Hayat Dışı Sigortalar 2015-2016 Final Sınavı

Hayat Dışı Sigortalar 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yükün ve seferlerin kesinlik kazanmadığı durumlarda, geçici rakamlara göre güvence verilen ve daha sonra gelen gerçek rakamlarla kesinleştirilen nakliyat poliçe türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süre düzenlemeli poliçe
B
Flotan poliçe
C
Gemi inşa poliçesi
D
Abonman poliçe
E
Filo poliçesi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi yangın poliçelerinde yer alan ek risk türlerinden biridir?

A
Nükleer saldırılar
B
Nakliye
C
Savaş
D
Erozyon
E
Fırtına
Soru 3

Sahiplerine ekonomik kazanç sağlayan çiftlik ve besi hayvanlarının, her türlü adi ve bulaşıcı hastalık veya kaza nedeniyle ölümlerinden dolayı uğranılan ekonomik kayıplarını temin eden sigorta türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hayvan hayat sigortası
B
Devlet destekli hayvan sigortası
C
Dolu sera sigortası
D
Bitkisel ürün sigortası
E
Küçükbaş hayvan sigortası
Soru 4

Molalar dâhil olmak üzere motorlu taşıtta seyahat eden yolculara gelebilecek bedeni zararlar için taşımacının, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu uyarınca doğan sorumluklarını poliçede belirtilen limitlere kadar teminat altına alan kara araçları sorumluluk sigorta türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ferdi kaza sigortası
B
Kasko sigortası
C
Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası
D
Zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası
E
Motorlu kara taşıtları ihtiyari mali sorumluluk
Soru 5

Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortasında, sigorta sözleşmesinden doğan ve uyuşmazlığa neden olan tüm hak ve menfaatler ne kadar sürede zamanaşımına uğrar?

A
6 ay
B
1 yıl
C
2 yıl
D
5 yıl
E
10 yıl
Soru 6

Zorunlu sertifika mali sorumluluk sigortasında aksine sözleşme hükmü yoksa, sözleşme süresi içinde sigortalının değişmesi halinde sözleşmenin geleceği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sözleşme yeni sigortalı ile devam eder.
B
Sözleşme hemen yenilenir.
C
Sözleşme feshedilir.
D
Sözleşme 2 ay içinde yenilenir.
E
Sözleşme şartları değiştirilerek devam eder.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kıyı tesisleri deniz kirliliği mali sorumluluk sigortası kapsamına giren teminat türlerinden biri değildir?

A
Tedavi giderleri teminatı
B
Hukuk teminatı
C
Atıkların taşınması teminatı
D
Sakatlık teminatı
E
Maddi hasar teminatı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi mesleki sorumluluk sigortasında aksine sözleşme hükmü yoksa teminat dışında kalan ödemelerden biridir?

A
Yazılım veya donanımla ilgili her türlü görüş veya tavsiye ücretleri
B
Sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin kasıtlı hareketlerinden kaynaklanabilecek zararlar
C
Sigortalının müteselsil sorumluluk gereği ödeyeceği SGK primleri
D
idari ve adlî para cezaları dahil her tür ceza ve cezai şartlar
E
Yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kredi sigortası yaptıran kuruluşlar açısından sigortanın yararlarından biri değildir?

A
Kredinin doğru ve kolay yönetilmesi
B
Alacak riskinin maksimize edilmesi
C
Kuruluşun kârının korunması
D
Düzenli nakit akışının gerçekleştirilmesi
E
Rekabet şartlarında avantajlı olunması
Soru 10

Kredi sigortasında sigortacı, tazminatı ödeme yükümlülüğünü doğuran bilgi ve belgelerin kendisine ulaşmasından itibaren en geç kaç gün içinde sigortalıya ödemek zorundadır?

A
30
B
45
C
60
D
100
E
150
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi bankaların kullandırdığı kredi sigortası türlerinden biridir?

A
Sosyal
B
İşyeri
C
Bireysel
D
Zorunlu
E
Kamu
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi TARSİM tarafından yürütülen havuz kaynaklarının kullanım yerlerinden biri değildir?

A
Havuz işleticisi şirkete ödenecek işletme bedeli
B
Hukuksal koruma sigortalarına ilişkin tazminat ödemeleri
C
Reasürans, sermaye ve benzeri piyasalardan sağlanacak korumaya ilişkin ödemeler
D
Sigorta şirketlerine ödenecek komisyonlar
E
Alınan kredilerin anapara ve faiz geri ödemeleri
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi özel sağlık sigortasında Underwriting kriterlerinden biri değildir?

A
Ret
B
Standart kabul
C
Prim artırılarak kabul
D
Bekleme süresinden sonra kabul
E
istisna ile kabul
Soru 14

İşverenin yıllık sigorta bedelinin bir bölümünü ödediği, kalan bölümü ise çalışanın kendisinin karşıladığı grup sağlık sigorta türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tamamıyla ihtiyari
B
Zorunlu
C
Prim paylaşımlı
D
Yarı ihtiyari
E
Risk paylaşımlı
Soru 15

Özel sağlık sigortasında sigorta ettiren, prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden en geç kaç gün içinde ödemediği takdirde sigorta teminatı durur?

A
7
B
10
C
15
D
30
E
45
Soru 16

Türkiye’de 1989-1991 döneminde hayat sigortası poliçelerine ek olarak verilen gündelik tazminat sigortaları ile başlayan sigorta türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ferdi kaza sigortası
B
Hırsızlık sigortası
C
Yangın sigortası
D
Bireysel kredi sigortası
E
Özel sağlık sigortası
Soru 17

Türk sigortacılık sektörü branşlar bazında değerlendirildiğinde son yıllarda prim üretiminde yaklaşık % 85 paya sahip olan sigorta branşı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal güvenlik sigortaları
B
Hayat dışı sigortalar
C
Hayat sigortaları
D
Emeklilik sigortaları
E
Bireysel emeklilik sigortaları
Soru 18

Sözlük anlamıyla borçlarını ödeyebilme kapasitesi anlamına gelen, Türkçe'ye 'yükümlülük karşılama yeterliliği' veya 'sermaye yeterliliği' olarak çevrilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Solvency
B
Faktoring
C
Lloyd’s
D
Reasürans
E
Kloz
Soru 19

Bir sigorta şirketinin beklenmedik ancak önemli boyuttaki kayıplarının karşılanmasına yardımcı olan ve poliçe sahipleriyle lehtarlara makul bir güvence sağlayan sermaye miktarına ne ad verilir?

A
Net sermaye
B
Sermaye yeterliliği
C
Özsermaye
D
Yabancı sermaye
E
Hedef sermaye
Soru 20

Uygun olmayan ya da işlemeyen iş süreçleri, insan hataları, teknolojik ya da altyapıyla ilgili aksaklıklar, hatalı raporlama veya dış etkenler nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlara ne ad verilir?

A
Operasyonel riskler
B
Piyasa riski
C
Likidite Riski
D
İşlem riski
E
Kredi riski
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x