Havacılık İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Havacılık İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe sürecinin “çıktı” aşamasında yer alır?

A
Finansal tablolar
B
Mizanlar
C
Büyük defter
D
İlk işlem belgeleri
E
Yevmiye defteri
Soru 2

I. Daha az yakıt harcayan uçakların filoya katılması
II. Ucuz yakıt anlaşmalarının yapılması
III. Bilet fiyatının arttırılması
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri hava yolu işletmelerinin maliyetleri düşürerek karını artırmasını sağlayabilir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I ve III
E
I, II ve III
2 numaralı soru için açıklama 
Daha az yakıt harcayan uçakların filoya katılması Ucuz yakıt anlaşmalarının yapılması maliyetleri düşürmeye yönelik adımlardır. Bilet fiyatının arttırılması ise geliri artırmaya yönelik bir adımdır ancak maliyetleri düşürücü etkisi yoktur.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi işine devam eden işletmelerde dönem başında yapılan işlemlerden biridir?

A
Dönem başı envanterinin yapılması
B
Dönem başı envanterine dayanarak dönem başı bilançosunun oluşturulması
C
Envanter bilgilerinin envanter defterine geçirilmesi
D
Dönem başı envanterine dayanarak yevmiye defterine açılış kaydının yapılması
E
Açılış bilançosundan hareketle açılış kayıtlarının yapılması
3 numaralı soru için açıklama 
İşine devam eden işletmelerde; • Açılış bilançosundan hareketle açılış kayıtları yapılır.
Soru 4

Aşağıdaki havayolu hizmetlerinden hangisi uçuş esansında gerçekleşir?

A
Rezervasyon
B
Biletleme
C
Bagaj teslimi
D
Biniş kartının alınması
E
Kabin içi ikram
4 numaralı soru için açıklama 
Kabin içi ikramlar uçuş sırasında gerçekleşir, diğer hizmetler ise uçuş öncesinde gerçekleşir.
Soru 5

I. Açılış kayıtları
II. Büyük deftere kayıt
III. Dönem başı envanterinin yapılması
IV. Mizanların hazırlanması
Yukarıda bazı muhasebe işlemleri verilmiştir. İşine devam eden işletmelerde muhasebe bilgi sisteminin işleyişinin doğru sıralaması aşağıdakilerin hangisidir?

A
I-II-IV
B
I-III-II
C
III-I-II-IV
D
II-III-IV-I
E
IV-III-II-I
5 numaralı soru için açıklama 
1. Açılış kayıtları 2. Büyük deftere kayıt 3. Mizanların hazırlanması Doğru sıralama bu şekilde olacaktır.
Soru 6

Havayolu işletmelerinde bilgi sisteminin yapısını oluşturan önemli maddeler vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu maddelerden birisi değildir?

A
Sistem bir amaç doğrultusunda faaliyet göstermektedir
B
Sistem elemanlardan oluşmaktadır
C
Sistemde girdi-süreçleme-çıktı akışı vardır
D
Sistemde girdi-çıktı akışı yoktur
E
Sistem elemanları arasında iletişimin/etkileşimin bulunması gerekmektedir
6 numaralı soru için açıklama 
Verilerin amaçlanan bilgiye dönüştürülebilmesi için bir takım işlemlere tabi tutulması gerekmektedir. Ancak bu şekilde veriler, kendilerinden faydalanılabilecek bilgilere dönüştürülebilmektedir. Verileri bilgiye dönüştüren sisteme, diğer bir ifadeyle, bilgi üreten sisteme bilgi sistemi adı verilmektedir. Bilgi sistemi ile ilgili ayrıntılı açıklamalara girmeden önce “sistem” kavramının açıklanmasında fayda bulunmaktadır. Şöyle ki; sistem, bir amaç doğrultusunda faaliyet gösteren, elemanlardan oluşan ve bu elemanlar arasında etkileşim bulunan, girdisüreçleme- çıktı akışına sahip olan ve sınırları bulunan bir yapı olarak tanımlanmaktadır.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Muhasebe sisteminin alt sistemlerinden değildir?

A
Üretim muhasebesi
B
Maliyet muhasebesi
C
Hasılat sistemi
D
Duran varlıklar sistemi
E
Pazarlama Muhasebesi
7 numaralı soru için açıklama 
Pazarlama Muhasebesi bu alt sistemlerden değildir.
Soru 8

İşletmeler bir çok işlemden gelir ve kar elde edebilirler veya gider ve zarara uğrayabilirler.
Aşağıdakilerden hangisi yan faaliyetler sonucu kazanılan veya kaybedilen gelirler arasında değildir?

A
Mal ve hizmet satışlarından
B
Bankadaki mevduatlarından
C
Kiraya vermiş olduğu binalarından,
D
Sattığı yapısal varlıklarından
E
Araç satışlarından
8 numaralı soru için açıklama 
Mal ve hizmet satışı ana faaliyetler arasındadır.
Soru 9

_________ varlıklarda, borçlarda ve sermayede meydana gelen artış ve azalışların izlendiği çizelgelerdir.
Yukarıda verilen ifadeye göre noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygundur?

A
Muhasebe
B
Hesap
C
Bilanço
D
Kar
E
Cari yapı
9 numaralı soru için açıklama 
Hesap kavramının tanımı yapıldığından noktalı yere o gelmelidir.
Soru 10

Hesap sınıfları incelendiğinde 6. grup aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Maliyet hesapları
B
Bilanço
C
Gelir tablosu
D
Nazım hesaplar
E
İşletmelerin kendilerine özgü işlemleri için oluşturabilecekleri hesaplar
10 numaralı soru için açıklama 
Sınıflar incelendiğinde 6. grup Gelir tablosuna ait olduğu ortaya çıkar.
Soru 11

Bir havayolunun dış hat bilet satış geliri aşağıdaki hesaplardan hangisine kaydedilmektedir?

A
Yurtiçi satışlar
B
Yurtdışı satışlar
C
Diğer gelirler
D
Komisyon gelirleri
E
Diğer olağan gelir ve karlar
11 numaralı soru için açıklama 
601 Yurtdışı Satışlar Hesabı, yurt dışına satılan mal/hizmet karşılığında alınan ya da alınacak değerlerin izlendiği hesaptır.
Soru 12

Aaşağıdakilerden hangisi bir havaalanı için yolculardan elde edilen gelirler arasında yer almaktadır?

A
Apron aydınlatma
B
Havaaracı konaklama
C
Bakım
D
Yakıt ikmal
E
Bagaj hizmeti
12 numaralı soru için açıklama 
Hava araçlarının havaalanı tesislerini ve araçlarını kullanmasına bağlı olarak konma, konaklama, bakım, yakıt ikmal, apron aydınlatma gibi hizmetlere karşılık alınan ücretler hava araçlarından elde edilen hasılatı oluşturur. Yolculara sunulan terminal hizmetleri, bagaj, güvenlik, ulaşım vb. hizmet bedelleri de yolculardan elde edilen hasılatı oluşturur.
Soru 13

Hava taşımacılığında düzenlenen herhangi bir elektronik bilette aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?

A
Düzenlenme tarihi
B
Yolcunun yaşı
C
Yolcunun adı ve soyadı
D
Havayolu işletmesinin ünvanı
E
Belge numarası
13 numaralı soru için açıklama 
Elektronik bilet en az aşağıdaki bilgileri içermelidir; • Havayolu işletmesinin ûnvanı, • Yolcunun adı-soyadı, • Belge numarası (13 haneli), • Düzenlenme tarihi, • Yapılan hizmetin türü ve tutarı, • Ödeme türü (nakit/kredi kartı/banka kartı/havale/promosyon vb.)
Soru 14

Lacivert havayolları 29 Ekim 2018 tarihinde, 450 TL dış hat ve 880 TL dış hat yolcu bileti satışını kredi kartı ile satmıştır. Bu işlem için yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
1. 100 Kasa hesabı borçlu
2. 102 Bankalar hesabı borçlu
3. 600 Yurtiçi satışlar borçlu
4. 600 Yurtiçi satışlar hesabı alacaklı
5. 601 Yurtdışı satışlar hesabı alacaklı
6. 601 Yurtdışı satışlar hesabı borçlu

A
1, 4 ve 5
B
2, 4 ve 5
C
2, 3 ve 5
D
1, 3 ve 5
E
1, 3 ve 6
14 numaralı soru için açıklama 
soru yurtiçi ve yurtdışı satış gelirleri ayrımını basitçe göstermektir. Yapılan kayıtla, kredi kartı ile tahsil edilen tutar banka hesabının borcuna, satış tutarından oluşan gelirler ise Yurtiçi Satışlar ve Yurtdışı Satışlar hesabına alacak kaydıyla ayrı ayrı işlenmiştir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi, havayollarının kargo taşımacılığında düzenlemiş oldukları yük konşimentosunda yer alan bilgilerden değildir?

A
Taşınan malın türü
B
Uçuş tarihi
C
Kayıt bilgileri
D
Yükletenin ve alıcının adı
E
Belge numarası
15 numaralı soru için açıklama 
Havayolu yük konşimentosunda şu bilgiler yer alır; uçuş tarihi ve sefer sayısı, taşınan malın türü, miktarı, kayıt bilgileri, yükletenin ve alıcının adı, havayolunun kaşesi ve yetkilinin imzası.
Soru 16

İşletmenin ana faaliyet konusu işlemlerden elde ettiği ve sürekliliği olan brüt tutarlardır.
Yukarıda bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gelir
B
Gider
C
Harcama
D
Hasılat
E
Maliyet
16 numaralı soru için açıklama 
Genel olarak herhangi bir işletme için ana faaliyet konusunu oluşturan mamul, mal ya da hizmet satışları hasılatı oluşturur. Dar anlamda hasılat, bir işletmenin belirli bir dönemde mal teslimi veya hizmet sunumu sonucunda elde ettiği brüt değerler şeklinde tanımlanabilir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi yer hizmetleri işletmelerinin ana faaliyet gelirlerinden birisidir?

A
Hava Trafiği İle İlgili Gelirler
B
Temsil Gelirleri
C
İmtiyazlar ve Kiralar
D
Kargo Gelirleri
E
Yolcu Gelirleri
17 numaralı soru için açıklama 
Diğer seçeneklerdeki gelirler havayolu ve havaalanı işletmelerinin ana faaliyet gelirleridir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi havayolu işletmelerinde gelir döngüsüyle ilgili doğrudur?

A
Uçak koltuğu satışı sadece yolcunun havaalanına gelmesiyle gerçekleşir.
B
Havayolu hizmetinde kesin satış uçuş hizmetinden sonra gerçekleşir.
C
Yolcu sadece mazereti nedeniyle uçuştan belli bir süre önce uçuş hakkını kullanamayacağını veya uçuşunu ertelemek istediğini havayoluna bildirebilir.
D
Normal bagaj hakkını aşan ağırlıklar için de ayrıca ücretlendirme yapılmaz.
E
Uçağa yetişemeyen ya da uçmaktan vazgeçmiş yolcular uçuş hakkını kaybeder.
18 numaralı soru için açıklama 
Uçak koltuğunun satışı, yolcunun havaalanına/ satış ofisine gelmesiyle olabileceği gibi, seyahat acentesi eliyle, internet ya da telefonla rezervasyon şeklinde de olabilir. Havayolu hizmetinde kesin satış genellikle uçuş hizmetinden önce gerçekleşir. Uçağa gelen yolcu bedelini ödediği hizmetten yararlanır. Uçağa yetişemeyen ya da uçmaktan vazgeçmiş yolcular uçuş hakkını kaybeder. Uçuş hizmetinden yararlanmak isteyen yolcuların sonraki sefere tekrar bilet alması gerekir. Yolcu için kayıp olan bu tür harcamalar, havayolu işletmesi için gelir getiren boş koltuğun uçurulması, hatta son dakika satışları ile iki defa gelir getiren koltuk anlamına gelir. Yolculara taahhüt edilen uçuş herhangi gerçekleştirilemezse, bu seferde yolcu daha sonraki uçuşlarda kullanmak üzere uçuş hakkını devam ettirir. Bu durumda havayolu işletmesi açısından sonraki seferlerde muhtemelen daha yüksek fiyattan satılabilecek koltuktan feragat etme, yolcunun talebine uygun bilet temin etme, belli sürenin üzerinde gecikmeyle birlikte konaklama, ağırlama, transfer, tazminat gibi ek maliyete katlanmayı gerektirir. Yolcu, kendi isteği ya da mazereti nedeniyle uçuştan belli bir süre önce uçuş hakkını kullanamayacağını veya uçuşunu ertelemek istediğini havayoluna bildirebilir.
SONUÇLAR
18 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...