Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar 2015-2016 Final Sınavı

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Madde başlıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Çerçeve maddelere başlık konulmaz.
B
Madde başlığının sadece birinci kelimesinin ilk harfi büyük yazılır.
C
Madde başlıklarının taslakta yer alması zorunludur.
D
Madde başlıkları koyu yazılır ve altı çizilmez.
E
Madde başlıklarının sonunda noktalama işaretlerine yer verilir.
Soru 2

Belgenin, varsa ek listesi ve dağıtım listesi dâhil, ek hariç kısmı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A
Üst yazı
B
Üst bilgi
C
Üst veri
D
Belge
E
Aidiyet zinciri
Soru 3

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru süresi kural olarak kaç gündür?

A
30
B
25
C
20
D
10
E
7
Soru 4

Hukuk mahkemelerinde davanın açılmasından sonra, dilekçeler aşamasının başında düzenlenen tutanak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Duruşma tutanağı
B
Tensip tutanağı
C
Keşif tutanağı
D
Ön inceleme tutanağı
E
Dosya inceleme tutanağı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Ceza Muhakemesi Kanunu'nda sayılan hüküm çeşitlerinden biri değildir?

A
Ceza verilmesine yer olmadığı kararı
B
Beraat kararı
C
Davanın reddi kararı
D
Davanın düşmesi kararı
E
Uyma kararı
Soru 6

Medeni usul hukukunda istinaf dilekçesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
istinaf dilekçesi verilirken istinaf kanun yoluna başvuru harcı ve tebliğ giderleri de dâhil olmak üzere tüm giderlerin ödenmesi gerekir.
B
ilk derece mahkemesince verilen kararlara karşı kural olarak istinaf kanun yoluna başvurulabilir.
C
istinaf dilekçesi, sadece başvuranın kimliği ve imzası ile başvurulan kararı yeteri kadar belli edecek kayıtları taşıyorsa istinaf incelemesi yapılamaz, talep reddedilir.
D
istinaf yoluna başvuru için dilekçe hazırlanır ve dilekçeye, karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenir.
E
istinaf dilekçesi, kararı veren mahkemeye veya başka bir yer mahkemesine verilebilir.
Soru 7

Taraflardan her birine verilen hüküm nüshası, medeni yargılama hukukunda nasıl nitelendirilir?

A
Ek karar
B
ilam
C
Kesin hüküm
D
Ara karar
E
Kısa karar
Soru 8

İcra ve İflas Kanunu’na göre, ilamlı takiplerde alacaklının takip talebi üzerine, icra dairesi tarafından borçluya aşağıdakilerden hangisi gönderilir?

A
103 davetiyesi
B
Ödeme emri
C
Tahliye emri
D
ihtarlı davetiye
E
İcra emri
Soru 9

İcra ve İflas Kanunu’na göre icra tutanakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
ilamsız takipte, icra tutanaklarının ilk sayfası ödeme emrini içerir.
B
ilgililer bu tutanakları görebilir ve bunların örneğini alabilir.
C
Sözlü itirazlar ile talep ve beyanların altları ilgililer ve icra müdürü veya yardımcısı veya kâtibi tarafından imzalanır.
D
icra ve iflas dairelerince verilen kararlar gerekçeli olarak tutanaklara yazılır.
E
icra ve iflas dairelerinin tutanakları, hilafı sabit oluncaya kadar geçerlidir.
Soru 10

İcra ve İflas Kanunu ve Yönetmeliği’ne göre, aşağıdaki taleplerden hangisi ilamsız icra ile istenebilir?

A
Çocukla kişisel ilişki kurulması talebi
B
Bir işin yapılması veya yapılmamasına ilişkin talep
C
Taşınmazın teslimi talebi
D
Taşınır teslimi talebi
E
Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle taşınmazın tahliyesi talebi
Soru 11

İcra ve İflas Kanunu’na göre, kanunun çözümünü mahkemeye bıraktığı hususlar istisna olmak üzere, İcra ve İflas dairelerinin yaptığı işlemler hakkında kanuna aykırı olmasından veya olaya uygun bulunmamasından dolayı icra mahkemesinde aşağıdaki yollardan hangisine başvurulur?

A
icranın ertelenmesi
B
Şikayet
C
İtiraz
D
Gecikmiş itiraz
E
icranın durdurulması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi tebliğ mazbatasında bulunması gereken unsurlardan biri değildir?

A
Muhatabın başvurabileceği hukukî imkânlar
B
Tebliği çıkaran merciinin adı
C
Tebliğin konusu
D
Tebliği isteyen tarafın adı, soyadı ve adresi
E
Tebliğin nerede ve ne zaman yapıldığı
Soru 13

Yabancı ülkelere gönderilecek olan ve belirli bir günü içeren tebliğ evrakının, tebliği çıkaran mercii tarafından, belirlenen günden en az kaç ay önce ilgili bakanlığa gönderilmesi gerekir?

A
6
B
5
C
4
D
3
E
1
Soru 14

Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden 11 Ocak 2016 tarihinde tebliğe çıkan bir evrak, 15 Ocak 2016 tarihinde usulsüz olarak tebliğ edilmiştir. Muhatap, söz konusu evraktan 20 Ocak 2016 tarihinde haberdar olduğunu beyan etmiştir.
Buna göre ilgili evrakın muhataba tebliğ tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

A
11 Ocak 2016
B
15 Ocak 2016
C
18 Ocak 2016
D
20 Ocak 2016
E
25 Ocak 2016
Soru 15

İlanen tebligat ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
İlnen tebligat yurt dışında yaşayan kişilere yapılır.
B
Adresin meçhul olması hâlinde keyfiyet sadece komşulara sorularak tespit ettirilir.
C
Tebliğ olunacak evrak ve ilan sureti bir ay süreyle tebliği çıkaran mercide herkesin kolayca görebileceği bir yere asılır.
D
ilanın gazete aracılığı ile yapılması zorunlu değildir.
E
ilan, sadece bir defa yapılabilir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi noterlikle birleşen işlerden biridir?

A
657. sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 28/1. fıkrası anlamında ticaret yapmak
B
Vasiyeti tenfiz memurluğu
C
Borsa oynamak
D
Kefil olmak
E
Aracı kullanmak
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Noterlik Kanunu'nun 89.maddesine göre düzenleme şeklinde yapılması zorunlu işlemlerden biri değildir?

A
Vakıf senedi
B
Gayrimenkul satış vaadi
C
Sözleşme
D
Evlenme mukavelesi
E
Vasiyetname
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi iş görme amacını taşıyan sözleşmelerden biridir?

A
Bağışlama sözleşmesi
B
Kefalet sözleşmesi
C
Saklama sözleşmesi
D
Simsarlık sözleşmesi
E
Satış sözleşmesi
Soru 19

Noterlik Kanunu’nun 94. maddesinde sayılanlardan başkasına örnek verilmesi, aşağıdakilerden hangisinin iznine bağlıdır?

A
Noterin bağlı bulunduğu icra mahkemesi hâkiminin
B
Noterin bağlı bulunduğu asliye hukuk mahkemesi hâkiminin
C
Noterin bağlı bulunduğu aile mahkemesi hâkiminin
D
Noterin bağlı bulunduğu tüketici mahkemesi hâkiminin
E
Noterin bağlı bulunduğu ticaret mahkemesi hâkiminin
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi hukuk mahkemelerinde verilen ara kararlardan biri değildir?

A
Yetkisizlik kararı
B
Tanıkların dinlenmek üzere daveti ve tanık adresinin bildirilmesi için kesin süre verilmesi kararı
C
Uzmanlık gerektiren bir konuda bilirkişiye başvurulması kararı
D
Uyuşmazlık konusu taşınmazın görülmesi amacıyla keşfe karar verilmesi
E
Bozma kararı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x