Hayat Sigortaları Ve Bireysel Emeklilik Sistemi 2014-2015 Üç Ders Sınavı

Hayat Sigortaları Ve Bireysel Emeklilik Sistemi 2014-2015 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, sosyal güvenlik sisteminin amaçlarından biridir?

A
Sosyal hukuk devletinin oluşturulması
B
Toplumun risklerden arındırılması
C
Devlet harcamalarının düzenlenmesi
D
Bireylerin yaşam standartlarının artırılması
E
Geleceğin risklere karşı güvence altına alınması
Soru 2

Sosyal sigorta uygulamaları ilk kez aşağıdaki Avrupa ülkelerinden hangisinde başlamıştır?

A
İngiltere
B
İsveç
C
Norveç
D
Almanya
E
İsviçre
Soru 3

Dünyada hayat sigortalarının kurucusu sayılan İtalyan bankerin adıyla anılan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Louis sistemi
B
Eduardo sistemi
C
Philip sistemi
D
Edward sistemi
E
Tontines sistemi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi genel olarak hayat sigortalarının güvence altına aldığı rizikolardan biri değildir?

A
Yaşlılık
B
Hırsızlık
C
Tasarruf
D
Vefat
E
Maluliyet
Soru 5

Hayat sigortası sözleşmesindeki sigorta ettiren ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Başkasının hayatı üzerine sigorta yapılabilmesi için, o kişinin hayatının devamında lehtarın menfaatinin (maddi ya da manevi) bulunması şarttır.
B
Sigorta sözleşmesinden doğan haklar sigorta ettirene aittir.
C
Sigortacıya karşı yükümlülük altına giren tarafa sigorta ettiren denmektedir.
D
Sigorta ettiren, kendisinin veya başkasının hayatını, ölüm veya hayatta kalma ihtimallerine karşı sigorta ettirebilir.
E
Sigorta ettiren ile sigorta güvencesinden yararlanacak kişi aynı kişi olmak zorundadır.
Soru 6

Hayat sigortasında prim ödeme yükümlülüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sigortacının sorumluluğu, primin tamamının ödenmesi veya taksitler halinde ödenecekse ilk primin ödenmesi ile başlar.
B
Sözleşmeyle kararlaştırılan primi sigorta ettiren ödemekle yükümlüdür.
C
İlk taksiti veya tamamı bir defada ödenmesi gereken prim, zamanında ödenmemişse, sigortacı, ödeme yapılmadığı sürece, sözleşmeden üç ay içinde cayabilir.
D
Hayatı sigorta olunan kimse ilk primin ödenmesinden önce ölmüş olsa bile sigorta geçerlidir.
E
Sigorta priminin taksitle ödenmesinin kararlaştırıldığı hallerde, riziko gerçekleşince ödenecek tazminata veya bedele ilişkin primlerin tümü muaccel olur.
Soru 7

Hayat sigortalarında vade dolumunda veya riskin gerçekleşmesi durumunda yapılacak tazminat ödemelerinin gerçekleştirilebilmesini sağlamak için, sigortalı nam ve hesabına ayrılan bedellerin ve bu bedellerin yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen gelirlerin oluşturduğu meblağlara ne ad verilir?

A
Peş in değer
B
Riyazi ihtiyat
C
Prim
D
Tazminat
E
Kıdem tazminatı
Soru 8

Hayat sigortalarında yararlanılan hayat tablolarına, teknik faiz yüklemesi yapılarak oluşturulan ve hayat sigortası primlerinin hesaplanmasında kullanılan tablolara ne ad verilir?

A
Anüite tablosu
B
Mortalite tablosu
C
Komütasyon tablosu
D
Hayat tablosu
E
İrat tablosu
Soru 9

Risklerden herhangi birinin sigorta süresinde gerçekleşmemesi durumunda primlerin teknik kesintiler yapıldıktan sonra nemalandırılarak süre sonunda sigortalıya geri ödenmesine ne ad verilir?

A
Sürekli sermaye teminatı
B
Birikimli kapital teminatı
C
Birikimli sermaye ödemesi
D
Dövize endeksli teminat
E
Süre sonu kapital teminatı
Soru 10

Sigorta ettiren kimsenin, en az üç yıllık primi ödedikten sonra sigortadan cayması veya taahhüdüne uymaması ve sigortayı satın alma hakkını da kullanmaması halinde, sigortasının prim ödemesinden muaf bir sigorta haline çevrilmesine ne ad verilir?

A
İştira
B
Ayrılma
C
Tenzil
D
Devir
E
İkraz
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi özel emeklilik sistemindeki emeklilik şirketlerinin, katılımcıların emeklilik planlarını belirlerken dikkate alacakları hususlardan biri değildir?

A
Risk profili
B
Öncelikler
C
Getiri beklentisi
D
Eğitim durumu
E
Gelir düzeyi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi özel emeklilik fonlarının işleyişinde temel unsurlardan biridir?

A
Katılımcılar
B
Hayat sigorta şirketleri
C
Sosyal güvenlik kurumları
D
Kanuni mirasçılar
E
Vergi daireleri
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de bireysel emeklilik sisteminin organizasyonel yapısında yer alan kuruluşlardan biridir?

A
Bireysel Emeklilik Yönetim Kurulu
B
Sermaye Piyasası Kurulu
C
Milli Reasürans
D
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
E
Emeklilik Denetim Merkezi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de bireysel emeklilik sisteminin organizasyonel yapısında yer alan kuruluşlardan biri değildir?

A
Bireysel Emeklilik Yönetim Kurulu
B
Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu
C
Hazine Müsteşarlığı
D
Emeklilik Gözetim Merkezi
E
Saklayıcı Kuruluşlar
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi bireysel emeklilik yatırım fonlarından biri değildir?

A
Gelir amaçlı fonlar
B
Büyüme amaçlı fonlar
C
Kâr amaçlı fonlar
D
Para piyasası fonları
E
İhtisaslaşmış fonlar
Soru 16

Bireysel emeklilik sisteminde aşağıdaki denetim türlerinden hangisi şirketin faaliyet gösterdiği tüm branşları kapsayacak şekilde branş bazında yapılacak teknik analizleri içermektedir?

A
Günlük gözetim
B
Aktüeryal denetim
C
Olağan denetim
D
Kurul denetimi
E
Bağımsız dış denetim
Soru 17

Şirket tarafından emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla oluşturulan malvarlığına ne ad verilir?

A
Emeklilik birikim fonu
B
Emeklilik katkı payı
C
Bireysel emeklilik birikimi
D
Emeklilik yatırım fonu
E
Birikimli katkı payı
Soru 18

Bireysel emeklilik hesaplarındaki birikimlerin ve ödenen katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranları veya tutarları bir yılda azami kaç kez değiştirilebilir?

A
6
B
7
C
8
D
9
E
10
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Bireysel Emeklilik Sistemi
Hakkında Yönetmelik’te yer alan emeklilik sisteminin uygulama biçimin belirleyen teknik esasları ifade eder?

A
Fon
B
Giriş bilgi formu
C
Emeklilik planı
D
Katılımcı
E
Grup kurucusu
Soru 20

Türkiye’de bireysel emeklilik sistemi mevzuatının kaynaklarından biri olan, yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazılara ne ad verilir?

A
Genelgeler
B
Kanunlar
C
Yönetmelikler
D
Kararlar
E
Tebliğler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x