Havacılık Emniyeti 2019-2020 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Havacılık Emniyeti 2019-2020 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Van havalimanında İstanbul havaalanına uçuş yapan bir uçak İstanbul'a geldiğinde pistte yoğun sis olduğunu görmüştür. Uçak pilotunun görüşünün düşmesi ve kaza yapması riskini açıklayabilmek için aşağıdaki şıklardan hangisinin cevaplanabilir olması gerekmektedir?

A
Pilotun deneyim seviyesi
B
Görüş mesafesinin risk yüzdesi
C
Havaalanında alınan önlemlerin düzeyi
D
Sonucun ortaya çıkma olasılığı ve ortaya çıktığında sonuç etkisinin şiddeti
E
Daha önceki kazaların benzerlik düzeyi
1 numaralı soru için açıklama 
Uçağın kaza yapma riskinin belirlenebilmesi için, bu sonucun ortaya çıkma olasılığı ve ortaya çıktığında sonuç etkisinin şiddetini bilememiz gerekir. İkisinin bileşimi bize riski verecektir.
Soru 2

Havacılık sisteminin tasarlandığı gibi işleyeceği varsayılır Önlemleyici araçlar kullanırlar. Gizil emniyetsiz koşullar tespit edilir. Elde edilen veriler incelenen kaza ya da olayla sınırlıdır, Eğilimleri tespit etmek ve geleceği kestirmek için kolaylıkla veri toplarlar Geleneksel emniyet yönetimi yaklaşımına ilişkin yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A
II-III ve IV
B
I ve IV
C
I-III ve V
D
II ve IV
E
III-IV ve V
2 numaralı soru için açıklama 
Geleneksel emniyet yönetimi yaklaşımında havacılık sisteminin tasarlandığı gibi işleyeceği varsayılır ve olay olup bittikten sonra incelemelere başlayarak emniyet artırma çabasına girişen tepkisel (reaktif) araçlar kullanırlar. Tepkisel yaklaşımda elde edilen veriler incelenen kaza ya da olayla sınırlıdır. Dolayısıyla, eğilimleri tespit etmek ve geleceği kestirmek için yeterince veri yoktur.Bu yaklaşımda genellikle gizil emniyetsiz koşullar tespit edilemez.
Soru 3

ICAO’nun kaza ve emniyetsiz olayların tamamını kapsayan ortak bir terim olarak kullanılan Occurence sözcüğü, ülkemizde benzer kavramlara işaret etmek için hangi terim ile tanımlanmıştır?

A
Emniyet
B
Güvenlik
C
Tehlike
D
Kırım
E
Sapma
3 numaralı soru için açıklama 
ICAO’nun kaza ve emniyetsiz olayların tamamını kapsayan ortak bir terim olarak olay(occurrence) sö zcü ğ ü nü kullandığ ı görülmektedir. Ülkemizde benzer kavramlara işaret etmek için kırım sözcüğünün kullanıldığı da bilinmektedir.
Soru 4

I. Havacılık emniyeti, havacılık faaliyetlerindeki risklerin kabul edilebilir bir seviyeye indirilmiş ve bu seviyede kontrol altına alınmış olmasıdır.
II. Bir risk zarar verme kastıyla ortaya çıktıysa bu havacılık emniyetiyle ilişkilidir.
III. Havacılık güvenliği kapsamına giren riskler, emniyet riskleri yaratabilir.
Havacılık emniyetine ve güvenliğine ilişkin yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
II ve III
C
I ve III
D
I, II ve III
E
Yalnız I
4 numaralı soru için açıklama 
Güvenlik zarar verme kastıyla ortaya çıkan risklerin kabul edilebilir seviyelerde gerçekleşmesi hâli, emniyet ise zarar verme kastı olmaksızın ortaya çıkan risklerin kabul edilebilir seviyelerde gerçekleşmesi hâlidir. Havacılık güvenliği kapsamına giren risklerin emniyet riskleri yaratabileceği dikkate alınmalıdır. Örneğin, bir uçak kaçırma olayında teröristlerin yolculara ve ekibe korku saçması pilotların hata yapma olasılıklarını artırabilir.
Soru 5

Emniyet yönetimindeki gelişim evreleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

A
Örgütsel faktörler - Teknik faktörler - İnsan faktörleri
B
İnsan faktörleri - Teknik faktörler - Örgütsel faktörler
C
İnsan faktörleri - Örgütsel faktörler - Teknik faktörler
D
Teknik faktörler - Örgütsel faktörler - İnsan faktörleri
E
Teknik faktörler - İnsan faktörleri - Örgütsel faktörler
5 numaralı soru için açıklama 
Emniyet performansındaki gelişim evrelerini; teknik faktörler, insan faktörleri ve örgütsel faktörler olarak 3’e ayırmak mümkündür. 70'lerden önce teknik faktörler, 70 sonrasında 90'ların ortalarına kadar insan faktörleri, 90'ların ortalarından sonra ise örgütsel faktörler evresi yaşanmıştır.
Soru 6

Havacılık sistemindeki emniyeti en fazla etkileyen unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teknoloji
B
Maliyet
C
İnsan
D
Hava şartları
E
Donanım
6 numaralı soru için açıklama 
İnsanlar havacılık sisteminin emniyeti en fazla etkileyen unsurlarıdır.
Soru 7

Aşağıdakilerin hangisinde SHELL modelinin unsurları doğru verilmiştir?

A
Yazılım, donanım, çevre, insan, hava
B
Teknoloji, donanım, çevre, insan, hava
C
Maliyet, yazılım, hava, insan, donanım
D
Yazılım, donanım, çevre, insan, insan
E
Hava, çevre, insan, kalite, maliyet
Soru 8

Farklı kültürlerden gelen iki havayolu pilotunun uçuş sırasında birbirleri ile yaşadığı sorunlar SHELL modeli göz önüne alındığında hangi etkileşim ile açıklanabilir?

A
İnsan - Donanım
B
İnsan - Yazılım
C
İnsan - İnsan
D
İnsan - Çevre
E
Böyle bir etkileşim yoktur.
8 numaralı soru için açıklama 
Pilotlar arası yaşanılan bu tarz sorunlar Liveware-Liveware yani İnsan-İnsan etkileşimi konusunda ele alınabilir.
Soru 9

Risk değerlendirme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Risk değerlendirme geçmişe dönük yapılır
B
Farklı kişiler aynı durum için aynı risk değerlerini belirlerler
C
Risk değerlendirme kişilik özelliklerine bağlı değildir.
D
Risk değerlendirme tahmin gerektirir
E
Risk büyüklüğünün belirlenmesi öznel değildir.
9 numaralı soru için açıklama 
Riski, istenmeyen durumların gerçekleşme olasılığı ve şiddetinin bileşkesi olarak tanımlamıştık. Dolayısıyla riskin belirlenmesinde geçmiş değil, geleceğe yönelik çabalar söz konusudur. Elbette ki geçmiş tecrübeler risk belirlenmesinde katkı sağlamaktadır. Ancak risk, gelecekte karşılaşılması muhtemel istenmeyen durumlar için alınacak önlemler konusunda dikkate alınır. Bu sebeple A seçeneğini eliyoruz. Farklı risk çalışanları, aynı durumda, farklı riskler belirleyebilirler. Bunun nedeni, kişilerin kişilik özelliklerindeki, bilişsel kestirimlerindeki ve bilgi ve tecrübelerindeki farklılıklar vb. şeklinde yazılabilir. İnsanlar robot olmadıkları için bu da son derece normaldir. Ancak bunun risk değerlendirmede negatif etki yaratmasının önüne geçebilmek için riski araştırıcılarının konu ile ilgili bilgi ve tecrübelerinin mümkün olduğunca yüksek olmasına dikkat edilmelidir. Dolayısıyla B, C ve E seçenekleri de doğru yanıt olarak kabul edilemeyecektir. Son olarak risk geleceğe dönük yapıldığından ve geleceğin nasıl şekilleneceği hiç kimse tarafından bilinemeyeceğinden, risk değerlendirme tahmin gerektirmektedir.
Soru 10

Potansiyel tehlikenin sonucu ile karşılaşma olasılığı ve bu sonuç ortaya çıktığında yaratacağı etkinin şiddetinin (ciddiyetinin) bileşimi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Risk
B
Tehlike
C
Olasılık
D
Emniyet
E
Güvenlik
10 numaralı soru için açıklama 
Potansiyel tehlikenin sonucu ile karşılaşma olasılığı ve bu sonuç ortaya çıktığında yaratacağı etkinin şiddetinin (ciddiyetinin) bileşimi olarak tanımlanan kavram risktir.
Soru 11

Bir hava alanında teknisyen olarak görev yapan bir çalışanının uzun süre yüksek sese maruz kalması aşağıdakilerden hangisine sebep olmaktadır?

A
Hafızanın görevlerini yerine getirememesi
B
Görüş bulanıklığı
C
Stres ve sinir bozukluğu
D
Baş ağrısı
E
Kalp ritim bozuklukları
11 numaralı soru için açıklama 
Uzun süre yüksek şiddette gürültüye maruz kalmak çok yorucu olabilir ve hafıza gibi bilişsel görevleri olumsuz yönde etkileyebilir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi durumsal farkındalığın geliştirilmesi ve muhafaza edilmesi için dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında yer almamaktadır?

A
Sistemin o anki yapısı ve gelecekteki durumu hakkında tam ve doğru bilgiyle işe başlama
B
Görev ve sorumlulukların gereklerini belirleme
C
Ne yapılmak istendiğinin tam olarak anlaşılması ve uygunluğu
D
Yapılmak istenenin çevreyi ve diğer personeli nasıl etkileyeceğini düşünme
E
Ne yapıldı? Ne oluyor? Ne olabilir gibi sorulara cevap arama
12 numaralı soru için açıklama 
Durumsal farkındalığını geliştirmek isteyen havacılık çalışanları ve takımlar şu konulara dikkat etmelidirler: • Sistemin o anki yapısı ve gelecekteki durumu hakkında tam ve doğru bilgiyle işe başlama, • Ne yapılmak istendiğinin tam olarak anlaşılması ve uygunluğu, • Yapılmak istenenin çevreyi ve diğer personeli nasıl etkileyeceğini düşünme, • Ne yapıldı? Ne oluyor? Ne olabilir gibi sorulara cevap arama
Soru 13

I. Tek kullanımlık tıkaçlar
II. Tekrar kullanılabilen tıkaçlar
III. Özel kulaklıklar
IV. Maskeler
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yoğun hava trafiğine sahip bir havaalanı çalışanı ileride işitme sıkıntısı yaşamamak için kullanabileceği ekipmanlardandır?

A
I-II
B
III-IV
C
I-III
D
II-IV
E
I-II-III
13 numaralı soru için açıklama 
Yoğun hava trafiğine sahip bir havalanında çalışan personelin koruyucu ekipman kullanması gerekir. Korunma ekipmanlarına örnekler: • Tek kullanımlık tıkaçlar, • Tekrar kullanılabilen tıkaçlar, • Özel kulaklık ve tıkaçlar.
Soru 14

I. Sistem hakkında tam ve doğru bilgiyle işe başlama
II. Ne yapıldı? sorusuna cevap arama
III. Geçmişte yaşanan vakaları inceleme
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri durumsal farkındalığını geliştirmek isteyen havacılık çalışanları ve takımların dikkat etmesi gereken konulardır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I-II
D
II-III
E
I-II-III
14 numaralı soru için açıklama 
Durumsal farkındalığını geliştirmek isteyen havacılık çalışanları ve takımlar şu konulara dikkat etmelidirler: • Sistemin o anki yapısı ve gelecekteki durumu hakkında tam ve doğru bilgiyle işe başlama, • Ne yapılmak istendiğinin tam olarak anlaşılması ve uygunluğu, • Yapılmak istenenin çevreyi ve diğer personeli nasıl etkileyeceğini düşünme, • Ne yapıldı? Ne oluyor? Ne olabilir gibi sorulara cevap arama.
Soru 15

Havacılık olay/kaza sitatistiklerinde, insan hatasının oranı yüzde kaçtır?

A
80
B
70
C
60
D
50
E
40
15 numaralı soru için açıklama 
Havacılık olay/kaza sitatistikleri, insan hatasının oranının artarak % 80’ler düzeyinde ana neden olarak karşımıza çıkarmaktadır. Buna göre cevap: A'dır.
Soru 16

Hangi göz bozukluğunda göz yakını daha iyi görüp uzağı bulanık görmektedir?

A
Miyopi
B
Hipermetropi
C
Astigmatizm
D
Presbiyopi
E
Renk Körlüğü
16 numaralı soru için açıklama 
Miyopi, yakını daha iyi görme uzağı ise bulanık görme durumudur.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi bir görme problemi değildir?

A
Renk körlüğü
B
Miyopi
C
Hipermetropi
D
Presbiyopi
E
Raşitizm
17 numaralı soru için açıklama 
Renk körlüğü, Miyopi, Hipermetropi, Presbiyopi görme problemidir.
Soru 18

I.Elektromanyetik enerjinin elektriksel uyarılara dönüşme süreci ile başlar.
II.Göz topunun en büyük işlevi retinadaki ışık ışınlarına odaklanmadır.
III.Retinadaki fotoreseptörler göz küresine koruyucu bir kılıf oluşturur.
Görme duyusu ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangi ya da hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
Yalnız III
D
I, II ve III
E
I ve III
18 numaralı soru için açıklama 
Görme, elektromanyetik enerjinin elektriksel uyarılara dönüşme süreci ile başlar ve göz topunun en büyük işlevi retinedaki ışık ışınlarına odaklanmadır. Ancak göz küresinin koruyucu kılıfı, retinadaki fotoreseptörler değil, skleradır.
Soru 19

Bireyin bulunduğu ortamdaki hareketleri ile ilgili olarak denge hissini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vestibüler sistem
B
Sklera sistem
C
Glob sistem
D
Orbita sistem
E
Fovea sistem
19 numaralı soru için açıklama 
Başımızı hareket ettirdiğimizde gözlerimizin hareketi ve dik duruş pozisyonumuzu sağlayabilmemiz için vücudumuzun hareketlerini algılamamızı sağlayan sistem Vestibüler Sistemdir.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi tat alma organı için Atkinson’un saptadığı asgari uyarandır?

A
Gece, açık havada 50 km öteden bakılan bir mum
B
Sessizlikte, 6 metre ötedeki bir kol saatinin sesi
C
8 litre suda bir çay kaşığı şeker
D
Altı odanın tümüne yayılmış bir damla parfüm
E
Yanağınıza 1cm uzaklıktan geçen bir sineğin kanat çırpışları
20 numaralı soru için açıklama 
Atkinson’un tat alma duyusu için asgari uyaranı “8 litre suda bir çay kaşığı şeker” dir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...