile hedef değerler arasındaki farkların belirlenmesi
E
Verilerin değerlendirme sistemine girilmesi
17 numaralı soru için açıklama 
Kısa ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi ve set edilmesi, kilit performans göstergelerinin (KPI) belirlenmesi, her sürece dair performans göstergelerinin belirlenmesi, ölçüm yönteminin belirlenmesi ve değerlendirme yönteminin belirlenmesi; performans göstergelerinin planlanması işlemlerindendir.
Soru 18

I. Risklerin belirlenmesi
II. Risklerin indirgenmesi
III. İzleme ve raporlama
IV. Risklerin Ölçümlenmesi
Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) döngüsü için doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

A
I-III-IV-II
B
II-III-IV-I
C
III-IV-II-I
D
I-IV-II-III
E
II-I-III-IV
18 numaralı soru için açıklama 
KRY öncelikle risklerin tanımlanmasıyla başlar, risklerin anlaşılması için ölçümlenmesi, risk yok etme ya da etki azaltma planlarının yapılması, risklerin izlenmesi ve raporlama ile döngü tamamlanır. KRY faydasının artması söz konusu döngünün tekrarlanmasıyla sağ lanır
Soru 19

Aşağıda yer alan kaliteyle ilgili kavramlara dair tanımlamalardan hangisi süreç kavramını ifade etmektedir?

A
Girdilere değer katarak çıktılara dönüştüren bir dizi ardışık faaliyetler topluluğudur.
B
Belirli bir amaç için başkaları ile iş yapma eylemidir.
C
Objektif delilin sağlanması yoluyla belirlenen şartların yerine getirildiğinin teyidi.
D
Kuruluş tarafından amaçlanan veya belirlenen bir şartın yerine getirilmemiş olmasıdır.
E
Müşteri şartlarına ilk defasında, zamanında ve her defasında uymaktır.
19 numaralı soru için açıklama 
Kaliteye dair en önemli kavramlardan biri olan süreç, girdilere değer katarak çıktılara dönüştüren bir dizi ardışık faaliyetler topluluğudur.
Soru 20

I. Pilot Şikayetleri
II. Check-in’de geçen süre
III. Çalışan Şikayetleri
IV. Yolcu Şikayetleri
V. Transfer yolcu geçiş kolaylıkları
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri havaalanı performansına ilişkin müşteri memnuniyeti boyutu altında yer almaktadır?

A
Yalnız II
B
II ve V
C
I, II, III
D
I, III, IV
E
I, II, III, IV
20 numaralı soru için açıklama 
Check-in’de geçen süre ve transfer yolcu geçiş kolaylıkları operasyonel hizmet boyutları altında ele alınmaktadır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...