Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kanunların dili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kanunların dilinin belirsiz ve teferruatlı olması gerekir.
B
Kanunların dili sadeleştirilirken, kanunların anlaşılmaz hale getirilmesinden kaçınılmalıdır.
C
Kanunlarda kullanılan dil, hukuk dilinin temel terim ve kavramlarını barındırmaktadır.
D
Kanunların anlaşılamaması durumunda, kişilerin haklarını bilmemeleri ve haklarını savunamamaları söz konusu olabilecektir.
E
Kanunların dilinin sadeleştirilmesinde aşırıya kaçılmamak, yaşayan hukuk dili esas alınmalıdır.
Soru 2

Belgenin birden fazla muhataba gönderilmesi durumunda aşağıdakilerden hangisine yer verilir?

A
Koordinasyon
B
ilgi
C
Olur
D
Ek veya ekler
E
Dağıtım
Soru 3

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre, yazılı yargılama usulünde cevap dilekçesi verme süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren ne kadardır?

A
15 gün
B
2 hafta
C
10 gün
D
1 hafta
E
5 gün
Soru 4

Hukuk mahkemelerinde davanın açılmasından sonra, dilekçeler aşamasının başında düzenlenen tutanak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Duruşma tutanağı
B
Ön inceleme tutanağı
C
Dosya inceleme tutanağı
D
Keşif tutanağı
E
Tensip tutanağı
Soru 5

İlk derece mahkemesinin hükmü, kanuna ve hukuka uygun ise Yargıtay’ın vereceği karar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Onama
B
Davanın kabulü
C
Bozma
D
Davanın reddi
E
Düzelterek onama
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi hukuk mahkemelerinde verilen ara kararlardan biri değildir?

A
Tanıkların dinlenmek üzere daveti ve tanık adresinin bildirilmesi için kesin süre verilmesi kararı
B
Uyuşmazlık konusu taşınmazın görülmesi amacıyla keşfe karar verilmesi
C
Uzmanlık gerektiren bir konuda bilirkişiye başvurulması kararı
D
Yetkisizlik kararı
E
Uyma kararı
Soru 7

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre, yargılama sonunda, uyuşmazlığın esası hakkında verilen nihai karara ne ad verilir?

A
Kesin hüküm
B
Ek karar
C
Hüküm
D
Ara karar
E
Kısa karar
Soru 8

Taraflardan her birine verilen hüküm nüshası, medeni yargılama hukukunda nasıl nitelendirilir?

A
Kesin hüküm
B
Kısa karar
C
Ara karar
D
Ek karar
E
ilam
Soru 9

İcra ve İflas Kanunu’na göre, kanunun çözümünü mahkemeye bıraktığı hususlar istisna olmak üzere, İcra ve İflas dairelerinin yaptığı işlemler hakkında kanuna aykırı olmasından veya olaya uygun bulunmamasından dolayı icra mahkemesinde aşağıdaki yollardan hangisine başvurulur?

A
itiraz
B
icranın durdurulması
C
Gecikmiş itiraz
D
icranın ertelenmesi
E
Şikayet
Soru 10

Genel haciz yoluyla takip (İİK m. 46 vd.) için kullanılan ödeme emri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Örnek No: 7
B
Örnek No: 8
C
Örnek No: 9
D
Örnek No: 10
E
Örnek No: 11
Soru 11

İcra ve İflas Kanunu’na göre, ilamlı takiplerde alacaklının takip talebi üzerine, icra dairesi tarafından borçluya aşağıdakilerden hangisi gönderilir?

A
ihtarlı davetiye
B
Tahliye emri
C
Ödeme emri
D
icra emri
E
103 davetiyesi
Soru 12

İcra ve İflas Kanunu ve Yönetmeliği’ne göre, aşağıdaki taleplerden hangisi ilamsız icra ile istenebilir?

A
Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle taşınmazın tahliyesi talebi
B
Taşınmazın teslimi talebi
C
Taşınır teslimi talebi
D
Çocukla kişisel ilişki kurulması talebi
E
Bir işin yapılması veya yapılmamasına ilişkin talep
Soru 13

Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden 11 Ocak 2016 tarihinde tebliğe çıkan bir evrak, 15 Ocak 2016 tarihinde usulsüz olarak tebliğ edilmiştir. Muhatap, söz konusu evraktan 20 Ocak 2016 tarihinde haberdar olduğunu beyan etmiştir.
Buna göre ilgili evrakın muhataba tebliğ tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

A
11 Ocak 2016
B
15 Ocak 2016
C
18 Ocak 2016
D
20 Ocak 2016
E
25 Ocak 2016
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi tebliğ mazbatasında bulunması gereken unsurlardan biri değildir?

A
Tebliğin konusu
B
Tebliği isteyen tarafın adı, soyadı ve adresi
C
Muhatabın başvurabileceği hukukî imkânlar
D
Tebliğin nerede ve ne zaman yapıldığı
E
Tebliği çıkaran merciinin adı
Soru 15

İlanen tebligat ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
ilanın gazete aracılığı ile yapılması zorunlu değildir.
B
Adresin meçhul olması hâlinde keyfiyet sadece komşulara sorularak tespit ettirilir.
C
Tebliğ olunacak evrak ve ilan sureti bir ay süreyle tebliği çıkaran mercide herkesin kolayca görebileceği bir yere asılır.
D
ilanen tebligat yurt dışında yaşayan kişilere yapılır.
E
ilan, sadece bir defa yapılabilir.
Soru 16

Yargılamayla ilgili kişilerin yargı önüne çağırılması amacıyla mahkemeye daveti içeren ve yine Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilen belgeye ne ad verilir?

A
İhtar
B
Davetiye
C
Tebligat
D
Mektup
E
ilan
Soru 17

Noterlik Kanunu’nun 94. maddesinde sayılanlardan başkasına örnek verilmesi, aşağıdakilerden hangisinin iznine bağlıdır?

A
Noterin bağlı bulunduğu icra mahkemesi hâkiminin
B
Noterin bağlı bulunduğu ticaret mahkemesi hâkiminin
C
Noterin bağlı bulunduğu aile mahkemesi hâkiminin
D
Noterin bağlı bulunduğu asliye hukuk mahkemesi hâkiminin
E
Noterin bağlı bulunduğu tüketici mahkemesi hâkiminin
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi mülkiyetin devri amacını güden sözleşmelerden biridir?

A
Vekâlet sözleşmesi
B
Eser sözleşmesi
C
Satış sözleşmesi
D
Hizmet sözleşmesi
E
Kira sözleşmesi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi noterlikle birleşen işlerden biridir?

A
657.sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 28/1. fıkrası anlamında ticaret yapmak
B
Vasiyeti tenfiz memurluğu
C
Aracı kullanmak
D
Kefil olmak
E
Borsa oynamak
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi, noterlerce özel olarak yapılacak işlerden biridir?

A
Evlat edinme sözleşmesi
B
Tespit işleri
C
Kefaletname
D
Vakıf senedi
E
Sulhname
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x