Havacılık İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları 2018-2019 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı

Havacılık İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları 2018-2019 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. İçinde bulunduğu sektör veya pazara sunduğu hizmetler ile rekabetçi konumunu korumayı ve güçlendirmeyi,
II. Pazardaki fırsatları değerlendirmeyi ve söz konusu tehditlere yönelik önlemleri geliştirmeyi,
III. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak hedeflediği kârlılığa, büyümeye ve inovasyona ulaşmayı, İşletme stratejilerini geliştirirken yukarıdakilerden hangisi/hangilerini amaçlamaktadır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
1 numaralı soru için açıklama 
İşletme stratejilerini geliştirirken, İçinde bulunduğu sektör veya pazara sunduğu hizmetler ile rekabetçi konumunu korumayı ve güçlendirmeyi, Pazardaki fırsatları değerlendirmeyi ve söz konusu tehditlere yönelik önlemleri geliştirmeyi, Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak hedeflediği kârlılığa, büyümeye ve inovasyona ulaşmayı, hedefler.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin işletme hedeflerine bağlı olarak hazırlayacakları bütçelere ilişkin faydalardan birisi değildir?

A
Yöneticilerin sorumluluklarını yerine getirmesine yardımcı olan eylemlerin sözlü bir plan haline gelmesini sağlamaktadır.
B
Yönetimin amaçları ve hedefleri ile işletme faaliyetleri arasında bağlantı kurmak.
C
Bütçeleme sürecinde sorunlar ortaya çıkmadan önce olası darboğazlar öngörülebilmektedir.
D
Yönetimin belirlediği işletme stratejilerinin geliştirilmesinde bütçeler yardımcı olur.
E
Koordinasyon ve iletişimi kolaylaştırmak.
2 numaralı soru için açıklama 
Yöneticilerin işletme hedeflerine bağlı olarak hazırlayacakları bütçelere ilişkin faydalar, Yöneticilerin sorumluluklarını yerine getirmesine yardımcı olan eylemlerin yazılı bir plan haline gelmesini sağlamaktadır. Bütçeler, geleceğin planlanması ve tasarlanmasında yöneticilerin işletmeye bir gelecek yaratması konusunda düşünmeye zorlamaktadır. Yönetimin amaçları ve hedefleri ile işletme faaliyetleri arasında bağlantı kurmak. Yöneticilerin sorumluluklarına ilişkin yapılacak başarı değerlemelerine dayanak noktası oluşturmak için bir mekanizma sağlamaktadır. Bütçeleme sürecinde sorunlar ortaya çıkmadan önce olası darboğazlar öngörülebilmektedir. Bütçeleme sürecinde kaynakların işletme birimlerine çok daha etkin bir şekilde dağıtılması ve kullanılması sağlanmaktadır. Yönetimin belirlediği işletme stratejilerinin geliştirilmesinde bütçeler yardımcı olur. Koordinasyon ve iletişimi kolaylaştırmak.
Soru 3

I. Üst yönetim, bütçe düzenlemeyi bir gerekliliği yerine getirmek adına özensiz bir şekilde gerçekleştirilebilir
II. Bütçeler bilimsel olmayan verilere ve yöntemlere dayalı olarak hazırlanabilir,
III. Bütçeler işletmedeki verimsizliği gizlemek amacıyla hazırlanabilir,
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri bütçe kaynaklı ortaya çıkan olumsuzluklardan birisidir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
3 numaralı soru için açıklama 
Bütçe kaynaklı ortaya çıkan olumsuzlar şöyle sıralanabilir: Üst yönetim, bütçe düzenlemeyi bir gerekliliği yerine getirmek adına özensiz bir şekilde gerçekleştirilebilir, Girişimci veya yöneticiler hayallerini gerçekleştirmekte bütçeleri bir araç olarak kullanabilir, Bütçeler bilimsel olmayan verilere ve yöntemlere dayalı olarak hazırlanabilir, Bütçeler işletmedeki verimsizliği gizlemek amacıyla hazırlanabilir, Bütçeler işletmenin bütün sorunlarını çözümleyecek bir araç olarak görülebilir, Bütçe komitesi ulaşılmak istenen hedefleri ya ulaşılmaz ya da çok kolay ulaşılabilir şekilde belirleyebilir, Büyük işletmeler, yöneticilerinin yaratıcılıkları kısıtlayarak ve tutucu stratejiler geliştirebilir ve tek tip yönetici modeli ile işletmeyi kısır döngüye yöneltebilir, Üst yönetim, alt düzey yöneticilerin üzerinde bütçeleri bir baskı aracı olarak kullanabilir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi bütçe birimleri bütçe tekliflerini hazırlarken göz önünde bulundurulması gereken işletme dış faktörlerden birisidir?

A
Mevcut uçak, teçhizat ve donanımlarda değişiklik gerçekleşecek mi?
B
Hizmet sunumuna ilişkin süreçlerde yeni düzenlemelere yer verilecek mi?
C
İkame hizmetlerin sunulması,
D
Yeni bir hizmetin sunulmaya başlanması mevcut durumda uygun mudur?
E
İşletme çalışanlarının eğitimine ilişkin güncellemeler gerekmekte midir?
4 numaralı soru için açıklama 
İşletme dışı faktörlerden bazıları şöyle sıralanabilir: Yakın dönemde sektörün geleceği, Rakiplerin tutumu, Yeni rakiplerin pazara giriş tehditleri, İkame hizmetlerin sunulması, Müşterilerin pazarlık gücü, Tedarikçilerin pazarlık gücü, Siyasi ve ekonomik koşullar, Yasal düzenlemelerdeki değişikler şeklinde sıralanabilir.
Soru 5

Havayolu şirketinin, uçağının havaalanına iniş ve kalkışı için belirli sıra ve kurallar çerçevesinde belirli bir zaman dilimini satın almasına ne denir?

A
Slot tahsisi
B
Satış bütçesi
C
ACMI maliyetleri
D
Direkt işçilik maliyetleri
E
Nakit akış bütçesi
5 numaralı soru için açıklama 
Havayolu şirketinin, uçağının havaalanına iniş ve kalkışı için belirli sıra ve kurallar çerçevesinde belirli bir zaman dilimini satın almasına slot tahsisi adı verilir.
Soru 6

İşletmenin belirli bir andaki finansal durumunu gösteren tabloya ne ad verilir?

A
Bütçe
B
Gelir
C
Gider
D
Bilanço
E
Kar
6 numaralı soru için açıklama 
İşletmenin belirli bir andaki finansal durumunu gösteren tablodur. Bir işletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağladığı kaynaklar bilanço aracılığıyla ilgililere sunulmaktadır.
Soru 7

Amaçlı ve planlamış bir etkinlik sonucunda elde edilenin, nicel ya da nitel olarak belirlenmesidir.
Yukarıda bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Performans
B
Performans Yönetimi
C
Performans Ölçümü
D
Öncül Gösterge
E
Ardıl Gösterge
7 numaralı soru için açıklama 
Performans, amaçlı ve planlamış bir etkinlik sonucunda elde edilenin, nicel ya da nitel olarak belirlenmesi şeklinde ifade edilebilir. Performans (başarım) bir amacın gerçekleştirilme derecesidir denilebilir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi stratejik peformans yönetiminde bulunması gereken özelliklerden birisi değildir?

A
Performans yönetim sistemi işletmenin stratejisini yansıtmalıdır.
B
Finansal göstergelerin yanı sıra işletmenin stratejisine uygun olarak finansal olmayan performans göstergelerini de içermelidir.
C
Performans sistemi geribildirim sağlamaya gerek yoktur.
D
Konulan performans hedefleri ulaşılabilir olmalıdır.
E
Yapılan performans ölçümleri kapsamlı olmalıdır.
8 numaralı soru için açıklama 
Stratejik peformans yönetiminde bulunması gereken özellikler; • Performans yönetim sistemi işletmenin stratejisini yansıtmalı ve stratejik amaçlarla uyum içinde olmalıdır. • Finansal göstergelerin yanı sıra işletmenin stratejisine uygun olarak finansal olmayan performans göstergelerini de içermelidir. • Yapılan performans ölçümleri kapsamlı olmalı ve işletmenin başarısında etkili olan tüm faktörleri ölçebilmelidir. • Performans sistemi geribildirim sağlamalıdır. • Sistem, tüm örgüt unsurlarınca sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. • Konulan performans hedefleri ulaşılabilir olmalıdır. • Yapılan ölçümler adil olmalıdır. • Sistem genel olarak basit, açık ve anlaşılır olmalıdır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi havaalanında hizmet kalitesi performans göstergelerinden birisidir?

A
Uçuş başına toplam maliyet
B
Kapı (gate) gecikmeleri
C
Yolcu başına operasyonel maliyet
D
Kapı başına uçak hareketi
E
Çalışan başına uçak hareketi
9 numaralı soru için açıklama 
Diğer seçeneklerde verilenler Verimlilik ve Maliyet Etkinliği Performans Göstergeleri dir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi yer hizmetleri işletmeleri dengeli performans kartında içsel süreç boyutu kapsamında değerlendirilir ?

A
Satışları artırmak
B
Kârlılığı artırmak
C
Pazar payını artırmak
D
Maliyetleri düşürmek
E
Operasyonel hizmet kalitesini artırmak
10 numaralı soru için açıklama 
Diğer seçeneklerde bulunan bilgiler Finansal boyutta izlenmektedir.
Soru 11

I. Kurumsal strateji açıkça belirtilmesi ve fikir birliğinin sağlanması
II.Stratejiye uygun performans hedef ve göstergelerinin belirlenmesi
III. Stratejiyi değerlendirmek ve geliştirmek bilgi desteğinin sağlanması
IV. Diğer yönetim sistemlerinde eksik olan stratejiyi uygulama ve geribildirim için gerekli sistematik yöntemin bulunması
Yukarıdakilerden hangileri dengeli sonuç kartının işletmelere sağladığı faydalarındandır?

A
II-III-IV
B
I-II-III
C
I-III-IV
D
I-III
E
I-II-III-IV
11 numaralı soru için açıklama 
Dengeli sonuç kartının işletmelerefaydalar şöyle sıralanabilir ; • Kurumsal stratejinin açıkça belirtilmesi ve fikir birliğinin sağlanması, • Stratejinin tüm organizasyona yayılması, • Stratejik amaçların uzun vadeli hedefler ve bütçe ile bağlantısının kurulması, • Stratejik uygulamaların belirlenmesi ve var olan uygulamanın strateji ile uyumlu hale getirilmesi, • Stratejiye uygun performans hedef ve göstergelerinin belirlenmesi, • Stratejik denetlemelerin dönemsel ve sistematik şekilde gerçekleştirilmesi, • Stratejiyi değerlendirmek ve geliştirmek için bilgi desteğinin sağlanması, • Diğer yönetim sistemlerinde eksik olan stratejiyi uygulama ve geribildirim için gerekli sistematik yöntemin bulunması.
Soru 12

I. Operasyonel maliyet
II. Nakit akış oranı
III. Hisse başına kazanç
IV. Borç/Özsermaye oranı
Yukarıdakilerden hangileri havayollarında kullanılan finansal performans göstergelerindendir?

A
I-III
B
III-IV
C
II-IV
D
I-II-III
E
I-II-III-IV
12 numaralı soru için açıklama 
Havayollarında sıklıkla kullanılan operasyonel göstergelerden bazıları şunlardır ; zamanında kalkış oranı, ücretli yolcu km, sunulan koltuk km, filo yaşı ve tipi, doluluk oranı, blok saat ve uçuş süresi.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi ACI tarafından belirlenen altı anahtar performans alanından biri değildir

A
Emniyet ve güvenlik
B
Verimlilik ve maliyet etkinliği
C
Hizmet kalitesi
D
Çevresel
E
Hava Yolu şirketleri
13 numaralı soru için açıklama 
Uluslararası Havalimanları Konseyi (Airport Council International - ACI) tarafından temel faaliyetler, emniyet ve güvenlik, hizmet kalitesi, verimlilik ve maliyet etkinliği, finansal/ticari ve çevresel olmak üzere havaalanları için altı anahtar performans alanı belirlenmiştir
Soru 14

I.Karbon ayak izi
II.Atık dönüşüm oranı
III.Yolcu başına su tüketimi
IV.Birim çalışma yükü başına operasyonel maliyet
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri çevresel performans göstergelerinden değildir?

A
Yalnız III
B
Yalnız IV
C
III-IV
D
II-III-IV
E
I-IV
14 numaralı soru için açıklama 
Havaalanı işletmelerinde çevresel performans göstergeleri havaalanı faaliyetlerinin çevresel etkilerini azaltma konusundaki gelişimini izlemek için kullanılır. Bu alanda kullanılan performans göstergeleri şunlardır; karbon ayak izi, atık dönüşüm oranı, satın alınan yenilenebilir enerji miktarı, terminal alanına düşen enerji kullanım miktarı, yolcu başına su tüketim miktarı.
SONUÇLAR
14 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
11121314Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...