Hayat Sigortaları Ve Bireysel Emeklilik Sistemi 2012-2013 Vize Sınavı

Hayat Sigortaları Ve Bireysel Emeklilik Sistemi 2012-2013 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, sosyal güvenlik sisteminin amaçlarından biridir?

A
Sosyal hukuk devletinin oluşturulması
B
Toplumun risklerden arındırılması
C
Geleceğin risklere karşı güvence altına alınması
D
Devlet harcamalarının düzenlenmesi
E
Bireylerin yaşam standartlarının artırılması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sosyal güvenlik sisteminin özelliklerinden biri değildir?

A
Tüm bireyleri kapsaması
B
Sosyal bir sistem olması
C
Kapalı bir sistem olması
D
Düzenleyici kuruluşun devlet olması
E
Her çeşit sosyal riski kapsaması
Soru 3

Sosyal sigorta uygulamaları ilk kez aşağıdaki Avrupa ülkelerinden hangisinde ortaya çıkmıştır?

A
İngiltere
B
İsveç
C
Almanya
D
Norveç
E
İsviçre
Soru 4

Her sigortalının kendi primini ödemesini gerektiren ve uygulaması işçi primlerinde görülen sosyal güvenlik sistemi ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kendi kendine yardım ilkesi
B
Sigortacılık ilkesi
C
Zorunluluk ilkesi
D
Sosyal denge ilkesi
E
Finansmana dışarıdan katkı ilkesi
Soru 5

Türkiye’deki sosyal güvenlik reformları aşağıdakilerden hangisindeki reformlarla benzerlik göstermektedir?

A
Doğu Avrupa ülkeleri
B
Kanada
C
Uzakdoğu ülkeleri
D
Batı Avrupa Ülkeleri
E
Güney Amerika ülkeleri
Soru 6

Hayat sigortalarında, hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye ne ad verilir?

A
Lehtar
B
Sigortacı
C
Sigorta ettiren
D
Kanuni mirasçı
E
Sigortalı
Soru 7

Dünyada hayat sigortalarının kurucusu sayılan İtalyan bankerin adıyla anılan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tontines sistemi
B
Louis sistemi
C
Eduardo sistemi
D
Philip sistemi
E
Edward sistemi
Soru 8

Hayat sigorta şirketlerinin yapmış olduğu hesaplamaların gerçekliliğini ortadan kaldıran, sigortalılar açısından ise tasarruflarının reel değerini düşüren unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devalüasyon
B
Deflasyon
C
Stagflasyon
D
Manipülasyon
E
Enflasyon
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi hayat sigortalarının işlevlerinden biri değildir?

A
Enflasyona sebep olması
B
Vergi kaynağı olması
C
Tasarrufları artırması
D
Riski bireyler arasında dağıtması
E
İstihdama katkıda bulunması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi genel olarak hayat sigortalarının güvence altına aldığı rizikolardan biri değildir?

A
Hırsızlık
B
Yaşlılık
C
Tasarruf
D
Vefat
E
Maluliyet
Soru 11

Hayat sigortası sözleşmesindeki sigorta ettiren ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Başkasının hayatı üzerine sigorta yapılabilmesi için, o kişinin hayatının devamında lehtarın menfaatinin (maddi ya da manevi) bulunması şarttır.
B
Sigorta sözleşmesinden doğan haklar sigorta ettirene aittir.
C
Sigorta ettiren ile sigorta güvencesinden yararlanacak kişi aynı kişi olmak zorundadır.
D
Sigortacıya karşı yükümlülük altına giren tarafa sigorta ettiren denmektedir.
E
Sigorta ettiren, kendisinin veya başkasının hayatını, ölüm veya hayatta kalma ihtimallerine karşı sigorta ettirebilir.
Soru 12

Birden çok kişi tarafından verilen katkı paylarıyla oluşturulan varlıkların, belirli bir tarihte hayatta kalanlar ve ölenin önceden belirlemiş olması halinde lehtarlar arasında paylaştırılmasına ne ad verilir?

A
Halefiyet
B
Hayat sigortası
C
Grup sigortası
D
Tontin
E
Kaza sigortası
Soru 13

Sigorta ettirenin hayat sigortası sözleşmesi yapılırken yanlış veya eksik beyanda bulunmasının sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sigortacı sözleşmeden cayamaz, sadece prim farkı isteyebilir.
B
Sigortacı on beş gün içinde sözleşmeden cayabilir veya prim farkı isteyebilir.
C
Riziko teminat dışı olmaktan çıkar ve sigortacı sigorta bedelini ödemek zorunda değildir.
D
Sigortacı koşulsuz sözleşmeden cayar.
E
Sigortacının sözleşmeden cayma veya prim farkı isteme hakkı yoktur.
Soru 14

Hayat sigortasında prim ödeme yükümlülüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sigortacının sorumluluğu, primin tamamının ödenmesi veya taksitler halinde ödenecekse ilk primin ödenmesi ile başlar.
B
Hayatı sigorta olunan kimse ilk primin ödenmesinden önce ölmüş olsa bile sigorta geçerlidir.
C
Sözleşmeyle kararlaştırılan primi sigorta ettiren ödemekle yükümlüdür.
D
İlk taksiti veya tamamı bir defada ödenmesi gereken prim, zamanında ödenmemişse, sigortacı, ödeme yapılmadığı sürece, sözleşmeden üç ay içinde cayabilir.
E
Sigorta priminin taksitle ödenmesinin kararlaştırıldığı hallerde, riziko gerçekleşince ödenecek tazminata veya bedele ilişkin primlerin tümü muaccel olur.
Soru 15

Hayat sigortalarında sigortacının rizikoyu taşıma sorumluluğu aksine hüküm yoksa ne zaman başlar?

A
Sözleşme imzalandıktan 2 gün sonra
B
Sözleşme imzalandıktan 15 gün sonra
C
Prim taksitlerinin tamamı ödendiğinde
D
İlk prim ödendikten sonra
E
Sözleşme imzalandığında
Soru 16

Sigorta edilen rizikonun gerçekleşmesi halinde, sigortacının ödeyeceği tazminatın esasını teşkil eden ve sigorta ettiren tarafından sigortacıya bir defada veya taksitle ödenen paraya ne ad verilir?

A
Tazminat
B
Taksit
C
Anüite
D
Sigorta
E
Prim
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi sigortacılık açısından rizikonun taşıması gereken özelliklerden biri değildir?

A
Riziko gelecekte meydana gelmelidir.
B
Rizikonun belirli bir frekansı olmalıdır yani ölçülebilir nitelikte olmalıdır.
C
Hukuk ve genel ahlak kuralları bakımından sigorta edilebilir olmalıdır.
D
Riziko bir noktada yoğunlaşmış olmalıdır.
E
Riziko sigorta işlemini gerçekleştiren tarafların, yani sigortacı ile sigortalının iradeleri dışında olmalıdır.
Soru 18

“Aktüer” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Risk yönetimine ilişkin problemleri matematiksel ve istatistiksel yöntemler kullanarak çözer.
B
Aktüerler, yalnız sigorta şirketleri ve finans kurumlarında çalışabilirler.
C
Risk analizi ölçümlenmesi ve fiyatlandırması üzerine çalışır.
D
Şirketler tarafından alınan riskleri minimize etmek için doğru strateji üretilmesine yardımcı olur.
E
Belirsizliğin finansal sonuçlarını yönetir.
Soru 19

Hayat Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (HAYMER) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tüzel kişiliği haizdir.
B
Merkezin amacı, hayat ve kaza branşları altında sunulan sigorta ürünlerine ilişkin güvenilir istatistiklerin üretilmesidir.
C
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği bünyesinde kurulmuştur.
D
Merkezi Ankara’dadır.
E
Faaliyetleri Hazine Müsteşarlığı tarafından denetlenir.
Soru 20

Hayat sigortalarında vade dolumunda veya riskin gerçekleşmesi durumunda yapılacak tazminat ödemelerinin gerçekleştirilebilmesini sağlamak için, sigortalı nam ve hasabına ayrılan bedellerin ve bu bedellerin yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen gelirlerin oluşturduğu meblağlara ne ad verilir?

A
Peşin değer
B
Riyazi ihtiyat
C
Prim
D
Tazminat
E
Kıdem tazminatı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x