Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar 2015-2016 Vize Sınavı

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre taslağın şekli içeriğinde bulananlar, aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A
Madde/Fıkra/Bent/Alt bent
B
Alt bent/Bent/Fıkra/Madde
C
Madde/Bent/Alt bent/Fıkra
D
Fıkra/Bent/Alt bent/Madde
E
Madde/Alt bent/Bent/Fıkra
Soru 2

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmeliğe göre taslağın bütçeye, mevzuata, sosyal, ekonomik ve ticari hayata, çevreye ve ilgili kesimlere etkilerinin ne olacağını göstermek üzere hazırlanan ön değerlendirmeye ne ad verilir?

A
Madde gerekçesi
B
Ekonomik analiz
C
Sosyal analiz
D
Düzenleyici Etki Analizi
E
Genel gerekçe
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararı eki kararlar ve diğer düzenleyici işlemlerin taslak metinlerinin hazırlanmasında uyulacak ilkelerden biridir?

A
Taslaklar, düzenleme amacına uygun olarak hazırlanır.
B
Taslaklar üst hukuk normlarına aykırı olabilir.
C
Çerçeve taslaklarda, ilgili mevzuata işlenemeyecek ve onun dışında kalarak tek metin olma özelliğini bozacak hükümlere yer verilir.
D
Taslaklar hazırlanırken yargı kararları hiçbir şekilde dikkate alınmaz.
E
Taslağın madde metinleri ayrıntılı olarak düzenlenir, ayraç içinde açıklayıcı hükümlere yer verilir.
Soru 4

Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’ne göre, tasarı veya teklifin tümü üzerinde soru-cevap süresi kaç dakika ile sınırlıdır?

A
45
B
40
C
30
D
25
E
20
Soru 5

Kanunların dili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kanunlarda kullanılan dil, hukuk dilinin temel terim ve kavramlarını barındırmaktadır.
B
Kanunların dili sadeleştirilirken, kanunların anlaşılmaz hale getirilmesinden kaçınılmalıdır.
C
Kanunların dilinin belirsiz ve teferruatlı olması gerekir.
D
Kanunların anlaşılamaması durumunda, kişilerin haklarını bilmemeleri ve haklarını savunamamaları söz konusu olabilecektir.
E
Kanunların dilinin sadeleştirilmesinde aşırıya kaçılmamalı, yaşayan hukuk dili esas alınmalıdır.
Soru 6

Belgenin yazı alanı, sayfanın üst, alt, sol ve sağ kenarından kaç cm boşluk bırakılarak düzenlenir?

A
2,5
B
2,3
C
2
D
1,5
E
1
Soru 7

Belgenin bölümlerinden biri olan muhatap ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Muhatap, belgenin gönderildiği kamu kurum ve kuruluşunu ya da kişiyi belirtir.
B
Muhatabın, kamu kurum ve kuruluşu ya da özel hukuk tüzel kişisi olması durumunda adın sadece ilk harfleri büyük harfle yazılır.
C
Kamu kurum ve kuruluşu dışına gönderilen belgelerde, gerekiyorsa belgenin gideceği yerin adresi, muhatap satırının altına satır ortalanarak ilk harfleri büyük diğerleri küçük harfle yazılır.
D
Muhatap kamu kurum ve kuruluşunun adının yazımında DETSİS’te yer alan kayıtlar esas alınır.
E
Bağlı, ilgili veya ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilecek belgeler kural olarak doğrudan o kamu kurum ve kuruluşuna gönderilebilir.
Soru 8

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğe göre belgenin hazırlanmasından tasfiyesine kadar olan sürece ne ad verilir?

A
Form
B
Doküman
C
Aidiyet zinciri
D
Format
E
Belge
Soru 9

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, aşağıdakilerden hangisinde belgenin bölümlerinden biri olan tarihin yazımı yanlıştır?

A
05 MART 2016
B
16.07.2016
C
27.Ekim.2016
D
24/11/2016
E
17 Kasım 2016
Soru 10

Tebligat Kanunu'na göre muhataba elektronik yolla tebligatın yapılmış sayıldığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 3. günün sonu
B
Muhatabın elektronik tebligatı gördüğünü iddia ettiği tarih
C
Elektronik tebligatın gönderildiği tarih
D
Muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonu
E
Elektronik tebligatın muhatabın mail kutusuna düştüğü tarih
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi basit yargılama usulüne tabi dava ve işlerden biri değildir?

A
Hizmet ilişkisinden doğan davalar
B
Geçici hukuki koruma talepleri
C
Her çeşit nafaka davaları
D
Sulh hukuk mahkemesinin görevine giren davalar
E
Asliye hukuk mahkemesinin görevine giren davalar
Soru 12

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre, aşağıdakilerden hangisi dava dilekçesinde eksikliği halinde hâkim tarafından süre verilerek tamamlanacak unsurlardan biridir?

A
Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri
B
Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri
C
iddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği
D
Dayanılan hukuki sebepler
E
Mahkemenin adi
Soru 13

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Başvurucuların, adreslerinde veya başvuruyla ilgili koşullarda herhangi bir değişiklik meydana geldiğinde bunu mahkemeye bildirmeleri zorunludur.
B
Bireysel başvuru hakkı herkese tanınmış olmakla birlikte yalnızca Türk vatandaşlarına tanınan haklarla ilgili olarak yabancılar, bireysel başvuru yapamazlar.
C
Başvuru formunun ekler hariç on sayfayı geçmesi hâlinde başvurucunun ayrıca başvuru formuna olayların özetini eklemesi gerekir.
D
Bireysel başvurular, sadece doğrudan Anayasa Mahkemesi'ne ve şahsen yapılmalıdır.
E
Başvurucu, başvuru formunun ekinde sunduğu belgeleri, tarih sırasına göre numaralandırarak her bir belgeyi tanımlayıcı başlıklar hâlinde dizi pusulasına bağlar.
Soru 14

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre, yazılı yargılama usulünde cevap dilekçesi verme süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren ne kadardır?

A
15 gün
B
2 hafta
C
10 gün
D
1 hafta
E
5 gün
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi aile hukukuna ilişkin çekişmesiz yargı işlerinden biri değildir?

A
Gaiplik nedeniyle evliliğin feshi
B
Nafakanın artırılması talebi
C
Mal ortaklığında eşlerden birinin mirası reddine izin verilmesi
D
Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi
E
Sağ kalan eşe aile konutu üzerinde ve ev eşyası üzerinde mülkiyet veya intifa hakkı tanınması
Soru 16

Hukuk mahkemelerinde düzenlenen ön inceleme tutanağında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Ön incelemenin duruşmalı yapılıp yapılmadığı
B
Dava şartlarının mevcut olup olmadığı, eksiklik varsa ne tür işlem yapıldığı
C
iddia ya da savunmasını genişleten taraf olup olmadığı, bu konuda karşı tarafın açık muvafakatinin bulunup bulunmadığı
D
Tarafın senetteki sahtelik iddiası hakkında mahkemece verilen kararın ne olduğu
E
Tarafların uyuşmazlık noktalarının ana başlıklarıyla nelerden ibaret bulunduğu
Soru 17

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre, yargılamanın aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

A
Dilekçeler-Tahkikat-Ön İnceleme-Sözlü Yargılama-Hüküm
B
Dilekçeler-Ön İnceleme-Sözlü Yargılama-Hüküm-Tahkikat
C
Dilekçeler-Ön İnceleme-Tahkikat-Sözlü Yargılama-Hüküm
D
Ön İnceleme-Dilekçeler-Tahkikat-Hüküm-Sözlü Yargılama
E
Ön İnceleme-Dilekçeler-Sözlü Yargılama-Tahkikat -Hüküm
Soru 18

Hukuk mahkemelerinde düzenlenen duruşma tutanakları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yargılamanın aleni ya da gizli yapıldığı duruşma tutanağında yer almalıdır.
B
Tutanağın altında hâkim ve zabıt kâtibinin imzaları bulunmaktadır.
C
Taraflar veya diğer ilgililer tutanağa sözlü açıklamalarını hiçbir şekilde doğrudan yazdı ramazlar.
D
Tutanakta sözü edilen veya dosyaya konduğu belirtilen belgeler de tutanağın eki sayılır.
E
Tutanaklar zabıt kâtibi tarafından düzenlenir.
Soru 19

Hukuk mahkemelerinde düzenlenen tensip tutanağında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Hâkim veya hâkimlerin ve zabıt kâtibinin ad ve soyadları ile sicil numaraları
B
Davanın türü
C
Mahkemenin adı, mahkeme çeşitli sıfatlarla görev yapıyorsa hangi sıfatla görev yaptığı
D
Davanın tabi olduğu yargılama usulü
E
Tanık ifadeleri ve imzaları
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi ceza muhakemesinde düzenlenen tutanaklardan biri değildir?

A
Dosya inceleme veya belge örneği alma tutanağı
B
Duruşma tutanağı
C
Sevk/Serbest bırakma tutanağı
D
Ön inceleme tutanağı
E
ifade tutanağı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x