Hizmetler Ekonomisi 2018-2019 Vize Sınavı

Hizmetler Ekonomisi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi hizmetler sektörünün büyümesine neden olan faktörlerden biri değildir?

A
Yaşam beklentisinde artış
B
Refah düzeyinde artış
C
Boş zamanda artış
D
Faiz oranlarındaki artış
E
Çevre bilincinde artış
Soru 2

I. Bilgi işlem teknolojilerine yatırım yapılması
II. Bilgi teknolojileri ile iş yeri uygulamalarının değişmesi
III. Uluslararası teknoloji transferi ve küresel boyuttaki taahhütler
Yukarıdakilerden hangileri sanayilerdeki verimliliği etkileyen kanallardandır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 3

Engel’in harcama modeli ve gelir düzeyi arasındaki ilişkiyi açıklayan teorisine dayanarak üç sektör modelini açıklayan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jean Fourastie
B
Viktor Fuchs
C
Alan Fisher
D
Colin Clark
E
Jonathan Gershuny
Soru 4

“Yazılım alanındaki gelişmeler daha gelişmiş ve güçlü bilgisayar imalatını hızlandırmaktadır.” cümlesi hizmetin aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek gösterilebilir?

A
Hizmetler sektörü çok geniş bir faaliyet alanına sahiptir.
B
Hizmet ve imalat sanayii arasında sıkı bir ilişki vardır.
C
Hizmetler stoklanamaz.
D
Hizmetten yararlananlar enerji ve zamandan tasarruf ederler.
E
Hizmetler özünde değişmeyi içerir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ekonomilerin hizmet sektörüne kaymalarının nedenlerinden biri değildir?

A
Hizmet sektöründe emek verimliliğindeki artışın sanayi sektörüne göre daha düşük olması
B
Ara malı olarak hizmetlere yönelik talebin artması
C
Kadınların çalışma hayatı içinde yer almak istememeleri
D
Tüketicilerin hizmet talebinin mal talebine göre daha hızlı artması
E
Evde üretilen hizmetlerin artık hizmet üreten işletmeler tarafından gerçekleştirilmesi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kadınların çoğunlukla istihdam edildikleri hizmet alanlarından biri değildir?

A
Sigorta
B
Kişisel
C
Yardımcı iş
D
Toptan ticaret
E
Sosyal
Soru 7

Verimli emek - verimli olmayan emek ayrımı aşağıdaki iktisatçıların hangisi tarafından yapılmıştır?

A
Adam Smith
B
Colin Clark
C
Jagdish N. Bhagvvati
D
Alfred Marshall
E
John Stuart Mili
Soru 8

Değişme kavramının temel alındığı sınıflandırmaya göre cerrahi müdahale aşağıdakilerden hangisi içinde yer alır?

A
Üçüncül hizmetler
B
Eski hizmetler
C
Geçici hizmetler
D
Kişileri etkileyen hizmetler
E
Malları etkileyen hizmetler
Soru 9

Hizmetleri “yeni hizmetler”, “eski hizmetler” ve “tamamlayıcı hizmetler” olmak üzere üç ana başlıkta inceleyen sınıflandırmaya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Kişi başına gelir ve boş zaman artışına bağlı olan hizmetler “tamamlayıcı hizmetler” grubuna dahil edilir.
B
Bu sınıflandırma günümüzde de yeterli görülüp yaygın olarak kullanılmaktadır.
C
Eğlence ve ev hizmetleri aynı grupta incelenir.
D
Eğitim ve sağlık, “yeni hizmetler” başlığı altında incelenir.
E
“Yeni hizmetler” sanayileşme ve kentleşmeye bağlı olarak gelişen hizmetlerdir.
Soru 10

Mal-hizmet ayrımını tartışırken “sürekliliği olan teknik ve yapısal bir değişimden” yola çıkan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Irving B. Kravis
B
Colin Clark
C
Nicholas Kaldor
D
Adam Smith
E
Jagdish N. Bhagvvati
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin küreselleşmesinde kullanılan hukuki çerçevelerden biri değildir?

A
Hizmet Direktifleri
B
Hizmetlerin Standartlaştırılması
C
Küresel Hizmetlerin Çeşitlendirilmesi
D
iki Taraflı ve Çok Taraflı Ticaret Anlaşmaları
E
Madrid Protokolü
Soru 12

Bilgi ve iletişim teknolojilerinden yoğun yararlananlar ile yararlanmaktan kaçınan birey ya da ülkeler arasındaki büyük fark yani eşitsizlik ne olarak ifade edilmektedir?

A
Dijital bölünme
B
Az gelişmişlik
C
Teknolojik eşitsizlik
D
Teknolojik uçurum
E
Online eşitsizlik
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Teknoloji Başarı Endeksi’nin amacıdır?

A
Ülkelerin teknolojiyi kullanabilme başarılarını ölçmek
B
Ülkelerin hizmet sektöründe kullandıkları teknoloji oranını ölçmek
C
Ülkelerin teknoloji yaratma ve onu özümseme performanslarını ölçmek
D
Diğer ülkelerin teknolojilerini kullanma başarılarını ölçmek
E
Ülkelerin teknolojilerini diğer ülkelerle paylaşabilirle performanslarını ölçmek
Soru 14

Telekomünikasyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Eğitim ve danışma hizmetlerinin iletişim araçlarıyla yapılmasına olanak vermiştir.
B
Tüm dünya teknolojiye ulaşmak konusunda eşit fırsatlara sahip olmuştur.
C
Dünyanın farklı bölgelerinden üreticileri ve tüketicileri buluşturarak maliyet ve kaliteyi etkilemiştir.
D
Bilgilendirme, araştırma gibi maliyetleri düşürmüştür.
E
Hizmet sunucusuyla takip edenin arasına mesafe koyarak, yerellikten kaynaklanan tekel gücü kırılabilmiştir.
Soru 15

Uluslararası Para Fonu’nun kurulduğu konferans aşağıdakilerden hangisidir?

A
1944 - Bretton Woods Konferansı
B
1945 - Japonya Konferansı
C
1947 - Havana Konferansı
D
1956 - Punta Del Este Konferansı
E
1995 - Uruguay Konferansı
Soru 16

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'nın başlangıçtaki üye sayısı kaçtı?

A
23
B
63
C
83
D
133
E
155
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ülkelerinin yeniden inşasına katkıda bulunmak ve uluslararası parasal ve mali sistemin düzenli işleyişini sağlamak üzere kurulmuştur?

A
Dünya Bankası
B
Birleşmiş Milletler
C
Uluslararası Para Fonu
D
Dünya Ticaret Örgütü
E
Uluslararası Ticaret Örgütü
Soru 18

1 Bilimsel bilgi endüstrileri
2 Sıradan bilgi endüstrileri
3 Hizmet ekonomileri
4 Etik endüstrileri
a. Ruhsal eğitim endüstrileri
b. Eğitim endüstrileri
c. Sağlık eğitim hizmetleri
d. Basın yayın endüstrisi

Yukarıda verilen temel endüstriler ve bunları oluşturan alt endüstrilerin eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
1-a, 2-b, 3-c, 4-d
B
1-b, 2-d, 3-c, 4-a
C
1-c, 2-a, 3-b, 4-d
D
1 -d, 2-b, 3-a, 4-c
E
1 -d, 2-c, 3-a, 4-b
Soru 19

Uluslararası Ticaret Örgütü Sözleşmesi başta hangi ülkenin yasama organlarınca onaylanmayarak örgütün kuruluşu engellenmiştir?

A
Türkiye
B
ABD
C
Hindistan
D
Bütün gelişmiş ülkeler
E
Gelişmekte olan ülkeler
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi bir hizmetin sağlanmasının doğal tekeli gerektirmesi durumunda uygulanacak politikalardan biridir?

A
Piyasa müdahalesi
B
Özel mülkiyetçilik
C
Serbest piyasa politikası
D
Özelleştirme
E
Tam rekabet politikası
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...