Havacılık Emniyeti 2019-2020 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı

Havacılık Emniyeti 2019-2020 Final Ünite 5 ve 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Havacılık emniyetini en fazla tehdit eden sistem unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uçak
B
Helikopter
C
Meteoroloji
D
İnsan
E
Seyrüsefer Yardımcıları
1 numaralı soru için açıklama 
Araştırmaların ve kaza soruşturmalarının sonuçları emniyeti en fazla tehdit eden sistem unsurunun insan olduğ unu gö stermektedir
Soru 2

I. İhlaller kuralları, prosedürleri ya da normları çiğnemeye yönelik kasıtlı eylemlerdir.
II. İhlaller, olumsuz sonuç alınması amaçlanarak gerçekleştirilir.
III. İhlallere sebep olan en önemli faktör zayıf olumlu emniyet kültürüdür
İhlallere ilişkin yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
Yalnız III
E
I, II ve III
2 numaralı soru için açıklama 
İhlallerde kural, düzenleme, prosedür ya da normlar bilindiği halde bunlardan bir sapma söz konusudur. Bununla birlikte kasıt içeriyor olsalar bile, terörizm dışında, ihlal eylemlerinde olumsuz sonuç alınması amaçlanmaz.
Soru 3

Havayolu işletmelerinin, uçak verimliliğini artırmak adına havaalanında uçak çevrim süresini (turnaround time) azaltma çabası, yer hizmeti personellerinin zaman alıcı işlemlerde kestirme yolları bulup uygulamasına neden olabilir.
Bu durum aşağıdaki ihlal sebeplerinden hangisi kapsamına girmektedir?

A
Çalışanların olumsuz özellikleri
B
Çalışanların fayda maliyet analizi yapması
C
Emniyet yönetiminde yoğun mevzuat temelli yaklaşım kullanımı
D
Prosedürlerin karmaşık olması
E
Birbiri ile çatışan amaçların varlığı
3 numaralı soru için açıklama 
Havayolu işletmeleri, zamanında kalkış performansının artırılmasını hizmet kalitesinin dolayısıyla gelirlerin artırılması, havaalanı uçak çevrim süresinin (turn around time) kısaltılmasını ise uçak verimliliğini artırarak maliyetlerin azaltılması için önemli görmektedir. Fakat tüm bunlar personel üzerinde önemli bir zaman baskısı yaratarak zaman alıcı işlemlerde kestirme yolların bulunup uygulanmasına neden olabilir. Burada havayolu işletmesinin karlılık amacı, emniyeti kabul edilebilir seviyede sürdürme amacıyla çelişmektedir.
Soru 4

Hangi kontrol yönteminin sınırsı olduğu düşünülmektedir ?

A
Bilgi temelli kontrol
B
Otomatik kontrol
C
Kural temelli kontrol
D
Muhtemel Problemler Hakkında Eğ itim
E
Bilinçli kontrol
4 numaralı soru için açıklama 
Otomatik kontrol seçeneği kapasitesinin sınırsız olduğu düşünülmektedir. Eylemleri bu yöntem kontrol ederken süreç çok daha hızlıdır ve kontrol işlemleri önemli bir çaba gerektirmez.
Soru 5

Beceri temelli performans seviyesinde gerçekleşen hatalar hangisidir ?

A
Kural Temelli Yanılgı Hataları
B
Bilgi Temelli Yanılgı Hataları
C
Performans hataları
D
Uygulama (slips) ve hafıza hataları (lapses)
E
Teknik hatalar
5 numaralı soru için açıklama 
Uygulama (slips) ve hafıza hataları (lapses) beceri temelli performans seviyesinde gerçekleşmektedir. DOğru cevap D şıkkıdır.
Soru 6

Hangi hata türünde hata tahmin edilebilirliği değişkenlik gösterir ?

A
Beceri temelli hatalar
B
Kural temelli hatalar
C
Bağlamsal faktörler
D
Bilgi temelli hatalar
E
Sınırlı bilişsel süreçler
6 numaralı soru için açıklama 
Beceri ve kural temelli hatalarda hata tahmin edilebilirliği çoğunlukla öngörülebilir. Ancak bilgi temelli hatalarda hata tahmini değişkenlik gösterir.
Soru 7

Reason emniyetsiz eylemlerin nasıl ortaya çıktığ ı ve ö nlenebileceğ i ile ilgili 1980’lerin başında ortaya attığ ı modeli 20 yıllık bir sü reçte geliştirmiş ve 1997 yılında buna ne ad vermiştir ?

A
Sivil havacılık otoriteleri
B
Hataya neden olan kö k nedenler
C
İnsan hatasının kaçınılmaz olması
D
Hata yö netim modeli
E
İsviçre peyniri modeli
7 numaralı soru için açıklama 
Reason emniyetsiz eylemlerin nasıl ortaya çıktığ ı ve ö nlenebileceğ i ile ilgili 1980’lerin başında ortaya attığ ı modeli 20 yıllık bir süreçte geliştirmiş ve 1997 yılında adına İsviçre Peyniri adını verdiği son şeklini ortaya koymuştur. Bu gelişim sürecini Reason, “The Human Contri- bution” adlı ünlü kitabında ayrıntılı bir şekilde açıklamaktadır.
Soru 8

Jens Rasmussen’in çalışmasına göre aşağıdakilerden hangisi eylemlerin performans seviyelerinden biridir?

A
Bağlam
B
Psikoloji
C
Davranış
D
Bilinç
E
Kural
8 numaralı soru için açıklama 
Rasmussen’e göre bu seviyeler beceri, kural ve bilgi temelli performans seviyeleridir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi emniyetsiz eylemler arasında yer almaz?

A
Beceri temelli hatalar
B
Rutin ihlaller
C
Karar hataları
D
Sıradışı ihlaller
E
Yasa dışı durumlar
9 numaralı soru için açıklama 
Emniyetsiz eylemler arasında yasa dışı durumlar diye bir sınıflandırma yoktur.
Soru 10

Güvenlik açısından yüksek öneme sahip tehlikeli maddelerle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Patlayıcılar Sınıf 1’de yer alır.
II. Su ile temas ettiğinde yanıcı gaz çıkaran maddeler Yanıcı Katılar sınıfında yer alır.
III. Radyoaktif Maddeler uçaklarda kesinlikle taşınamazlar.

A
Yalnız I.
B
Yalnız III
C
I-IIII-III
D
I-II
E
I-II-III
10 numaralı soru için açıklama 
Güvenlik açısından yüksek öneme sahip tehlikeli maddelerden patlayıcılar Sınıf 1’de 6 Bölüm halinde yer alır. Sınıf 4’te yer alan Yanıcı Katılar, kolayca tutuşabilir maddeler ve duyarlılığı azaltılmış patlayıcılar, kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler, su ile temas ettiğinde yanıcı gaz çıkaran maddeler olarak altbölümlere ayrılır. Sınıf 7’de ise Radyoaktif Maddeler yer alır. Bu durumda I ve II doğru ifadeler olurken, III yanlıştır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Rensis Likert’in Sistem 4 Modeli kapsamındaki dört lider tipinden biri değildir?

A
Sömürücü otoriter lider
B
Babacan otoriter lider
C
Katılımcı lider
D
Demokratik lider
E
Cezalandırıcı lider
11 numaralı soru için açıklama 
Rensis Likert’in Sistem 4 Modeli kapsamında dört tip lider tanımlanmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanmaktadır: • Sömürücü otoriter lider: Bütün kararları yönetici verir, kimin, ne zaman ve nasıl bir iş yapacağını yöneticiler belirlerler. Başarısızlığı cezalandırırlar. Çalışanlara olan güven azdır. • Babacan otoriter lider: Kararı yine lider verir fakat işleri yapmada astlar bir dereceye kadar özgürlük ve esnekliğe sahiplerdir. Katılımıcı lider: Lider amaçları saptamadan ve karar vermeden önce astlara danışmaktadır. İşlerin nasıl başarılacağı konusunda karar vermede astların oldukça fazla özgürlükleri bulunmaktadır. Cezadan çok ödüllendirmeye ağırlık verilmektedir. • Demokratik lider: Likert tarafından önerilen liderlik tipidir. Bu sistemde liderler, tüm çalışanların kararların alınması sürecine katılımlarını sağlamaktadır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi EKY eğitimlerinin uçuş ekiplerine kazandırmayı hedefledikleri beceriler arasında gösterilemez?

A
İletişim
B
Durumsal farkındalık
C
Karar verme
D
Takım çalışması
E
Kod programlama
12 numaralı soru için açıklama 
EKY programlarının bileşenleri, ekip üyelerinin sahip olması gereken teknik olmayan becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Bu anlamda, havayolu işletmeleri EKY eğitimleri ile ekiplerin “iletişim”, “durumsal farkındalık”, “karar verme”, “takım çalışması”, “iş yükü” ve “stres yönetimi” becerilerini geliştirmeye çalışmaktadır. Buna göre cevap: E'dir.
Soru 13

Mesajın işaret haline dönüşmesinde kullanılan simgeler ve bunlar arasındaki ilişkileri düzenleyen kuralların tamamına ne ad verilir?

A
Şifre
B
Tanım
C
Kod
D
Yazılım
E
Sembol
13 numaralı soru için açıklama 
Kod, mesajın işaret haline dönüşmesinde kullanılan simgeler ve bunlar arasındaki ilişkileri düzenleyen kuralların tamamına verilen addır. Buna göre cevap: C'dir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi çalışanlarla olumlu ilişkiler oluşturmaya odaklı liderlik tiplerinden biridir?

A
İş lideri
B
Sosyo-duygusal lider
C
İş-merkezli lider
D
Yapıyı kurmaya odaklı lider
E
Üretime yönelik olan lider
14 numaralı soru için açıklama 
Liderlik davranışları ile ilgili oluşturulan modellerde genel olarak bir uçta “işin yürütülmesine odaklanmış, karar alan, emir veren liderlik tipi” yer almaktadır. Bu tip liderler;“yapıyı kurmaya odaklı liderlik tipi” “iş merkezli liderlik tipi”, “iş lideri” ve “üretime yönelik olan liderlik tipi” şeklinde ifade edilmektedir. Diğer yandan öteki uçta “çalışanlarla olumlu ilişkiler oluşturmaya odaklanmış liderlik tipi” yer almaktadır. Bu kapsamdaki liderlik tipleri ise; “anlayış göstermeye odaklı lider”, sosyo-duygusal lider, “kişiler arası ilişkilere yönelik olma davranışını gösteren lider” şeklinde ifade edilmektedir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir.
Soru 15

Ekip Kaynak Yönetimi programlarının bileşenleri, ekip üyelerinin sahip olması gereken teknik olmayan becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda aşağıdakilerden hangisi söz konusu becerilerden biri değildir?

A
iş yükü
B
kurumsal sosyal sorumluluk
C
karar verme
D
durumsal farkındalık
E
stres yönetimi
15 numaralı soru için açıklama 
EKY programlarının bileşenleri, ekip üyelerinin sahip olması gereken teknik olmayan becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Bu anlamda, havayolu işletmeleri EKY eğitimleri ile ekiplerin “iletişim”, “durumsal farkındalık”, “karar verme”, “takım çalışması”, “iş yükü” ve “stres yönetimi” becerilerini geliştirmeye çalışmaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk söz konusu becerilerden biri değildir.
Soru 16

Aşağıdaki karar verme süreçlerinden hangisinde değişik çözüm seçeneklerinin araştırıldığı belirtilmektedir?

A
ölçme aşaması
B
yeniden değerlendirme aşaması
C
kuluçka aşaması
D
tanıma aşaması
E
üretme aşaması
16 numaralı soru için açıklama 
Üretme aşaması: Değişik çözüm seçeneklerinin araştırıldığı aşamayı ifade etmektedir. Bu süreçte belirlenen seçenekler uygulanmaya koyularak değerlendirilir. Uygulamalardan hiçbir çözüm elde edilemiyorsa diğer aşamaya geçilmektedir.
Soru 17

Rutin raporlardan farklı olarak, ani gelişen ve önemli etkiye sahip olan bazı meteorolojik olayları bildiren raporlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A
T-LOG
B
METAR
C
SIGMET
D
LPS
E
AIRMET
17 numaralı soru için açıklama 
Rutin raporlardan farklı olarak, ani gelişen ve önemli etkiye sahip olan bazı meteorolojik olayları bildiren raporlara verilen isim “SIGMET”tir.
Soru 18

Havayolu işletmeleri EKY eğitimleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Çalışanların iletişim becerisini geliştirmek için yapılır.
B
Çalışanların durumsal farkındalık becerisini geliştirmek için yapılır.
C
Çalışanların teknik becerisini geliştirmek için yapılır.
D
Çalışanların karar verme becerisini geliştirmek için yapılır.
E
Çalışanların takım çalışması geliştirmek için yapılır.
18 numaralı soru için açıklama 
EKY programlarının bileşenleri, ekip üyelerinin sahip olması gereken teknik olmayan becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.
Soru 19

Alıcının gelen mesajın anlamını çözmesi işlemine ne ad verilir?

A
Kodlama
B
Koda açma
C
Geri bildirim
D
Algılama
E
Modüle etme
19 numaralı soru için açıklama 
Alıcının gelen mesajın anlamını çözmesine kod açma denir.
Soru 20

Aşağıdaki kategorilerin hangisi DBS ölçme sisteminde yer alır?

A
Planların konuşulması
B
Karar verme
C
Durumsal farkındalık
D
Liderlik ve yönetsel beceriler
E
İşbirliği
20 numaralı soru için açıklama 
Planların konuşulması, DBS ölçme sisteminde yer alır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...