Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar 2013-2014 Final Sınavı

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar 2013-2014 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi dilin temel niteliklerinden biri değildir?

A
Dil tek bir kalıpta olmalıdır.
B
Aktarım ve anlatım aracıdır.
C
Uzlaşmayı ifade eder.
D
Evren hakkındaki düşünceleri simgeler.
E
Bir dizgedir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi teşri anlamındadır?

A
Tüzük
B
Yaşama
C
Yasa
D
Anayasa
E
Tüzel kişilik
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi dava dilekçesinin içeriğini oluşturan öğelerden biri değildir?

A
İşbölümü itirazı
B
Davanın dayandığı sebepler
C
Deliller
D
İstem sonucu
E
Davacının imzası
Soru 4

Dava dilekçesine karşı davalının verdiği cevaba karşılık davacının verdiği yanıta ne ad verilir?

A
Düplik dilekçesi
B
Islah dilekçesi
C
İtiraz dilekçesi
D
Cevap dilekçesi
E
Replik dilekçesi
Soru 5

İsteği usulüne uygun olduğundan borçluya İ.İ.K. md.36’ya göre Yargıtay’dan icrayı geri bırakma kararı getirmesi için tebliğ tarihinden başlamak üzere 45 günlük süre verildiğini gösterir belgeye ne ad verilir?

A
Müzekkere
B
Talimat
C
İcrayı geri bırakma belgesi
D
ilam
E
Tutanak
Soru 6

Üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar aşağıdaki ifadelerden hangisiyle bitirilir?

A
Arz ederim.
B
Rica ederim.
C
İlginize.
D
Bilginize.
E
Arz ve rica ederim.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi mahkemenin dosyadan el çekmesi sonucunu doğuran kararlardan biridir?

A
İlk itirazların reddi
B
Davadan feragat
C
Adli yardım talebinin kabulü
D
Bozmaya uyma
E
Davaya katılma talebinin kabulü
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi mahkûmiyet hükmünün gerekçesinde gösterilmesi gereken hususlardan biri değildir?

A
İddia ve savunmada ileri sürülen görüşler
B
Hükmün ne zaman infaz edileceği
C
Delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi
D
Ulaşılan kanaat
E
Cezaya mahkûmiyet yerine veya cezanın yanı sıra uygulanacak güvenlik tedbirleri
Soru 9

Takibe girişen kişinin, belli miktar paranın ödenmesi veya teminat gösterilmesi için icra takibi yapılmasına ilişkin icra dairesine yönelik talebine ne ad verilir?

A
Takip talebi
B
Ödeme emri
C
Aciz vesikası
D
Mehil vesikası
E
İcra emri
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi adi kiraya ve hasılat kiralarına ait takipte, ödeme emrinde bulunması gereken hususlardan biri değildir?

A
Rehnedilenin ne olduğu
B
İcra müdürünün mühür ve imzası
C
Sözleşme ve tarihi
D
Borçlunun adı ve adresi
E
Alacağın Türk parasıyla tutarı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi borç ödemeden aciz vesikasında bulunması gereken hususlardan biri değildir?

A
Takibin hangi yolla yapıldığı
B
Yapılan işlemin sonucu
C
Aciz vesikasının ne miktar alacak için verildiği
D
Alacaklının telefonu
E
Alacaklının adı soyadı
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi niteliğine göre tebligat çeşitlerinden biridir?

A
Yargısal tebligat
B
Mali tebligat
C
İdari tebligat
D
Memur aracılığıyla tebligat
E
Resmi tebligat
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi ilan verilecek durumlardan biri değildir?

A
İsim değişikliği
B
Taşınmazın açık artırma ilanı
C
Nafaka
D
Vasi atanması
E
Gaipliğe karar verilmesi ilanı
Soru 14

Tasfiyenin tatili ilanında iflas dairesinin adından sonra aşağıdakilerden hangisi gelir?

A
Müflisin adı soyadı
B
Müflisin yerleşim yeri adresi
C
Tarih
D
Dosya numarası
E
İflas müdürünün mühür ve imzası
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi iş görme sözleşmelerinden biri değildir?

A
Hizmet
B
İstisna
C
Trampa
D
Vekalet
E
Vedia
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kanunla düzenlenmiş sözleşmelerden biri değildir?

A
Kefalet
B
Emanet
C
Kira
D
Ödünç
E
Kredi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi basit bir sözleşme örneğinde yer alması gereken asgari hususlardan biri değildir?

A
Tarafların imzası
B
Tarafların ad soyadı ve adresleri
C
Tarafların medeni halleri
D
Sözleşmenin konusu
E
Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi okuryazarlar için düzenleme şeklinde vekâletnamede bulunması gereken hususlardan biri değildir?

A
Vekâlet verenin adı soyadı
B
Vekâlet verenin parmak izi
C
Noterin adı soyadı
D
Noterin resmi mühür ve imzası
E
Vekâlet verenin imzası
Soru 19

Noterlik Kanunu md.60 uyarınca aşağıdakilerden hangisi noterlerin görevlerinden biri değildir?

A
Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapmak
B
Protesto, ihbarname, ihtarname göndermek
C
Kanunen tescili gereken işlemleri tescil etmek
D
İlamsız icra takibi yapmak
E
Yapılması kanunla başka makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemleri düzenlemek
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi edinilmiş mallara katılım sözleşmesinde bulunması gereken hususlardan biri değildir?

A
Eşlerin ad soyadları
B
Evlilik tarihleri
C
Noterin imzası ve mührü
D
Eşlerin eğitim durumları
E
Yevmiye numarası
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x