Havaalanı Yönetimi 2019-2020 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Havaalanı Yönetimi 2019-2020 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir kamu varlığının halka arzı sırasında devlette ya da devlete ait bir kuruluşta bırakılan ve diğer paylar üzerinde karar üstünlüğüne sahip hisse miktarına ne ad verilir?

A
İmtiyaz
B
Blok satış
C
Altın pay
D
Ortak girişim
E
Yönetim sözleşmesi
1 numaralı soru için açıklama 
Bir kamu varlığının halka arzı sırasında devlette ya da devlete ait bir kuruluşta bırakılan ve diğer paylar üzerinde karar üstünlüğüne sahip hisse miktarına altın pay adı verilir. İmtiyaz, havaalanı işleticisinin havaalanında faaliyet gösterme hakkını bedeli karşılığında başka işletmecilere vermesidir. Blok satış, havaalanının tamamı ya da bir bölümü ticari bir ortağa ya da yatırımcılar konsorsiyumuna satılmasıdır. Ortak girişim, bir havaalanı yatırımının kamu ve özel sektör iş birliği ile kurulan bir ortak girişim şirketi tarafından gerçekleştirilmesidir. Yönetim sözleşmeleri ise mülkiyet kamuda kalmak üzere havaalanı günlük operasyonlarının yönetiminin sözleşme karşılığı uzman şirketlere devredilmesidir.
Soru 2

İngiltere’de 1987 yılında %100 oranında halka arz edilen BAA için, bireysel sahip olunabilecek hisse payı % kaç ile sınırlandırılmıştır?

A
15
B
18
C
13
D
19
E
10
2 numaralı soru için açıklama 
İngiltere’de 1987 yılında %100 oranında halka arz edilen BAA için, bireysel sahip olunabilecek hisse payı %15 ile sınırlandırılmıştır
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Devlet ve Özel Teşebbüs Ortak Mülkiyetinde ve İşletimindeki Havaalanları'nda uygulanan işletim bçimlerinden biri değildir?

A
Hisse Senedi Arzı
B
Proje Finansmanı Yoluyla Özelleştirme
C
Merkezi Kamu Mülkiyeti ve İşletimi
D
Ortak Girişim Şirketleri
E
İmtiyaz devri
3 numaralı soru için açıklama 
Merkezi Kamu Mülkiyeti ve İşletimi Mülkiyeti ve İşletimi Devlete Ait Havaalanlarında kullanılan bir modeldir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi havaalanlarında yapılan özelleştirmelerin olumlu sonuçlarından birisi değildir?

A
Etkinlik ve verimlilik artışı
B
Havacılık ücretlerinde artış
C
Ticari odaklanma ve ticari gelirlerin artışı
D
Kamu üzerindeki finansal yükün azalması ve finans kaynaklarına kolay erişim
E
Azalan yatırım gereksinimi ve hem kara hem de hava tarafında modernizasyon
4 numaralı soru için açıklama 
Görüldüğü üzere, havaalanı özelleşti rmeler bir yandan etk inli k ve veri mli li k artışı, kamuya finansal rahatlık geti rme, moderni zasyon ve ticari geli r artışı faydalarını sağlarken; di ğer yandan havacılık ücretleri ni n yükselmes i, yatırımın opt imal sevi yede gerçekleşmemesi , hi zmet kali tesi nde düşme ve paydaşlar arasında çatışma g ib i problemlere neden olabilmektedir. Bu olumsuz etkileri???? azaltabilmek üzere devletler kısm ı ya da tam özelleşt iri len işletmeleri denetlemek üzere aşağıda açıklayacağımız üzere regülasyon yan düzenleme mekani zmaları oluşturmaktadırlar.
Soru 5

Türkiye’de 2014 yılı itibari ile iç-dış hat trafiğe açık ve sadece iç hat trafiğe açık kaç havalimanı vardır?

A
İç-dış hat trafiğe açık havalimanı:33 İç hat trafiğe açık havalimanı:14
B
İç-dış hat trafiğe açık havalimanı:53 İç hat trafiğe açık havalimanı:47
C
İç-dış hat trafiğe açık havalimanı:47 İç hat trafiğe açık havalimanı:14
D
İç-dış hat trafiğe açık havalimanı:33 İç hat trafiğe açık havalimanı:47
E
İç-dış hat trafiğe açık havalimanı:33 İç hat trafiğe açık havalimanı:14
5 numaralı soru için açıklama 
DHMİ, Türk hava sahasında uçuş yapan ve havalimanlarımıza iniş-kalkış yapan uçaklar ile ülkemiz üzerinden transit geçiş yapan tüm hava araçlarına hava seyrüsefer ve hava trafik hizmetleri verilmesi görevlerini yerine getirmekte ve Türkiye genelinde sivil hava trafiğine açık toplam 53 havaalanının 47 adedi, DHMİ tarafından işletilmektedir.
Soru 6

Genellikle kaynakların tasarrufu ile talep kontrolü ve yö nlendirmesiyle ilgili olan belli hedefleri gerçekleştirmesi karşılığ ında imtiyazlı firmaya bazı ödüllerin verildiği regülasyon türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Getiri oranı regü lasyonu
B
Hedefli teşvik regülasyonu
C
Tavan fiyat regülasyonu
D
Maliyet artı kâr regü lasyonu
E
Göreli rekabet regülasyonu
6 numaralı soru için açıklama 
Getiri oranı regü lasyonun olumsuz yö nlerini giderici nitelikte karma bir yö ntem olarak ortaya çıkan hedefli teşvik (incentive) regülasyonunda ise imtiyazlı firmaya belli hedefleri gerçekleştirmesi karşılığında bazı ödüller verilmektedir. Bu hedefler genellikle kaynakların tasarrufu ile talep kontrolü ve yönlendirmesiyle ilgilidir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi hem iç hat hem dış hat sefere açık havaalanıdır?

A
Kastamonu Havalimanı
B
Diyarbakır Havalimanı
C
Tokat Havalimanı
D
Kars Havalimanı
E
Mardin Havalimanı
7 numaralı soru için açıklama 
Tokat,Diyarbakır,Kastamonu ve Mardin havalimanları DHMİ tarafından işletilen yalnızca iç hat seferlere açık havaalanlarıdır. Kars Havalimanı ise hem iç hat hem de dış hat seferlere açık havaalanıdır.
Soru 8

Dünyada havaalanı özelleştirme hareketinin başlangıcını hangi ülke yapmıştır?

A
Amerika Birleşik Devletleri
B
Fransa
C
Almanya
D
İngiltere
E
İtalya
8 numaralı soru için açıklama 
1987 yılında İngiliz Havaalanı İdaresi BAA’in hisselerin halka arzı yöntemiyle özelleştirilmesi, dünyada havaalanı özelleştirme hareketinin başlangıcı kabul edilir.
Soru 9

Özel mülkiyete ait havaalanlarında, imtiyaz süresi sonunda havaalanı mülkiyeti devlete devredilmeyen finansman modelidir?

A
Kalıcı İmtiyaz/Ticari Satış
B
Satın Al-Yap-İşlet
C
Yap-İşlet-Devret
D
Yap-Devret-İşlet
E
Yap-Mülk edin-İşlet-Devret
9 numaralı soru için açıklama 
Satın al-yap ve işlet finansman modelinde imtiyaz üsresi sonunda havaalanı mülkiyeti devlete devredilmemektedir.
Soru 10

Dünyada havaalanı özelleştirme hareketinin başlangıcı kabul edilen İngiliz BAA havayollarının hisseleri kaç yılında halka arz edilmiştir?

A
1967
B
1977
C
1987
D
1997
E
2007
10 numaralı soru için açıklama 
1987 yılında İngiliz Havaalanı İdaresi BAA’nın hisselerini halka arz yöntemi işe özelleştirmiş bu da havaalanı özelleştirme hareketinin başlangıcı olmuştur.
Soru 11

Avrupa Birliği havaalanlarındaki en büyük maliyet kalemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Amortisman
B
Sermaye maliyetleri
C
Diğer operasyonel maliyetler
D
İşçilik maliyetleri
E
Diğer maliyetler
11 numaralı soru için açıklama 
Avrupa Birliği havaalanlarındaki en büyük maliyet kalemi işçilik maliyetleridir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi havaalanı kullaanım hakları devlet tarafından düzenlendiğinde sıklıkla kullanılan devlet sınırlamalarından birisi değildir?

A
Önceliğin iş amaçlı uçuşlar yerine ticari uçuşlara verilmesi
B
Önceliğin yerel uçuşlar yerine uluslararası uçuşlara verilmesi
C
Önceliğin sosyoekonomik seviyesi yüksek ülkelere ve ülkelerden yapılan uçuşlara verilmesi
D
Önceliğin her uçuşta daha fazla yolcu taşıyan havayollarına veya daha geniş uçaklar kullanan havayollarına verilmesi
E
Önceliğin söz konusu havaalanından yeni uçuş noktalarına sefer başlatmak isteyen havayollarına verilmesi
12 numaralı soru için açıklama 
Önceliğin sosyoekonomik seviyesi yüksek ülkelere ve ülkelerden yapılan uçuşlara verilmesi havaalanı kullanım hakları devlet tarafından düzenlendiğinde sıklıkla kullanılan devlet sınırlamalarından birisi değildir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi havaalanı planlayıcıları ve yöneticileri gelirlerini maksimize edebilmek için gerçekleştirdiği müşteri grubu arasında yer almamaktadır?

A
Yolcular
B
Havaalanı büyüklüğü
C
Havaalanı çalışanları
D
Yerel halk
E
Ziyaretçiler
13 numaralı soru için açıklama 
Havaalanı planlayıcıları ve yöneticileri gelirlerini maksimize edebilmek için 8 potansiyel müşteri grubunu hedefleyebilir. Bu grupların her biri farklı bir pazar bölümünü temsil etmektedir. Bu pazar bölümlerinin her birinin farklı ihtiyaç ve gereksinimleri olduğu unutulmamalıdır. Aşağıda bu gruplar ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler verilmektedir: Yolcular, Havayolları, Havaalanı çalışanları, Havayolu mürettebatı, Ziyaretçiler, Yolcuları karşılamaya ve uğurlamaya gelenler, Yerel halk, İş çevresi
Soru 14

İşçilik ve sermaye maliyetleri Avrupa Birliği havaalanlarının toplam ma liyetlerinin yüzde kaçını oluşturmaktadır?

A
Beşte birini
B
Yarısını
C
Dörtte birini
D
Üçte birini
E
Üçte ikisini
14 numaralı soru için açıklama 
İşçilik ve sermaye maliyeti Avrupa Birliği havaalanlarının toplam ma liyetlerinin üçte ikisini oluşturmaktadır. Diğer operasyonel maliyetler (hava trafik yöne timi, seyrüsefer, meteoroloji vb.) toplamın %15’ini oluşturmaktadır. Elektrik, su gibi satın alınan hizmetler ile arz edilen donanım ve hizmetin maliyeti %21’dir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi havacılık hizmetlerinin fiyatlandırılmasında yer alan yaklaşımlardan değildir?

A
Geleneksel
B
Maliyet temelli
C
Zirve
D
İhtiyaca bağlı
E
Büyükbaba hakları
15 numaralı soru için açıklama 
Havaalanlarında havacılık hizmetlerinin fiyatlandırılmasında dört temel yaklaşımdan bahsedebiliriz. Bunlar; geleneksel, maliyet temelli, zirve ve büyükbaba hakları fiyatlandır malarıdır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ABD'de uygulanan Havaalanı Geliştirme Programının amaçlarından biri değildir?

A
Karbon ayak izi azaltma
B
Havaalanı planlama
C
Havaalanı geliştirme
D
Kapasite artırma
E
Gü rü ltü uyum programları
16 numaralı soru için açıklama 
Bu proramın karbon ayak izi azaltma gibi bir amacı yoktur.
Soru 17

Geçmişte katlanılmış olan ve geri alınma olasılığı büyük ölçüde olmayan, verilecek kararları etkilemeyen maliyet türüne verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Batık maliyet
B
Marjinal maliyet
C
Dolaylı maliyet
D
Rölatif maliyet
E
Yatırım maliyeti
17 numaralı soru için açıklama 
Geçmişte katlanılmış olan ve geri alınma olasılığı büyük ölçüde olmayan, verilecek kararları etkilemeyen maliyet türüne verilen isim “Batık maliyet”tir.
Soru 18

Bir malın veya hizmetin üretimi bir birim arttırıldığında toplam maliyette meydana gelen değişiklikler ne olarak adlandırılmaktadır?

A
Diğer maliyetler
B
Marjinal maliyet
C
Sermaye maliyeti
D
Operasyonel maliyet
E
Batmış maliyet
18 numaralı soru için açıklama 
Bir malın veya hizmetin üretimi bir birim arttırıldığında toplam maliyette meydana gelen değişiklikler marjinal maliyet olarak adlandırılmaktadır.
Soru 19

Havayolu özdüzenleme, slot adı verilen pist ve terminal kullanım haklarının (varış veya kalkış zamanları) havayolları arasında paylaştırılması için hangi ülke dışında kullanılan geleneksel bir yaklaşımdır?

A
Avustralya
B
Avusturya
C
Almanya
D
ABD
E
Arjantin
19 numaralı soru için açıklama 
Havayolu özdüzenleme, slot adı verilen pist ve terminal kullanım haklarının (varış veya kalkış zamanları) havayolları arasında paylaştırılması için ABD dışında kullanılan geleneksel bir yaklaşımdır.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’nde havaalanı finansman yaklaşımlarından biridir?

A
Uyum fonu
B
Devlet yardımı
C
Havaalanı sermaye fazlası
D
Havaalanı geliştirme programı
E
Eyalet yönetimi tarafından sağlanan finansman
20 numaralı soru için açıklama 
Avrupa Birliği’nin amaçlarından biri de sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamaktır. Bu hedefe uygun olarak, üye ülke ve bölgeler arasındaki hayat standardı farklılıklarını ortadan kaldırmak da önemli bir sosyal politika olarak kabul edilmektedir. Birlik içindeki düşük refah seviyesine sahip ülkelerin altyapı ve altyapılarının modernizasyonuna yönelik çabalarının desteklenmesi için ‘uyum fonu’ oluşturulmuştur. Diğerleri Amerika Birleşik Devletleri’ndeki havaalanı finansman yaklaşımları arasında yer alır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...