Hayat Dışı Sigortalar 2013-2014 Final Sınavı

Hayat Dışı Sigortalar 2013-2014 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Zorunlu deprem sigortasında, sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler sözleşmenin sona ermesinden itibaren kaç yılda zamanaşımına uğrar?

A
1
B
2
C
4
D
7
E
10
Soru 2

Sigortalı ve sigortacının hasar sırasında anlaşmazlığa düşmemek için genellikle azami teminat değeri yüksek ve fiyatı da miktarı da tartışmaya konu olabilecek özelliklerdeki malların değerini, özelliklerini ve listesini belirten bir rapor ile belirledikleri yangın sigortası poliçesi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yenileme
B
İlk ateş
C
Abonman
D
Değişken
E
Mutabakatlı değer
Soru 3

Kasko sigortasında riskin gerçekleşmesi halinde sigortacı ve sigortalı uğranılan zarar miktarında anlaşamadıkları takdirde zarar miktarını aşağıdakilerden hangisi belirler?

A
Sigortacı
B
Sigortacı ile sigortalı arasındaki anlaşma
C
Sigortalı
D
Hakem-bilirkişi
E
Mahkeme
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ferdi kaza sigortası genel şartlarına göre kaza sayılan hallerden biridir?

A
İlaç ve zararlı madde kullanma
B
Yılan veya haşerat sokması sonucu zehirlenme
C
İntihar veya intihara teşebbüs
D
Ameliyat ve her türlü şua tatbikinin, sebep olduğu vefat hali veya bedenle ilgili zararlar
E
Her nevi hastalıklarla bunların neticelerinin ve marazi bir hâl
Soru 5

Nakliyat poliçeleri düzenlenirken, aracın devrilmesi, çarpışması, yanması, yolların çökmesi, köprülerin yıkılması, sel, seylap, çığ, heyelan, yıldırım gibi dış etkenler, riskler sonucu yükün zarar görmesine yönelik teminat türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tam ziya teminatı
B
Geniş Teminat
C
Dar Teminat
D
Göreceli Teminat
E
Değişebilir Teminat
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, Tekne İnşaat Sigortalarında, “Institute Clauses for Builder's Risks” ile teminat kapsamına alınan risklerden biri değildir?

A
Kızağa konmadan önceki imalat sırasındaki riskler
B
Kızağa konma ve inşaat sırasındaki riskler
C
Denize indirme riskleri
D
Donatana teslim ve deneme seferi arasındaki riskler
E
Denize mal atılması sırasında oluşan riskler
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi devlet destekli hayvan sigortasının teminat kapsamında olan hallerden ve kayıplardan biridir?

A
Büyükbaş hayvanlarda her türlü kazalar, yılan ve böcek sokmaları
B
Hırsızlık, kaybolma ve değiştirme halleri
C
Yarış, oyun veya mukavemet denemelerinden meydana gelen ölümler, itlaflar ve mecburi kesimler
D
Sigortalanacak damızlık ve süt sığırlarına mıknatıs yutturulmaması durumunda, RPT ve buna bağlı hastalıklar
E
Sığırlarda, iç (endo) ve dış (ekto) parazit mücadelesinin yapılmaması halinde bu hastalıklardan meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesimler
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi devlet destekli sera sigortalarında, sigorta bedelini oluşturan unsurlardan biri değildir?

A
Sera içindeki ürünün üretim devresi sonunda ulaşması beklenen değeri veya sigorta süresi içinde birden fazla devrede ürün alınıyorsa, bu ürünlere ait üretim planına göre söz konusu ürünlerin üretim sonlarında ulaşması beklenen değerlerinin toplamı
B
Seranın örtü malzemesi ve işçilik ücretleri de dâhil eskime payı düşülerek bulunacak yeniden yapım bedeli
C
Seranın dışında bulunan her türlü teknik donanımın bedeli
D
Seranın iskelet ve diğer yapı malzemesiyle işçilik ücretleri de dâhil eskime payı düşülerek bulunacak yeniden yapım bedeli
E
Isıtma, havalandırma, gübreleme, ilaçlama ve sulama tesisatı gibi seranın esaslı unsuru sayılabilecek cihaz ve tesisatın dâhil eskime payı düşülerek bulunacak yeniden yapım bedeli
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik mali sorumluluk sigortasının kapsamına giren teminat türlerinden biri değildir?

A
Ölüm teminatı
B
Tedavi giderleri teminatı
C
Manevi zarar teminatı
D
Maddi zarar teminatı
E
Sakatlık teminatı
Soru 10

Zorunlu sertifika mali sorumluluk sigortasında aksine sözleşme yoksa, sözleşme süresi içinde sigortalının değişmesi halinde sözleşmenin geleceği ile ilgili ortaya çıkacak durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sözleşme yeni sigortalı ile devam eder.
B
Sözleşme hemen yenilenir.
C
Sözleşme feshedilir.
D
Sözleşme 2 ay içinde yenilenir.
E
Sözleşme şartları değiştirilerek devam eder.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi işveren mali sorumluluk sigortasında aksine sözleşme yoksa teminat dışında kalan hallerden biri değildir?

A
Türkiye Cumhuriyeti sınırları kapsamında meydana gelen iş kazaları
B
İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen iş kazaları
C
Meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri
D
Manevi tazminat talepleri
E
İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen iş kazaları
Soru 12

Finansal kayıplar(kâr kaybı) sigortaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kâr kaybı tazminat bedeli ile kuruluşun maddi hasar sigorta bedeli arasında önemli bir ilişki bulunmaktadır.
B
Kâr kaybı teminatı sigorta bedelinin tespitinde; bahsi geçen kuruluşun brüt kârı, cirosu, kuruluşun sabit ve değişken giderleri gibi etmenler dikkate alınır.
C
Kâr kaybı sigortaları ile kuruluşların normal bir yangın sigortası poliçesi ile karşılanamayan kayıpları sigorta güvencesi altına alınmaktadır.
D
Bu sigorta ile çoğunlukla cirodaki azalma nedeniyle ortaya çıkan zararlar temin edilir.
E
Bu sigortada kâr kaybı teminatı, hiçbir şekilde maddi hasar teminatı olmaksızın, ayrı bir teminat olarak verilemez.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi hukuksal koruma sigortası kapsamı içinde yer almaz?

A
Motorlu araca bağlı hukuksal koruma
B
Sürücü hukuksal koruması
C
Doğal yaşamın hukuksal koruması
D
Taşınmaz mala bağlı hukuksal koruma
E
Kişi-aile hukuksal koruması
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kredi sigortası ile karşılanan risk grupları içerinde yer alır?

A
Pazar riski
B
Ekonomik risk
C
Sosyal risk
D
Ticari risk
E
Mevsimsel risk
Soru 15

Sağlık sigortasında, sigortalı olunan yıl içinde poliçeden karşılanan sağlık harcamalarının, sigortalı olunan yıl poliçe için ödenen prime oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gelir/ Prim Oranı
B
Hasar/ Poliçe
C
Gelir/ Poliçe
D
İndirim/ Ek Prim Oranı
E
Hasar/ Prim Oranı
Soru 16

Özel sağlık sigortalarının Türkiye’deki ilk uygulaması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
1981 yılında ilk uygulaması görülmüştür.
B
1995 yılı özel sağlık sigortacılığının başlangıcıdır.
C
Ülkemizde ilk özel sağlık sigortası poliçesi 2001 yılında satılmıştır.
D
Türkiye’de özel sağlık sigortasının ilk uygulaması 1996-1997 döneminde yapılmıştır.
E
1989-1991 döneminde hayat sigortası poliçelerine ek olarak verilen gündelik tazminat sigortaları ile başlamıştır.
Soru 17

I. Hastalığın teşhis edilebilmesi için gerekli tahlil, röntgen, ultrason, tomografi, MR vb. teşhis metotları, doktor muayene giderlerini kapsayan teminatları içerir. II. Ayakta tedavi teminatları tek başına verilebilen teminatlardandır. III. Göz rahatsızlıklarında gözlük, lens kullanılması gereken durumlarda bunların ücretleri ancak rapor ve reçete olması halinde limitler dahilinde temin edilir. Sağlık sigortalarında ayakta tedavi teminatı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 18

Şirketin anlaşmalı olduğu karşı tarafların, yapılan sözleşme gereklerine uymayarak ödeme yükümlülüklerini tamamen ya da kısmen veya zamanında yerine getirmemelerine ya da getirememelerine bağlı olarak ortaya çıkan riske ne ad verilir?

A
Varlık riski
B
Kârlılık riski
C
Operasyonel risk
D
Kredi riski
E
Bilanço riski
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Solvency II’nin özel amaçlarından biridir?

A
AB sigorta piyasalarının bütünleşmesini artırmak
B
Sektörler arası uyumu sağlamak
C
Sigortalıların daha fazla korunmasını sağlamak
D
Daha iyi düzenlemeyi teşvik etmek
E
AB sigorta şirketlerinin rekabet gücünü artırmak
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Solvency II’nin operasyonel amaçlarından biri değildir?

A
Sigorta direktiflerini tek çatı altında toplamak
B
Teknik karşılıkların hesaplanmasını uyumlaştırmak
C
Küçük ve orta ölçekli şirketler için orantılı düzenlemeler yapmak
D
Denetim alanında uyumu arttırmak
E
Raporlama alanında uyumu artırmak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x